Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2016-02-03

Sammanträde 2016-02-03

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2015-12-17

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Verksamhetsberättelse för kyrkogårdsnämnden 2015 (utsänds)

9 Resultat medarbetarundersökning, (utsänds)

11 Stockholms miljöprogram 2016-2019, svar på remiss (utsänds)

12 Riksantikvarieämbetets rapport, "Översyn av de kyrkliga kulturminnena" svar på remiss, (utsänds)

13 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholm, svar på remiss, (utsänds)

14 Förvaltningschefens information

- Pulkaåkning på Skogskyrkogården

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Verksamhetsberättelse 2015 för kyrkogårdsnämnden

§9 Resultat av medarbetarundersökning 2015

§12 Riksantikvarieämbetets rapport "Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena", svar på remiss

§13 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholm, svar på remiss

§14 Förvaltningschefens information