Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
17:30
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Sommar på Sergels torg

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Inkomna medborgarförslag

4 Anlägg en rastgård för småhundar i Vanadislunden

Svar på medborgarförslag

5 Lekplats i Klarakvarteren

Dnr 2019/220-1.2.4.
I mars 2019 kom det in ett medborgarförslag om lek i Klara-kvarteren. Enligt förslaget skulle en lekplats till exempel kunna uppföras i den södra delen av området kring Klara kyrka.

Att tillföra plats för lek i Klaraområdet är enligt förvaltningen
i allra högsta grad relevant som en del i arbetet med att göra området tryggare och trivsammare. Även Norrmalms parkplan stöder detta då det där anges att området är underförsörjt vad gäller lekplatser.

De offentliga ytorna som finns i Klaraområdet förvaltas av trafikkontoret och till viss del av privata fastighetsägare. Området kring Klara kyrka förvaltas av Kyrkogårds-förvaltningen. Detta gör att förvaltningen på eget bevåg inte kan anlägga en lekplats i området och att det krävs dialog och samverkan med andra aktörer för att få till detta. Förvaltningen anser att detta medborgarförslag ska tas vidare till förvaltningens arbete med Vision Klara, till trafikkontorets arbete med de offentliga platserna i City samt till projektet Levande Stockholm.

Beslutsärenden

6 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning

Dnr 2019/75-1.1.
Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegations-
ordningen. Ändringar och kompletteringar av delegations-bestämmelserna föranleds i allmänhet av ändringar i lagstiftningen eller organisatoriska förändringar inom förvaltningen.

Avdelningen för verksamhetsstöd har sett över och omarbetat delegationsordningen när det gäller ekonomi, upphandling och lokaler. Förslaget till ny delegationsordning innebär i sak inga större ändringar i delegationsbestämmelserna. Syftet med de den nu föreslagna delegationsordningen är att tydliggöra besluts-befogenheterna och anpassa delegationsbestämmelserna till avdelningens nuvarande rutiner och arbetsordning.

Svar på remisser

7 Policy för sociala medier i Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2019/213-1.5.1.
Kommunstyrelsen har remitterat Policy för sociala medier i Stockholm stad till stadens nämnder och styrelser.

Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens närvaro i sociala medier. Syftet är att tydliggöra vad som krävs av staden vid närvaro på sociala medier och att främja en hög kvalitet på stadens konton. Policyn gäller alla förvaltningar och bolag i Stockholm stad och riktar sig till alla medarbetare i staden.

Förvaltningen är positiv till förslaget till Policy för social medier i Stockholm stad. Stadsdelsnämndens tidigare antagna rutiner för närvaro i sociala medier ligger i linje med den föreslagna policyn.

Förvaltningen föreslår en stadsgemensam digital utbildning med fokus på lagar, regler och förhållningssätt för medarbetare som hanterar sociala medier i tjänsten.

Förvaltningen lyfter behovet av en viss flexibilitet i kraven på frekvens på inlägg samt bevakning av kontot i förhållande till enskilda kontons syfte och omfattning.

8 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2019/225-1.6
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadens nämnder och bolag med anledning av remiss "Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad". Nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 juni 2019.

I samband med budget 2016 fick kommunstyrelsen uppdraget att påbörja arbetet med en översyn av samtliga styrdokument inom IT-området med inriktningen att skapa ett sammanhållet digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Stadslednings-kontoret har mot bakgrund av detta tagit fram ett nytt styrande dokument, "Digitaliseringsprogram Stockholms stad".

Digitaliseringsprogrammet föreslås gälla från beslutsdatum till och med 2023-12-31.

Förvaltningen anser att programmet ger en samlad helhetsbild kring de olika delar digitaliseringen omfattar. Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen positiv till föreslaget digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Förslag som förvaltningen vill lämna är att programmet beskriver vissa termer och begrepp, som till exempel digital kompetens, vilket skulle kunna förklaras ytterligare vad detta innebär i Stockholms stad. Programmet är omfattande, men skulle kunna förenklas och förtydligas i vissa avsnitt för att öka läsbarhet och förståelse.

Anmälningsärenden

9 Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för år 2019

10 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019

Dnr 2019/212-1.2.1.
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Målet med att delta i kvalitets-utmärkelsen är att det är en lärandeprocess för den enhet som deltar. Enheten får möjlighet att förbättra och utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete.

Förvaltningens beställarenhet äldreomsorg kommer att delta i utmärkelsen och bedömas i klassen äldreomsorg. Vidare kommer Johannes förskoleenhet och Matteus förskoleenhet att delta och bedömas i klassen förskola.

Förvaltningen är positiv till att enheterna deltar.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

12 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Beslut fattade enligt delegation

15 Inkomna och upprättade handlingar

16 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

17 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Medborgarförslag om att anlägga en rastgård för småhundar i Vanadislunden Dnr 2019/276-1.5.2.

§5 Lekplats i Klarakvarteren ­ svar på medborgarförslag Dnr 2019/220-1.5.2.

§6 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning Dnr 2019/75-1.1.

§7 Policy för sociala medier i Stockholms stad ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2019/213-1.5.1.

§8 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogran för Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2019/225-1.6.

§9 Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för år 2019

§10 Deltagande i stads kvalitetsutmärkelse 2019 Dnr 2019/212-1.2.1.

§11 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

§12 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

§14 Beslut fattade enligt delegation

§15 Inkomna och upprättade handlingar