Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2011-12-13

Sammanträde 2011-12-13

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Verksamhetsplan 2012 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Övergång till läsplattor för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Svar på skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP)

Dnr 2011-13670
(Verksamhetsstöd)

9 Nedskrivning av kundfordringar från år 2010

10 Plaskdammar i Stockholm stad

Redovisningen av tillsynen 2011
Dnr 2010-11426-699
(Hälsoskydd)

11 Överklagande av beslut att lämna klagomål på bristande avfallshantering utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, nr. 505-10-4950
Dnr 2009-14707
(Hälsoskydd)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Överklagande av beslut om att lämna klagomålsärende avseende röklukt i trapphus och bostad utan ytterligare åtgärd, Brännkyrkogatan 68

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län beteckning 505-2010-006002
Dnr 2009-6704
(Hälsoskydd)

*

14 Överklagande av beslut om miljösanktionsavgift för utebliven cisternkontroll

Remiss från mark- och miljödomstolen,
mål nr 4564-11
Dnr 2011-9213
(Hälsoskydd)

*

15 Samsynsinspektioner - utbyte av kunskap och erfarenheter för ökad samsyn

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-18481
(Livsmedelskontrollen)

16 Rapport om butikers rutiner för temperaturkontroll i kyldiskar

Dnr 2011-18767
(Livsmedelskontrollen)

17 Miljöförvaltningens deltagande i EU-projektet ProMotion

18 Miljötillsyn 2011- årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2011-018642
(Plan och miljö)

19 Miljötillsyn 2011- årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2011-018638
(Plan och miljö)

20 Spårvägs- och stomnätsstrategi

Remiss från SL och Trafikkontoret
Dnr 2011-16026
(Plan och miljö)

21 Utred hur klimatförändringens miljöeffekter påverkar behovet av åtgärder på kort och lång sikt för Stockholms stad p.g.a. stigande havsyta - Skrivelse från Karin Rågsjö (V) (8/6)

Remiss från kommunstyrelsen
Angående havsytans stigning - Skrivelse från Stellan Hamrin (V) (25/10)
Dnr 2011-9640 och 2011-17479
(Plan och miljö)

Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Martin Holmstedt vid avdelningen för hälsoskydd samt till personalföreträdaren Luis Lopez.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Katarina Luhr (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 20 december 2011.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 10/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 22 november 2011 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 30 november 2011 och den 13 december 2011 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen från och med 2011-10-29 – 2011-11-18.

Handlingar i ärendet

Lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden 2011-10-29 – 2011-11-18.

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Inget protokoll finns att anmäla.

§7 Verksamhetsplan 2012 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2011-19183

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2012 enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär hos kommunstyrelsen omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 20,8 mnkr enligt bilaga 2.1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2:2 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 2:3 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för internkontroll enligt bilaga 2:4 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer enligt bilaga 2:5 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer enligt bilaga 2:6 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till aktivitetsplan för upphandling i konkurrens bilaga 2:7 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 2:8 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till kommunikationsplan enligt bilaga 2:9 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Sara Stenudd (V) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2012 samt att i övrigt anföra följande:

En stark satsning behövs på miljöarbetet för att Stockholm ska kunna bli en långsiktigt hållbar stad. Miljöpartiet föreslog i sitt budgetförslag att stadens miljöarbete skulle stärkas på en rad områden. Vi föreslog bl.a. satsningar på miljöövervakning, klimatarbete, energiarbete, kommunikation och konsumentarbete.

Vi vill skärpa stadens klimatmål, som vi anser visar på en för låg ambitionsnivå. Vi anser att utsläppen per person varje år ska minska så att vi når målet 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare 2015. Staden bör även sätta som mål att utsläpp från Stockholmarnas konsumtion och flygresor ska minska.

Arbetet för att minska kemikaliebelastningen i Stockholmarnas vardag är oerhört viktigt. Det är glädjande att Stockholm kommer att öka sitt arbete med kemikaliefrågor under året. Kommunens alla påverkansmöjligheter bör användas för att minimera stockholmarnas kemikaliebelastning. Kemikalier i barnens miljö, särskilt barnomsorg och skola, bör prioriteras. Stadens upphandling bör användas mer aktivt. Erfarenheten av årets tillsyn visar att tillsynen behöver bli mer kraftfull. Med bättre information skulle också hushållen kunna bidra mer till ett giftfritt Stockholm.

Vi saknar i verksamhetsplanen den typen av satsningar på långsiktigt och framåtriktat miljöarbete som tidigare gjorts bland annat genom miljömiljarden. Exempel på långsiktiga satsningar som skulle behövas är sanering av förorenad mark även på platser som inte ska bebyggas, insatser för en långsiktigt hållbar snöhantering i staden och verkningsfulla åtgärder för att minska belastningen av luftföroreningar så att Stockholm kan klara de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för luft och vatten. Med de ekonomiska ramar miljöförvaltningen nu tilldelas kommer vi få sträva länge för att göra Stockholm till en långsiktigt hållbar stad.

Miljöpartiet anser även att lönekompensation ska framgå i fullmäktiges budget och avsatte för detta 2,6 mnkr för MHN 2012.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra:

Miljöarbetet är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Bekämpandet av klimathotet och andra miljömässiga utmaningar - som exempelvis Östersjöns överlevnad, buller, förbrukningen av ändliga resurser samt luftkvaliteten måste genomsyra alla verksamheter. Stockholm ska vara världsledande i klimatomställningen och visa att det är möjligt för en storstad att minimera sin klimatpåverkan. Det ska vara enkelt för medborgarna att leva miljövänligt och bidra till minskad miljöpåverkan och ett bättre klimat. Det är viktigt att utrymme ges i budget för att fullfölja åtaganden inom nämndens verksamhetsområde. Hade socialdemokraterna haft maken i kommunen så hade förvaltningen haft mer pengar att bedriva viktig verksamhet för. Den minst skadliga påvekan på miljön är den som aldrig äger rum. Därför är det förebyggande arbetet viktigt Arbetet med klimatneutrala stockholmare är en viktig del i arbetet mot en fossilbränslefri stad. Vi menar att det är viktigt att medborgare vet hur de ska kunna leva miljövänligt och att det är enkelt att få svar på frågor. Vi anser även att det bör finnas en stadsövergripande miljökompetens för andra kommunala förvaltningar och bolag kan vända sig med frågor om de ska driva sin verksamhet på ett klimatneutralt vis.

Det behövs både långsiktigt arbete och enstaka akuta punktinsatser för att förbättra kvalitén i stadens sjöar och vattendrag. Bällstaån är ett exempel på vattendrag där vattenkvalitén bör åtgärdas snarast. Arbetet behöver prioriteras och vattenprogrammet som ska tas fram under nästa åt blir förhoppningsvis ett steg för förbättra vattenkvalitén i stadens vattendrag.

Vi ser positivt på att förvaltningen har inomhusmiljön i förskolor och skolor som prioriterat tillsynsområde. Det är viktigt att detta område tillförs resurser så att en god inomhusmiljö för stadens barn och unga ska kunna bli veklighet.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Sara Stenudd (V).

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Det är glädjande att se att den effektivisering som miljöförvaltningen har genomfört också har bidragit till en mer fokuserad och kvalitativ verksamhet. Förvaltningens förslag till verksamhetsplan visar ånyo på en ambitionshöjning inom en rad områden.

För andra året i rad har miljö- och hälsoskyddsnämnden fått en förstärkt budget för att kunna intensifiera sitt arbete på utvalda fronter. Det handlar bland annat om satsningar för att restaurera förorenade vattendrag inom staden och för att nå god kemisk och ekologisk status i våra vatten. Även arbetet med att minska spridningen av och öka kunskapen om kemikalier prioriteras. Tillsammans med den kemikalieplan, som stadens nya miljöprogram kommer att ge nämnden i uppdrag att utarbeta, innebär detta att staden tar ett helhetsgrepp om kemikaliefrågan. Vi noterar att dessa satsningar har konkretiserats på ett tillfredsställande sätt i verksamhetsplanen.

Utöver det ska nämnden bland annat fortsätta sitt arbete med att minska stadens klimatpåverkan. Bland annat fortsätter arbetet med Energicentrum och Klimatneutrala Stockholmare och en färdplan till ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 ska utarbetas.

Nämndens tillsyn är en mycket viktig del stadens service mot stadens invånare. Förvaltningen gör härvidlag ett gediget arbete, och det är med tillfredsställelse som vi noterar livsmedelstillsynens utmärkta resultat i nöjd kundindex (NKI). De rapporter och resultat som springer ur nämndens tillsyn utgör en värdefull kunskapskälla för verksamhetsutövare och allmänhet. Nämnden bör därför sträva efter att göra denna information mer tillgänglig, exempelvis genom en tydligare och samlad publicering på nämndens hemsida.

Särskilt uttalande lämnas av Sara Stenudd (V) enligt följande:

Godkänna förvaltningens förslag till beslut men framhålla att om V hade varit ansvarig för miljöförvaltningens budget hade den haft ett betydligt mer ambitiös omfattning i enlighet med V:s reservation i fullmäktige.

§8 Övergång till läsplattor för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Svar på skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP)
Dnr 2011-13670

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att besvara skrivelsen med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att på försök införskaffa iPad till gruppledare, nämndsekretariat och förvaltningsledning.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att invänta stadsarkivets utredning innan beslut tas om upphörande av pappershanteringen och inledande av en egen teknisk förstudie.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Sara Stenudd (V) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra:

Vi ställer oss positiva till läsplattor och noterar att sådana redan används i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Malmö. Flera tekniska aspekter behöver dock utredas innan detta kan sättas i vatten. Vi undrar exempelvis över om verkligen IPad är den bästa och mest prisvärda av läsplattor. Vi ställer oss även frågande till hur ett system med läsplattor fungerar med om Volvo IT och hur kostnaderna runt detta i så fall blir.

Om handlingarna dessutom ska gå via Insyn så vore det lämpligt om handlingarna lades ut helgen innan nämnd så att alla i nämnden via inloggning kan komma åt dem (så som det är med pappren vi får). Så som det är i dag publiceras handlingar på insyn efter det att ledamöterna har fått de hem i brevlådan och om insyn ska användas för inhämtande av handlingar är det viktigt att det inte ger kortare tid än i dag att läsa in handlingar samt att hela nämnden får tillgång till dessa samtidigt.

Vi tycker dock i grund och botten att det är positivt att kommunen söker utnyttjar de nya möjligheter som ny teknik ger. Vi ser även positivt på ett stadsgemensamt ärendesystem och dokumenthantering som nämns ur finansborgarrådets förslag till budget. Det kan exempelvis öppna upp för att fler i nämnderna kan jämka sig samman om beslut innan möten, vilket i sin tur kan ge en stabilare beslutsgång. Skulle vi dessutom lägga dokumenten i en lösning där vi öppet delar dokument och skrivelser och kopplar samman de med exempelvis utredningar och remisser så skulle vi öppna upp för en annan dynamik i politiken som känns spännande och fräsch. En öppen infrastruktur för hur politiska beslut tas helt enkelt. I och med det så vill vi även föreslå att kommunens nämnder tar initiativ till att inte bara på kommunal utan även regional nivå samråder om ett system runt detta som har en tydligare uppbyggnad och sammankoppling än nuvarande system.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Sara Stenudd (V).

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Det största hindret för att använda sig av enbart digitala handlingar är att man i nämndarbetet får tillgång till de digitala handlingarna flera dagar efter att de kommit som pappersversion. Detta gör att man ogärna avsäger sig pappersdokumenten då de extra inläsningsdagarna ofta är värdefulla. Vi anser att det kan vara av vikt att åtgärda detta tekniska problem med tidigare tillgång till elektroniska nämndhandlingar innan man inleder försök med iPads till nämnden.

Vi vill också se en utförligare beskrivning av miljökonsekvenserna, där även betydelsen av utvinning och bearbetning av ämnen som litium, tantal och andra sällsynta ämnen tas med.

§9 Nedskrivning av kundfordringar från år 2010

Dnr 2011-19668

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om nedskrivning av kundfordringar, specificerade i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, från år 2010.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Plaskdammar i Stockholm stad

Redovisningen av tillsynen 2011
Dnr 2010-11426-699

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna miljöförvaltningens redovisning till berörda stadsdelsnämnder.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) enligt följande:

Vi välkomnar förvaltningens engagemang för stockholmarnas plaskdammar.

Plaskdammarna är ett kulturarv på samma sätt som den konstnärliga utsmyckningen i Stockholms bostadsområden. Detta kulturarv skapades när stadens resurser var betydligt magrare än idag och när bostadsstandarden var usel. Plaskdammarna är ett uttryck för en framstegstro som också innehöll en omsorg om människors vardag. Det är dags att återupprätta denna vardagsomsorg.

Förvaltningen bör fortsätta att driva på upprustningen av plaskdammarna.

§11 Överklagande av beslut att lämna klagomål på bristande avfallshantering utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, nr. 505-10-4950
Dnr 2009-14707

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yrka att länsstyrelsen i Stockholms län bifaller överklagandet och upphäver nämndens beslut från den 12 mars 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att som grund för yrkandet åberopa vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Överklagande av beslut om att lämna klagomålsärende avseende röklukt i trapphus och bostad utan ytterligare åtgärd, Brännkyrkogatan 68

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län beteckning 505-2010-006002
Dnr 2009-6704

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yrka att länsstyrelsen i Stockholms län avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att som grund för yrkandet åberopa vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.


3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningsdirektören eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Föreslå att överklagandet godkänns

2. Därutöver tillägga att fastighetsägaren bör åläggas att tillse att rök inte förekommer i trapphusen och att temperaturen i alla lägenheter kan hållas på en godkänd nivå också när den nödvändiga ventilationen fungerar

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Sara Stenudd (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§13 Överklagande av beslut om miljösanktionsavgift för utebliven cisternkontroll

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 4587-11
Dnr 2011-2635

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yrka att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 3 augusti 2011.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att som grund för yrkandet åberopa vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Överklagande av beslut om miljösanktionsavgift för utebliven cisternkontroll

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr 4564-11
Dnr 2011-9213

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge att mark- och miljödomstolen upphäver nämndens beslut om miljösanktionsavgift den 17 augusti 2011, dnr 2011-9213.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att som grund för yrkandet åberopa vad som anförts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Samsynsinspektioner – utbyte av kunskap och erfarenheter för ökad samsyn

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-18481

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna rapporten ”Samsynsinspektioner – utbyte av kunskap och erfarenheter för ökad samsyn”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända beslutet till Livsmedelsverket.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända beslutet till Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Rapport om butikers rutiner för temperaturkontroll i kyldiskar

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-18767

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna beslutet till Livsmedelsverket.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna beslutet till Svensk dagligvaruhandel.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Miljöförvaltningens deltagande i EU-projektet ProMotion

Dnr 2011-7060

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna att miljöförvaltningen deltar i projektet ProMotion.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra till miljöförvaltningen att underteckna kontrakt om miljöförvaltningens medverkan i EU-projektet ProMotion.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra till miljöförvaltningen att teckna eventuellt konsortialavtal med de övriga parterna i projektet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 19 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Miljötillsyn 2011- årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2011-018642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens avrapportering.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna rapporten till besökta verksamhetsutövare, Trafik- och renhållningsnämnden, Servicenämnden samt till branschorganisationen Sveriges åkeriföretag.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) enligt följande:

Tillsynsrapporten innehåller flera budskap som politiker på olika nivåer bör ta till sig. Nuvarande regler styr mot ökad användning av dieselbilar, vilket är olyckligt i Stockholmsregionen med tanke på konsekvenserna för luftkvaliteten. Relativa priser mellan alternativ som är bättre respektive sämre för miljön motverkar en övergång från miljösämre alternativ. Stockholm stads upphandlingar främjar inte miljöbättre alternativ tillräckligt mycket – miljökraven följs inte upp och priset spelar för stor roll.

I stadens fortsatta arbete med transportsektorn bör frågan om användning av mindre fordon i stadsmiljöer aktualiseras. De skulle kunna vara mer bränslesnåla alternativ samt ge förbättringar avseende buller, framkomlighet och trafiksäkerhet.

§19 Miljötillsyn 2011- årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2011-018638

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens avrapportering.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Vare sig man är för eller emot utförsäljning av kommun och landstingens verksamheter så torde hurusom den bästa servicen gentemot medborgaren vara den viktigaste ledstjärnan för oss som politiker. I detta fall märker vi hur beslut som tagits har brustit i den aspekten och finner i rapporten att SL har svårt att få de två upphandlade bolagen att ta ansvar för bullerproblematiken. Vi önskar att borgarna tar sitt ansvar mot medborgaren och ser till att ansvarsfördelningen mellan de bägge bolagen reds ut samt att man i framtiden inte begår samma misstag.

§20 Spårvägs- och stomnätsstrategi

Remiss från SL och Trafikkontoret
Dnr 2011-16026

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning samt att därutöver anföra följande:

Förvaltningen tar i sitt utlåtande upp ett antal viktiga aspekter som har förbigåtts i förslaget till spårväg och stomnätsstrategi. Bl.a. saknas en utvärdering av befintligt stomnät och dess brister. Kostnadsberäkningar för övergång till spårvagn, och jämförelser med andra trafiklag, saknas vilket försvårar en mer djupgående analys av hur olika alternativa trafikslag kan vägas mot varandra. Vi vill även uppmärksamma att strategin saknar båtlinjer, vilka med fördel skulle kunna bidra till ett utökat stomnät. Därför är det önskvärt att strategin kompletteras med båtlinjer och bryggor vid strategiska knutpunkter.

Oerhört viktigt att beakta är att efter genomförd stomnätsstrategi år 2030 beräknas kollektivtrafikandelen i länet gå från 56,3% år 2007 till 47,9% år 2030. Skillnaden med en stomnätsstrategi beräknas vara enbart +0,4% jämfört med utan strategi. Detta visat tydligt på vikten att utarbeta en sammanhängande strategi med stora satsningar för ökad kollektivtrafik både i innerstaden och i områden med sämre kollektivtrafikförsörjning där man även beaktar andra sätt att färdas än med buss eller spårvagn. En mer fullständig strategi där andra kollektivtrafikslag är inlagda och med beräkningar samhällsekonomiska kostnader av olika typer av trafikslag är därmed något som vi efterlyser till strategin.

Miljöpartiet anser att det är av största vikt att Stockholm gör en massiv satsning på olika typer av kollektivt resande för att kunna försörja det ökande antalet boende i staden utan att öka biltrafiken. Vi anser att de pengar som planeras gå till byggandet av Förbifart Stockholm istället ska satsas på utbyggnad av Stockholms kollektivtrafik.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Sara Stenudd (V).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Det är utmärkt att det utarbetas en spårvägs- och stomnätsstrategi. Att utveckla, tillgängliggöra och utöka kapaciteten för kollektivtrafiken är en av de viktigaste åtgärderna för att minska såväl stadens klimatpåverkan som trängsel och luftföroreningar.

I ljuset av detta är det viktigt att poängtera att spårvägs- och stomnätsstrategin måste utgå från att alla trafikslag kommer att behövas; att vi kommer att behöva bygga ut tunnelbanan likväl som anlägga nya spårförbindelser och utöka kollektivtrafiken till sjöss. Det är också viktigt att inte exkludera kollektivtrafikslösningar som mycket väl kan vara aktuella inom en snar framtid.

Staden har antagit Söderortsvisionen som en grund för att utveckla söderort, och för att lyckas med detta är infrastruktur – och då i synnerhet en utbyggd kollektivtrafik – av yttersta vikt. I detta sammanhang är det därför viktigt att poängtera att i det fortsatta strategiarbetet även måste tas hänsyn till hur dels planerad bebyggelse men också hur en utbyggd kollektivtrafik påverkar attraktiviteten för ett område och därmed kollektivtrafikens beläggningsunderlag.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Förvaltningens svar är bra och visar med pinsam tydlighet att borgligheten har tappat greppet när det gäller kollektivtrafiken. Något annat är svårt att konstatera när det gäller en satsning som kostar upp emot 40 miljarder men ökar resandet med enbart 0,4% jämfört med nollalternativet.

Värt att notera att med strategin kommer också kollektivtrafikresandet fram till 2030 minska med nästan 10%. Vilket knappt analyseras eller nämns som ett problem.

Strategin saknar också analys av allt som gör kollektivtrafikresandet attraktivt. Det kan handla om behovet av ytterligare tunnelbana, nivån på taxan, kollektivtrafikförsörjningen till nya bostadsområden och behovet av komfort/enkla byten mellan trafikslag för att nämna några punkter.

För en växande stad som Stockholm är en fungerande och populär kollektivtrafik helt avgörande när framkomligheten och klimatmålen. Målet måste vara att kollektivtrafikresandet ska öka och vara lättillgänglig. Något föreslagen strategi inte bidrar till.

Särskilt uttalande lämnas av Sara Stenudd (V) enligt följande:

Godkänna förvaltningen förslag till beslut samt tillägga att uppfyllandet av klimatmålen förutsätter ett stopp för den så kallade ”Förbifarten” och en överföring av betydande trafikmängder till kollektivtrafik till låga priser. En snabb utbyggnad av stombusslinjer bör snarast ske i väntan på mer permanenta spårbundna lösningar för kollektivtrafiken.

§21 Utred hur klimatförändringens miljöeffekter påverkar behovet av åtgärder på kort och lång sikt för Stockholms stad p.g.a. stigande havsyta – Skrivelse från Karin Rågsjö (V)

Remiss från kommunstyrelsen
Angående havsytans stigning – Skrivelse från Stellan Hamrin (V)
Dnr 2011-9640 och 2011-17479

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Stellan Hamrin.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Avslå förvaltningens förslag till beslut

2. Förvaltningen konstaterar att ”SMHIs” antagande vad gäller havsytans stigning är det mest sannolika scenariot vad gäller behovet av åtgärder för att år 2100 möta klimatförändringens effekter. Vi anser detta vara ett i detta sammanhang felaktigt antagande eftersom osäkerheten om förhållandena om perioden fram till 2100 är osäkra och det av både ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl är helt nödvändigt att i den nya Slussen bygga in en tillräcklig säkerhetsmarginal bl.a. utifrån försiktighetsprincipen som innebär att avsaknaden av fullständig information inte får användas som skäl för att vidta tillräckliga åtgärder. Vi baserar vår slutsats på följande grunder;

a) Förhandlingarna i Durban har misslyckats och mycket lite talar för att temperaturstegringen kommer att kunna begränsas till totalt 2 grader, vilket måste inkluderas i bedömningarna, vilket inte skett.

b) Med all respekt för SMHI ABs kompetens anser vi att den senare, internationella, vetenskapliga och referee-bedömda analys som gjorts av AR genom SWIPA och accepterats av den svenska regeringen har större trovärdigheten än den mer begränsade analys som gjorts av SMHI AB utifrån främst äldre data och som enbart publicerats på svenska i redogörelser som inte är allmänt tillgängliga och som inte värderats genom vetenskaplig referee-bedömning. Vi anser det anmärkningsvärt att staden tar beslut av denna grundläggande karaktär på den typen av data istället för att göra en förnyad vetenskalig bedömning med hjälp av det internationella vetenskapssamhället.

c) Vid konstruktioner av den aktuella typen kan man inte utgå enbart från den ur vetenskaplig synpunkt mest sannolika nivån utan man måste i konstruktionen bygga in säkerhetsmarginaler utifrån en riskbedömning. I Holland tillämpas f.n. 10 m säkerhetsmarginal vid havsbyggnation och Stockholm stad tillämpar en marginal på 2 m vad gäller Norra Djurgårdsstaden. Vi anser att en extra marginal på minst 1 m måste tillämpas för nya Slussen, som så vitt vi förstår helt saknar säkerhetsmarginal med tanke på bl.a. förekomsten av extrema högvatten (i Göteborg i veckan + 1,46 m). Argumentet att SWIPA rapportens värden är lika osäkra som andra värden (sid 11 stycke 2) visar att man helt exkluderat behovet av säkerhetsmarginal och försiktighetstänkande.

d) Den stigande havsytan kommer oavsett diskuterade hastigheter att innebär att avbördningen av vatten från Mälaren försvåras och att därför ytterligare förändringar av utskovet från sjön måste vidtas utöver vad som fram till nu beräknats. Dessa nya bedömningar har inte utförts och ligger inte till grund för det planerade bygget.

Vi vill därutöver framhålla det helt oacceptabla i att staden baserar sina bedömningar på uppgifter inte från myndigheten SMHI utan från konsultbolaget SMHI AB. Vi har förgäves försökt få myndigheten SMHI att skriftligt bekräfta vad SMHI AB skriver. Det har inte heller varit möjligt att från SMHI eller SMHI AB få tillgång till de rapporter som lämnats till staden.

Vi anser att rivningen av den gamla Slussen bör startas snarast möjligt och att man under tiden utreder behovet av förändringar. Därigenom kan förverkligandet av den Slussen ske på snabbats möjliga tid. Den mycket korta tid (1-2 år) om runt 10 år då den nya Slussen ev. inte skulle vara färdig och utökade risker för översvämning därmed vara något större kan härigenom minimeras. Vi anser dessutom att eftersom ett ännu större utskov kommer att behövas bör man vid ombyggnaden av Södertälje kanal breda denna för att därigenom skjuta fram den tidpunkt när dessa problem uppstår, vilket skulle ge större respit vad gäller byggandet av Slussen.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Sara Stenudd (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Klimatförändringarna är ett av vår tids största hot, och effekterna för ett varmare klimat kommer att ha stor påverkan på Stockholm, där både översvämningsrisker och dricksvattenförsörjning hotas. Hur stor påverkan som förändringarna kommer att ge beror till stor del på hur snabbt utsläppen av växthusgaserna kan minska (eller i ett värre scenario, hur snabbt utsläppen ökar). Detta gör det svårt att förutse hur mycket havsytan kommer att stiga, och visar på hur viktigt det är att vi snabbt minskar våra klimatutsläpp för att förhindra framtida katastrofala konsekvenser av den livsstil som vi har idag. Vi anser även att då utsläppsminskningen på både lokal och global nivå går oacceptabelt långsamt finns det en stor risk att Stockholm måste vidta både dyra och oerhört kostsamma åtgärder på lång sikt för att hantera en höjd havsyta. Därmed anser vi att staden tillsammans med länsstyrelsen måste ta fram en långsiktig klimatanpassningsplan där man räknar med en risk för en kraftig höjning av havsytan i spåren av klimateffekter.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Utred hur klimatförändringens miljöeffekter påverkar behovet av åtgärder på kort och lång sikt för Stockholms stad

Vi tycker att frågeställningen är relevant ur framtida stadsplanering. Frågeställningar som att Norra Djurgårdsstaden planeras för 2 meters höjda vattennivåer och nya slussen enbart planeras för en snitthöjning av havsvatten nivån på ca en halvmeter, inberäknat landhöjningen på ungefär lika mycket. Vi ställer oss dessutom undrande till hur man ska hantera extremnivåer över det som planeras då det är snittnivåer som redovisas samt hur det kommer sig att man räknar med så olika nivåer av vattenhöjning i de två olika projekten.

§22 Datum för nämndsinternat

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer datum för nämndsinternat till den 6-7 februari 2012. Nämndsammanträdet hålls den 6 februari.

§23 Ändrat datum för nämndens möte med handikapprådet 2011

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bjuda in handikapprådet i samband med nämndens sammanträde den 6 mars 2012.

§24 Förvaltningschefens information

Avdelningscheferna Gustaf Landahl, Pia Winbladh Högfors och Margareta Widell informerar om aktuella händelser inom sina respektive verksamhets­områden. Pia Winbladh Högfors berättar om det nya arbetssätt som förvaltningen provat inom sin fastighetsägartillsyn samt beskriver kortfattat resultatet av denna. Margareta Widell berättar om resultatet av den övergripande revision av Sveriges kontrollsystem i livsmedelskedjan som FVO (Food and Veterinary Office) genomfört.

Förvaltningen önskar nämnden en god jul.