Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med föredrag av
skolöverläkaren i Stockholm Läs mer...s stad, Mikael Brönnegård, om hur våra
ungdomar mår sett utifrån hans funktion och erfarenheter

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Genomförda uppföljningar inom äldreomsorgen 2008. Dnr 2008-1020-600.

4 Katastrofplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser. Dnr 2009-89-099.

5 Upphandling av matlådor inom omsorgen för äldre och funktionshindrade som bor i ordinärt boende eller servicehuslägenhet. Dnr 2008-874-600.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad. Dnr 2008-1073-006.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om avtal med Affärsverket Svenska Kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms Strömprojekt.

7 A Yttrande till miljöförvaltningen anmälan enligt miljöbalken avseende marksanering inom nya Djurgårdsvarvet, Djurgården 1:39. Dnr 2009-58-300.

8 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Druvan, Artillerigatan 13. Dnr 2009-13-507.

9 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Professorn, Professorsslingan 13. Dnr 2009-36-507.

10 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Story Restaurang & Bar, Riddargatan 6. Dnr 2009-61-57.

11 Anmälan av överenskommelse om samverkan mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och Utbildningsförvaltningen avseende barn och ungdomar samt kontaktlista.

12 Anmälan av stadsrevisionens rapport "Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa". Dnr 2009-70-102.

13 Anmälan av stadsrevisionens rapport "Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg". Dnr 2009-75-102.

14 Anmälan av stadsrevisionens rapport "Barnsäkerhet i förskolan". Dnr 2009-74-102.

15 Anmälan av Socialstyrelsens beslut efter genomförd tillsyn av Östermalms stadsdelsnämnds egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet. Dnr 2008-600-500.

16 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om tillstånd för Misa - Birger Jarlsenheten att bedriva enskild verksamhet vid Birger Jarlsgatan 62.

17 Anmälan av promemoria 2009-02-12 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

18 Anmälan av promemoria 2009-02-12 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

19 Anmälan av protokoll 2009-01-29 från handikapprådet på Östermalm.

20 Anmälan av protokoll 2009-02-02 från pensionärsrådet på Östermalm.

21 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

23 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

25 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2009-78-000.

26 Anmälan av protokoll 2009-02-05 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 18 februari 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den
22 januari justerades den 28 januari 2009.

§2 Årsredovisning 2008

Dnr 2009-60-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-02 med förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2008
  och överlämnar den till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat om
  + 7 490 tkr inom förskola och - 4 967 tkr inom äldreomsorg avsätts
  till resultatfond under eget kapital i balansräkningen.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att avveckla resultatenheterna Hemtjänst Karlaplan samt Hemtjänst Östermalmstorg.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för 2008 och överlämna den till kommunfullmäktige,

att godkänna att resultatenheternas nettoresultat om + 7490 tkr inom för- skola och – 4967 tkr inom äldreomsorg avsätts till resultatfond under eget kapital i balansräkningen,

att hemställa hos kommunstyrelsen om att avveckla resultatenheterna
Hemtjänst Karlaplan samt Hemtjänst Östermalmstorg,

att genomföra analyser och utvärderingar av äldreomsorgen i avvaktan på tillsättningen av en kommunövergripande oberoende gransknings- kommission för äldreomsorgen samt

att härutöver framhålla följande:

Bokslutet visar på ett mycket stort överskott som dock inte har kunnat beräknas förrän sent i slutet av förra året. Det visar på att det interna rapporteringssystemet måste förbättras. Om nämnden hade känt till de verkliga förhållan-dena så kunde ju ytterligare resurser ha satsats på verksamheter som skulle behöva stödjas eller utvecklas ytterligare. Exempel på sådana verksamheter är barnomsorgen, äldreomsorgen, socialpsykiatrin och ungdomsverksamheten.

När det gäller barnomsorgen är det angeläget att ytterligare minska barn-gruppernas storlek som en fortsättning på den utveckling som genomfördes under vår majoritet förra mandatperioden. För äldreomsorgen har behovet av ytterligare resurser för uppföljning och utvärdering visat sig. Händelser inom vår stadsdel gör att det är befogat att förvaltningen gör förberedande analyser och utvärderingar i avvaktan på att en oberoende granskningskommission enligt fjärde att-satsen ovan tillsätts. Även det stora antalet klagomål som redovisas inom äldreomsorgen talar för detta. Socialpsykiatrin behöver stödjas för såväl yngre som äldre personer och ungdomsverksamheten behöver utöver de satsningar som planeras förstärkas med ett ungdomens hus i anslutning till skate-, basket-, fotbolls- och isbanorna i Humlegården.

Alliansen har som överordnad princip att alla kommunala verksamheter som inte är ren myndighetsutövning ska drivas av privata entreprenörer oavsett om verksamheten är omtyckt eller ej. Det är inte bara en dålig princip, det leder också till att man aldrig kan uppnå den valfrihet som man talar så högt om. Verktyg i denna strävan är avknoppning och den s.k. aktivitetsplanen. Avknoppningen som metod ifrågasätts av myndigheter på formella grunder och både den och aktivitetsplanen bör omedelbart skrinläggas. Nämnden bör i stället verka för att återupprätta den mångfald mellan olika typer av utövare – egenregi, ideella och privata utförare – som har funnits tidigare och arbeta metodiskt med förbättringar inom detta system.

§3 Uppföljningar inom äldreomsorgen 2008

Dnr 2008-1020-600

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-03 angående

genomförda uppföljningar inom äldreomsorgen 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner genomförda avtalsuppföljningar 2008
  enligt till tjänsteutlåtandet bifogade bilagor.

 2. Anmälan av genomförda uppföljningar på Smedbygården,
  Nya Nåshemmet och Grönskogen läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; valfriheten har ökat under den innevarande mandatperioden. Fler verksam-heter har upphandlats i konkurrens, och brukarna har därför fått fler alternativ att välja mellan. Allt fler utnyttjar också möjligheten att välja utförare.

För att valfriheten ska fungera fullt ut krävs att det sker en noggrann uppföljning av verksamheten, att det görs brukarundersökningar och att resultaten av detta blir tillgängliga för brukarna på ett enkelt sätt. Konkurrens och kunskap leder till bättre kvalitet för brukarna. Därför har Kommunfullmäktige beslutat om en uppföljningsmodell.

De uppföljningar som redovisas i detta ärende visar hur viktiga genomgångarna är för att säkerställa att de granskade verksamheterna uppfyller ställda krav, och att de förbättringsområden som påvisas också följs upp och dokumenteras. Samma krav ställs på alla verksamheter, oavsett om de drivs i egen regi eller är privata utförare.

Det arbete förvaltningen lägger ned på uppföljningarna är alltså synnerligen angeläget. Det är också förtjänstfullt att förvaltningen gjort en total sammanställning över alla genomförda uppföljningar under hela 2008, alltså även de uppföljningar som redovisades i samband med T2 2008.

Det som återstår för Äldrenämnden är att göra resultatet tillgängligt för brukarna på ett enkelt och överskådligt sätt.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; genomförda uppföljningar redovisas i många fall mycket rapsodiskt, vilket gör det svårt att bilda sig en uppfattning om det faktiska läget. Det är därför viktigt att det finns en samlad bedömning av uppföljningen för alla vård- och omsorgsboenden.

En översiktlig genomgång av materialet antyder att andelen tillsvidare-anställda liksom andelen med hög kompetens är lägre i verksamheter som drivs i privat regi jämfört med egen regi och ideella organisationer. Om detta stämmer mer generellt finns det starka skäl att åtgärda detta eftersom majoriteten ju har som särskilt mål att privatisera så mycket som möjligt.

§4 Katastrofplan

Dnr 2009-89-099

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-02 med förslag till katastrofplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Katastrofplan – plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser inklusive checklista.

§5 Upphandling av matlådor

Dnr 2008-874-600

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-27 med förslag till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) av leveranser av matlådor inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s).

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Marion Sundqvists (mp) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att genomföra upphandling av leveranser av matlådor inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

att i upphandlingskravet ta transporten i beaktning för att minimera mängden CO2 utsläpp samt

att därutöver ställa krav på vad maten levereras i, t.ex. inte godta
förpackningslösningar som inte är miljövänliga.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Projekt Navet

Dnr 2008-1073-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-28 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till

kommunstyrelsen som svar på remissen.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om avtal med Affärsverket Svenska Kraftnät

Dnr 2008-1074-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-29 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om avtal med Affärsverket Svenska Kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms Strömprojekt.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till

kommunstyrelsen som svar på remissen.

§8 Yttrande till miljöförvaltningen om anmälan enligt miljöbalken avseende marksanering inom Nya Djurgårdsvarvet

Dnr 2009-58-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-04 med förslag

till yttrande till miljöförvaltningen om anmälan enligt miljöbalken avseende marksanering inom nya Djurgårdsvarvet, Djurgården 1:39 m.fl.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt
yttrande till miljöförvaltningen.

§9 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Druvan

Dnr 2009-13-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-09 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i restaurang Druvan, Druvan Artillerigatan 13, Järngrinden, 114 51 Stockholm

(SotN dnr 19-2009-00024).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. AB Grundstenen 123686 uä Borggården Rest, Box 292, 791 27
  Falun bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att
  inomhus och på uteservering på restaurang Druvan till allmänheten och slutna sällskap få servera starköl, vin och spritdrycker
  klockan 11.00 - 03.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Professorn

Dnr 2009-36-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-20 med förslag

till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang
Professorn, Professorsslingan 13, 104 05 Stockholm .

(SotN dnr 01-2009-00131).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Sirou Restaurang Kommanditbolag, Professorsslingan 13, 104 05 Stockholm bör ej utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att på Professorn, Professorsslingan 13, 104 05 Stockholm, till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; av hänsyn till de kringboende går vi på förvaltningens linje och avstyrker ansökan till kl. 03.00. Däremot ser vi gärna att restaurangen utnyttjar möjligheten att för slutna sällskap söka tillstånd till 03.00. Vi vill också att erfarenheterna från dessa tillfällen blir vägledande vid en eventuell ny ansökan.

§11 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Story Restaurang & Bar

Dnr 2009-61-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-27 med förslag

till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Story Restaurang & Bar, Riddargatan 6, 114 35 Stockholm (SotN dnr 01-2009-00209).

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Marion Sundqvist (mp) avslag på förvaltningens förslag.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Marion Sundqvists (mp) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Story Hotell AB, Riddargatan 8, 114 35 Stockholm bör utifrån
  en social bedömning beviljas tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker på Story Restaurang & Bar till allmänheten inomhus
  och på uteserveringen klockan 11.00-03.00. Ansökan avser också minibar och roomservice.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-enheten.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag att avslå förvaltningens förslag.

§12 Anmälan av överenskommelse om samverkan med utbildningsförvaltningen

Dnr 2009-10-104

Anmäldes överenskommelse daterad 2009-01-19 om samverkan mellan

Östermalms stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen avseende barn och ungdomar.

Syftet med överenskommelsen är en fortsatt gemensam helhetssyn på barns och ungas utveckling. Överenskommelsen gäller 1 januari - 31 december 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av stadsrevisionens rapport

Dnr 2009-74-102

Anmäldes stadsrevisionens rapport (nr 2009:4) om Barnsäkerhet i förskolan.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt

följande;

Maten

Det är bra att man tänker på barns säkerhet och försöker förebygga skador och olyckor. En av de förordningar som ska tillämpas är livsmedelslagen. Den ställer ”krav på att hanteringen av livsmedel sker under goda hygieniska förhållanden”. Det är bra, men det räcker inte med god förvaring och hygien.

Det måste finnas krav på matens kvalité.

Med oro har vi kunnat läsa i pressen om en undersökning som visade att barn föredrar industrilagad mat framför hemlagad. Den mat barnen vänjer sig vid som små väljer de också senare. Det beror mycket på att industrilagad mat innehåller mängder med tillsatser, konstgjorda aromer, smakförstärkare av olika slag, färgämnen m.m.

Det är allvarligt om vi serverar sådan mat till våra barn på förskolorna. Det är en fara för barnens säkerhet.

Luften

Det är mycket viktigt att utemiljön, lekredskapen m.m. är säkra. Men hur är det med luften som barnen inandas när de är ute på sin gård eller i lekparken ?

Vintertid vet vi att dubbdäcken orsakar höga partikelhalter i luften. Det är en fara för barnens säkerhet, en väsentlig risk för barnens sköra lungor.

§16 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende

Dnr 2008-600-500

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2009-01-20 angående tillsyn av Östermalms stadsdelsnämnds egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Socialstyrelsen bedömer att nämnden genomfört egenkontroll av hälso-och sjukvårdens kvalitet (Dnr 6972/2008).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av länsstyrelsens beslut i tillståndsärende

Dnr 2008-921-603

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2009-01-09 (Beteckning 7021-08-82536) att med stöd av 7 kap 1 § socialtjänstlagen bevilja tillstånd för Misa –Birger Jarlsenheten, Birger Jarlsgatan 62, att bedriva hem eller öppen verksamhet för vård under begränsad del av dygnet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-02-12 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§22 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-04 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -08) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av pojken NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för pojken
  NN.

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-04 av Margareta Kindstedt angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den

påbörjade faderskapsutredningen för XX:s dotter eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§24 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2009-78-000

Anmäldes förteckning 2009-02-02 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-02-05 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§26 Information från stadsdelsdirektören

Östermalms ungdomssatsning

Göran Månsson konstaterade att förvaltningens ungdomssatsning går i linje med vad skolöverläkaren Mikael Brönnegård förde fram vid kvällens fråge-stund, det vill säga vikten av att informationen om riskerna med ungdomarnas alkoholkonsumtion når fram inte bara till ungdomarna utan även till föräldrarna. Ungdomssatsningen har planerat att besöka varje föräldramöte i högstadieklasserna.

Tessingårdens fritidsgård

Fritidsgården i Tessinparken öppnar måndagen den 23 februari och blir då den fjärde träffpunkten för ungdomarna på Östermalm. Öppettiderna är måndag-fredag kl 19-22.

Låg sjukfrånvaro inom förskoleverksamheten

Personalen på förskolorna på Östermalm har den lägsta sjukfrånvaron i staden. Både antalet barn och personal inom förskoleverksamheten har ökat, men förskoleverksamheten fungerar ändå mycket bra..

Vattenläcka

Göran Månsson redogjorde för förloppet av insatserna med anledning av den vattenläcka som skedde vid Nybrogatan på förmiddagen lördagen den 7 februari. Det var brandchefen som inledningsvis hade kontaktat och informerat stadsdelsdirektören om situationen.

Parkmiljöinformation

Påminnelse om att vid nämndsammanträdet den 12 mars kommer park-miljögruppen för norra innerstaden att informera om den nya parkplanen och städkampanjen.

Aktiviteter och gemenskap för äldre

Utdelades en broschyr om ”Aktiviteter och gemenskap för äldre på

Östermalm”, uppdaterad i augusti 2008. Broschyren finns att ta del av på www.stockholm.se/ostermalm och i förvaltningens reception, Karlavägen 104, plan 6.

§27 Övriga frågor

Muntliga rapporter

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) och ersättaren Marie Schött (m) rapporterade från mötet i föreningsrådet på Körsbärsgårdens vård-och

omsorgsboende, ordförande Helena Bonnier (m) och ersättaren Ulla-Liza Blom (s) rapporterade från Kattrumpstullens föreningsråd och ledamoten Lotta Juul Martin-Löf (m) och ersättaren Ulla-Liza Blom (s) rapporterade i sin tur från förtroenderådet på Linnégården.

Ersättaren Magnus Lingen (s) lämnade rapport från årsmötet på Rio servicehus.

Vidare rapporterade ersättaren Ulla-Liza Blom (s) från mässan ”Psykisk hälsa 2009” den 28-29 januari 2009 i Älvsjö med årets tema ”Makt och möte.”

§28 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om ”nedskräpningen av vår offentliga miljö fortsätter”

Dnr 2009-140-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) överlämnade en skrivelse om nedskräpningen av vår offentliga miljö fortsätter.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§29 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om att ”utarbeta en miljöpolicy”

Dnr 2009-141-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) med instämmande av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en konkret miljöpolicy för stadsdelen Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§30 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om barn och unga som far illa

Dnr 2009-142-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse om fem frågor med anledning av revisionsrapporten (nr 2009:6) Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§31 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om förskolornas mat

Dnr 2009-143-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse om

”att satsa på maten”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.