Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-11-20

Sammanträde 2008-11-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds klockan 17.00 med information och diskussion om försla Läs mer...g till verksamhetsplan och budget 2009 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Chatt
Medborgarna inbjuds att chatta med nämndens ledamöter direkt
efter sammanträdet klockan 19.30 till 21.00.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2009.

3 Begäran om anslag/gåva år 2008 och 2009 till Östermalms föreningsråd.

4 Ansökan till Socialstyrelsen om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

5 Ansökan om föreningsbidrag från Föreningen Föräldravandring på Östermalm.

5 A Fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om möjlighet att leva som andra - ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Abdo Goriya m fl (s) om arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Tomas Rudin m fl (s) om bildandet av ett kommunalt energiutvecklingsbolag.

11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till tillägg till detaljplan för del av fastigheten Kattrumpstullen 1, Roslagstullsbacken 11.

12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för kvarteret Matrosen, Nybrogatan/Birger Jarlsgatan.

13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Östermalm 1:20, Strandvägen 58, ambassadkansli i Gamla Skogsinstitutets byggnader i Nobelparken.

14 Yttrande till stadsrevisionen angående informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSol".

15 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Teaterköket, Valhallavägen 193.

16 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd att driva verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen.

17 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av Östermalms stadsdelsnämnds beslut att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för 2007.

18 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av Östermalms stadsdelsförvaltnings hantering av medborgarförslag.

19 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av stadsdels-nämndens beslut om överenskommelse med RSMH.

Svar på skrivelser

20 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v). Dnr 2008-775-000.

Anmälningsärenden

21 Anmälan av månadsrapport oktober 2008.

23 Anmälan av promemoria 2008-11-20 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

24 Anmälan av protokoll 2008-11-06 från handikapprådet på Östermalm.

25 Anmälan av protokoll 2008-11-10 från pensionärsrådet på Östermalm.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

28 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förfrågningsunderlag för upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Dnr 2008-941-006.
Omedelbar justering

29 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

30 Anmälan av protokoll 2008-11-06 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 26 november 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 23 oktober justerades den 29 oktober 2008.

§2 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2009

2008-891-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-28 med förslag till tider för stadsdelsnämndens sammanträden 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlägger sina ordinarie sammanträden under år 2009 enligt följande: 2/1, 22/1, 12/2, 12/3, 16/4, 14/5, 11/6, 27/8, 17/9, 22/10, 19/11 och 17/12.

2. Nämndens ordinarie sammanträden är öppna för allmänheten i den mån kommunallagen tillåter.

3. Sammanträdena börjar klockan 19.00 och inleds klockan 18.00 med en frågestund för allmänheten.

4. Sociala delegationens ordinarie sammanträden under år 2009 förläggs enligt följande: 15/1, 5/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6, 9/7, 13/8, 10/9, 8/10, 5/11 och 3/12.

5. Sociala delegationens sammanträden börjar klockan 16.30.

§3 Ansökan om anslag/gåva år 2008 och 2009 till Östermalms föreningsråd

2008-826-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-04 med förslag till svar på ansökan från Östermalms föreningsråd om anslag/gåva år 2008 och 2009.

Ersättaren Magnus Lingen (s) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) ett förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Rolf

Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v).

Ordförande ställde proposition på eget (m) m fl yrkande om återremiss och fann återremissyrkandet antaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Nämnden anför därutöver följande

Den verksamhet som Östermalms föreningsråd bedriver i samlingslokalerna i Fältöversten är angelägen och fyller ett behov i stadsdelen.

Den ansökan om anslag/gåva som Föreningsrådet lämnat in är dock synnerligen torftig.

Även om ansökan kortfattat nämner åtgärder som vidtagits för att förbättra ekonomin saknas en förteckning över åtgärder som styrelsen avser att vidta för att på ett långsiktigt hållbart sätt förstärka och förbättra den ekonomiska situationen. Styrelsen presenterar en budget för 2008 som utvisar ett underskott utan annat förslag till lösning än att be om anslag eller gåvor. Det vore inte ansvarsfullt om stadsdelsnämnden på så vagt underlag skulle bidra med skattebetalarnas pengar till ”en stor satsning på att marknadsföra verksam-heten”. Det måste föreligga en konkret åtgärds- och aktivitetsplan med tydligt satta och uppföljbara mål. Förvaltningen pekar i sitt tjänsteutlåtande på ett antal möjligheter att öka intäkterna eller minska kostnaderna. Om styrelsen inkommer med en ny ansökan, som tydligt visar att styrelsen själv har tilltro till att den kan styra om verksamheten till att bli långsiktigt ekonomisk hållbar, är Stadsdelsnämnden positiv till att lämna anslag under en övergångstid för att göra detta möjligt.

§4 Ansökan om bidrag till Socialstyrelsen

2008-729-203

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-06 med förslag

att hos Socialstyrelsen ansöka om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens ansökan till socialstyrelsen avseende bidrag för kompetensutveckling med 12156000 kronor, i samverkan med stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Bromma, Hässelby – Vällingby, Rinkeby – Kista, Spånga – Tensta samt Norra Stockholms Psykiatri och Ekerö kommun.

 2. Nämnden översänder ansökan till Socialstyrelsen.

§5 Ansökan om föreningsbidrag från Föreningen Föräldravandring på Östermalm

2008-930-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-06 med förslag till svar på ansökan från Föreningen Föräldravandring på Östermalm om föreningsbidrag 2009.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett gemensamt förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet.

Ordförande ställde proposition på eget (m) m fl yrkande om återremiss och fann återremissyrkandet antaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Nämnden anför därutöver följande

Den verksamhet som föreningen Föräldravandrarna på Östermalm bedriver är angelägen och fyller ett stort behov i stadsdelen. Det är synnerligen glädjande att konstatera att föreningen med råge uppfyllt sina verksamhetsmål för året och lyckats engagera så många nya vandrare.

Dock bör ansökan kompletteras med en ekonomisk redovisning som utvisar hur föreningen använt det startbidrag på 100000 kr som föreningen erhöll föregående år.

När föreningen inkommer med en sådan komplettering kommer stadsdelsnämnden att pröva ansökan i positiv anda.

§6 Fortsatt delegation till bedömningskansliets utredare

2008-944-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-15 med
förslag till fortsatt delegation till bedömningskansliets utredare.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS. Denna fortsatta delegering ska gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga”

2008-916-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga” - strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förslag till strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 med beaktande av förvaltningens synpunkter och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; med förvåning läser man denna kulturplan för barn och ungdom. Mycket känns som ett eko av oppositionens många skrivelser, som i vår stadsdel inte vunnit gehör.

Den borgerliga majoriteten i staden har istället inlett mandatperioden genom att skära ned på Kulturskolans verksamhet.

Nu börjar man tala om satsningar, och de ska ske inom alla nämnder och bolag, från stadsdelsnämnder till trafik- och renhållningsnämnden.

Hur ska alla dessa fina planer förverkligas? Som vi ser det blir planens åtaganden helt enkelt omöjliga att genomföra med den borgerliga majoritetens budget.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen

2008-813-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Möjlighet att leva som andra”

2008-839-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-06 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Möjlighet att leva som andra”

- ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen och att översända beslut och tjänsteutlåtande till Kommun-
styrelsen samt

att härutöver anföra att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras ”goda levnadsvillkor” i enlighet med utredningens förslag. Jämfört med dagens formulering ”skälig levnadsnivå” måste utredningens förslag tolkas som en politisk/ideologisk inriktning mot en förbättring när det gäller förhållandena för personer med funktionsnedsättning.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Abdo Goriya m fl (s) om arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer

2008-828-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-27 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Abdo Goriya (s) och Håkan Wahlén (s) om arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; syftet att öka stadens resurser för tillgänglighetsförbättrande insatser är viktigt. Ett alternativ till att inrätta en särskild fond vore att staden beslutar att öka anslaget för den befintliga verksamheten för tillgänglighetsfrågor med motsvarande andel av köpeskillingen i samband med försäljningen av Centrumkompaniet.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin m fl (s) om bildandet av ett kommunalt energiutvecklingsbolag

2008-815-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin (s) och Hasan Dölek (s) om bildandet av ett kommunalt energiutvecklingsbolag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; motionen tar upp strategiskt viktiga frågor för framtiden. Stadens tidigare beslut att avyttra energiverksamheten har med facit i hand visat sig vara ett misstag. Med tanke på såväl miljö- som resursskäl är det angeläget att staden påbörjar ett strategiskt utvecklingsarbete för en energi- och miljö-politiskt hållbar utveckling.

Ett offentligt ägande innebär den bästa långsiktiga garantin för en samhällsanpassad inriktning och offentlig kontroll, vilket har stor betydelse för demokrati och säkerhet.

§12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till tillägg till detaljplan för del av fastigheten Kattrumpstullen 1

2008-927-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-10 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till tillägg till detaljplan för del av fastigheten Kattrumpstullen 1, Roslagstullsbacken 11.

(S-TDp 2005-00573-54)

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; instämmer med förvaltningen att det är beklagligt att byggnaden fått förfalla utan att åtgärder vidtagits. En skärpt lagstiftning gällande ansvar för kulturklassificerade byggnader vore önskvärt. Då det blivit omöjligt att bevara genom sanering och renovering behövs regler som gör det tvingande att återuppföra enligt originalritningar.

§13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för kvarteret Matrosen

2008-929-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-10 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för kvarteret Matrosen, Nybrogatan /Birger Jarlsgatan.

(S-Dp 2006-09086-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Östermalm 1:20, Strandvägen 58

2008-923-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-10 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Östermalm 1:20 m m (Nobelparken), Strandvägen 58.

(S-Dp 2008-06480-54).

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Marion Sundqvists (mp) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret samt

att härutöver anföra följande:

Nobelparken och Gamla Skogsinstitutet ligger inom Nationalstadsparkens gränser. När man lämnar Strandvägen och stenstaden och går in i parken längs strandpromenaden vid Djurgårdsbrunnsviken, då går man in i parken genom en av de vackraste ingångarna.

Just här ligger Nobelparken och Gamla Skogsinstitutet. Där planterade på sin tid Skogsinstitutet ett exemplar av alla i Sverige växande trädarter. Vilken botanisk guldgruva! I Gamla Skogsinstitutets byggnad bör ett Nationalstadsparkens naturmuseum inrättas. Där kan parkens biologiska mångfald åskådliggöras på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Parkens historia kan också visas upp genom foton, filmer och modeller.

Nationalstadsparken måste bli ett känt begrepp. Det är det inte nu. Många stockholmare och många turister känner inte till parken. De vet att Norra och Södra Djurgården finns, men inte att området blivit utnämnt till Nationalstadspark. Ett naturmuseum i Gamla Skogsinstitutets lokaler skulle kunna råda bot på detta. Ett sådant museum skulle dessutom förhöja Nobelparkens värden.

På denna plats ska vi absolut inte ha en ambassad, en verksamhet som kräver stängsel, staket, murar, pollare och väktare. Israels ambassad måste hitta en annan hemvist, en plats där man utan hinder kan bygga upp de säkerhetsanordningar man anser sig behöva.

Nationalstadsparken ska vara öppen och välkomnande för alla, just vid denna vackra ingång.

Vi förslår att förvaltningen undersöker möjligheten att ett naturmuseum för Nationalstadsparken inrättas i Gamla Skogsinstitutets lokaler.

§15 Yttrande till stadsrevisionen

2008-794-102

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-05 med förslag till yttrande till stadsrevisionen om informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSol.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsrevisionen.

§16 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Teaterköket

2008-935-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-07 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Teaterköket, Valhallavägen 193,100 55 Stockholm.

(SotN dnr 01-2008-04111).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Teaterköket, Box 100 38, 100 55 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att på restaurang Teaterköket till allmänheten få servera starköl och vin klockan 18.00 - 01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

§17 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd att driva verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

2008-921-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-05 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd att driva verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på återremiss av ärendet.

Ordförande ställde proposition på eget m fl (m) yrkande om återremiss och fann att återremissyrkandet bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet återremitteras med begäran om ytterligare information om användningen av lokalen i fråga.

§20 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

2008-922-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-03 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 20076-08) angående överklagande av Östermalms stadsdelsnämnds överenskommelse med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) angående träfflokalen Lotsen; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; beslutet har enligt vår mening inte tillkommit på ett så öppet och transparant sätt som är sedvanligt. Detta är allvarligt dels eftersom beslutet gäller en mycket känslig personkrets, dels då formella frågor om organisation, verksamhet och resurser vid beslutstillfället var oklara. Av dessa skäl deltog vi inte i beslutet.

§21 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ”bostäder för de mest behövande i stadsdelen”

2008-775-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-07 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ”bostäder för de mest behövande i stadsdelen.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§22 Anmälan av månadsrapport oktober 2008

2008-183-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 oktober 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av redovisning till Socialstyrelsen

2008-841-600

Anmäldes Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas (MAS) redovisning till Socialstyrelsen av Östermalms stadsdelsnämnds egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Stadsdelsnämndens beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-11-20 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§27 Svar på remiss från kommunstyrelsen om upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

2008-941-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-11 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Upphandlingssekretess

§28 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-11 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -08) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Ersättaren Thomas Linn (m) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§29 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-11-06 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§30 Information från stadsdelsdirektören

Nybrogatan

Nämndens presidium har med hänvisning till nämndens beslut 2008-10-23

§ 35 sammanställt en skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden om att Nybrogatan inte fungerar som den gågata som det var tänkt. Det är problem med biltrafik, olaga parkering, vattenavrinning/isbildning, gatubeläggning m.m.

Skridskobana av plastis

I tisdags invigdes en ny skridskobana i Humlegården. Skridskobanan är i plast och är tänkt att passa i det snöfattiga Stockholm. Invigningen, som

ägde rum i hällande regn, hade uppmärksammats av såväl TV4 som dags-tidningarna. Plastskridskobanan uppskattades av de barn som infunnits sig för att pröva nymodigheten med skridskobana av plast i stället för is.

Svensk kvalitetsindex

Svensk kvalitetsindex mäter hur servicen uppfattas av boende i hela Sverige. Även i denna nationella mätning ligger förskolan högt. Förskolorna kom på andra plats efter privat tandvård, som placerade sig i högst vid denna

mätning av hur nöjda kunderna var.

Kontaktcenter

Det planeras för ett kontaktcenter i Stockholm som ska inrymmas inom

serviceförvaltningen. Syftet är att medborgarna snabbt ska kunna få svar på frågor inom stadens verksamhetsområden. ”Äldre direkt” har redan startat och ingår i kontaktcentret. Erfarenheterna på Östermalm av Äldre direkt är goda uppgav äldreomsorgschef Marianne Snell. Senare kommer även

förskolekön att ingå i kontaktcentret.

I maj 2009 planeras för en gemensam växel för hela staden.

§31 Övriga frågor

Vaktmästarservice

Äldreomsorgschef Marianne Snell besvarade fråga från ledamoten Berit Nyberg (s) om vaktmästarservicen som vänder sig till samtliga boende på Östermalm som fyllt 75 år. Erbjudandet omfattar högst 6 timmar per hushåll och år och det man kan få hjälp med är till exempel att hänga upp adventsstjärnan, byta glödlampa i taklampan och andra enklare sysslor.

Sekretess

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) påpekade att det är viktigt att brukar-rådens protokoll absolut inte får skrivas så att enskilda personer kan identifieras.

Kattrumpstullen

På fråga från vice ordförande Rolf Lindell (s) uppgav Marianne Snell att Karin Magnusson, som var verksamhetschef för Kattrumpstullens vård- och äldreboende fram till dess att Röda Korset tog över driften, är tjänstledig från den 1 november 2008 till den 15 mars 2009 då hon återgår i tjänst på förvaltningen.

Rapporter

Ersättaren Kitty Ericsson (m) rapporterade från gårdagens möte i förtroenderådet på Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende och ersättaren Pia

Helleday rapporterade i sin tur från förtroenderådet på Dianagården, vars drift nyligen tagits över av Digni Care.

Rolf Lindell (s) påpekade att kallelserna till de i nämnden som ingår i de olika förtroenderådena, såväl ordinarie som ersättare, har inte fungerat tillfredsställande. Marianne Snell lovade att undersöka och återkomma med besked. Nämnden beslutade att kallelser i fortsättningen även ska skickas till förtroenderådens ersättare.