Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-11-27

Sammanträde 2017-11-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2016:63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RVI

Dnr 107-1341/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:81 av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap mot tvångsgiftesresor. RVI

Dnr 107-1462/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:90 av Sofia Modigh (KD) om undernäring hos äldre personer. RVIII

Dnr 107-1849/2016 (Framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:92 av Bo Arkelsten (M) om boendeparkering för vissa. RVII

Dnr 107-2000/2016 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:93 av Bo Sundin (M) angående Akalla Busstorg. RI

Dnr 107-2001/2016 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2017:1 av Erik Slottner (KD) om indraget stöd till föräldrastödkurserna ABC och Komet. RVI

Dnr 107-30/2017 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2017:2 av Per Ossmer (SD) angående byggande av idrotts-/simhallar i Stockholms norra innerstad. RIII

Dnr 107-274/2017 (Framställd 6/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2017:3 av Cecilia Brinck (M) om interpellationer. RI

Dnr 107-431/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2017:4 av Lars Svärd (M) om bristen på förskollärare i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-488/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2017:5 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms Livsmedelscentrum. RI

Dnr 107-489/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2017:6 av Börje Häggman (M) om företagsklimatet på Kungsholmen. RVII

Dnr 107-497/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2017:7 av Henrik Sjölander (M) om radonhalten i stadens byggnader. RI

Dnr 107-498/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2017:8 av Henrik Sjölander (M) om fastighetsnämndens ekonomi. RI

Dnr 107-499/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2017:9 av Lars Jilmstad (M) om miljö- och hälsoskydds-nämndens verksamhetsberättelse 2016. RV

Dnr 107-535/2017 (Framställd 3/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2017:10 av Sten Nordin (M) om kulturscenen i Gasklocka 2. RII

Dnr 107-536/2017 (Framställd 3/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2017:11 av Martin Westmont (SD) om planerna att uppföra ett Nobelhus på Blasieholmen. RI

Dnr 107-621/2017 (Framställd 24/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2017:12 av Rickard Wall (-) om graden av saklighet i Karin Wanngårds interpellationssvar till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige. RI

Dnr 107-759/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2017:13 av Cecilia Brinck (M) om möjligheterna till höjda lärarlöner. RIV

Dnr 106-760/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2017:14 av Joakim Larsson (M) om den ökande trångboddheten i Stockholm. RII

Dnr 107-761/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2017:15 av Joakim Larsson (M) om kvalitet i stadsbyggandet. RII

Dnr 107-762/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2017:16 av Ann-Katrin Åslund (L) om Lilla Stampan. RI

Dnr 107-875/2017 (Framställd 29/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2017:17 av Johan Fälldin (C) om skyltningen av stadens gång- och cykelvägar. RVII

Dnr 107-967/2017 (Framställd 12/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2017:18 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om stadens hbtq-program. RVI

Dnr 107-968/2017 (Framställd 12/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2017:19 av Johan Nilsson (M) om orimlig fördröjning av upprustningen av Västertorps sim- och idrottshall. RIII

Dnr 107-969/2017 (Framställd 12/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2017:20 av Sten Nordin (M) om den planerade bron över Ladugårdslandsviken. RVII

Dnr 107-1040/2017 (Framställd 4/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2017:21 av Dennis Wedin (M) om avslag och överklaganden på ansökningar till vård- och omsorgsboenden och servicehus. RVIII

Dnr 107-1041/2017 (Framställd 4/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2017:22 av Bo Sundin (M) om Bromstens konstgräsplan. RIII

Dnr 107-1307/2017 (Framställd 4/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2017:23 av Bo Sundin (M) om Järvastadsdelarna. RI

Dnr 107-1332/2017 (Framställd 2/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2017:24 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om krisberedskapen inom socialtjänsten. RVI

Dnr 107-1333/2017 (Framställd 2/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2017:25 av Lars Jilmstad (M) om åtgärdsplan för god luftkvalitet i Stockholm. RV

Dnr 107-1479/2017 (Framställd 16/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2017:26 av Bo Sundin (M) om säkerhet och trygghet i idrotts-miljöer. RIII

Dnr 107-1480/2017 (Framställd 16/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2017:27 av Lars Svärd (M) om förskollärarbrist och skillnader mellan stadsdelsområden. RIV

Dnr 107-1481/2017 (Framställd 16/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2017:28 av Johan Nilsson (M) om utanförskapet i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1482/2017 (Framställd 16/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Ny interpellation

35 Nr. 2017:29 av Markus Nordström (M) om underskotten i Stockholms skolor. RIV

41 Valärende: Fyllnadsval

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VI

42 Utl. 2017:235. Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatri

Förslag från socialnämnden
Dnr 159-1132/2016

Rotel I

43 Utl. 2017:236. Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad 2017
Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet för år 2016
Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige
Slutredovisning kv. Golvläggaren, AB Stockholmshem
Slutredovisning kv. Bjällerkransen, AB Stockholmshem
Slutredovisning kv. Tygeln, AB Stockholmshem
Slutredovisning kv. Töfsingdalen, AB Stockholmshem
Revidering av Stockholm Vatten AB:s bolagsordning
Fördelning av statsbidrag till stadsdelsnämnderna för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
Ansvar för användning och prissättning av stadsinformationsytor, justering
Skolkostnadsersättning gällande ersättning för uthyrning av skolidrottshallar till nolltaxeföreningar
Ersättning till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för boenden för nyanlända
Överföring av projektet Digitalisering av Stockholms stads överförmyndarverksamhet till kommunstyrelsen m.m.
Utökad investeringsvolym för AB Svenska Bostäders projekt
Nybohovsbacken
Testamenterade medel till Stockholms Stadsteater AB
Anmälan till One Planet City Challenge
Dnr 181-1187/2017, 189-1422/2017, 152-694/2017, 123-402/2017, 112-1542/2017, 112-1545/2017, 112-1543/2017, 112-1544/2017, 112-1608/2017, 112-1609/2017

44 Utl. 2017:237. Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

45 Utl. 2017:238. Övergång till digital hantering och digital distribution av sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och borgarrådsberedningen (eDok)

Ändring av kommunstyrelsens respektive borgarrådsberedningens reglementen
Möjlighet för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare och för kommunstyrelsens, dess råds och utskotts förtroendevalda samt för borgarråd att låna mobil digital enhet från staden införs och ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för att införskaffa IT-stöd upphör
Dnr 109-1555/2017

46 Utl. 2017:239. Årstastråket, etapp 2 inom Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1

Reviderat genomförandebeslut av genomförandebeslut 2
Dnr 123-1502/2017

Rotel I+III

47 Utl. 2017:240. Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Rotel I+IV

48 Utl. 2017:241. Skolfastigheter i Stockholm AB:s nybyggnad av Kista Ängs skola i Kista

Rotel I+IX

49 Utl. 2017:242. AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, två förskolelokaler samt en underjordisk tennishall i Stadshagen

50 Utl. 2017:243. AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, LSS-boende och kompletterande lokaler i Mariehäll 1:10, Bromma

Rotel IV

51 Utl. 2017:244. Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för gymnasieskolan

Rekommendation från Storsthlm
Dnr 142-1101/2017

Bordlagda motioner

52 Utl. 2016:213. Fler bostäder i Tensta - Rinkeby

Motion (2016:16) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-225/2016

53 Utl. 2016:214. Insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola

Motion (2016:35) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M). RIV
Dnr 106-538/2016

54 Utl. 2016:215. En mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga

Motion (2016:54) av Bo Sundin m.fl. (alla M). RIV
Dnr 106-813/2016

55 Utl. 2016:216. Rätt till äldreboende

Motion (2016:32) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-533/2016

56 Utl. 2016:217. Sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar

Motion (2016:41) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-599/2016

57 Utl. 2017:16. Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:31) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RVI
Dnr 106-513/2016

58 Utl. 2017:17. Åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:49) av Rickard Wall (-). RVI
Dnr 106-726/2016

59 Utl. 2017:18. Markanvisningstävlingar på lägsta hyran

Motion (2016:4) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-87/2016

60 Utl. 2017:19. Renovering av obelisken på Slottsbacken

Motion (2016:5) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-88/2016

61 Utl. 2017:20. Inrättande av ett finanspolitiskt råd i Stockholms stad

Motion (2016:74) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-987/2016

62 Utl. 2017:34. Äldreomsorg efter behov

Motion (2016:45) av Dennis Wedin (M). RVIII
Dnr 106-686/2016

63 Utl. 2017:35. Våld mot äldre kvinnor

Motion (2016:51) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-737/2016

64 Utl. 2017:36. Minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter

Motion (2016:43) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RVIII
Dnr 106-601/2016

65 Utl. 2017:46. Utveckling av Vanadislunden med omnejd

Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M). RIII
Dnr 106-1032/2016

66 Utl. 2017:47. Sport Campus Sweden

Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-990/2016

67 Utl. 2017:48. Säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättning

Motion (2016:77) av Kristina Lutz och Johan Nilsson (båda M). RIV
Dnr 106-1028/2016

68 Utl. 2017:49. Inrättande av förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar

Motion (2016:89) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RIV
Dnr 106-1128/2016

69 Utl. 2017:64. Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända

Motion (2016:36) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RI
Dnr 106-539/2016

70 Utl. 2017:65. Hälsofrämjande insatser för äldre

Motion (2016:67) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-981/2016

71 Utl. 2017:66. Att låta äldre välja form för nattillsyn

Motion (2016:68) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-982/2016

72 Utl. 2017:79. Utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren

Motion (2016:97) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm
(båda C). RV
Dnr 106-1338/2016

73 Utl. 2017:87. Ett jobbtorg för validering

Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L). RIII
Dnr 106-1590/2016

74 Utl. 2017:88. Minska smittoriskerna i förskolan

Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C). RIV
Dnr 106-1588/2016

75 Utl. 2017:89. Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden

Motion (2015:40) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-926/2015

76 Utl. 2017:90. Indexering av stadens miljömål

Motion (2016:117) av Jonas Naddebo och Karin Ernlund (båda C). RV
Dnr 106-1731/2016

77 Utl. 2017:91. Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

Motion (2016:92) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-1333/2016

78 Utl. 2017:92. Kriminalitet som hinder för företagande i Stockholm

Motion (2016:60) av Monika Lozancic (M). RI
Dnr 106-837/2016

79 Utl. 2017:93. Försäljning av Stockholms stads saluhallar

Motion (2015:16) av Joakim Larsson och Henrik Sjölander (båda M). RI
Dnr 106-541/2015

80 Utl. 2017:94. Fruktlunder i staden

Motion (2016:62) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-839/2016

81 Utl. 2017:95. Bygg "Klarastaden" med 6000 nya bostäder genom överdäckning av spårområdet norr om Centralstationen

Motion (2016:42) av Karin Ernlund, m.fl. (alla C). RI
Dnr 106-600/2016

82 Utl. 2017:96. Utveckling av Skeppsbron

Motion (2016:61) av Jonas Naddebo (C). RI
Dnr 106-838/2016

83 Utl. 2017:97. Införande av valobservatörer

Motion (2016:93) av Lotta Edholm (L). RI IX
Dnr 106-1334/2016

84 Utl. 2017:98. Hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga

Motion (2016:21) av Anette Hellström (M). RII
Dnr 106-231/2016

85 Utl. 2017:99. Inrätta fler livescener i Stockholm

Motion (2016:33) av Stina Bengtsson m.fl. (alla C). RII
Dnr 106-534/2016

86 Utl. 2017:100. Sambandet Bagarmossen - Skarpnäck

Motion (2016:6) av Kristina Lutz (M). RII
Dnr 106-124/2016

87 Utl. 2017:101. Administrativ avgift vid överklagande av detaljplaner

Motion (2016:14) av Joakim Larsson m.fl. (alla M). RII
Dnr 106-221/2016

88 Utl. 2017:102. Namngivning av plats efter Arvid Lindman

Motion (2016:58) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M). RII
Dnr 106-835/2016

89 Utl. 2017:103. Skattelättnader för fler filminvesteringar i Stockholmsregionen

Motion (2016:59) av Monika Lozancic (M). RII
Dnr 106-836/2016

90 Utl. 2017:104. Ny park längs Årstaviken

Motion (2016:23) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-246/2016

91 Utl. 2017:105. Hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Motion (2016:75) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-989/2016

92 Utl. 2017:106. Boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder

Motion (2016:87) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C). RII
Dnr 106-1124/2016

93 Utl. 2017:107. Namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan

Motion (2016:15) av Johanna Sjö (M). RII
Dnr 106-224/2016

94 Utl. 2017:108. Demokratisäkra föreningsstödet

Motion (2016:48) av Lotta Edholm (L). RII
Dnr 106-725/2016

95 Utl. 2017:109. Ett skyskrapeprogram för Stockholm

Motion (2016:53) av Karin Ernlund och Jonas Naddebo (båda C). RII
Dnr 106-778/2016

96 Utl. 2017:110. Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm

Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L). RII
Dnr 106-991/2016

97 Utl. 2017:111. Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad

Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C). RIV
Dnr 106-1453/2016

98 Utl. 2017:112. Meningsfull fritid

Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RIV
Dnr 106-1450/2016

99 Utl. 2017:113. Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen

Motion (2016:24) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-335/2016

100 Utl. 2017:114. En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar

Motion (2016:29) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-456/2016

101 Utl. 2017:124. Jämlik tillgång till valfrihet

Motion (2016:66) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg-Palmqvist (båda L). RI
Dnr 106-980/2016

102 Utl. 2017:125. Etablering av företagshotell i Slakthusområdet

Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M). RI
Dnr 106-1030/2016

103 Utl. 2017:126. Information om personerna bakom namngivna gator

Motion (2016:7) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-125/2016

104 Utl. 2017:127. Uppmärksamma Victoria Benedictsson

Motion (2016:8) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-127/2016

105 Utl. 2017:128. Stockholms stadion som evenemangsarena

Motion (2016:55) av Bo Sundin m.fl. (alla M). RIII
Dnr 106-814/2016

106 Utl. 2017:129. Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter

Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L). RVII
Dnr 106-358/2016

107 Utl. 2017:130. Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Motion (2016:102) av Per Ossmer och Lotta Nordfeldt (båda SD). RVIII
Dnr 106-1449/2016

108 Utl. 2017:131. Inför en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm

Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-1848/2016

109 Utl. 2017:132. Psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad

Motion (2016:78) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-1029/2016

110 Utl. 2017:133. Right Livelihood Award ska delas ut i Stockholms stadshus

Motion (2016:101) av Stina Bengtsson (C). RI
Dnr 106-1438/2016

111 Utl. 2017:134. Inrättande av en särskild utredningstjänst inom Stockholms stad

Motion (2017:2) av Per Ossmer (SD). RI
Dnr 106-143/2017

112 Utl. 2017:135. Inrätta ett expertråd för utveckling av Stockholms skolor

Motion (2016:105) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RIV
Dnr 106-1452/2016

113 Utl. 2017:136. Food Bikes

Motion (2016:17) av Bo Arkelsten (M). RVII
Dnr 106-227/2016

114 Utl. 2017:137. Kaffecyklar

Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C). RVII
Dnr 106-537/2016

115 Utl. 2017:138. Utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna

Motion (2016:57) av Bo Arkelsten (M). RI
Dnr 106-834/2016

116 Utl. 2017:139. Möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön

Motion (2016:82) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). RI
Dnr 106-1033/2016

117 Utl. 2017:154. Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

Motion (2016:73) av Frida Johansson Metso (L). RI
Dnr 106-986/2016

118 Utl. 2017:155. 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck

Motion (2016:56) av Kristina Lutz (M). RI
Dnr 106-815/2016

119 Utl. 2017:156. Tillgängliga konferenslokaler

Motion (2016:69) av Patrik Silverudd (L). RI
Dnr 106-985/2016

120 Utl. 2017:157. Konsekvensbeskrivningar av mansinvandring

Motion (2016:104) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-1451/2016

121 Utl. 2017:158. Upprättelse för barnbrudar i Stockholm

Motion (2016:85) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-1036/2016

122 Utl. 2017:159. 500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm

Motion (2016:9) av Rickard Wall (-). RII
Dnr 106-128/2016

123 Utl. 2017:160. Vuxpengsregion

Motion (2016:63) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C). RIII
Dnr 106-840/2016

124 Utl. 2017:161. Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor

Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD). RIV
Dnr 106-12/2016

125 Utl. 2017:162. Elevhälsa

Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD). RIV
Dnr 106-13/2016

126 Utl. 2017:163. Levandegör Sergels Torg

Motion (2016:25) av Erik Slottner (KD). RVII
Dnr 106-339/2016

127 Utl. 2017:164. Alternativ för minskat bilåkande

Motion (2016:88) av Cecilia Brinck (M). RVII
Dnr 106-1126/2016

128 Utl. 2017:165. Fler cykelpumpsstationer i Stockholm

Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C). RVII
Dnr 106-841/2016

129 Utl. 2017:166. Etablera "One stop shop" för arbetskraftsinvandring i Stockholm

Motion (2016:80) av Ulla Hamilton (M). RI
Dnr 106-1031/2016

130 Utl. 2017:167. Enklare byggregler

Motion (2015:69) av Anna König Jerlmyr (M). RII
Dnr 106-1569/2015

131 Utl. 2017:168. Stadens projekt med modulhus

Motion (2016:72) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RII
Dnr 106-984/2016

132 Utl. 2017:169. Sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap

Motion (2016:86) av Lotta Edholm (L). RVI
Dnr 106-1122/2016

133 Utl. 2017:170. Ett åtgärdsprogram mot hedersförtryck

Motion (2015:91) av Rickard Wall (-). RVI
Dnr 106-2022/2015

134 Utl. 2017:171. Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen

Motion (2016:83) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-1034/2016

135 Utl. 2017:172. Enklare regler för Food trucks

Motion (2016:37) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-540/2016

136 Utl. 2017:173. Bättre förutsättningar för Food Trucks att verka i Stockholms stad

Motion (2016:94) av Markus Nordström (M). RVII
Dnr 106-1335/2016

137 Utl. 2017:174. Tillåt bar trucks i Stockholms stad

Motion (2016:96) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-1337/2016

138 Utl. 2017:175. Säker och trygg cykelinfrastruktur

Motion (2016:84) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-1035/2016

139 Utl. 2017:176. Trygghetsinventering av stadens fysiska miljö

Motion (2016:70) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RVII
Dnr 106-988/2016

140 Utl. 2017:179. Hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende

Motion (2016:122) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-1847/2016

141 Utl. 2017:180. Låt Stockholm vara pilotkommun för startjobb

Motion (2016:125) av Lotta Edholm och Gulan Avci (båda L). RIII
Dnr 106-1876/2016

142 Utl. 2017:181. Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare

Motion (2016:114) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI VIII
Dnr 106-1728/2016

143 Utl. 2017:182. Stävja problemen med sopsäckar på Stockholms gator

Motion (2016:107) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-1454/2016

144 Utl. 2017:183. Idrottskluster i Södra Skanstull

Motion (2016:119) av Mikael Valier (KD). RIII
Dnr 106-1733/2016

145 Utl. 2017:184. Vidareutbildning för lärare

Motion (2016:121) av Lotta Edholm (L). RIV
Dnr 106-1835/2016

146 Utl. 2017:185. Demokratitorg

Motion (2016:52) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-777/2016

147 Utl. 2017:200 Digitala trygghetsvandringar

Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M). RI
Dnr 106-1589/2016

148 Utl. 2017:201 Vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm

Motion (2016:90) av Erik Slottner (KD). RII
Dnr 106-1278/2016

149 Utl. 2017:202. Tolkhjälp ska ske via telefon respektive internet i Stockholms stads verksamhet

Motion (2016:126) av Martin Westmont och Per Ossmer (båda SD). RI
Dnr 106-1910/2016

150 Utl. 2017:203. Nya bostäder med klassisk arkitektur

Motion (2016:100) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M). RII
Dnr 106-1419/2016

151 Utl. 2017:204. Att bygga 2000 modulbostäder till stockholmarna

Motion (2016:112) av Martin Westmont (SD). RII
Dnr 106-1599/2016

152 Utl. 2017:205. Stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation

Motion (2017:11) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-490/2017

153 Utl. 2017:223. Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon

Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-1332/2016

154 Utl. 2017:224. Hedra Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson 125 år

Motion (2016:98) av Rickard Wall (-). RII
Dnr 106-1339/2016

155 Utl. 2017:225. En tillgängligare kultur

Motion (2016:108) av Kristina Lutz (M). RII
Dnr 106-1455/2016

156 Utl. 2017:226. Satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Motion (2017:16) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RIII
Dnr 160-495/2017

157 Utl. 2017:227. Utredning av gångbro över Ålkistan

Motion (2016:115) av Richard Bengtsson och Patrik Silverudd (båda L). RI
Dnr 106-1729/2016

158 Utl. 2017:233. Se över stadens lokala alkoholförbud

Motion (2016:116) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C). RI
Dnr 106-1730/2016

159 Utl. 2017:234. Skyskrapa i trä

Motion av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). RII
Dnr 106-1875/2016

Nya motioner

160 Utl. 2017:245. Cykelskola för alla elever i förskoleklass

Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M). RIV
Dnr 106-755/2017

161 Utl. 2017:246. Rädda Liljeholmsbadet

Motion (2016:95) av Henrik Sjölander och
Christoffer Järkeborn (båda M). RI
Dnr 106-1336/2016

162 Utl. 2017:247. Ta fram en strategi för nöjeslivet

Motion (2016:120) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-1800/2016

163 Utl. 2017:248. Bygg väderskydd vid Stockholms båthållplatser

Motion (2017:18) av Karin Ernlund m.fl. (alla C). RVII
Dnr 106-525/2017

§2 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 63 och 81 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20171127.pdf (200 kb)

§3 Interpellation om undernäring hos äldre (nr 2016:90)

§4 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 92 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20171127.pdf (203 kb)

§5 Interpellation angående Akalla busstorg (nr 2016:93)

§6 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 1 för år 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20171127.pdf (201 kb)

§7 Interpellation angående byggande av idrotts-/simhallar i Stockholms norra innerstad (nr 2017:2)

§8 Interpellation om interpellationer (nr 2017:3)

§9 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 4 - 11 för år 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20171127.pdf (250 kb)

§10 Interpellation om graden av saklighet i Karin Wanngårds interpellationssvar till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige (nr 2017:12)

§11 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 13 - 28 för år 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20171127.pdf (248 kb)

§12 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

Nr 2017:29 av Markus Nordström (M) om underskotten i Stockholms skolor. RIV
Dnr 107-1706/2017

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20171127.pdf (251 kb)

§15 Närvaro

§17 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2017-11-27

§18 Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatri (Utl. 2017:235)

Förslag från socialnämnden
Dnr 159-1132/2016

§19 Uppföljning av budget 2017 ­ Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 (Utl. 2017:236)

Dnr 181-1187/2017

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad 2017
Dnr 189-1422/2017

Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet för år 2016
Dnr 152-694/2017

Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige
Dnr 123-402/2017

Slutredovisning kv. Golvläggaren, AB Stockholmshem
Dnr 112-1542/2017

Slutredovisning kv. Bjällerkransen, AB Stockholmshem
Dnr 112-1545/2017

Slutredovisning kv. Tygeln, AB Stockholmshem
Dnr 112-1543/2017

Slutredovisning kv. Töfsingdalen, AB Stockholmshem
Dnr 112-1544/2017

Revidering av Stockholm Vatten AB:s bolagsordning
Dnr 112-1608/2017

Fördelning av statsbidrag till stadsdelsnämnderna för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Ansvar för användning och prissättning av stadsinformationsytor, justering

Skolkostnadsersättning gällande ersättning för uthyrning av skolidrottshallar till nolltaxeföreningar

Ersättning till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för boenden för nyanlända

Överföring av projektet Digitalisering av Stockholms stads överförmyndarverksamhet till kommunstyrelsen m.m.

Utökad investeringsvolym för AB Svenska Bostäders projekt
Nybohovsbacken
Dnr 112-1609/2017

Testamenterade medel till Stockholms Stadsteater AB

Anmälan till One Planet City Challenge

§20 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 (Utl. 2017:237)

§21 Övergång till digital hantering och digital distribution av sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och borgarrådsberedningen (eDok)

Ändring av kommunstyrelsens respektive borgarrådsberedningens reglementen

Möjlighet för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare och för kommunstyrelsens, dess råds och utskotts förtroendevalda samt för borgarråd att låna mobil digital enhet från staden införs och ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för att införskaffa IT-stöd upphör (Utl. 2017:238)
Dnr 109-1555/2017

§22 Årstastråket, etapp 2 inom Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 (Utl. 2017:239)

Reviderat genomförandebeslut av
genomförandebeslut 2
Dnr 123-1502/2017

§23 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) (Utl. 2017:240)

§24 Skolfastigheter i Stockholm AB:s nybyggnad av Kista Ängs skola i Kista (Utl. 2017:241)

§25 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, två förskolelokaler samt en underjordisk tennishall i Stadshagen (Utl. 2017:242)

§26 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, LSS-boende och kompletterande lokaler i Mariehäll 1:10, Bromma (Utl. 2017:243)

§27 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för gymnasieskolan (Utl. 2017:244)

§28 Fler bostäder i Tensta - Rinkeby (Utl. 2016:213)

Motion (2016:16) av Joakim Larsson (M)
Dnr 106-225/2016

§29 Bordläggning av ärenden

Beslut
Utlåtande 2016:214 - 2016:217, 2017:16 - 2017:20, 2017:34 - 2017:36, 2017:46 - 2017:49, 2017:64 - 2017:66, 2017:79, 2017:87 - 2017:114, 2017:124 - 2017:139, 2017:154 - 2017:176, 2017:179 - 2017:185, 2017:200 - 2017:205, 2017:223 - 2017:227, 2017:233 - 2017:234 och 2017:245 - 2017:248 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20171127.pdf (202 kb)

§30 Nyväckta motioner

Under tiden den 17 november 2017 - 27 november 2017 väcktes följande motioner:

1. Motion (2017:68) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om att starta konceptet Trygg stad
Dnr 106-1781/2017
2. Motion (2017:69) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om att bygga ett studentcampus i Hjorthagen
Dnr 106-1782/2017
3. Motion (2017:70) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C) om mer kultur för äldre
Dnr 106-1857/2017
4. Motion (2017:71) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C) om fler citybad
Dnr 106-1858/2017
5. Motion (2017:72) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C) om att reformera stadens målstyrningsmodell
Dnr 106-1859/2017

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20171127.pdf (202 kb)