Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-08-29

Sammanträde 2017-08-29

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem Remiss från kommunstyrelsen, dnr 170-557/201 (Verksamhetsstöd)

8 Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1145/2017 (Verksamhetsstöd)

9 Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) Remiss från kommunstyrelsen (Hälsoskydd)

10 Överklagat beslut angående klagomål på musikbuller från evenemanget Summerburst Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr M 3060-17 (Hälsoskydd)

11 Svar på Livsmedelsverkets revisionsrapport och åtgärdsplan för avvikelser Revisionsrapport från Livsmedelsverket, ert dnr 2017/01508 (Livsmedelskontrollen)

12 Program för City, stadsdelen Norrmalm och del av Östermalm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2017-06022 (Plan och miljö)

13 Trafik- och gatumiljöplan för city Remiss från trafiknämnden, Dnr T2017-01102 (Plan och miljö)

14 Samråd om Fredhäll 1:4 i stadsdelen Fredhäll, ny idrottsyta, 11-spelsplan avsedd för fotboll och annan idrott i Fredhällsparken Remiss från stadsbyggnadsnämnden dnr 2016-05341 (Plan och miljö)

15 Samråd om förslag till program för Östberga och Årstafältet Södra i stadsdelen Östberga Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2015-08443 (Plan och miljö)

16 Gemensamma miljökrav för entreprenader Remiss från trafiknämnden (Plan och miljö)

17 Samråd gällande kungörelse och granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra länken Remiss från Kommunstyrelsen Dnr 123-1066/20 (Plan och miljö)

18 Samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning Remiss från kommunstyrelsen dnr 111-1103/2017 (Plan och miljö)

19 Tillsynsrapport 2017 Kemibranschen (Plan och miljö)

20 Remissammanställning Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

21 Ramavtalsupphandling för kemikalieexpert upphandling (Miljöanalys)

Dnr: 2017-9141

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §.
Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

OJ

22 Upphandling av projektledningsstöd, Ecos 2 (Verksamhetsstöd)

Dnr: 2017-11520

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §.
Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

OJ

23 Utveckling av e-tjänst för värmepumpar Beslut om inköp, avrop från ramavtal (Hälsoskydd)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-9793

§8 Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-10494

§9 Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-9700

§10 Överklagat beslut angående klagomål på musikbuller från evenemanget Summerburst Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr M 3060-17, Dnr 2017-727

§11 Svar på Livsmedelsverkets revisionsrapport och åtgärdsplan för avvikelser Revisionsrapport från Livsmedelsverket, dnr 2017/01508, Dnr 2017-10757

§12 Program för City, stadsdelen Norrmalm och del av Östermalm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2017-8900

§13 Trafik- och gatumiljöplan för city Remiss från trafiknämnden, Dnr 2017-8901

§14 Samråd om Fredhäll 1:4 i stadsdelen Fredhäll, ny idrottsyta, 11-spelsplan avsedd för fotboll och annan idrott i Fredhällsparken Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2017-16378

§15 Samråd om förslag till program för Östberga och Årstafältet Södra i stadsdelen Östberga Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2015-16434

§16 Gemensamma miljökrav för entreprenader Remiss från trafiknämnden, Dnr 2017-10526

§17 Samråd gällande kungörelse och granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra länken Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-9788

§18 Samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-10299

§19 Tillsynsrapport 2017 Kemibranschen, Dnr 2017-10575

§20 Remissammanställning Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster, Dnr 2016-16202

§21 Ramavtalsupphandling för kemikalieexpert upphandling, Dnr 2017-9141

§22 Upphandling av projektledningsstöd, Ecos 2, Dnr 2017-11520

§23 Utveckling av e-tjänst för värmepumpar Beslut om inköp, avrop från ramavtal, Dnr 2017-12043

§25 Förvaltningschefens information