Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-09-21

Sammanträde 2010-09-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Plats Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Tertialrapport 2 2010 miljö- och hälsoskyddsnämnden

7 Överklagande av beslut om klagomål över lukt och buller som lämnats utan åtgärd - Pais konditori, Pålsundsgatan 6

Remiss från länsstyrelsen, ärendebeteckning 505-09-6966
Dnr 2007-8109
(Hälsoskydd) *

8 Ansökan om utdömande av vite - Holmfrid 13

9 Överklagande av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken,

Bostadsrättsföreningen Knallhatten 4
Remiss från miljödomstolen, mål nr M 3003-10
Dnr 2009-4194
(Hälsoskydd) *

10 Motion från (2010:11) Stellan Hamrin (V) om en årlig "återvinningsdag" i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-11028
(Hälsoskydd)

Omedelbar justering

11 Förslag till revidering av föreskrifter i gällande renhållningsordning för Stockholms kommun, 2008-2012

Remiss från trafik- och renhållningsnämnden, dnr T2010-701-0075
Dnr 2010-12343
(Hälsoskydd)

Omedelbar justering

12 Rapport om temperaturer i butikskyldiskar

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2010-14724
(Livsmedelskontrollen)

13 Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S) om utvidgning av återvinningscentral i Östberga

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-12272
(Plan och Miljö)

14 Ansökan från Trafikkontoret om dispens från förbud mot dumpning av avfall (snö)

Remiss från Naturvårdsverket, dnr 523-3732-10 Rm
Dnr 2010-14383
(Plan och Miljö)

15 Motion (2010:12) från Maria Hannäs (V) om fler grönområden för en bättre folkhälsa

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 210-11038
(Plan och Miljö)

16 Detaljplan för Vattenfallet 2 i stadsdelen Råcksta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
S-Dp 2009-01446-54
Dnr 2009-011135
(Plan och Miljö)

17 Södertörnsekologernas årsrapport 2008-2009

19 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Christer Edvardsson och Per Enarsson från avdelningen Plan och Miljö och Erika Dalstrand och Monika Weiss från avdelningen Hälsoskydd.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 27 september 2010.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 7/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 24 augusti 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.8 Samtliga processtyper inom tillsyn av köldmedieanläggning, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27

2 Remisser

2.1 Kontorsyttrande till KF/KS, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27

2.4 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet., för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, avdelningsvisa listor för perioden

2010-07-31 – 2010-08-27

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2010-07-31 – 2010-08-27, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

§6 Tertialrapport 2 2010 miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär omslutningsförändringar med 2,7 mnkr för ökade kostnader och intäkter för projektet Järvalyftet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär omslutningsförändringar med 2,0 mnkr för ökade kostnader och intäkter för miljöbilar.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär omslutningsförändringar med 1,0 mnkr för ökade kostnader och intäkter för e-tjänster.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär omslutningsförändringar med 0,6 mnkr för ökade kostnader och intäkter för övriga externt finansierade projekt.

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär omslutningsförändringar med -3,3 mnkr för minskade kostnader och intäkter för Energicentrum.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Att Energicentrums arbete nu begränsas kraftigt är ett direkt resultat av att den borgerliga majoriteten inte vill arbeta effektivt med klimatfrågan (i vilken energibesparingar är en nyckelfråga). Troligen skulle staden som helhet tjäna på att aktiviteterna genomförs, därför är nedläggningen av Energicentrum också ett tecken på dålig ekonomisk styrning.

§7 Överklagande av beslut om klagomål över lukt och buller som lämnats utan åtgärd, Pais konditori, Pålsundsgatan 6

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Ansökan om utdömande av vite – Holmfrid 13

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker med stöd av 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken hos miljödomstolen om utdömande av vite, 20000 kronor för utebliven återkommande kontroll av oljecistern med tillhörande ledningar i det vitesföreläggande som beslutades av miljö- och hälsoskyddsnämnden på delegation den 15 januari 2010 mot Z.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att fullgöra ansökningen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 juli 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Överklagande av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Motion (2010:11) från Stellan Hamrin (V) om en årlig ”återvinningsdag” i Stockholm

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Genomtänkt informationsstrategi för avfallshanteringen är oerhört viktigt för att effektivisera och få bättre miljönytta i avfallshanteringen. Medborgarna och arbetsplatserna har en nyckelroll i avfallshanteringen. Men ’återvinningsdag’ tycker vi ska fortsätta vara benämningen på tillfällen då man inom ett område genomför en loppmarknad där de boende kan sälja och byta grejer och kläder som kan återanvändas. Föreningar, förskolor och andra lokalinitiativ är grunden för denna aktivitet som självklart kan stödjas från stadsdelsnämnd och andra förvaltningar för att underlätta erforderliga tillstånd m.m.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Sophantering och återvinning av avfall utgör ett allt viktigare problemområde vad gäller skapandet av ett hållbart samhälle. Stockholms resurser inom detta område måste ökas och ett större fokus läggas på dessa frågor. Det handlar i första hand om att vid markanvisningar tydligt prioritera tillkomsten av nya ÅVC, vars antal skulle behöva fördubblas.

Parallellt med detta måste informationen om och möjligheterna till en bekväm och effektiv hantering av avfall ökas. En direkt samordning av insamlingen av tidningar, förpackningar och övrigt avfall under kommunens ledning behöver ske varvid förpackningsindustrin ska betala kommunen för sin andel av kostnaden. Denna fråga måste lösas nationellt men Stockholms kommun bör liksom andra kommuner (ex. Helsingborg) initiera en sådan process i väntan på en ny lagstiftning.

Information till alla grupper av medborgare är en grundförutsättning för ett effektivt arbete och vi stödjer i allt väsentligt förvaltningens synpunkter på den aktuella motionen.

§11 Förslag till revidering av föreskrifter i gällande renhållningsordning för Stockholms kommun, 2008-2012

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker i huvudsak trafik- och renhållningsnämndens förslag till revidering av föreskrifterna i renhållningsordningen för Stockholms stad 2008-2012.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Inför den större revideringen av renhållsningsordningen behöver staden ta fram en strategisk plan för hur matavfall från hushållen bör samlas in och bearbetas med största miljönytta. Ett sådant arbeta inleds rimligtvis med en förutsättningslös undersökning av metoder och inhämtande av erfarenheter från kommuner och städer som har gjort analyser och påbörjat sådan insamling i stor skala. Det är olyckligt att som nu olika partier låser sig för olika lösningar utan en strategisk genomgång.

§12 Rapport om temperaturer i butikskyldiskar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Svensk Dagligvaruhandel.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S) om utvidgning av återvinningscentral i Östberga

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att låta förvaltningens tjänsteutlåtande utgöra svar på motionen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Ansökan från trafikkontoret om dispens från förbud mot dumpning av avfall (snö

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker trafikkontorets ansökan om dispens.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Helt avstyrka dumpning av snö vid Norr Mälarstrand eller annan plats på Mälarsidan, samt att huvudreglen ska vara att snön utanför innerstaden omhändertas lokalt och inte dumpas i Saltsjön.

2 Ge förvaltningen i uppdrag att integrera snöhanteringen i arbetet med att revidera dagvattenstrategin

3 I övrigt bifall förvaltningens förslag till beslut samt anföra följande:

Stockholm måste utöka arbetet med att skapa ett effektivt system för rening av både dagvatten och snö. I denna strategi måste ingå att också hantera stora mängder snö på ett sådant sätt att utsläppen av gifter och närsalter till stadens ytvatten minskar. Tidigare förslag om att lagra snö i bergrum eller andra slutna system bör därför undersökas liksom möjligheten att kombinera snölagring med utvinnande av kyla sommartid.

Kvittblivning av snö i Stockholm är nödvändig under vissa perioder vintertid och frågan om hur detta bäst sker är fortfarande olöst. Problemet löses inte genom fortsatt dispens från det förbud som råder utan genom en ny strategi för arbetet. Dessutom berör inte förvaltningen problemen med höga närsalthalter i sitt förslag till svar.

Vid plusgrader rinner motsvarande mängd vatten antingen till ARV eller till stadens ytvatten – ibland efter låggradig rening. Dagvatten/snö innehåller mer eller mindre höga gifthalter men också mycket höga halter av fosfor och kväve (0,1 – 1,8 respektive 1,2 – 11 mg/l). Räknat på medelvärdena innebär detta halter som är omkring 40 respektive 10 ggr högre än normalt i Stockholmsområdet. Närsaltbelastningen är således ett stort problem vid sidan av gifthalterna. Så höga halter hade inte accepterats som utsläpp från punktkällor. Som ytterligare jämförelse kan nämnas att halterna i utgående, renat avloppsvatten är 0,15 respektive 10 mg/l. Det innebär att nyttan av att leda dagvatten till ARV ur kvävesynpunkt är meningslös och ur fosforsynpunkt tveksam eftersom mängden dagvatten är betydande och leder till ett ökat utflöde av närsalter totalt sett eftersom reningsgraden är konstant per utsläppt mängd vatten.

Både dagvatten och snö behöver därför sannolikt renas separat innan det släpps ut in naturen. Regeringens skärpta krav på fosforreningen ökar detta behov.

Att tippa snö i vattnet inte någon idealisk lösning och det måste till mer långsiktig planering än att hela tiden söka dispens. Även om det inte primärt är snön som är problemet är det självklart inte bra att man släpper ut salt och föroreningar från biltrafiken i sjövattnet, särskilt inte i Mälaren som staden i övriga sammanhang särskilt försöker skydda från föroreningar.

Förvaltningens jämförelser med dagvatten är relevanta (även om den formella regleringen ser olika ut) men konsekvenserna av resonemanget borde vara tydligare kring att stadens dagvattenstrategi bör hantera även snöproblematik.

Enligt prognoser för det framtida klimatet i Stockholm, framtagna för stadens risk- och säkerhetsarbete, så kan det förväntas generellt kortare men fler snörika vintrar. Bristen på områden och platser att kunna tippa bortforslad snö visar på en allvarlig problembild i stadens stadsplanering. Med en stadsplanering som bygger på analyser kring klimat-sårbarthet skulle fler små och stora ytor med grönmark och minskad hårdgörning av ytor mildra problemen.

Det har föreslagits att trafikkontoret också tar fram en snöplan kopplad till stadens risk- och säkerhetsarbete samt går vidare kring att hitta lösningar på hur man kan nyttja snön som energiresurs för fjärrkyla. Detta stödjer vi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§15 Motion (2010:12) från Maria Hannäs (V) om fler grönområden för en bättre folkhälsa

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Karlsbro (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka motionen samt att därutöver anföra följande:

Återstående sammanhängande grönområden måste omvandlas till naturreservat med god skötsel, centrumanläggningar måste återföras i kommunal ägo för att garantera tillräckligt låga hyror för bl.a. småföretagare och privatbilismen måste kraftigt begränsas i city och i lokala centrumanläggningar. Gång-, cykel- och fordonstrafik ska ske i separata körfält

Effektiva åtgärder för en bättre folkhälsa i Stockholm förutsätter en radikal förändring av samhällsplaneringen. Befintliga grönområden måste med få undantag behållas och skyddas så att de för all framtid kan tillgodose befolkningens behov av naturlig miljö och fritidssysselsättningar. Bra centrumanläggningar med tillräcklig offentlig service och låga hyror måste finnas tillräckligt nära alla medborgare. Möjligheten till billiga resor med kollektivtrafik måste utökas väsentligt och mängden gångstråk, cykelleder och trafikfria centrumanläggningar måste förbättras.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Detaljplan för Vattenfallet 2 i stadsdelen Råcksta

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fortsatt planarbete.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Södertörnsekologernas årsrapport 2008-2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av Södertörnsekologernas årsrapport.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens mötestider i oktober och november 2010

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt nämnden gemensamma förslag

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att flytta sina sammanträden enligt följande:

Från tisdagen den 19 oktober kl. 17.00 till måndagen den 25 oktober kl. 17.00

Från tisdagen den 16 november kl. 17.00 till måndagen den 15 november Kl. 17.00.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag.

§19 Förvaltningschefens information

Miljödirektör Gunnar Söderholm informerar om utfall av prövningar i överinstanser.

Avdelningscheferna redogör för aktuella ärenden och händelser på sina respektive avdelningar.