Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2013-12-18

Sammanträde 2013-12-18

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

9 Överklagande av beslut om avslut, Regeringsgatan 86 Remiss från länsstyrelsen, beteckning 5051-33430-2013

10 Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv Remiss från kommunstyrelsen, dnr 328-1628/2013

11 Rökfria skolgårdar Stockholms stad

12 Ersättningsanspråk från MTR Stockholm AB med anledning av olycka i samband med borrning på fastigheten Draken 7

13 Remiss om riktlinjer för idéburen stadsförbättring Remiss från kommunstyrelsen, dnr 319-754-20

14 Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller 2013-2018 enligt förordningen om omgivningsbuller

15 Förbjud dubbdäck på flera gator för Stockholmarnas hälsa, svar på skrivelser från Katarina Luhr m.fl. (MP)

16 EU-positionspapper för miljö- och hälsoskyddsnämnden

17 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

18 Systematiskt miljöarbete - Hållbar användning av mark och vatten, projektrapport nr 7, 2013 Remiss från Stadsrevisionen, dnr 3.1.3-99/2013

19 Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, Bromma flygplats

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Dnr 2013-12936

§9 Överklagande av beslut om avslut, Regerings- gatan 86 Remiss från länsstyrelsen, beteckning 5051-33430-2013 Dnr 2010-8173

§10 Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv Remiss från kommunstyrelsen, dnr 328-1628/2013 Dnr 2013-14928

§11 Rökfria skolgårdar Stockholms stad Dnr 2013-7670

§12 Ersättningsanspråk från MTR Stockholm AB med anledning av olycka i samband med borrning på fastigheten Draken 7 Dnr 2008-6660

§13 Remiss om riktlinjer för idéburen stadsförbättring Remiss från kommunstyrelsen, dnr 319-754-2013 Dnr 2013-15390

§14 Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller 2014-2018 enligt förordningen om omgivningsbuller Dnr 2012-12643

§15 Förbjud dubbdäck på flera gator för stockholmarnas hälsa, svar på skrivelser från Katarina Luhr m.fl.

§16 EU-positionspapper för miljö- och hälsoskydds-nämnden Dnr 2013-16288

§17 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 Dnr 2013-592

§18 Systematiskt miljöarbete ­ Hållbar användning av mark och vatten, projektrapport nr 7, 2013 Remiss från Stadsrevisionen, dnr 3.1.3-99/2013 Dnr 2013-14673

§19 Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, Bromma flygplats Dnr 2013-15260

§20 Skrivelse om ökad möjlighet till kvittoredovisning för kollektivresor i konsultbranscher ­ skrivelse från vice ordföranden Katarina Luhr m.fl.

§21 Förvaltningschefens information