Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information från förvaltningen om ett mob Läs mer...ilt IT-baserat uppföljningssystem inom hemtjänsten,
ParaGå.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034, e-post:
anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om illuminering av popplarna vid Valhallavägens slut.

Bordlagt ärende

3 Införande av ett mobilt IT-stöd inom hemtjänsten, ParaGå. Dnr 2010-9-2.5.

6 Planering för Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende. Dnr 2010-98-7.

8 Bidrag till utomstående organisation; ansökan om projektbidrag för Östermalms seniordag. Dnr 2010-83-1.2.6.

Remissärenden

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Värtapiren - Genomförandebeslut.

10 Svar på remissen från kommunstyrelsen om revidering av STAN-programmet - Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program. Dnr 2009-915-006.

12 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering vid Stockholms Stadion/ Gropen vid hörnet Valhallavägen/Lidingö-vägen. Dnr 2009-931-507.

13 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2010-94-1.4.

Svar på skrivelse

14 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2009-980-000.

Anmälningsärenden

15 Anmälan av äldrenämndens rapport "Brott mot äldre". Dnr 2010-86-7.

16 Anmälan av funktionshinderinspektörernas rapport om daglig verksamhet enligt LSS och arbets- och sysselsättningsverksamhet enligt SoL i Farsta, Hässelby-Vällingby, Södermalm och Östermalm stadsdelsnämnder. Dnr 2009-988-603.

17 Anmälan av Östermalms stadsdelsnämnds skrivelse till Posten Norden angående distribution av paket, brevförskott m.m. för olika postnummerområden. Dnr 2010-71-1.6.

18 Anmälan av protokoll 2010-01-28 från handikapprådet på Östermalm.

19 Anmälan av protokoll 2010-02-01 från pensionärsrådet på Östermalm.

20 Anmälan av promemoria 2010-02-11 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

21 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

23 Yttrande till Statens skolinspektion i enskilt ärende. Dnr 2010-77-1.4.

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

26 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 19 februari 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 21 januari justerades den 27 januari 2010.

§2 Svar på medborgarförslag om illuminering av popplarna vid Valhallavägens slut

Dnr 2009-877-002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-27 med förslag till svar på medborgarförslag om illuminering av popplarna i rondellen vid Valhallavägens slut.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden remitterar medborgarförslaget med tillstyrkan till Trafikkontoret, under förutsättning att illumineringen kan ske på ett sätt som inte skadar träden.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av ordförande Johan Sjölin m fl (m), vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp), Britt Westerlind (kd), Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; tryggheten på gator och i parker är viktig. En anpassad belysning av liknande slag som finns i Humlegården är därför angelägen även i Tessin-parken.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; ett av de övergripande målen som kommunfullmäktige (KF) beslutat är att -

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagare och besökare. Det är viktigt för såväl trivsel som för medborgarnas känsla av trygghet och säkerhet att områden som hittills varit mörka blir illuminerade. Eftersom det nu börjar komma fram belysning som är energieffektiv innebär inte ökad belysning med automatik en ökad miljöbelastning eller ökade kostnader.

Vi ser gärna att fler delar av vår stadsdel som idag upplevs som mörka och osäkra får bättre belysning. Det gäller bland annat delar av Karlavägen och delar av Valhallavägen.

§3 Bordlagt ärende angående införande av ParaGå

Dnr 2010-9-2.5.

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2010-01-11 med förslag att införa ett mobilt IT-baserat uppföljningssystem inom hemtjänsten, ParaGå.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden inför det IT-baserade uppföljningssystemet ParaGå inom hemtjänsten på Östermalm.

2. Nämnden ger stadsdelsdirektören delegation att anskaffa
ParaGå-läsare – Mobipen Care – från stadens ramavtal inom
beloppsgränsen 1,5 mnkr.

§4 Återremitterat ärende angående föreningsbidrag inom äldreomsorgen

Dnr 2009-920-004

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande 2010-02-04 med förslag till svar på ansökningar från utomstående organisationer om föreningsbidrag inom äldreomsorgen för 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar om föreningsbidrag inom äldreomsorgen 2010 enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

föreningslivet har i det svenska samhället traditionellt en utomordentligt stor betydelse. Av detta skäl ges i många fall bidrag till deras verksamhet. Det nu framtagna förslaget av förvaltningen efter återremiss på grund av att alliansen uppenbarligen inte vetat om vad man ursprungligen har föreslagit, innebär en rimlig balans mellan respektive förenings verksamhet och tillgångar.

§5 Årsredovisning 2009 Östermalm

Dnr 2010-81-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-02 med förslag
till årsredovisning 2009 Östermalm.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner Årsredovisning2009 och överlämnar den till
kommunfullmäktige.

2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat om + 10350 tkr inom förskolan och +255 tkr inom äldreomsorgen avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräkningen.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av
investeringsmedel inom Parkmiljö om 0,7 mnkr.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för 2009 och överlämna den till kommunfullmäktige,

att godkänna att resultatenhetens nettoresultat om + 10 350 tkr inom
förskola och + 255 tkr inom äldreomsorg avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräkningen,

att hemställa hos kommunstyrelsen om ombudgetering av investerings- medel inom Parkmiljö om 0,7 mkr,

att inleda analyser av tänkbara angelägna ombudgeteringar under 2010,

att föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att aktivitetsplanen skrinläggs samt

att härutöver framhålla följande:

Bokslutet visar på ett överskott som har kunnat förutses genom redovisningar i tidigare tertialrapporter. Mycket tyder på att även innevarande års verksamhet kan komma att lämna ett överskott, främst beroende på demografiska förskjutningar av befolkningen som kan medföra att efterfrågan av platser inom vård och omsorg för äldre blir mindre än beräknat.

Det talar för att nämnden bör skaffa sig en beredskap för särskilt angelägna satsningar som kan genomföras genom omprioriteringar av anslag, i likhet med vad som i viss mån har gjorts under 2009. Exempel på verksamheter där sådana satsningar kan övervägas är barnomsorgen, äldreomsorgen,

socialpsykiatrin och ungdomsverksamheten.

När det gäller barnomsorgen är det angeläget att ytterligare minska barngruppernas storlek som en fortsättning på den utveckling som genomfördes under de rödgröna partiernas majoritet förra mandatperioden. För äldreomsorgen har behovet av ytterligare resurser för uppföljning och utvärdering visat sig, liksom när det gäller planering för morgondagens äldreomsorg. Socialpsykiatrin behöver stödjas för såväl yngre som äldre personer och ungdomsverksamheten behöver utöver de satsningar som planeras förstärkas med ett Ungdomens Hus i anslutning till skate-, basket-, fotbolls- och

isbanorna i Humlegården.

Alliansen har som överordnad princip att alla kommunala verksamheter som inte är ren myndighetsutövning ska drivas av privata entreprenörer oavsett om verksamheten är omtyckt eller ej. Det är inte bara en dålig princip, det leder också till att man aldrig kan uppnå den valfrihet som man talar så högt om. Verktyg i denna strävan är avknoppning och den s.k. aktivitetsplanen. Avknoppningen som metod har visat sig strida mot formella regler och både den och aktivitetsplanen bör omedelbart skrinläggas. Nämnden bör i stället verka för att återupprätta den mångfald mellan olika typer av utövare – egenregi, ideella och privata utförare – som har funnits tidigare och arbeta metodiskt med förbättringar inom detta system.

När det gäller det ökade behovet av försörjningsstöd visar det att den borgerliga regeringens försämringar för dem som redan har det dåligt ställt har börjat slå igenom. Kostnaderna för försörjningsstöd och den tidigare chockhöjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan. Kostnaderna för utförsäkrade från A-kassan och Försäkringskassan har ökat och jobbtorgen har inte förmått att klara av den ökande bördan och arbetslösheten.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; vi i

Alliansen är glada och stolta över att stå bakom Förvaltningens årsredovisning för 2009. Inte nog med att resultatet innebär ett överskott som medger flexibilitet när det gäller att möta medborgarnas framtida behov. Vi vågar utvärdera och vi vågar att redovisa resultatet. Det är bara så man kan bli ännu bättre. Vi har också i de olika utvärderingarna fått kvitto på att vi har levererat vad vi har lovat. Det är ju i slutändan medborgarnas upplevelser av vad de faktiskt får som avgör vad som är bra eller dåligt. I de mycket få områden där vi inte lyckats uppnå våra mål – och som i huvudsak beror på effekter av den största finansiella kris vi har haft sedan 30-talet - har vi tydligt fokus.

Som framgår av årsredovisningen har vi under året gjort ett antal extrasatsningar och i några fall har den redan tidigare höga ambitionen höjts ännu mer. Detta har både inneburit att vi satsat mer på vidareutbildning av personal och också satsat på insatser som satt ”guldkant” på tillvaron för våra medborgare. Detta gäller bland annat barn, med kultursatsning, anhöriga med särskilda stödinsatser, ungdomar med fler konstgräsplaner och fältassistenter, äldreboenden med aktivitetsinsatser och mycket annat. Våra förskolor är populärast i staden bland föräldrarna.

§6 Uppföljningar inom äldreomsorgen 2009

Dnr 2009-184-600

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-20 med förslag

att godkänna genomförda uppföljningar 2009 inom äldreomsorgen.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner genomförda avtalsuppföljningar 2009 enligt till tjänsteutlåtandet bilagda bilagor.

2. Anmälan av genomförda uppföljningar på Smedbygården, Lillängen, Nya Nåshemmet och Grönskogen läggs till handlingarna.

§7 Planering för Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-98-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-01 med förslag till planering för Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlänger hyresavtalet för Körsbärsgården med Kungsleden
Gre­nen AB t o m 2012-09-30

2. Avtalet om vård- och omsorgsverksamhet förlängs med Stiftelsen
Rödakorshemmet fr o m 2011-10-01 t o m 2012-01-31

3. Boende på Körsbärsgården informeras och erbjuds förtur inom valfrihets- systemet till de nya moderna lägenheterna på Väduren anpassade för
personer med demens­sjuk­dom.

4. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja planeringen av ett nytt vård- och om­sorgs­boende i Norra Djur­gårdsstaden, etapp 3 med färdigställande
ca år 2020.

§8 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2010-96-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-02 med förslag till revidering av delegationsordningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till komplettering av delegater inom organisationen för arbetsmiljö.

§9 Bidrag till utomstående organisationer; ansökan om projektbidrag från SPF- och PRO-föreningarna på Östermalm

Dnr 2010-83-1.2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-29 med förslag till svar på den gemensamma ansökan från SPF- och PRO-föreningarna på Östermalm om projektbidrag till Östermalms Seniordag den 14 april 2010 med tema ”den gyllene åldern”.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller ansökan om projektbidrag till Östermalms Seniordag med 11000 kronor.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Värtapiren, Valparaiso och Södra Värtan

Dnr 2010-12-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-01 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Värtapiren – genomförande-beslut samt Valparaiso och Södra Värtan – inriktningsbeslut.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; vi vill stryka under förvaltningens påpekande att tillgången till friytor är mycket begränsad inom stadsutvecklingsområdet. Det är viktigt att det fortsatta utvecklingsarbetet tillgodoser behovet av sådana ytor.

Det är välkommet att exploateringskontoret har ambitionen att tillämpa ett helhetsgrepp för utvecklingen. Av detta skäl motsätter vi oss avvecklingen av Värtabanans östra bangård då containertrafiken flyttas till Norvik. Vikten av en omfattande och högklassig kollektivtrafikförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för att stadsutvecklingsområdet ska bli framgångsrikt, och Värtabanan kan i framtiden bli en viktig kollektiv länk mellan hela utvecklingsområdet och Albano, Universitet och Norra Stationsområdet.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av STAN-programmet

Dnr 2009-915-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-01 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program, STAN-programmet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till

kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; som de rödgröna partierna i Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden framhåller ökar användningen av alkohol och droger bland Stockholms unga. Detta är alarmerande eftersom utvecklingen förefaller vara jämförelsevis sämre i vår stadsdel.

Utvecklingen kräver ökande insatser från samhället. Det gäller satsningar på Maria Ungdom och stadsdelsnämndernas insatser på området. Det är också viktigt att samarbetet mellan stadsdelsförvaltningar och skolorna, som ju efter alliansens beslut tillhör olika organisationer, på allt sätt underlättas.

§12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Riddaren 24

Dnr 2010-87-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-28 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Riddaren 24, Grev Turegatan 8.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§13 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering vid Stockholms Stadion/”Gropen”

Dnr 2009-931-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-11 med förslag till yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering vid Stockholms Stadion/”Gropen”, Lidingövägen, 114 33 Stockholm (SotN dnr 25-2009-03923).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.


Stadsdelsnämndens beslut

1. Sta Event&Catering AB, Box 10051, 181 10 Lidingö bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att vid Stockholms Stadion/
”Gropen” till slutna sällskap få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00-00.00 och även att serveringsytan ”Gropen” kan
användas för andra slutna sällskap i samband med icke publika evenemang.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstånd till servering av starköl, vin och sprit till slutna sällskap bör även fortsättningsvis ske på prov.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

detta ärende har enligt uppgift vandrat fram och tillbaka mellan sökanden och tillståndsutskottet. Mot bakgrund av de ordningsproblem som alltför ofta dyker upp vid större fotbollsmatcher och den diskussion som förs om lämpligheten av alkoholservering vid sådana arrangemang med stor andel unga bland publiken, kan det ifrågasättas om ansökan ska tillstyrkas. Dock spelas derbyn på annat håll och på Stadion sker också andra typer av arrangemang.

Då bl. a. polisen inte har något att invända kan ansökan avseende omprövning efter prövotid tillstyrkas. Verksamheten bör dock även fortsättningsvis ske på prov.

§14 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län i överklagat ärende

Dnr 2010-94-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-01 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Mål nr 4-10) angående Östermalms stadsdelsnämnds beslut om gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till länsrätten och hemställer att överklagan lämnas utan
    bifall.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§15 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om kollektivboende

Dnr 2009-980-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-26 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna

Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) om att stadsdelsförvaltningen undersöker möjligheterna till att fler kollektivboende byggs i den kommande Norra Djurgårdsstaden och utvecklingsområdet Hjorthagen-Värtan-Frihamnen-Loudden samt på Östermalm i övrigt.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

”Staden driver inte kollektivboende” säger Exploateringskontoret i ett svar ang. skrivelsen. Till det kan man säga att staden visst på olika sätt både kan driva och verka för ett ökat kollektivboende. Via bostadsbolagen har detta skett sedan länge och genom politiska initiativ har kollektivboende många gånger stimulerats. Frågan är politisk till sin natur och borde därför ha besvarats av en politisk tillsatt nämnd eller styrelse.

Kollektivboende är en utmärkt boendeform som passar många. Vi anser att utvecklingen av Nya Djurgårdsstaden är ett utmärkt tillfälle att verka för ökat kollektivboende.

§16 Anmälan av äldrenämndens rapport ”Brott mot äldre”

Dnr 2010-86-7.

Anmäldes äldrenämndens rapport från projektet ”Brott mot äldre”.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av funktionshinderinspektörernas rapport om daglig verksamhet och sysselsättning

Dnr 2009-988-603

Anmäldes funktionshinderinspektörernas rapport om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och arbets- och sysselsättningsverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) i Farsta, Hässelby-Vällingby, Södermalm och Östermalm stadsdelsnämnder.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av skrivelse till Posten Norden

Dnr 2010-71-1.6.

Anmäldes Östermalms stadsdelsnämnds skrivelse 2010-01-13 till Posten

Norden om att ”Posten måste ta samhällsansvar” med anledning av att postens distribution av paket, brevförskott och Rek inom olika postnummerområden i vissa fall inneburit långa avstånd mellan bostad och uthämtningsplats.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-02-01 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-02-11 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Vice ordförande Rolf Lindell (s) och ersättaren Erik Hafström (m) anmäls till av Kommunförbundet Stockholms län m fl anordnat seminarium ”Regionala miljödagen 2010” den 18 februari 2010
kl 11.00-16.30 , Fatburens konferens, Södermalmsallén 36,
Stockholm.

2. En föreläsning om ”palliativ vård” anordnas på Ingenjörshuset City konferensen den 18 februari 2010 kl 14.30-20.00. Intresserade
kontaktar ledamoten Pia Helleday (m) för anmälan och ytterligare information.

3. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§22 Yttrande till Statens skolinspektion

Dnr 2010-77-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-01 med förslag till yttrande till Barn- och elevombudet, Statens Skolinspektion i enskilt ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till Barn- och elevombudet.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-01-31 om barnet NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XXs son eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§25 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-02 om makarna XX och YY redovisades. Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över makarnas ansökan om adoption av pojken NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt
yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Information från stadsdelsdirektören

Stockholmsenkäten. Rapport 2009:1

Utdelades Stockholmsenkätens resultat utgiven av Preventionscentrum Stockholm. Vartannat år mellan sportlovet och påsklovet besvarar så gott som varje elev i årskurs 9 i grundskolan och år 2 på gymnasiet en omfattande enkät om sina levnadsvanor i den så kallade Stockholmsenkäten. Ett av

huvudsyftena med undersökningen är att följa utvecklingen över tid när det gäller ett antal centrala mått, särskilt narkotika- och alkoholbruk.

Kick-off konferens

Den 2-3 februari anordnades en högtidlig kick-off-konferens för miljöprofileringen av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden på hotell Ariadne med deltagande av finansborgarrådet Sten Nordin (m), miljö- och trafik-borgarrådet Ulla Hamilton (m) och stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m). Även nämndens presidium, parkmiljögruppen Norra innerstaden och berörda från förvaltningen var inbjudna.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria invigde utställningslokalen ”Innovation” som tillsvidare är förlagd inne på hotell Ariadne.

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

GIH:s planer på att lägga in praktik i sina kursplaner börjar ta form. Det skulle innebära att elever från GIH i sin utbildning hjälper äldre- och funktionshindrade med olika träningsprogram för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Två studenter startar redan i april månad.

Utegymnastik

Tekniska högskolan planerar att anordna ”ute-gympa” i sommar. Eventuellt på sportfältet.

Disco på Stockholms Stadion

Som en satsning på ungdomsfrågorna anordnar stadsdelsförvaltningen en tillställning fredagen den 12 februari för de ungdomar som går i årskurs 8, 9 och första året på gymnasiet. Det blir disco i en av flyglarna på Stockholms Stadion och ungdomar från andra stadsdelsnämnder är också välkomna att delta men i begränsad omfattning och under förutsättning att deras fältassistenter deltar.

§27 Övriga frågor

Branden på Jungfrugatan 4

Stadsdelsdirektör Göran Månsson besvarade fråga från vice ordförande Rolf Lindell (s) om i vilket skede och vid vilken typ av händelser nämnden blir informerad vid händelser liknande branden som utbröt på Jungfrugatan 4 i söndags förmiddag. Göran Månsson kommer att se över rutinerna för information till nämnden.

Rapporter

Ledamöterna Berit Nyberg (s) och Britt Westerlind (kd) rapporterade från senaste mötet i förtroenderådet på Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Ersättarna Erik Hafström (m), Jörgen Eriksson (fp), Ulla-Liza Blom (s) och Solveig Holmgren (s) rapporterade från ”Demokratidagarna” som de deltog i den 27 januari. Det hade varit mycket intressanta föreläsningar.

§28 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om hemtjänsten

Dnr 2010-127-1.1.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse med frågor angående kvalitet och arbetsförhållanden inom hemtjänsten.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§29 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) angående klagomålshantering

Dnr 2010-128-1.1.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse angående förvaltningens system för klagomålshantering.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.