Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-05-17

Sammanträde 2006-05-17

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med en paneldiskussion med UNGDOMSTEMA. Öster Läs mer...malms ungdomsråd, representanter för elevråden och personal som arbetar med ungdomar i stadsdelen finns på plats för att diskutera aktuella frågor, t.ex.

- Vad ska du göra på skolavslutningen?
- Ungdomar i Humlan?

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering
Bordlagda ärenden

Bordlagt ärende

2 Avseende yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen.

Dnr 2006-243-311

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 1- 2006.

4 Revidering av Östermalms beredskapsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och katastrofer.

5 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier (m) m fl om rutinerna inom barnomsorgen.

6 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk.

7 Revidering av Östermalms tobaks-, alkohol och narkotikapolitiska program.

Remissärenden

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen över revisionsrapport om stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av resursfördelnings-modell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Lotta Edholm (fp) om att ”Skolan inte är en frizon för unga brottslingar”.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen av rapporten Rektorsprogrammet, ett nationellt program för utbildning av rektorer och stöd för rektors-funktionen.

12 Yttrande till revisionskontoret över rapporten ”Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan – en uppföljning av tidigare granskning”.

Dnr 2006-154-124

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Yttrande till revisionskontoret över rapporten ”Hemtjänst för äldre - kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde”.

14 Yttrande till revisionskontoret över rapporten ”Styckevis och delt - om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet.

Dnr 2006-161-124

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län över länsstyrelsens tillsyn av Körsbärsgårdens äldreboende.

Dnr 2006-395-506

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang OZ-EMPizzeria, Södra Kajvägen 39, Värtahamnen.

Dnr 2006-403-621

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Skånska Gruvan, Rosendalsvägen 14, Djurgården.

Dnr 2006-422-621

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Junibacken, Galärvarsvägen, Djurgården.

Dnr 2006-445-621

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande till stadsbyggnadskontoret av förslag till energiplan för Stockholm.

20 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Beckholmen m m i stadsdelen Djurgården.

21 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för område invid kv Grönland (f.d. Djurgårdsvarvet) inom stadsdelen Djurgården.

22 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för delar av kvarteren Kompaniet och Plutonen m.m. (Norra Ambassadområdet) vid Gärdes- och Skarpögatan inom stadsdelen Östermalm.

23 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för avluftstorn till Norra länken vid Ryttarstadion inom stadsdelen Norra Djurgården.

24 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för fastigheten Sparbössan 1, Birger Jarlsgatan 32A, i stadsdelen Östermalm.

25 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över bygglovsansökan för uppförande av restaurangponton vid Skeppar Svinfot, mitt emot Strandvägen 11, inom stadsdelen Östermalm.

Dnr 2006-382-352

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Yttrande till polismyndigheten angående ansökan från Björn Fors om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för tillfällig försäljningsplats utanför Stockholms Stadion.

Dnr 2006-462-382

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Yttrande till polismyndigheten angående ansökan från Kerullos fast food, Marina Frida, om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för tillfällig försäljningsplats utanför Stockholms Stadion.

Dnr 2006-463-382

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Yttrande till polismyndigheten angående ansökan från Kerullos fast food, Tommy Alkhouri, om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för tillfällig försäljningsplats utanför Stockholms Stadion.

Dnr 2006-464-382

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

29 Rapport om uppföljning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS.”

30 Handläggningsrutiner för ärenden om markupplåtelse.

32 Anmälan av protokoll 2006-05-04 från handikapprådet på Östermalm.

33 Anmälan av protokoll 2006-05-08 från pensionärsrådet på Östermalm.

34 Anmälan av promemoria 2006-05-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

35 Anmälan av promemoria 2006-05-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

36 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

38 Yttrande till JO (Riksdagens Ombudsmän) i ärende angående anmälan till JO.

Dnr 2006-379-022.

Omedelbar justering

40 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken.

41 Anmälan av protokoll 2006-04-06 från sociala delegationen samt protokoll 2006-04-27 från LVM/LVU-utskottet.

Mötesinformation

Justerat den 23 maj 2006

Närvarande:
Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Camilla Thorstensson (kd)
Louise Edlind-Friberg (fp)

Ersättare
Johanna Nilsson (s)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Marion Sundqvist (mp)
Stig Trossö (m).

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Aila Erkkilä (v), Birgit Ernerot (fp), Lars-Eric
Esbjörnsson (s) Jan Ulander (kd) och Johanna Westin Sjö (m) samt av ersättarna Anna Björkwall (v), Leif Krafft (s), Datevig Mardirossian Lönn (m) och Tomas Rittsel (fp).

Föredragande Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör
Personalföreträdare Bo Jansson, SACO/LR
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Marianne Snell,
Solveig Bellander, Ulla Ritzén, Kerstin Sandström, Anders Lindgren, Anna-Maria Klint, Charlotte Dingertz, Katarina Johansson, Åsa Persson.

Paragrafer: §§ 1 – 44

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena
  Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 23 maj 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 20 april justerades den 26 april 2006 och protokollet från sammanträdet den 2 maj justerades den 5 maj 2006.

§2 Bordlagt ärende avseende yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen

2006-243-31

1

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra samman-trädet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-03-31 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen (S-Dp 2004-05426-54).

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvalt-ningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (s) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämnden beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar i huvudsak godkänna samt överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remiss om förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen.

 2. Nämnden anför härutöver att alla möjligheter som står till buds måste tas tillvara för att minska de negativa effekterna för
  nuvarande och framtida boende i främst Hjorthagen då Norra
  länken kommer till stånd. Det innefattar en så långt möjlig drag- ning under jord eller att leden dras nedsänkt i marken förbi
  Hjorthagen. Det innefattar vidare krav på bullerdämpning och
  åtgärder mot luftutsläpp med effektiv avskärmning där länken inte längre går i tunnel.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.


Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för tidigare yrkande att bifalla förvaltningens förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; Hjorthagen har under hela sin befolkade tid varit den stadsdel som försett övriga Stockholm med energi. Där finns gasverk och kraftverk. Eldning av kol och olja har under årtionden negativt påverkat miljön. Ett nytt kraftvärmeverk och en anläggning för användning av naturgas planeras. Stadsdelen är vidare kringränd av energianläggningar, hårt trafikerade vägar samt järnvägsspår.

Norra länken kommer att ytterligare påverka den lokala miljön i Hjorthagen. Det är som vi ser det vår skyldighet att göra allt som är möjligt för att minska de negativa effekterna för Hjorthagsborna av länkens tillkomst.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; vi i miljöpartiet vill inte att Norra länken skall byggas. Eftersom vi är det enda partiet i stadsdelsnämnden som har den uppfattningen vill vi ändå se till att Hjorthagen drabbas så litet som möjligt av den trafikapparat som övriga partier utan vår medverkan kommer att rösta igenom. Vi deltar i beslutet för att något mildra konsekvenserna för Hjorthagen.

§3 Tertialrapport 1 – 2006

2006-281-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-11 med förslag till tertialrapport 1 – 2006.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut
enligt följande och yrkade bifall till detta;

att godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1

att godkänna att nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen

att därutöver anföra

Det är glädjande att notera att nämndens och förvaltningens metodiska arbete för att förbättra kontrollen över Östermalms ekonomi ger resultat.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl förslag mot vice
ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s)
m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1
  och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering
  om 12,8 mnkr avseende tomgångshyror för Gärdets sjukhem
  och Bromma sjukhus enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomi-utskott.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering
  om 6,8 mnkr avseende startbidrag för Gärdets äldreboende enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering
  om 2,6 mnkr avseende nytt gruppboende på Sandhamnsgatan 8
  enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering
  om 0,4 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskola på Kampementsgatan 18 enligt beslut i kommunstyrelsens
  ekonomiutskott.

 6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering
  om 0,3 mnkr avseende stimulansbidrag för ombyggnad av förskola på Skeppargatan 34 enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomi-utskott.

 7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering
  om 2,1 mnkr avseende kvarvarande kostnader för Kampementets äldreboende enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 8. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering
  om 2,4 mnkr avseende verksamhet för hemlösa (Bryggan).

 9. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering
  om 0,4 mnkr avseende ökade kostnader för internräntor och
  avskrivningar.

 10. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 23,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

 11. Nämnden anför därutöver

  Det är glädjande att notera att nämndens och förvaltningens metodiska arbete för att förbättra kontrollen över Östermalms ekonomi ger
  resultat.

 12. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla

Thorstensson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån

för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens tertialrapport 1,

att godkänna att nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen

att därutöver anföra

Det är glädjande att notera att förvaltningens metodiska arbete för att förbättra kontrollen över Östermalms ekonomi ger resultat.

Till exempel beror Socialtjänstens överskott inom anslag 2 på en aktiv handläggning av ärenden och att arbetssökanden erbjuds arbetsträning och olika arbetsverksamheter. Den ”arbetslinje” som Alliansen förespråkar leder både till lägre kostnader för samhället och till bättre förutsättningar för den enskilde att bli delaktig. Detta leder även till bättre trygghet på såväl kort som lång sikt vilket den (s)-märkta ”bidrags-linjen” inte gör.

På andra sidan av samma mynt kan vi konstatera att den i egen regi drivna hemtjänsten fortfarande inte kunnat anpassa sin kostnads-kostym till efterfrågan. De underskott som uppstår tvingas med-borgarna betala två gånger – dels genom höga skatter, dels genom att andra programområden får subventionera verksamheten.

Det underskott som beror på kostnader för snöbortforsling hade inte drabbat Östermalm om vårt förslag till central hantering av denna fråga hade genomförts.

Vi gläds med föräldrarna åt att barnomsorgsgarantin uppfyllts under vårterminen. Och vi noterar att detta delvis är ett resultat av att flera nya fristående förskolor etablerats inom Östermalm. Föräldrarna har både fått välja mellan olika förskolor och har fått in sina barn i den förskola de valt. Och de anställda har kunnat välja mellan olika arbetsgivare.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det uppkomna underskottet för snöröjningen är en följd av vädergudarnas framfart. Mot dem råder ingen organisation i världen. Vi bedömer att verksamheten har skötts rationellt i vår stadsdel. Arbetet med att komma i
ekonomisk balans får fortsätta med hög prioritet.

Det är särskilt glädjande att nämnd och förvaltning har lyckats upp-fylla och t.o.m. överträffa fullmäktiges mål om att minska barn-gruppernas storlek med 2 barn. Trots höga lokalkostnader och långa beslutstider till följd av överklaganden har 28 nya avdelningar i stadsdelens regi hittills kunnat öppnas under mandatperioden. Denna stora satsning, tillsammans med tillkomsten av nya fristående förskolor, har också medfört att barnomsorgsgarantin har kunnat upprätthållas.

§4 Revidering av Östermalms beredskapsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och katastrofer

2006-475-030

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-05 med förslag till revidering av Östermalms beredskapsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och katastrofer.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner beredskapsplanen och överlämnar den till Länsalarmeringscentralen och socialjouren.

§5 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier (m) m fl ”om rutinerna inom barnomsorgen”

2006-435-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-04 med
förslag till svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier
m fl (m) , ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ”om rutinerna inom barnomsorgen” mot bakgrund av Stockholms stads revisorers revisionsrapport den 8 mars 2006 om ”rutinerna för debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§6 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk

2006-173-511

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-08 med förslag att ansöka till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulans-bidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag om totalt 2 mnkr till boendestöd till personer med tungt missbruk i ordinarie boende under perioden 2006-11-01 - 2008-10-31.

§7 Revidering av Östermalms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program

2006-234-505

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-03 med förslag till revidering av Östermalms tobaks-, alkohol- och narkotika-politiska program utifrån STAN-programmets målgrupp, där hela stadsdelens befolkning ingår samt utifrån stadens inriktningsmål.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner reviderat förslag till Östermalms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) enligt följande; i kampen mot missbruk av alkohol, tobak och narkotika är det angeläget att använda fungerande metoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är glädjande att det nya programmet i högre grad än tidigare bygger på dessa metoder.

För framtida utvärderingar är det även värdefullt att det finns mätbara mål att jämföra emot, varför det är en bra början att det lokala programmet nu innehåller ett par konkreta mål.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen över revisionsrapport om stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa

2006-314-124

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-18 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen över revisionsrapport nr 9/2006 om stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänst-görande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut som svar på kommunstyrelsens remis samt

att därutöver anföra följande

Revisionskontorets rapport angående stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa visar att stadens arbetsmarknadsinsatser saknar tydlig
styrning och uppföljning och att detta kan leda till ökad segregation genom att diskriminerande strukturer stärks. Rapporten visar också att staden har en hög andel projektfinansierade arbetsmarknadsinsatser, att projektuppföljningen varit bristfällig och att projektmedel använts till ordinarie verksamhet.

Enligt revisionskontoret har stadens verksamhet med arbetsmarknadsåtgärder bedrivits utan långsiktighet och utan tydlig ekonomisk
styrning och uppföljning. De granskade stadsdelsnämnderna förefaller inte ha en samlad bild över verksamhetens kostnader och intäkter, särskilt vad gäller de projektfinansierade åtgärderna. De uppgifter som lämnats på begäran av revisionskontoret stämmer inte alltid med redovisningen.

Den omfattande projektfinansieringen innebär, enligt Revisions-kontoret, att det är mycket svårt att få en samlad bild av satsningarna och få en kontinuitet i den ekonomiska uppföljningen. Vi har under inne-varande mandatperiod vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av att inte använda projektmedel i den ordinarie verksamheten men inte fått medhåll av majoriteten. Revisionskontorets kritik ger nu vid handen av att den omfattande projektfinansieringen skapar svårigheter i uppföljningen och får konsekvenser för den ordinarie verksamheten.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar

2006-420-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänst-görande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på remissen anföra följande

Östermalms stadsdelsförvaltning har på ett utmärkt sätt noterat de brister som den föreslagna förändrade resursfördelningsmodellen kommer att medföra på ett flertal punkter. Den förändrade resursfördelningsmodellen som föreslås i ärendet baseras på index som inte återspeglar det verkliga behovet. Flera variabler avseende bland annat narkotika- och alkoholmissbruk har i det föreslagna systemet tagits bort till förmån för variabler som anses fånga sociala skillnader mellan stadsdelarna bättre. Det föreslagna systemet har därmed förlorat viktiga delar för fördelningsnycklarna och det finns en överhängande risk att de sociala skillnader som denna modell baseras på förväxlas med behov av stöd.

Enligt den nya modellen kommer, som exempel, Maria Gamla Stans tilldelning minska med 9,3 procent på två år. Spånga-Tensta kommer med det nya systemet i stället få en ökad tilldelning motsvarande 17,1 procent. Detta trots att statistik från Stockholms Läns landsting visar att andelen högkonsumenter av alkohol är 32,8 procent i Maria Gamla Stan vilket kan jämföras med 12,3 procent i Spånga-Tensta. Det faktum att viktiga variabler avseende, bland annat, alkohol tagits bort skapar på detta sätt orimliga konsekvenser i den föreslagna resursfördelningsmodellen.

Då översynsarbetet visat på svårigheter att få fram objektiva mätbara variabler samt då fördelningsverktygen är osäkra och behöver utvecklas bör ärendet återremitteras.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Lotta Edholm (fp) om att ”skolan inte är en frizon för unga brottslingar”

2006-336-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Lotta Edholm (fp) om att ”skolan inte är en frizon för unga brottslingar.”

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Claes Fleming m fl (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd).

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot leda-moten Claes Flemings (fp) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på remissen anföra följande

Ungas våld blir allt grövre och kryper allt längre ner i åldrarna. Varje år anmäls i Stockholm hundratals fall av misshandel, rån och andra brott som får anses mycket grova, där gärningsmannen är tonåring eller rent av barn. I de allra flesta fall är det andra barn som faller offer för dessa ungdomars våldsbrott.

En elev som dömts till vård inom socialtjänsten eller kriminalvård och går kvar i skolan i avvaktan på att domen verkställs kan innebära problem och osäkerhet för såväl elever som lärare. Det är inte rimligt att eleven går kvar i skolan utan att rektor, som är högt ansvarig för skolans verksamhet och personalen och elevernas säkerhet, känner till det.

Dagens sekretesslagstiftning förhindrar en anmälningsplikt av det slag som föreslås i skrivelsen. Staden bör därför uppvakta regeringen för att snarast få till stånd en förändring av lagen som möjliggör ett ökat informationsutbyte mellan socialtjänst, kriminalvård och skola.

I avvaktan på en förändring av lagen som möjliggör detta ska staden verka för ett ökat informationsutbyte mellan socialtjänsten och skolan på frivillig basis. Om den enskilde (eller i fall med minderåriga, dennes föräldrar) samtycker till att sekretessen bryts bör information om en dömd elev kunna delges rektor. Detta skulle öka möjligheterna för skolan att upprätthålla en trygg och säker miljö.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen av förslag om en ny rektorsutbildning

2006-448-407

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-28 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av rapporten Rektorsprogrammet – ett nationellt program för utbildning av rektorer och stöd för rektorsfunktionen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänst-görande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på kommunstyrelsens remiss anföra följande

Myndigheten för skolutveckling har visat att det endast är hälften av landets skolledare som har genomgått, eller som genomgår, den statliga rektorsutbildningen. 27 procent av skolledarna har över huvud taget inte deltagit i vare sig rektorsutbildning eller någon annan form av längre ledarskapsutbildning. Bara en av fyra har deltagit i kommunal rekryteringsutbildning för rektorer och bara hälften i kommunal introduktionsutbildning. Det är oacceptabelt.

Ledarskapet i skolan är av avgörande betydelse för att skolan ska hålla hög kvalitet. Förslagen till förstärkningar av rektorsutbildningen som Myndigheten för skolutveckling nu för fram är välkomna men otillräck-liga. Istället vill vi i Allians för Sverige genomföra kraftiga förbättringar av rektorernas utbildning och fortbildning. Vi vill se en ny akademisk rektorsutbildning och en stärkt akademisk fortbildning för landets rektorer. Utbildningen ska ge kunskap och förtrogenhet i myndighetsutövning, skoljuridik, skolekonomi, pedagogisk utveckling och ledarskap. Utbildningen ska kunna erbjudas av alternativa rektorsutbildningar.

Vi vill också att skollagen ska skärpas genom att det införs behörighetskrav för rektorer. Rektorsutbildning ska genomgås av alla rektorer. Det finns förvisso exempel på goda skolledare utan skolledarutbildning, men de är knappast goda skolledare just för att de saknar utbildning. Skol-ledarskapets legitimitet försvagas om rektorn är sämre utbildad än sina medarbetare.

Dessutom vill vi stärka rektors befogenheter och ansvar för skolans resultat. Sammantaget är detta ytterst viktiga steg för att nå en bättre måluppfyllelse för elever och bättre ledarskap i skolan.

§12 Yttrande till revisionskontoret över rapporten ”Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan”

2006-154-124

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-28 med förslag till yttrande till revisionskontoret över rapporten ”Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan – en uppföljning av tidigare granskning.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänst-görande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisionskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på remissen anföra följande

Östermalms stadsdelsförvaltning har varit lyhörda för den kritik som framförts av den borgliga oppositionen och redan vidtagit en rad åtgärder i syfte att förbättra förhållandena för denna grupp elever.

Trots kraftiga protester från föräldrar, lärare och elever har social-demokraterna infört ett nytt resursfördelningssystem i Stockholm. Förändringarna har slagit hårt mot många förskolor och skolor. Särskilt hårt har barn i behov av särskilt stöd drabbats, eftersom stödunder-visningen har skurits ned i många stadsdelar.

Alla barn har olika förutsättningar, därför omfördelas sedan många år resurser till skolor i utsatta områden. Tyvärr når inte alla pengar som fullmäktige anslår för skolverksamhet ut till skolorna, utan används av stadsdelarna för annan verksamhet. Vi vill därför införa ett nytt resursfördelningssystem där skolans resurser fördelas direkt till skolorna, och därmed följer föräldrarnas och elevernas val.

Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser. Vi vill därför införa en likvärdighetsgaranti. Likvärdighetsgarantin innebär att alla elever i staden ges samma rätt till stöd, oavsett vilken stadsdel eleven kommer ifrån. Detta kommer både att öka valfriheten och minska byråkratin, samtidigt som likvärdiga och rättvisa villkor skapas mellan kommunala och fristående skolor.

Vi vill därför att kommunstyrelsen återkommer med ett förslag till likvärdighetsgaranti för eleverna i Stockholms skolor där medels-tilldelningen sker utifrån samma kriterier i staden oavsett i vilken stadsdel barnet är bosatt i.

§13 Yttrande till revisionskontoret över rapporten ”Hemtjänst för äldre”

2006-384-124

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-02 med förslag till yttrande till revisionskontoret över rapporten ”Hemtjänst för äldre- kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänst-görande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisionskontoret.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på remissen anföra följande

Revisorerna riktar skarp kritik mot stadens hemtjänstverksamhet, som stadsdelsnämnderna har ansvar för. Enligt revisorerna har de inte en tillräcklig styrning, uppföljning eller kontroll över hemtjänstverksamheten.

Revisorerna menar att det saknas en systematisk uppföljning och kontroll av att beviljade insatser genomförs på avsett sätt. Vidare menar revisorerna att det finns allvarliga brister i dokumentationen av genomförandet av beviljade insatser, vilket gäller både hos beställare/ biståndsbedömare och hos utföraren.

Att dokumentationen av beviljade insatser brister är enligt revisorerna helt oacceptabelt med tanke på den enskildes rättssäkerhet. Från revisorernas sida pekar man även på att biståndshandläggarnas roll och ansvar måste förtydligas. I rapporten tar man också upp att nämnderna måste säkerställa att ärendehanteringen sker på ett för den enskilde rättssäkert sätt.

Sammantaget är det en mycket grov kritik som riktas mot stadsdelsnämndernas sätt att sköta hemtjänsten. Revisorerna menar också att den bristande styrningen, uppföljningen och kontrollen kan få negativa konsekvenser för bl a kvaliteten i verksamheten. Revisorerna välkomnar i rapporten stadens nya modell för uppföljning av kvalitet inom
bl a hemtjänsten.

Även andra undersökningar visar på stora brister. En granskning av äldretjänster som SLK gjort visar på olikheter i stadsdelarna, eftersom man har olika mallar. 12 tjänster granskades. Ett post-, bank – eller apoteksbesök beräknas ta 30 min i Kista, i Rinkeby 1 timme, toalettbesök i Rinkeby får ta 10 min, i Kista 15 min, morgon omvårdnaden
i Skarpnäck 65 min medan i Liljeholmen och Enskede-Årsta 30 min. Påklädningen tar i Maria-Gamla stan 10 min, i Skarpnäck 20 min.

Vi har framfört en rad olika förslag och åtgärder för att komma tillrätta med de olikheter som råder över staden samt den enskildes rätt till hemtjänst. Alla, oavsett var i staden man bor, har en rätt till lika bedömning. Rutiner och organisation bör ses över för att säkerställa
att en rättvis lika biståndsbedömning sker i hela staden.

Vid en biståndsbedömning får inte orden läggas i munnen på den sökande, vilket kan ske idag. Biståndsbeslutet är ett myndighetsbeslut och ska enbart klargöra om den som ansöker har rätt till hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbeslut ska alltid lämnas skriftligt. Äldre och deras anhöriga måste också få information om hur man överklagar. Biståndsbeslut måste förnyas så att de ständigt är aktuella. De skall också följas upp och utvärderas. Dagens system för biståndsbedömning kräver stora administrativa insatser och systemet bör därför ses över med syftet att finna ett enklare och mer rationellt system med bibehållen kostnadskontroll.

Benchmarking bör också vara ett naturligt inslag inom verksamheterna i äldreomsorgen, inte minst mot bakgrund av att stora skillnader finns. Även om jämförelse underlaget inte är det bästa så bidrar bench-marking till att diskussion kan inledas om vad som kan förbättras genom att dra lärdom av vad andra har gjort. Benchmaking leder ofta till att verksamheten ständigt söker nya vägar till att hitta en effektiv organisation vad avser både kvalitet och pris.

§14 Yttrande till revisionskontoret över rapporten ”Styckevis och delt”

2006-161-124

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-02 med förslag till yttrande till revisionskontoret över rapporten ”Styckevis och delt” – om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i egna hemmet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisionskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) enligt följande; gransk-ningen av de multisjuka som bor kvar i egna hemmet ger en mörk bild av vården och omsorgen för de multisjuka äldre. Denna rapport bekräftar dessutom tidigare granskningar som visar på betydande brister i vården och omsorgen, vilket även ger vid handen att generella slutsatser kan dras av resultaten. Kunskap och medvetenhet om problemen finns – trots det finns problemen kvar och har t o m förvärrats.

I rapporten konstateras att gapet mellan de äldres vård- och omsorgsbehov och tillgängliga resurser har ökat, vilket leder till en bristande överensstämmelse mellan de politiskt formulerade målen och den verklighet som många äldre, anhöriga och personal befinner sig i.

Man menar vidare att prioriteringar, istället för att göras på ledningsnivå pressas långt ned i organisationen och bl a medför att biståndshandläggarna ställs inför ”omöjliga” avvägningar.

Uppföljning av beslutade hemtjänstinsatser verkställs inte på ett systematiskt sätt trots att detta är en viktig del av biståndsbedömarens arbete. Ansökningar om hemtjänst innehåller ofta standardformuleringar, vilket påverkar rättssäkerheten om formuleringarna inte motsvarar den äldres önskemål och behov. De beslutade insatserna från hemtjänsten stämmer långt ifrån alltid med de äldres behov och önskemål. Även kvalitén bedöms som bristfällig av många.

Samverkan fungerar dåligt – vård- och omsorgsinsatserna ”hänger inte ihop”. De olika yrkeskategorierna i landstinget och kommunerna arbetar för fullt i sina respektive ”stuprör”, men utan en fungerande samverkan. Problemen med två olika huvudmän är mycket tydlig. Landstingets vård gentemot de multisjuka äldre visar på stora brister, särskilt avseende läkemedelshantering och tillgänglighet till husläkare, vilket leder till fler besök på akuten.

Särskilt uttalande avgavs av tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) enligt följande; återigen kommer en revisions-rapport som visar på att äldre far illa. Multisjuka äldre som behöver både landstingets och kommunens vård och omsorg hamnar mellan stolarna. Det handlar om alltifrån att biståndsbesluten sällan motsvarar de äldres behov till att de inte får kontakt med sin husläkare. Många av de äldre är inte ens medvetna om att de har varit med om en vård-planering innan de skrivs ut från sjukhuset. Väl hemma möts de av nya ansikten från en vänlig men stressad hemtjänstpersonal. När äldre far illa visas hur kallt och omänskligt ett samhälle kan bli. Det är dags att ta dagens situation för många äldre på allvar och reagera.

Kristdemokraterna vill införa en kontaktgaranti vid utskrivning. Innan den sjuke äldre skrivs ut från sjukhuset ska mottagande vårdteam ha tagit direktkontakt med den sjuke eller dennes anhöriga. Alla äldre som så önskar och har behov av det ska kunna välja en primärvård som är anpassad för de äldre multisjukas komplicerade och sammansatta behov. För detta vill vi öppna äldrevårdcentraler och erbjuda särskilda äldrevårdsteam på vårdcentralerna. Geriatriker skall ingå i dessa team.

§15 Yttrande över länsstyrelsens tillsyn av Körsbärsgården

2006-395-506

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-03 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7010-2006-012704) över länsstyrelsens tillsynsrapport av Körsbärsgårdens äldreboende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande
  som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang OZ-EM Pizzeria

2006-403-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-19 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang OZ-EM Pizzeria, Södra Kajen 39, Värtahamnen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Pizzeria Oz-Em Handelsbolag, Södra Kajvägen 39, 115 74
  Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att på OZ-EM Pizzeria, Södra Kajen 39, Positionen 113, 115 41 Stockholm till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00 – 01.00 inomhus och klockan 11.00 – 22.00 vid
  uteservering.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§17 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Skånska Gruvan

2006-422-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-19 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på

restaurang Skånska Gruvan, Rosendalsvägen 14.


Stadsdelsnämndens beslut

1. Bageri Helin & Catering Voltaire AB, Box 12200, 102 25
Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus och på uteservering vid Skånska Gruvan, Rosendals-vägen 14, 115 21 Stockholm till allmänheten få servera starköl,
vin och spritdrycker klockan 11.00 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-enheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Junibacken

2006-445-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-25 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på

restaurang Junibacken, Galärvarvsvägen .


Stadsdelsnämndens beslut

1. Restaurang Sagolekhuset Kommanditbolag, Galärvarvsvägen,
115 21 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas
permanent tillstånd att vid uteservering Junibacken, Galärvarvs- vägen, 115 21 Stockholm till slutna sällskap få servera starköl,
vin och spritdrycker till klockan 03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Yttrande till stadsbyggnadskontoret av förslag till energiplan för Stockholm

2006-255-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-02 med

förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret av förslag till energiplan för Stockholm.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena

Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänst-görande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) ett förslag till beslut
och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens

förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla

Thorstensson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån

för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på stadsbyggnadsnämndens remiss överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§20 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Beckholmen m m

2006-244-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-05 med

förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till

detaljplan för Beckholmen m.m. i stadsdelen Djurgården

(S-Dp 1999-02395-54).

Stadsdelsnämndens beslut


Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§21 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för område invid

kv Grönland (f.d. Djurgårdsvarvet)

2006-353-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-04 med

förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till

detaljplan för område invid kvarteret Grönland (f.d. Djurgårdsvarvet) inom stadsdelen Djurgården (S-Dp 2005-18782-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§22 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för delar av

kv Kompaniet och Plutonen (Norra Ambassadområdet)

2005-903-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-04 med

förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till

detaljplan för delar av kvarteren Kompaniet och Plutonen (Norra

Ambassadområdet) vid Gärdesgatan och Skarpögatan inom
stadsdelen Östermalm (S-Dp 2005-08933-54).

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Rolf Lindell m fl (s)

på återremiss av ärendet för ytterligare beredning med hänvisning till de synpunkter som inkommit på förslaget till detaljplan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet för ytterligare beredning med
hänvisning till de synpunkter som inkommit på förslaget till
detaljplan.

§23 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för avluftstorn för

Norra Länken vid Ryttarstadion

2006-342-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-04 med

förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till

detaljplan för avluftstorn för Norra Länken vid Ryttarstadion

(del av Norra Djurgården 1:1) inom stadsdelen Norra Djurgården

(S-Dp 2006-01549-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§24 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för fastigheten

Sparbössan 1

2006-415-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-04 med

förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till

detaljplan för fastigheten Sparbössan 1, Birger Jarlsgatan 32 A,

inom stadsdelen Östermalm (S-Dp 2006-02932-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) enligt följande; vi anser det väsentligt att de synpunkter Östermalms stadsdelsförvaltning framför i ärendet beaktas. Dock bör de inte utgöra avgörande hinder för fastighetsägaren att genomföra de åtgärder som anses nödvändiga för ett rationellt
nyttjande av fastigheten.

§25 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över bygglovsansökan för uppförande av

restaurangponton vid Skeppar Svinfot, Nybroviken

2006-382-352

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-04 med

förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över bygglovsansökan för uppförande av restaurangponton vid Skeppar Svinfot, mitt emot Strandvägen 11, inom stadsdelen Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§28 Yttrande till polismyndigheten angående ansökan om markupplåtelse för tillfällig försäljningsplats utanför Stockholms Stadion

2006-464-382

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-03 med förslag till yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för Kerullos fast food, Tommy Alkhouri, utanför Stockholms Stadion vid Stockholm Marathon.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker upplåtelse av offentlig plats enligt ordnings- lagen för Kerullos fast food, Tommy Alkhouri, utanför
  Stockholms Stadion den 3 juni 2006 vid Stockholm Marathon.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till polis- myndigheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Anmälan av rapport om uppföljning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

2006-299-125

Anmäldes rapport om uppföljning av ramavtal ”Vissa boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt daglig verksamhet enligt LSS.”

På uppdrag av stadsdelsnämnderna har socialtjänstförvaltningen utarbetat riktlinjer för uppföljning av ramavtalen.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§30 Anmälan av handläggningsrutiner för markupplåtelseärenden

2006-456-387

Anmäldes handläggningsrutiner för ärenden om markupplåtelse.

Stadsdelsnämndens beslut

Handläggningsrutinerna godkänns.

§31 Information om ansökan om projektmedel till svenska ESF-rådet

2006-310-549

Anmäldes information om tidigare inskickad ansökan om projekt-medel till svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden). Föreliggande ansökan är den slutliga ansökan om projektmedel. Grunden är densamma som tidigare projektplaner, men vissa justeringar har gjorts och projekttiden är ändrad från två till ett år.

Stadsdelsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§35 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-05-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmäls till seminarium
  om ”Mödrahem i Stockholm 1910-1970” den 30 maj 2006
  (del 1/kurs nr 2).

 2. Ersättaren Lotta Juul Martin-Löf (m) anmäls till föreläsningen
  med Thyra Frank den 31 maj kl 13.00-16.00 (del 1/kurs nr 7).

§36 Information från stadsdelsdirektören

Ny livsmedelslag

Information ges vid nästa beredningsnämnd om nya livsmedelslagstiftningen.

Trygghetsvandringar

Förvaltningen har deltagit i två trygghetsvandringar, i Humlegården och i Frescati, tillsammans med representanter från länsstyrelsen och banverket, närpolis m fl. Länsstyrelsen ansvarar för dokumentationen och kommer att överlämna en redogörelse, vars resultat – tillsammans med medborgarenkäten - ska analyseras och diskuteras på brottsförebyggande rådet för lämpliga åtgärder.

Bondens marknad

Trafikkontoret har kommit med nya rekommendationer om tolkning av reglerna för avgifter, vilket innebär avsevärt lägre avgifter för torgplatserna på ”Bondens marknad.”

§37 Övriga frågor

Skolskjutsar

På fråga från vice ordföranden Helena Bonnier (m) om hur verksam-
heten med skolskjutsar för funktionshindrade fungerar, bad förvalt-
ningen om att få återkomma med information.

Kampementets äldreboende

Tjänstgörande ersättaren Lotta Juul Martin-Löf (m) hade vid senaste politikerträffen på medborgarkontoret tagit emot klagomål på bemötandet från personal då brist på bänkar utomhus, om trösklar etc. påtalats. Vidare ville Lotta Juul Martin-Löf framföra vikten av att det
inför återflyttningen av Gärdets äldreboende från Bromma tas hänsyn till de erfarenheter som starten av Kampementets äldreboende gett.

Ordföranden Rolf Lindell (s) ville i detta sammanhang påtala att en gatuskylt som stått snett en längre tid utanför Kampementet behöver rättas till.

Korsningen Sibyllegatan-Karlavägen

Ordföranden Rolf Lindell (m) framförde att det fortfarande är problem med framkomligheten för bussar söderut i korsningen Sibyllegatan-Karlavägen. Problemet är påtalat för SL och trafikkontoret, men de har inte visat intresse för de förslag som framförts för att komma till rätta med problemet.

Fontänen iTessinparken

På fråga från ledamoten Claes Fleming (fp) meddelade programchef
Anders Lindgren att de problem som varit med fontänen i Tessinparken nu är åtgärdade.

Sommarjobb för ungdomar

På fråga från ersättaren Marion Sundqvist (mp) redogjorde programchef Anna-Lena Christensson om hur staden och Östermalm hanterar sommarjobben för ungdomar 15-18 år.

Östermalms IP

Programchef Anders Lindgren besvarade fråga från tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) om dammigt grus på Östermalms IP. Det
är idrottsförvaltningen som handhar eventuell tvättning av gruset.

§38 Yttrande till JO (Riksdagens Ombudsmän) i ärende angående anmälan till JO

2006-379-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-24 med anledning av att JO begärt stadsdelsnämndens utredning och yttrande över vad som framförts i NN:s anmälan till JO.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
  sitt yttrande till JO.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§40 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-17 angående barnet XX.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för NN:s son XX, eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

Anvisning hur man överklagar

§41 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-05-11 från sociala delegationen samt protokoll 2006-04-27 från LVM/LVU-utskottet.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§42 Skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) angående ”Nybrogatans gågata”

2006-521-009

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) överlämnade en skrivelse angående ”Nybrogatans gågata.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§43 Skrivelse från tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) om ”Frisk luft en rättighet?”

2006-523-009

Tjänstgörande ersättaren Camilla Thorstensson (kd) överlämnade en skrivelse om ”Frisk luft en rättighet?”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§44 Skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om ”arbetsgrupp för ungdomsfrågor”

2006-548-009

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) överlämnade en skrivelse om ”arbetsgrupp för ungdomsfrågor”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.