Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-12-14

Sammanträde 2006-12-14

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00.

Förhinder att närvara vid sammanträdet an Läs mer...mäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Återremitterat ärende

2 Lokal handlingsplan för att minska prostitution.

Beslutsärenden

3 Månadsrapport november 2006.

4 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU.

5 Ledamöter till Östermalms handikappråd 2007-2010.

6 Ljusinstallationer i Finlandsparken i södra Värtahamnen.

7 Svar på ansökan om tillfälligt bygglov för kiosk med sommarservering på Engelbrektsplan.

Remissärenden

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen på rapporten ”Starta kollo för äldre”.

9 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Ogilvy Sweden AB, Humlegårdsgatan 6.

Anmälningsärenden

10 Anmälan av revisionskontorets granskningsrapport av tertialrapport 2 – uppföljning av budget 2006.

11 Anmälan av slutrapport avseende projektet ”IT i förskola och skola.”

12 Anmälan av slutrapport avseende projektet ”Psykomotorik för elever i behov av särskilt stöd.”

13 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stads-delsnämnds beslut avseende medborgarförslag om ändring av för personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.organisationen

14 Anmälan av länsrättens dom 2006-10-30 i överklagat ärende avseende länsstyrelsens beslut 2005-12-07 att inte ändra Östermalms stadsdelsnämnd beslut 2005-04-12 att vägra bygglov för tillfälligt bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) för kiosk etc på Engelbrektsplan.

15 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om utbetalning av stimulansmedel för utveckling av vården för personer med tungt missbruk – projektet Boendestöd.

17 Anmälan av protokoll 2006-12-04 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Anmälan av protokoll 2006-09-13 och 2006-11-08 från biblioteksrådet på Östermalm.

19 Anmälan av promemoria 2006-12-14 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

20 Anmälan av promemoria 2006-12-14 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

21 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

23 Yttrande till Justitiekanslern.

24 Anmälan av delegationsbeslut.

25 Underrättelse om möjlighet att inlämna yttrande till Kammarrätten i Stockholm.

26 Överklagande av länsrättens dom. Mål nr 22068-06

27 Anmälan av protokoll 2006-12-07 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 20 december 2006

Helena Bonnier (m)
Rolf Lindell (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Lars-Eric Esbjörnsson (s)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin Sjö (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)

Ersättare
Ulla-Liza Blom (s)
Louise Edlind-Friberg (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Leif Krafft (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Tomas Rittsel (fp)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Marion Sundquist (mp)
Camilla Thorstensson (kd)
Stig Trossö (m).

Förhinder hade anmälts av ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) samt av ersättarna Anna Björkwall (v) och Johanna Nilsson (s).

Föredragande Ulla Ritzén, t.f. stadsdelsdirektör
Personalföreträdare Bo Jansson, SACO/LR
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anna-Lena Christensson, Marianne Snell, Solveig Bellander, Virginia Kustvall Larsson, Britt-Marie Alvem, Katarina Johansson.

Ordförande §§ 1 – 26

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf
  Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 20 december 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 16 november justerades den 22 november 2006 och protokollet från sammanträdet den 28 november justerades den 5 december 2006.

§2 Återremitterat ärende angående lokal handlingsplan för att minska prostitution

2006-1118-520

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande 2006-12-01 med förslag till lokal handlingsplan för att minska prostitution.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens lokala handlinsplan för att minska prostitution.

 2. Nämnden beslutar att handlingsplanen läggs som en bilaga till förvaltningens lokala handlingsprogram för kvinnofrid – våld i nära relationer.

Reservation. Vice ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att stadsdelsnämnden i huvudsak godkänner förvaltningens lokala handlingsplan för att minska prostitution,

att handlingsplanen läggs som en bilaga till förvaltningens lokala handlingsprogram kvinnofrid – våld i nära relationer samt

att nämnden härutöver framhåller att det i beslutet kring den lokala handlingsplanen för att minska prostitution tydligt bör framhållas att köp av sexuella tjänster är en kriminell handling enligt sex- köpslagen sedan 1 januari 1999. Prostitution är en form av
människohandel.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; i FN: s kvinnokonvention (CEDAW), som antogs av generalförsamlingen 1979 med 130 röster för och inga emot, artikel 6

”förbinder sig staterna att vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution”.

Grunden till artikel 6 i kvinnokonventionen lades redan 1949 då FN antog konventionen om människohandel och prostitution omfattande alla människor. Idag har 181 länder ratificerat kvinnokonventionen, Sverige redan 1981. Det är därför inte korrekt att säga att Sveriges syn på prostitution inte delas internationellt.

§3 Månadsrapport november 2006

2006-281-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-14 angående månadsrapport per den 30 november 2006.

Stadsdelsnämndens beslut


Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

§4 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

2006-1169-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-20 med förslag till delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU.

Stadsdelsnämndens beslut

Delegation att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inom nämndens eget ansvarsområde ges till Leif Jarlebring, chef för familjeenheten.

§5 Ledamöter till Östermalms handikappråd

2006-1207-015

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-27 med förslag till ledamöter till Östermalms handikappråd för åren 2007-2010.

Stadsdelsnämndens beslut
Nämnden utser ledamöter till Östermalms handikappråd 2007-2010 enligt följande:

Ordinarie ledamöter Åsa Borgström NHR

Urban Fernkvist SRF

Anne-Louise Larsson Kapp DHR

Margareta Lilliestråle FA

Agnetha Mbuyamba RBU

Douglas Sagell RSMH

Anita Åkerhielm HRF.

§6 Ljusinstallationer i Finlandsparken i Södra Värtahamnen

2006-1191-337

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-21 angående ett projekt med ljusinstallationer i Finlandsparken i Södra Värtahamnen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av projektet

§7 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering hos Ogilvy Group

2006-1221-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-29 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering hos Ogilvy Group, Humlegårdsgatan 6.


Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ogilvy Sweden AB, Humlegårdsgatan 6, 114 46 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutna sällskap få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 17.00-21.00 inom- hus och vid uteservering hos Ogilvy Group, Humlegårdsgatan 6, 114 80 Stockholm.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

§8 Anmälan av revisionskontorets granskningsrapport av tertialrapport 2

2006-1184-124

Anmäldes revisionskontorets granskningsrapport (Dnr 310/169-06) av ”Uppföljning av budget 2006” - Tertialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 med helårsprognos jämfört med budget”.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§9 Anmälan av slutrapport avseende projektet ”IT i förskola och skola”

2003-1179-231

Anmäldes förvaltningens slutrapport daterad 2006-11-05 av projektet ”IT i förskola och skola” vars syfte har varit att utveckla IT-användningen inom förskola och skola genom att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte vad gäller IT genom en väl förankrad IT-organisation.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan av läggs till handlingarna.

§10 Anmälan av slutrapport avseende projektet ”Psykomotorik för elever i behov av särskilt stöd”

2005-925-231

Anmäldes förvaltningens slutrapport daterad 2006-11-09 av projektet ”Psykomotorik för elever i behov av särskilt stöd” vars syfte har varit att uppnå en kompetensutveckling hos pedagoger genom att introducera psykomotorikens pedagogiska grunder såväl teoretiskt som praktiskt.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§12 Anmälan av länsrättens dom

2006-901-380

Anmäldes länsrättens dom 2006-10-30 (Målnr 2973-06) i överklagat ärende avseende länsstyrelsens beslut 2005-12-07 att inte ändra Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2005-04-05 att avslå ansökan om bygglov för tillfälligt bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) för kiosk etc på Engelbrektsplan, fastighet Östermalm 1:56; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Anmälan av länsstyrelsens beslut

2006-1131-513

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2006-10-31 (beteckning 704-06-042324) om utbetalning av stimulansmedel för utveckling av vården för personer med tungt missbruk – projektet Boendestöd.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-12-14 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§19 Svar på ansökan om tillfälligt bygglov för kiosk med sommarservering på Engelbrektsplan

2006-901-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-29 med förslag till svar på ansökan om tillfälligt bygglov för kiosk med sommarservering på Engelbrektsplan 2, Östermalm 1:56.

Sökanden NN anmälde att hon önskade företräda inför stadsdels-nämnden tillsammans med maken XX och advokat. De företrädde.

Vad som därvid framkom av betydelse i ärendet antecknades i särskild promemoria av nämndsekreteraren.

Bilaga § 19.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår ansökan om bygglov, tillfällig åtgärd, april till oktober 2007 för sommarservering med glass, varmkorv och andra lätta rätter på Engelbrektsplan 2.

Anvisning om hur man överklagar

§20 Yttrande till Justitiekanslern

2006-1196-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-01 med förslag till svar på begäran från Justitiekanslern (Dnr 7120-06-30) om yttrande med anledning av NNs polisanmälan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner föreliggande tjänsteutlåtande och över- lämnar det som sitt yttrande till Justitiekanslern.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Anmälan av delegationsbeslut.

Anmäldes förteckning 2006-12-14 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Bilaga § 21.

§22 Yttrande till Kammarrätten i Stockholm

Förelåg stadsdelsförvaltningens utredning 2006-12-05 avseende NN då Kammarrätten i Stockholm (Mål nr -06) givit Östermalms stadsdelsnämnd möjlighet att yttra sig i ärendet gällande avslag på begäran om försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avböjer att lämna yttrande till Kammarrätten i Stockholm, då inga ytterligare uppgifter relevanta för ärendet inkommit i den aktuella handlingen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Överklagande av länsrättsdom

Förelåg stadsdelsförvaltningens utredning 2006-12-11 angående XX avseende berättigande till personlig assistans enligt 9 § p.2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Jan Ulander (kd) avslag på förvaltningens förslag att överklaga länsrättens dom 2006-11-24.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvalt-ningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Jan Ulanders (kd) avslagsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överklagar länsrättens dom 2006-11-24 och yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd och ändrar länsrättens dom och förklarar att XX inte är berättigad till
  personlig assistans enligt 9 § p.2 LSS, eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas.

 2. Nämnden yrkar att kammarrätten förordar att länsrättens dom 2006-11-24 tillsvidare inte ska gälla.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

§24 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-12-07 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§25 Information från stadsdelsdirektören

Tillförordnad stadsdelsdirektör Ulla Ritzén informerade om att den 18 januari 2007 kl 18.00 planerar förvaltningen att anordna en utbildning för nya ledamöter och ersättare i nämnden. Om önskemål finns så är naturligtvis även de som ingår i stadsdelsnämnden i år också välkomna att delta om.

§26 Övriga frågor

Ersättare Ulla Liza Blom (s) lämnade en muntlig rapport från en av Vårdförbundet anordnad konferens den 5 december om Äldrevård i Stockholm.