Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2009-02-04

Sammanträde 2009-02-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd

7 Delegering av lokala gallringsbeslut

Dnr 2009-000418-101
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Projektet Navet - Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Dnr 2008-014245-217
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Konsortieavtal avseende miljösamverkan Stockholms län (MSL)

Dnr 2009-000025-111
(Verksamhetsstöd)

10 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2008-10-29 angående åtgärder mot för höga radongashalter samt kontrollmätning av radon

11 Yttrande gällande Birgitta Hultboms Fastighetskontors överklagande av tillsynsavgift.

Remiss från Miljödomstolen, mål M 5777-08
Dnr 2007-003225-379
(Plan och Miljö)
*

Övrigt

Förvaltningschefens information
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (165 kb)

§1 Närvarorätt

§2 Justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utsåg ledamot Malte Sigemalm (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering ska äga rum den 11 februari 2009.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 29 januari 2009 förda protokollet justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av yttranden och beslut enligt delegation

Yttranden

Remissvar på remiss av kommissionens Grönbok om biologiskt avfall Dnr 2008-014460-217

Beslut fattade enligt delegation

Föreläggande och förbud vid vite

Föreläggande och förbud utan vite

Lämna klagomåls- eller anmälningsärende utan åtgärd

Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla

Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, Miljöbalken

Påförande av miljösanktionsavgift

Godkännande och registrering av livsmedelsverksamheter samt fastställande och ändring av avgift för livsmedelskontroll, prövning och registrering

Förbud/föreläggande mot livsmedelsverksamheter, upphävande av godkännande samt omhändertagande av livsmedel

Yttrande över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner

Yttranden i ärenden enligt alkohollagen

Beslut om avgifter enligt strålskyddslagen

§5 Protokoll från handikappråd

Inget nytt protokoll fanns att anmäla vid sammanträdet.

§6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning för år 2008

Dnr 2009-000445-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2008 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och Malte Sigemalm (s) föreslog att

(se beslutet).

2) Ledamöterna Charles Berkow (mp) och Stellan F Hamrin (v) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar:

- Att i sammanställningen av Några resultat från verksamheten år 2008 ange att de av EU och regeringen fastställda kraven på luftkvalitet inte uppfylls

- Att i den sammanfattande analysen klargöra nämndens roll i frågan om luftkvaliteten

- Att bedömningen av KF:s mål för verksamhetsområdet 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas ändras från ”Uppfylls helt” till ”Uppfylls delvis” (s. 6).

- Att påståendet avseende KF:s indikator för Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider 60 ug/m3 att ”MHN saknar rådighet över indikatorns utveckling” stryks (s. 7).

Samt att därutöver anföra följande:

Generellt

Verksamhetsberättelsen bekräftar det vi kunde konstatera redan vid beslutet om verksamhetsplan:

- Budgeten innebär en orimlig ambitionsminskning

- Fokus har bytts från förebyggande och stöd till mer miljövänliga processer i samverkan med förvaltningar, privata aktörer och enskilda medborgare till en snäv roll som efterhandskontrollant av verksamhetsutövare

- Nämnden kommer inte att klara de åtaganden den ändå tar på sig utifrån givna förutsättningar

Den borgerliga majoriteten har, för att klara ideologiskt motiverade nedskärningar, kraftigt minskat det viktiga utvecklings- och förebyggande arbetet. Sådant utvecklingsarbete som ändå genomförts, t.ex. projektet Nya Gifter – Nya Verktyg eller klimatarbetet, har till stor del finansierats genom program från tidigare beslut i staden eller på riksnivå. Program, som nya borgerliga majoriteter efter valet har valt att inte fortsätta, som stadens Miljömiljard eller det nationella klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP). Det är ohållbart att Stockholm så drastiskt och kortsynt drar ner på utvecklings- och det förebyggande arbetet på miljöområdet.

Resurserna har koncentrerats på tillsyn. Men inte ens det har den borgerliga majoriteten klarat av. Årsredovisningen visar att tillsynen av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken underskrider målet med ca. 15 procent. Utfallet för hälsoskyddstillsynen enligt samma lagrum var ännu värre. Förklaringar som anges visar att nämnden misslyckats med att budgetera med tillräckligt marginal för att klara oförutsedda händelser. Även den ansträngda personalsituationen, vilket påtalats av de fackliga organisationer, bidrar.

Ett särskilt allvarligt misslyckande gäller tillsynen över luftkvaliteten i staden.

Luftkvaliteten

KF:s indikatorer avseende övergödning och luftkvaliteten i staden uppfylls inte. Indikatorerna för halterna av kvävedioxid och partiklar är till skillnad från vad som anges i årsredovisningen åtminstone delvis möjliga att påverka för nämnden. Nämnden har inte vidtagit de åtgärder som kan göras för att bidra till uppfyllandet. Vid sammanträdet 200-02-18 avslog nämndens borgerliga majoritet ett förslag från MP, V och S om ”att förelägga trafiknämnden att genomföra de parkeringspolitiska åtgärderna som fastställts i åtgärdsprogrammen för partiklar (PM 10) och kväveoxider” (§ 15).

Nämnden har i sitt svar på revisionskritiken intagit en märklig hållning till just luftkvalitet. Nämndmajoriteten verkar mena att tillsynsansvaret över miljökvalitetsnormerna förflyttats till staten då det är regeringen som beslutat om åtgärdsprogrammet, trots att en sådan hållning torde vara i strid med miljöbalken. I september 2007 rekommenderade stadsrevisionen att ”miljö- och hälsoskyddsnämnden som tillsynsmyndighet bör mer aktivt följa åtgärdsarbetet”. I ett svar på en skriftlig fråga från riksdagen anförde miljöminister Andreas Carlgren december 2007 bl.a. följande: ”Kommunerna har ansvaret för ett flertal av de åtgärder som krävs för att förbättra luftkvaliteten. Genom att ställa vissa krav vid upphandling, väghållning och genom utformningen av lokala trafikföreskrifter kan de bidra till att utsläppen minskar lokalt”. Nämndens majoritet har som framgått inte tagit intryck av detta.

Den borgerliga majoritetens passivitet har bl.a. resulterat i att Naturskyddsföreningen och boende på Hornsgatan 2008-01-18 anmälda ett klagomål riktat mot miljö- och hälsoskyddsnämnden. Stockholms och regeringens brist på åtgärder har i sin tur resulterat i att EU-kommissionen nyligen inlett rättsliga åtgärder mot Sverige och nio andra länder för att inte ha genomfört luftdirektivets krav.

Det är inte bara pinsamt att Sveriges huvudstad tack vare borgerlig misskötsel bryter mot ett centralt EU-direktiv på miljöområdet under Sveriges ordförandeskap. Misslyckandet riskerar också att undergräva regeringens trovärdighet och förhandlingsposition på miljöområdet. Därmed minskar också Sveriges möjligheter att påverka utsläpp som sker i andra länder men som bl.a. påverkar luftkvaliteten i Stockholm.

Stockholmarnas hälsa och välbefinnande äventyras på kort och lång sikt.

Det är nämndens ansvar att tydligt informera Kommunfullmäktige om detta. Det bör framgå redan av sammanställningen av några resultat från verksamheten år 2008 att vi inte klarar kraven på ren luft. Att enbart ange att man ”kontrollerat och utvärderat luftkvaliteten i Stockholm” är att inte redovisa den viktigaste informationen. Detta bör också kommenteras i den sammanfattande analysen av nämndens verksamhet.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons (m) och Malte Sigemalms (s) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Charles Berkow (mp) och Stellan F Hamrin (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamöterna Hugo Nordenfelt (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m) och Helena Levy (m), enligt följande:

Miljöförvaltningens verksamhetsberättelse är ett kvitto på det digra effektiviseringsarbete som genomförts på förvaltningen. Självfinansieringsgraden har ökat dramatiskt, likaså antalet tillsynstimmar i de olika verksamheterna. Livsmedelskontrollen slår rekord med över 7000 avklarade ärenden under året och detta har åstadkommits med bibehållen omfattning på personalstyrkan. Även hälsoskyddsavdelningens resultat imponerar trots personalomsättning och färre ansökningar om värmepumpar har de uppställda målen klarats. Plan- och miljöavdelningen har intensifierat klimatarbete och ökat antalet besökta tillsynsobjekt, medan miljöövervakningen tagit fram en ny miljö- och hälsoutredning, förbättrat miljöbarometern och arbetat med Vattenprogrammet.

Årsberättelsen visar att prioriteringen av stockholmarnas hälsa med ökad tillsyn gentemot skolor och förskolor är viktig då hälften av dessa fått förelägganden eller påpekanden för att skärpa rutinerna och förbättra egenkontrollen.

Personalomsättningen på hälsoskydd har under året varit mycket hög, men det faktum att det finns många sökanden till tjänsterna samt den låga sjukfrånvaron tyder på att den höga omsättningen har andra orsaker än arbetsmiljöskäl. Det är dock viktigt att följa denna utveckling framöver.

I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 gör nämnden ett mindre underskott än beräknat. Det är positivt att nettounderskottet har kunnat minskas med 1,2 miljoner kr. Likafullt återstår ett underskott på 1,9 miljoner kronor i förhållande till budget. Vi vill med anledning av detta betona vikten av att budgeten hålls.

Särskilt uttalande gjordes av Malte Sigemalm (s), Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Fredrik Canerstam (s) enligt följande:

Årsredovisningen med personalberättelse och bokslutskommentarer bekräftar det vi kunde konstatera redan vid beslutet om verksamhetsplan:

- Den kraftigt minskade budgeten innebär en orimlig ambitionsminskning

- Den moderatledda majoriteten lägger sig på en ”lägsta nivå” i miljöarbetet. Genom att låta statlig lagstiftning i högre grad styra ambitionerna och att begränsa de egna insatserna till tillsyn och lagbunden verksamhet så driver man inte utvecklingen framåt utan följer efter istället.

- Efter den stora omorganisationen av förvaltningen har personalomsättningen på vissa enheter varit mycket hög. Det innebär en stor påfrestning på den befintliga personalen. Det innebär också att all verksamhet som planerats i verksamhetsplanen, främst på Hälsoskyddsavdelningen, inte har kunnat genomföras. Det gäller bland annat tillsyn inriktad på miljöfarlig verksamhet.

- Förvaltningen konstaterar att stora delen av nämndens allmänna miljöarbete, t ex klimatarbetet, miljöbilsprojekt mm, är beroende av särskild finansiering från exempelvis miljömiljarden och Klimp-bidrag. Klimp avvecklades av den borgerliga regeringen 2008 och de sista projektansökningarna har därmed beviljats. Även miljömiljarden har avvecklats av den borgerliga majoriteten i Stockholm. Detta innebär att framtiden för mycket av nämndens viktiga miljöarbete ser ytterst osäker ut.

Årsredovisningen visar att miljöförvaltningen har fått en omöjlig uppgift av kommunfullmäktige. Ansvaret faller tungt på den politiska majoriteten i kommunfullmäktige och i nämnden.

Särskilt uttalande gjordes Stellan F Hamrin (v) enligt följande:

Vi tackar förvaltningen för ett bra arbete utför under tuffa villkor.

Vi hoppas dessa insatser ska kunna ligga till grund för en fortsatt effektiv och förhoppningsvis utökad verksamhet under kommande år. Budgetneddragningarna har gjort att möjligheterna till analys, långsiktig planering och inte minst hjälp av olika slag till enskilda stockholmare och olika verksamhetsutövare minskat och fördyrats. Det är vår uppfattning att denna typ av verksamhet liksom restaurering och underhåll av mark- och vattenmiljöer behöver utökas. De mål som finns uppsatta för dessa verksamheter måste utvecklas och förbättras och konkreta åtgärder vidtas.

Den borgerliga majoritetens nya ansvarstagande för energifrågor är positivt samtidigt som det är uppenbart att brister på resurser inom MHF utgör ett allvarligt hinder för att utveckla energifrågorna i staden som helhet på ett bra sätt.

Trafiken i staden utgör ett allvarligt problem för människors hälsa och för miljön i övrigt. Här krävs utökade satsningar inom MHF för att kunna möjliggöra minskad privatbilism och utökade satsningar på kollektivtrafik på ett för alla parter bra sätt.

Som förvaltningen påpekar utförs betydande delar av nuvarande verksamhet med externa medel inklusive miljömiljarden. Vi utgår från att majoriteten efter hand permanentar de verksamheter vars fortsättning är av värde för staden och dess invånare.

Vi stödjer de synpunkter som förs fram av de fackliga organisationerna.

§7 Delegering av lokala gallringsbeslut

Dnr 2009-000418-101

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

  1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar beslutsbefogenheten till förvaltningschefen för lokala gallringsbeslut.

  2. Nämnden överlåter till förvaltningschefen att vidaredelegera beslutsbefogenheten.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§8 Projektet Navet - Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Dnr 2008-014245-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker kommunstyrelsens förslag till effektivisering av informationsförsörjning och som svar på remissen överlämnar förvaltningens utlåtande till kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamöterna Hugo Nordenfelt (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m) och Helena Levy (m), enligt följande:

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter och vill särskilt lyfta fram att integritetsaspekter och eventuella sekretessfrågor måste hanteras på tillfredställande sätt. För att e-arkivet ska bli en verklig resurs krävs att en så stor del som möjligt av stadens information samlas där. Därför vill vi understyrka vikten av att alla stadens verksamheter kommer med i projektet.

§9 Konsortieavtal avseende miljösamverkan Stockholms län (MSL)

Dnr 2009-000025-111

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

  1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner tjänsteutlåtandets bilagda konsortieavtal med KSL om MSL.

  2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtalet.

  3. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att träffa avtal med KSL angående förvaltningens administration av MSL.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§10 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2008-10-29 angående åtgärder mot för höga radongashalter samt kontrollmätning

Dnr 2005-005554-379

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

  1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Brf Brickbandet angående anstånd och yrkar att miljödomstolen återlämnar ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för fortsatt handläggning.

  2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

  3. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att hos Miljödomstolen företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§11 Yttrande gällande Birgitta Hultboms Fastighetskontors överklagande av tillsynsavgift. Remiss från Miljödomstolen, mål M 5777-08

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

  1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande överlämnas som svar på miljödomstolens remiss.

  2. 15 exemplar av beslutet ska sändas över till miljödomstolen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§12 Förbundet för allmänna hälsoskydd:s (FAH) vårmöte 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens sänder 3 + 3 representanter med arvodering till FAH: s vårmöte 2009 i Uppsala den 28-29 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.