Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 1/2006 med marknämnden den
26 januari 200 Läs mer...6, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

5 Får jag lov? Remiss av PBL-kommitténs slutbetänkande (S och Tk)*

6 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

7 Försäljning av tomträttsfastigheten Ålö 7:2 i Haninge kommun (M&V)

8 Ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Holaveden 1 i Traneberg. Yttrande till hyresnämnden (M&V)* Bromma

9 Försäljning av del av fastigheten Årstaäng 2 i Liljeholmen till AB Stockholmshem (M&V och 20 000) Liljeholmen

10 Norra länken, Hamnavfarten. Delgenomförandebeslut (I och Tk) Norrmalm

11 Lägesredovisning Norra Station. Samarbetsavtal och delgenomförandebeslut avseende fortsatt utredningsarbete (I och Sbk) Norrmalm

12 Överenskommelse om överlåtelse och exploatering av mark vid Tantogatan (Tvätteriet) på Södermalm (I och 20 000)* Maria-Gamla Stan

13 Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m (I) Norrmalm

14 Överenskommelse om exploatering för bostäder samt försäljning inom del av fastigheten Södermalm 3:1 m fl på Södermalm med AB Borätt. Genomförandebeslut (I och 20 000) Katarina-Sofia

15 Viss evakuering av lokaler i fastigheterna Orgelpipan 4 och 5, Norrmalm (I) Norrmalm

16 Detaljplan för markområde vid kv Klotgräset i stadsdelen Hässelby Villastad. Remiss (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

17 Detaljplan för kv Hundgården, Myntkabinettet m fl i stadsdelen Hässelby Strand. Remiss (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

18 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål med tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Kontot 1 och Grimsta 1:5 i Råcksta med Wallenstam Bostads AB. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

19 Flyttning av ledningar m m för ny bostadsbebyggelse vid Lövstavägen i Johannelund inom Vinsta. Delgenom-förandebeslut (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

20 Markanvisning för förskoleverksamhet till Skolfastigheter i Stockholm AB och ändrad markanvisning för bostads-ändamål till Wallenstam Bostad AB inom fastigheten Grimsta 1:2 i Råcksta. Inriktningsbeslut samt planbeställning (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

21 Markanvisning för bostadsändamål på två områden mellan kvarteren Baldakinen, Sänghimmeln och Dynan i Åkeshov till JM Byggnads AB. Inriktningsbeslut (Y) Bromma

22 Ny detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen i Ulvsunda. Förnyad återremiss (Y) Bromma

23 Detaljplan för del av fastigheten Timotejen 19 i stadsdelen Västberga. Remiss (Y och 20 000) Liljeholmen

24 Detaljplan för bostäder vid kv Bandyklubban i Hägersten. Remiss (Y och 20 000) Hägersten

25 Lägesredovisning av projektet Älvsjö C och ändring av givna markanvisningar samt markanvisning till Maxera Bostad AB. Genomförandebeslut för Armborstet 1 och 2 (Y och 20 000) Älvsjö

26 Markanvisning för en bilförsäljningsanläggning och ett kontorshus vid kv Akvamarinen i stadsdelen Solberga till Bernats Bil AB och ebab i Stockholm AB. Inriktnings-beslut (Y) Älvsjö

27 Markanvisning för bostäder vid kv Takbjälken i stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut (Y) Älvsjö

28 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Passadvinden i Björkhagen med Veidekke Bostads AB. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Skarpnäck

29 Ändrad detaljplan för område invid kv Baderskan i Enskededalen. Remiss (Y och 20 000) Skarpnäck

30 Detaljplan för kv Proppen m m i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (HS och 20 000)* Katarina-Sofia

31 Gör 134:ans busshållplats tillgänglig vid Östberga-backarna/Götalandsvägen. Skrivelse från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd (M&T) Enskede-Årsta

32 Öppna nämndsammanträden i marknämnden. Skrivelse från ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Charlotte Unger (mp). Bordlagt 15 december 2005 nr 9 (S)

33 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab. Bordlagt 15 december 2005 nr 16 (I) Kungsholmen

34 Redovisning av planering och tidplan för fastigheten Rostugnen 6 (f d kv Lyftkranen) i Ulvsunda industri-område. Bordlagt 15 december 2005 nr 20 (Y) Bromma

35 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015. Bordlagt 15 december 2005 nr 32 (M&T och Tk m fl)

36 Gasförsörjning från Hjorthagen/Värtanområdet, redovisning av frågor som relaterar till omdaning av området. Bordlagt 24 november 2005 nr 13 och 15 december 2005 nr 35 (I och Sbk) Östermalm

Mötesinformation

Justerat: 7 februari 2006
Leif Rönngren Mikael Söderlund

Närvarande:

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Mikael Söderlund (m), vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Johanna Nilsson (s)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfeldt (v)
Anna Wersäll (m), §§ 1-29 och 31-36

Ersättare
Marianne Ahlgren (fp), tjänstgörande
Helena Bonnier (m), tjänstgörande § 30
Bo Ekvall (s)
Maurice Forslund (kd), tjänstgörande
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s)
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande
Bengt Sandberg (s)
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (v)
Jan Tigerström (m)

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Björn Bergebo, Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Martin Skillbäck samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

Ordföranden Leif Rönngren (s) hälsade nya vice ordföranden Mikael Söderlund (m) och nya ersättaren Bengt Sandberg (s) välkomna till nämnden.

 

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Mikael Söderlund (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 9 februari 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Semester för markdirektören

Det anmäldes att markdirektören Göran Långsved avsåg att ha semester veckorna 9 och 10 med avdelningschefen Bengt Hjelm som vikarie vecka 9 och avdelningschefen Gunnar Jensen vecka 10.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 17 januari 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 26 januari 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels godkänna deltagande av förtroendevalda i marknämnden i kommunstyrelsens seminarieprogram om fördjupning av handikappolitiskt program för Stockholms stad under våren 2006.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 27 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Får jag lov? Om planering och byggande. Remiss av PBL-kommitténs slutbetänkande

Dnr M2005-511-01063

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 3 januari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden besvarar remissen med kontorens utlåtande.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2005-551-01141

Markkontoret hade den 9 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Försäljning av tomträttsfastigheten Ålö 7:2 i Haninge kommun

Dnr M2005-514-01177

Markkontoret hade den 28 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner förslag till köpeavtal angående friköp av tomträttsfastigheten Ålö 7:2 i Haninge kommun.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på bifall resp avslag till återremissyrkande av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att återremittera ärendet och att därutöver anföra följande:

Självklart ska alla stadens tomträttshavare behandlas lika och erbjudas lika möjlighet att friköpa sin tomt. Men innan vi är beredda att fatta beslut i det aktuella fallet efterlyser vi en utförligare redovisning.

Redovisningen ska för det första visa hur många tomträtter för småhus och fritidshus som staden idag äger samt hur många som anmält intresse och väntar på besked om friköp av sin tomträtt.

För det andra efterlyser vi ytterligare information om hur tomträtterna i det aktuella området hanterats. Hur många tomträtter äger staden i området, hur många har sedan 1999 fått friköpa sina tomträtter och i så fall till vilka priser och när har detta skett.

§8 Ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Holaveden 1 i Traneberg. Yttrande till hyresnämnden

Dnr M2005-551-00577

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden avstyrker Sverbe Förvaltning Ekonomisk förenings ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Holaveden 1.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 31 januari 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Försäljning av del av fastigheten Årstaäng 2 i Liljeholmen till AB Stockholmshem

Dnr M2006-554-00006

Markkontoret hade den 2 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner att köpeavtal tecknas med AB Stockholmshem rörande friköp av del av fastigheten Årstaäng 2 i Liljehomen för 4 mnkr.

 2. Nämnden ger markkontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som behövs för att genomföra försäljningen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Norra Länken, Hamnavfarten. Delgenomförandebeslut

Dnr M2005-410-01492

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 2 januari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen om Norra Länkens anslutning till hamnen, den s k Hamnavfarten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden godkänner redovisningen om Norra Länkens anslutning till hamnen, den s k Hamnavfarten.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§11 Lägesredovisning Norra Station. Samarbetsavtal och delgenomförandebeslut avseende fortsatt utredningsarbete

Dnr M2005-511-01253

Protokollsutdrag

Markkontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 9 januari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att träffa samarbetsavtal med SLL i huvudsak enligt det förslag som redovisas i utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner investeringsbeslut om 15 mnkr för utredningar m m i Norra Station samt ger kontoret i uppdrag att genomföra dessa utredningar.

 3. Nämnden godkänner lägesredovisningen.

 4. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen utser representanter (3 st) till styrgruppen för Norra Station.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§12 Överenskommelse om överlåtelse och exploatering av mark vid Tantogatan (Tvätteriet) på Södermalm

Dnr M2006-511-00008

Markkontoret hade den 3 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner överenskommelse med HSB Bostad AB avseende överlåtelse och exploatering av blivande fastigheten Tvätteriet 1 på Södermalm.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra överenskommelsen.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m

Dnr M2006-554-00109

Markkontoret hade den 19 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner avtal med Goldcup D 1227 AB, under namnändring till Klara AB, avseende försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten.

 2. Nämnden godkänner exploateringsavtal mellan staden och Fastighets AB Bangårdsposten.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner avtalen senast 2006-06-30

 4. Nämnden godkänner avtal mellan staden, Fastighets AB Bangårdsposten, Jernhusen och Banverket.

 5. Nämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden återupptar detaljplanearbetet för hotell- och konferensprojektet m m inom Norrmalm 4:3 enligt utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Överenskommelse om exploatering för bostäder samt försäljning inom del av fastigheten Södermalm 3:1 m fl på Södermalm med AB Borätt. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-01493

Markkontoret hade den 3 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Södermalm 3:1 m fl omfattande investeringsutgifter om 23 mnkr och försäljning av fastighet för köpeskilling om 55,7 mnkr samt ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och AB Borätt avseende fastigheten Södermalm 3:1 m fl enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Södermalm 3:1 m fl omfattande investeringsutgifter om 23 mnkr och försäljning av fastighet för köpeskilling om 55,7 mnkr samt ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och AB Borätt avseende fastigheten Södermalm 3:1 m fl enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§15 Viss evakuering av lokaler i fastigheterna Orgelpipan 4 och 5, Norrmalm

Dnr M2005-530-00942

Markkontoret hade den 3 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa avtal med Fastighets AB Redlab om evakuering för Citybanan enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Detaljplan för markområde vid kv Klotgräset i stadsdelen Hässelby Villastad. Remiss

Dnr M2005-512-01340

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 15 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss för ny detaljplan invid Lingonrisgränd i Hässelby Villastad, S-Dp 2004-19705-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss för ny detaljplan invid Lingonrisgränd i Hässelby Villastad, S-Dp 2004-19705-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§17 Detaljplan för kv Hundgården, Myntkabinettet m fl i stadsdelen Hässelby Strand. Remiss

Dnr M2005-512-01159

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 13 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på remiss för ny detaljplan för kvarteren

Hundgården, Myntkabinettet m fl i Hässelby Strand S-Dp 2002-05774-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål med tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Kontot 1 och Grimsta 1:5 i Råcksta med Wallenstam Bostads AB. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-01377

Markkontoret hade den 13 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Kontot m fl omfattande investeringsutgifter om 8,0 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med Wallenstam Bostads AB avseende fastigheterna Kontot 1 och Grimsta 1:5 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Kontot m fl omfattande investeringsutgifter om 8,0 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med Wallenstam Bostads AB avseende fastigheterna Kontot 1 och Grimsta 1:5 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§19 Flyttning av ledningar m m för ny bostadsbebyggelse vid Lövstavägen i Johannelund inom Vinsta. Delgenomförandebeslut

Dnr M2005-511-01458

Markkontoret hade den 21 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner delgenomförandebeslut avseende ledningsflytt m m i syfte att förbereda för bostadsbyggande inom området Johannelund vid Lövstavägen i Vinsta.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Markanvisning för förskoleverksamhet till Skolfastigheter i Stockholm AB och ändrad markanvisning för bostadsändamål till Wallenstam Bostad AB inom fastigheten Grimsta 1:2 i Råcksta. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01491

Markkontoret hade den 27 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Niklas Larsson och Helena Andersson inkommen den 23 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för förskoleverksamhet inom fastigheten Grimsta 1:2 till Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab).

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Grimsta 1:2 till Wallenstam Bostad AB, vilket utgör en ändring av tidigare given markanvisning.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för förskoleverksamhet inom fastigheten Grimsta 1:2 till Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab).

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Grimsta 1:2 till Wallenstam Bostad AB, vilket utgör en ändring av tidigare given markanvisning.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Markanvisning för bostadsändamål på två områden mellan kvarteren Baldakinen, Sänghimmeln och Dynan i Åkeshov till JM Byggnads AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-00039

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål på två områden mellan kvarteren Baldakinen, Sänghimmeln och Dynan till JM Byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (Inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Ny detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen i Ulvsunda. Förnyad återremiss

Dnr M2005-512-00113

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 15 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner och överlämnar redogörelsen till stads- byggnadsnämnden med hemställan om ny detaljplan för LIDL-butik vid kv Tanken i Södra Ängby.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner och överlämnar redogörelsen till stads- byggnadsnämnden med hemställan om ny detaljplan för LIDL-butik vid kv Tanken i Södra Ängby.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§23 Detaljplan för del av fastigheten Timotejen 19 i stadsdelen Västberga. Remiss

Dnr M2005-512-01292

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 16 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Timotejen 19 i Västberga, S-Dp 2005-11918-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Timotejen 19 i Västberga, S-Dp 2005-11918-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Detaljplan för bostäder vid kv Bandyklubban i Hägersten. Remiss

Dnr M2005-512-01325

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 19 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder vid kv Bandyklubban i Hägersten, S-Dp 2005-15622-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder vid kv Bandyklubban i Hägersten, S-Dp 2005-15622-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Lägesredovisning av projektet Älvsjö C och ändring av givna markanvisningar samt markanvisning till Maxera Bostad AB. Genomförandebeslut för fastigheterna Armborstet 1 och 2

Dnr M2005-513-01045

Markkontoret hade den 9 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner lägesredovisningen.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder i Älvsjö C till Maxera Bostad och ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark till bolagen ”Kv 4 och 5 S-Berga KB” (tidigare Bokbacken), Familjebostäder och Seniorgården i enlighet med vad som anges i utlåtandet och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga markanvisningsavtal.

 4. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Armborstet 1 och 2 omfattande investeringsutgifter om 20,2 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering med Peab och Seniorgården avseende exploatering inom fastigheterna Armborstet 1 och 2.

 6. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljning av radhusen i fastigheten Armborstet 1 och teckna köpeavtal på beloppet 3 600 kkr med Peab.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner lägesredovisningen.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder i Älvsjö C till Maxera Bostad och ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark till bolagen ”Kv 4 och 5 S-Berga KB” (tidigare Bokbacken), Familjebostäder och Seniorgården i enlighet med vad som anges i utlåtandet och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga markanvisningsavtal.

 4. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Armborstet 1 och 2 omfattande investeringsutgifter om 20,2 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering med Peab och Seniorgården avseende exploatering inom fastigheterna Armborstet 1 och 2.

 6. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljning av radhusen i fastigheten Armborstet 1 och teckna köpeavtal på beloppet 3 600 kkr med Peab.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§26 Markanvisning för en bilförsäljningsanläggning och ett kontorshus vid kv Akvamarinen i stadsdelen Solberga till Bernats Bil AB och ebab i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00413

Markkontoret hade den 13 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för en bilförsäljningsanläggning och ett kontorshus vid kv Akvamarinen i stadsdelen Solberga till Bernats Bil AB och ebab i Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Markanvisning för bostäder vid kv Takbjälken i stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00833

Markkontoret hade den 13 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Tony Rodfelt m fl av den 21 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid kv Takbjälken inom stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Passadvinden i Björkhagen med Veidekke Bostads AB. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-01447

Markkontoret hade den 4 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Passadvinden omfattande investeringsutgifter om 6,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner upprättat förslag till överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Veidekke Bostad AB samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genom­förandet av markförsäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Passadvinden omfattande investeringsutgifter om 6,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner upprättat förslag till överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Veidekke Bostad AB samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genom­förandet av markförsäljningen.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Ändrad detaljplan för område invid kv Baderskan i Enskededalen. Remiss

Dnr M2005-512-01326

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 14 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 vid kv Baderskan i stadsdelen Enskededalen, S-Dp 2005- 17161-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 vid kv Baderskan i stadsdelen Enskededalen, S-Dp 2005- 17161-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Detaljplan för området Proppen i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr M2005-512-00088

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 9 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner för sin del investeringsutgifter om 175 mnkr och investeringsinkomster om 11 mnkr för genomförande av området Proppen och underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner för sin del investeringsutgifter om 175 mnkr och investeringsinkomster om 11 mnkr för genomförande av området Proppen och underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp), Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Anna Wersäll (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§31 Gör 134:ans busshållplats tillgänglig vid Östbergabackarna/Götalandsvägen. Skrivelse från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Dnr M2005-330-00645

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 11 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden föreslår att stadsdelsförvaltningen beställer projektering av trottoar och belysning av trafikkontoret och nya trappor och ledstänger av markkontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Öppna nämndsammanträden i marknämnden. Skrivelse

från ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Charlotte Unger (mp)

Dnr M2005-010-0116

Bordlagt 15 december 2005 nr 9

Markkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att ge presidiet i uppdrag att tillsammans med kontoret återkomma med förslag på olika former för nämnden att tillåta allmänheten närvara och/eller delta samt att därutöver anföra följande:

Tillgängliggörandet av handlingar på nätet har ökat allmänhetens insyn i besluten i marknämnden. Dock är det fortfarande otillfredsställande att allmänheten inte på något sätt kan närvara när nämnden fattar beslut i ärenden som berör och engagerar många. Presidiet uppmanas överväga hur mötena kan göras tillgängliga för allmänheten, t ex i form av en tidsbegränsad frågestund i början eller att nämnden samlar föredragningar och diskussion i vissa ärenden till särskilda temamöten dit även allmänheten är välkommen.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorets förslag.

§33 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab

Dnr M2005-513-01319

Bordlagt 15 december 2005 nr 16

Markkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark till Besqab för uppförande av bostadsrätter inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Redovisning av planering och tidplan för fastigheten Rostugnen 6 (f d kv Lyftkranen) i Ulvsunda industriområde

Dnr M2005-510-00847

Bordlagt 15 december 2005 nr 20

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 16 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Johannesfreds Båtklubb den 1 november 2005, Karl Lundvall den 1 november 2005, Per Wallberg med familj den 4 november 2005, Brf Järnheden den 10 november 2005, Brf Hammarsmedjan den 17 november 2005, Företagsgruppen Bromma Flyg den 25 november 2005, Mats Engquist den 13 december 2005, Maria Hellberg den

13 december 2005, Inger Hjelm den 14 december 2005 och Susannah Elers den 14 december 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen av planering och tidplan för fastigheten Rostugnen 6.

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s), Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp), Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Kenneth Nilsson (s), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga O.

§35 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015

Dnr M2005-007-00914

Bordlagt 15 december 2005 nr 32

Markkontoret m fl hade den 28 november 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015.

 2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner föreslagen strategi, organisation och samordning av vattenarbetet i Stockholms stad, för vidare fastställelse av kommunfullmäktige.

 3. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna antagen Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 till stadens facknämnder, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamn AB, stadsdelsnämnderna i Stockholm, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, miljönämnden i Solna, styrelsen för Solna Vatten AB, miljö- och myndighetsnämnden i Sundbyberg, områdesnämnderna i Nacka, miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla, Länsstyrelsen i Stockholms län, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Gasförsörjning från Hjorthagen/Värtanområdet. Redovisning av frågor som relaterar till omdaning av området

Dnr M2005-510-00844

Bordlagt 24 november nr 13 och 15 december 2005 nr 35

Markkontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänste-utlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner lägesrapporten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna lägesrapporten samt

att därutöver anföra följande:

Kommunfullmäktige har givit uppdrag till Renhållningsförvaltningen och Stockholm Vatten att utreda frågan om biologisk behandling av matavfall vilket inkluderar biogasproduktion. Den förstudie om gas från jordbruksgrödor som redovisas i detta ärende ses som en ytterligare åtgärd för att möjliggöra förnyelsebar energi och det bör ske ett utbyte mellan de två utredningarna under hand.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorets förslag.