Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2007-02-13

Sammanträde 2007-02-13

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

3 Anmälningar av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

4 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse för år 2006 med personalberättelse och bokslutskommentarer

Dnr 2007-000606-102
(Utsändes)
Omedelbar justering

Miljöövervakningsärenden

5 Inbjudan till konferensen Sveriges Energiting och seminarium om kommunal energirådgivning i regionen

Hälsoskyddsärenden

6 AB Gröna Lunds Tivolis överklagande om att utreda ventilationsåtgärder i bostäder på Lilla Allmänna gränd

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2003-000002-350
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utförande och redovisning av radonmätningar för en fastighetsägares flerbostadshus

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2004-001402-379
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Tillsynsprojekt på återvinningsstationerna i Stockholms stad

Rapport
Dnr 2006-003763-379
(Utsändes)

9 Bassängägarens egenkontroll

Tillsynsrapport
Dnr 2006-006428-379
(Utsändes)

10 Miljösanktionsavgift för underlåtelse av anmälningsplikt för tre förskolor på Kungsholmen.

Dnr 2006-006869-355
Dnr 2006-006724-355
Dnr 2006-006274-355
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

Livsmedels- och djurskyddsärenden
Inga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

11 Underlag för miljöbedömning mm för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Remiss från trafiknämnden
Dnr 2006-008043-300
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Detaljplan för kvarteret Mattisborgen mm i stadsdelen Mariehäll (del av Annedal)

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-003651-251
(Utsändes)
Omedelbar justering

13 Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads anläggningar vid Värtaverket och Energihamnen i Stockholm

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2005-007104-300
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat 2005-2006

16 Slutrapporter från två tillsynskampanjer från 2003-2004 – ”Användningen av metylenklorid och trikloretylen – tillsynskampanj 2003” samt ”Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde – tillsynskampanj 2004”

Dnr 2003-005576-206
Dnr 2005-002899-206
(Utsändes)

17 Övrigt

Utanordnare (kassaförvaltare) vid Miljöförvaltningen
Dnr 2007-000706-101
(Utsändes)

18 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat:
Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Åsa Romson (mp)


Ledamöter:
Lennart Jansson (m)
Torbjörn Erbe (m)
Daniel Valiollahi (m)
Per Ola Bosson (m) fr o m § 5
Karin Karlsbro (fp)
Carin Jämtin (s)
Malte Sigemalm (s)
Ulla Jöhnk (s)
Godfrey Etyang (s)

Ersättare:
Nils Ingelström (m) tjg
Aysin Hartzell (m) tjg §§ 1-4
Björn Gülich (m)
Sten Collander (m)
Gustav Åkerblom (fp)
Gerd Sjöberg-Granlund (s)
Hassan Said Mahamed
Fredrik Canerstam (s)
Tina Kratz (v) tjg
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lena Bring (m) och Stellan Hamrin (v) samt ersättarna Ulf Linder (m), Anders Broberg (kd) och Carina Paulsson (s).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderlund.

Dessutom var borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 19 februari 2007.

§2 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträden den 12 december 2006 och den 30 januari 2007 förda protokollen justerats i vederbörlig ordning.

§3 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 26

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 27

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 28

Beslut om avvisning av överklaganden som kommit in för sent, bilaga 29

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 30

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 31

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 32

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 33

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 34

Beslut om omhändertagande av djur, bilaga 35

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 36

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 37

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 38

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 39.

§4 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse för år 2006 med personalberättelse och bokslutskommentarer

Dnr 2007-000606-102

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 26 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna verksamhetsberättelsen för år 2006 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämna den till kommunfullmäktige.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Carin Jämtin (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v).

”Det är glädjande att kunna konstatera den spännvidd och ambition som nämnden har haft under det gångna året. På samma sätt är det sorgligt att konstatera att den verksamhetsplan den nyvalda nämnden hade att ta ställning till inte kommer att kunna resultera i en lika omfattande verksamhetsberättelse.

Exempelvis kommer Agenda 21-arbetet i princip att upphöra. De utvecklingsprojekt som drivits inom ramen för Kompetensfonden och Miljömiljarden kommer att avslutas utan att något nytt tar vid. Förutsättningarna för ett framgångsrikt, proaktivt miljöarbete, nämligen samverkan med omvärlden, kommer att avstanna när all kraft måste fokuseras på att upprätthålla verksamhet som nämnden är av lag ålagd att bedriva.

Det innebär att miljöarbetets potential att tillföra andra verksamheter positiva värden och understödja en positiv utveckling, i näringsliv och i samhället i övrigt, inte tas till vara. I stället reduceras arbetet till ren myndighetsutövning där självklara kännetecken för en modern offentlig sektor, nämligen öppenhet, lyhördhet och samverkan, får lämna plats åt en verksamhet som riskerar att uppfattas som enbart begränsande.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5 Inbjudan till konferensen Sveriges Energiting och seminarium om kommunal energirådgivning i regionen

Dnr 2007-000566-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 24 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att delta med sex förtroendevalda i Sveriges Energiting, 20-21 mars 2007 och seminarium om kommunal energirådgivning i regionen.

§6 AB Gröna Lunds Tivolis överklagande om att utreda ventilationsåtgärder i bostäder på Lilla Allmänna gränd

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2003-000002-350

Skr

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Detta ärende är ett tydligt exempel på hur otydlig miljöbalkens lagstiftning är. Trots att det förefaller vara så att Gröna Lund bekostat bullerdämpande åtgärder i samråd med fastighetsägaren verkar det ändå vara så att Gröna Lund ensamt blir ansvarig för de åtgärder som nu måste vidtas till följd av försämrad ventilation. På grund av detta har vi inget att invända mot förvaltningens förslag till beslut.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 29 januari 2007.

Direktören förklarade bakgrunden i ärendet.

Yrkanden

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka bifall till överklagandet

 2. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar till miljödomstolen.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Detta ärende är ett tydligt exempel på hur otydlig miljöbalkens lagstiftning är. Trots att det förefaller vara så att Gröna Lund bekostat bullerdämpande åtgärder i samråd med fastighetsägaren verkar det ändå vara så att Gröna Lund ensamt blir ansvarig för de åtgärder som nu måste vidtas till följd av försämrad ventilation. På grund av detta har vi inget att invända mot förvaltningens förslag till beslut.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Carin Jämtin (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till vice ordförandens yrkande.

§7 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utförande och redovisning av radonmätningar för en fastighetsägares flerbostadshus

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2004-001402-379

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. avstyrka bifall till överklagandet

 2. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

§8 Tillsynsprojekt på återvinningsstationerna i Stockholm stad

Dnr 2006-003763-379

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. godkänna rapporten.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 30 januari 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna rapporten.

Ledamoten Carin Jämtin (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna rapporten

2. överlämna rapporten till kommunstyrelsen i enlighet med nedanstående

3. därutöver anföra följande.

”Orsaken till att den tidigare majoriteten initierade denna översyn är det väl kända problemet med återvinningsstationerna. Dagens system för återvinning i enlighet med producentansvaret fungerar inte tillfredsställande och oaktat vem som egentligen bär ansvaret så är problemet ett faktum och en angelägenhet för staden.

Dagens system bygger på en decentraliserad lösning där egenkontrollen är kärnan och utgör förutsättning för en fungerande återvinningsverksamhet. Om inte egenkontrollen sköts tillfredställande så fungerar inte heller systemet. Ansvaret är ganska odiskutabelt och vi delar i detta avseende förvaltningens slutsatser och kommentarer.

Kommunens medborgare får dock inte en bättre fungerande återvinning eller en renare och vackrare stad för att vi konstaterar att ansvaret inte är kommunens. Återvinningen ser vi som en självklar del av infrastrukturen i ett modernt samhälle. En tillfredställande lösning på denna problematik måste vara det övergripande målet, oavsett hur ansvaret för dagens system fördelas.

Det finns idag goda skäl att tro att de decentraliserade lösningar som prövats inte är optimalt, i alla fall inte för en tät stad som Stockholm. De aktuella frågorna bör därför ses över och ett fungerande system arbetas fram.

Förvaltningen pekar dock på en möjlig lagändring inom ramen för dagens system. I budget för år 2007 konstaterade dessutom kommunfullmäktige att staden ska verka för att erforderliga förändringar görs ibland annat miljöbalken i syfte att främja Stockholms utveckling. Därför bör kommunstyrelsen få ta del av detta ärende så att de kan överväga slutsatserna i sitt arbete framöver.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Carin Jämtin (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v).

”Otillgängliga och skräpiga återvinningsstationer minskar intresset att återlämna förpackningar till producenter och på så sätt bidra till minskad miljöpåverkan. Det är inte acceptabelt att en effektiv tillsyn motverkas av att producenterna kan hemlighålla åtgärdsplaner och inte behöver efterfölja tillsynsmyndighetens krav. Förvaltningen bör återkomma med information till nämnden om hur lagstiftningsarbetet för att förändra detta fortskrider.”

§9 Bassängägarens egenkontroll

Tillsynsrapport

Dnr 2006-006428-379

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 22 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna rapporten.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Carin Jämtin (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s).

”Det är anmärkningsvärt att så många av anläggningarna brast i egenkontrollen. Vi har höga ambitioner när det gäller att utveckla simkunnighet hos våra barn och då måste också familjer, anhöriga, förskolor och skolor, kunna lita på vattenkvaliteten. Förvaltningen klargör att det inte handlar om vem som driver anläggningen, utan snarare handlar om kompetens och medvetenhet. Det stärker oss i övertygelsen att ett proaktivt arbete i samverkan med omvärlden är det enda sättet att komma framåt. Ett sådant arbete kräver dock både ambitioner och resurser.”

§10 Miljösanktionsavgift för underlåtelse av anmälningsplikt för tre förskolor på Kungsholmen.

Dnr 2006-006869-355

Dnr 2006-006724-355

Dnr 2006-006274-355

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 19 januari 2007.

Enhetschefen Martina Bengtsson lämnade svar på frågor om punkten 3.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. påföra miljösanktionsavgift på 5 000 kr vardera för förskolorna Skogsmarken och Lilla Serafen och uppdra åt förvaltningen att verkställa besluten

 2. inte påföra någon miljösanktionsavgift för förskolan Trollet

 3. anta de föreslagna riktlinjerna som innebär vissa förtydliganden av att anmälningsplikten inte omfattar:

 • befintlig verksamhet som ska utöka lokalyta
 • ny verksamhet som inrättas i befintlig lokal som tidigare har använts för samma ändamål
 • verksamhet som ska bedrivas endast tillfälligt i en lokal, d v s under kortare tid än 12 månader.

§11 Underlag för miljöbedömning mm för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Remiss från trafiknämnden

Dnr 2006-008043-300

Beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag attmiljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att snöbortforsling med minsta negativa miljöpåverkan totalt uppnås genom en kombination av flera mindre landdeponier/snökylalager och viss del sjötippning

2. föreslå att trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att komplettera rapporten med

  1. en utredning av snöhantering enligt punkt 1 ovan.
  2. en utredning i samverkan med exploateringskontoret och grannkommuner för att lokalisera flera mindre landdeponier/snökylalager (ca 10 000 m2) samt undersöka vilka som utnyttjar sjötipparna.
  3. en plan för snöhanteringen inom staden utifrån en zonindelning med direktiv för snöhantering inom respektive zon fokuserat på att minimera föroreningsinnehållet i den snö som sjötippas.
  4. en fortsatt utredning för att närmare fastställa de tillkommande kostnader det innebär att ta bergrummen i kvarteret Antwerpen i drift för snölagring och fjärrkyla.

3. miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom de synpunkter på rapporten som framgår av miljöförvaltningens yttrande och översänder tjänsteutlåtandet till trafiknämnden.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 29 januari 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att snöbortforsling med minsta negativa miljöpåverkan totalt uppnås genom en kombination av flera mindre landdeponier/snökylalager och viss del sjötippning

2. föreslå att trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att komplettera rapporten med

  1. en utredning av snöhantering enligt punkt 1 ovan.
  2. en utredning i samverkan med Exploateringskontoret och grannkommuner för att lokalisera flera mindre landdeponier/snökylalager (ca 10 000 m2) samt undersöka vilka som utnyttjar sjötipparna.
  3. en plan för snöhanteringen inom staden utifrån en zonindelning med direktiv för snöhantering inom respektive zon fokuserat på att minimera föroreningsinnehållet i den snö som sjötippas.
  4. en fortsatt utredning för att närmare fastställa de tillkommande kostnader det innebär att ta bergrummen i kvarteret Antwerpen i drift för snölagring och fjärrkyla.

3. miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom de synpunkter på rapporten som framgår av miljöförvaltningens yttrande och översänder tjänsteutlåtandet till trafiknämnden.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Carin Jämtin (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

2. att nämnden uttalar att det inte är acceptabelt med fortsatt tippning av förorenad snö i Riddarfjärden eller saltsjövikarna

3. därutöver anföra följande.

”Det kan med tanke på föroreningshalten i snömassorna inte vara acceptabelt med fortsatt tippning av förorenad snö i Riddarfjärden eller saltsjövikarna. Det måste gälla både snö från innerstaden och snö från kranskommunerna.

Vi vill understryka vikten av att landdeponier sprids ut och inte koncentreras på en plats eller i en del av staden. Det både innebär mindre trafikarbete och en jämnare fördelning av den miljö- och trafikbelastning som vinterväghållningen med nödvändighet ger upphov till.

Efter lång tid har nu ett arbete med att hitta alternativ äntligen, med miljömiljardens hjälp, kommit igång. Detta bör slutföras med den tydliga ambition att uppnå gällande regler och inte dumpa i vattendrag. Ett större kyllager i bergrum i Värtan där det även kan utvinnas fjärrkyla vore en modern lösning där staden använder snön som resurs.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordförande Åsa Romson (mp), ledamöterna Carin Jämtin (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v).

”Program för Stockholms Vattenarbete 2006-2015” är inte tillräckligt eftersom åtgärdsprogrammet inte uppfyller beslutet om rena sjöar år 2015. För Riddarfjärden och Lilla Värtan, Saltsjön, måste belastningen minska - inte vara oförändrad.”

§12 Detaljplan för kvarteret Mattisborgen mm i stadsdelen Mariehäll (del av Annedal)

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-003651-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Denna fråga aktualiserar de samlokaliseringsproblem som kan finnas mellan å ena sidan näringsliv och å andra sidan bostäder och skola. Eftersom en stad behöver båda dessa delar är det oerhört viktigt att man kan finna en lösning där företagens verksamhet inte äventyras av nya byggnationsplaner. Frågan måste få en tillfredställande lösning, exempelvis genom att ny lokalisering erbjuds industriverksamheterna.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 31 januari 2007.

Yrkanden

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Denna fråga aktualiserar de samlokaliseringsproblem som kan finnas mellan å ena sidan näringsliv och å andra sidan bostäder och skola. Eftersom en stad behöver båda dessa delar är det oerhört viktigt att man kan finna en lösning där företagens verksamhet inte äventyras av nya byggnationsplaner. Frågan måste få en tillfredställande lösning, exempelvis genom att ny lokalisering erbjuds industriverksamheterna.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.


Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Carin Jämtin (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads anläggningar vid Värtaverket och Energihamnen i Stockholm

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2005-007104-300

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2007.

Avdelningschefen Gustaf Landahl redovisade ärendet i korthet.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat år 2005-2006

Dnr 2007-000307-216

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 29 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna redovisningen

 2. överlämna redovisningen till länsstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och stadsmuseet samt beröra stadsdelsnämnder.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp).

”Det är mycket positivt att Stockholm nu har hela 8 fina naturreservat. Av de 13 som nuvarande översiktsplan pekar ut återstår nu endast 5 områden. Det är oroväckande att Allianspartierna tillsamman nu antyder att de överger tanken på balans mellan grönområden och tät stadsbebyggelse och både vill ändra och inskränka befintliga reservat och sätta stopp för de som står på tur. Dessa för natur- och friluftsliv utpekade områden behövs för en ökad livskvalitet i Stockholm.

Ansvaret att utveckla naturreservaten är dock splittrat, stadsbyggnadsnämnden föreslår inrättande, exploateringsnämnden och respektive stadsdelsnämnd förvaltar, idrottsnämnden ansvar för friluftsfrågor och miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn. Det vore önskvärt med en tydligare samordning.”

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v).

Vi tycker att förvaltningens redovisning är bra och klargörande. Utöver förvaltningens synpunkter vill vi göra tillägget att Sickla-området och badet vid sjön Flaten måste rustas upp.”

§15 Slutrapporter från två tillsynskampanjer från 2003-2004 –

”Användningen av metylenklorid och trikloretylen – tillsynskampanj 2003” samt ”Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde – tillsynskampanj 2004”

Dnr 2003-005576-206

Dnr 2005-002899-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens anmälan av slutrapporterna

 2. överlämna rapporterna till renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, branschorganisationer och till de verksamhetsutövare som ingått i kampanjerna.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Carin Jämtin (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s).

”På de 10 år som gått sedan förbudet trätt i kraft bör man ha kommit längre med att avveckla användningen av tri. Den täta befolkningen i staden är ett skäl till att avvecklingen här borde kommit längre än i riket i stort, i stället för tvärtom. De återstående problemen tyder på att tillsynsbehovet behöver stärkas snarare än tvärtom. De tekniska/ekonomiska incitamenten till ett utbyte bör också stärkas. Det sistnämnda samt andra relevanta problem som uppdagats under kampanjen bör meddelas relevanta instanser på nationell nivå med begäran om erforderliga åtgärder.”

§16 Övrigt

Utanordnare – kassaförvaltare - vid Miljöförvaltningen

Dnr 2007-000706-101

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 januari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. med ändring av beslut från den 26 april år 2005 förordna Gunnar Söderholm till utanordnare – kassaförvaltare - vid miljöförvaltningen till och med den 30 november 2009.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§17 Förvaltningschefens information

Direktören informerade om en Regional Miljödag, den 25 april 2007 anordnad av KSL. Inget program har ännu fastställts utan bara dagen.

Direktören informerade om ett Seminarium om Klimatförändringarna: Nuläget och vägen framåt, den 7 mars 2007, Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att delta i klimatseminariet med anmälande förtroendevalda. Anmälan görs av de förtroendevalda själva direkt till arrangören. Deltagande ska rapporteras till förvaltningen om arvode önskas.

Vidare informerade direktören om miljö- och hälsoskyddsnämndens interna utbildning den 19-20 mars 2007 från lunch till lunch, på Sigtunahöjden, Sigtuna. Gemensam transport ordnas av förvaltningen.