Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
18.30
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 17.30 med information av stadsbyggnadskontorets pla Läs mer...narkitekt Aleksander Wolodarski om planeringen för Albanoområdet.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om att bygga en glaspaviljong i Tessinparkens södra del.

Beslutsärenden

3 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Stora Skuggans 4H-gård.

4 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Föreningen Föräldravandrarna på Östermalm. Dnr 2010-816-5.

6 Förlängning av entreprenadavtal avseende Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Dnr 2010-744-2.2.2.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förlängning av entreprenadavtal avseende Kampementets vård- och omsorgsboende. Dnr 2010-745-2.2.2.

8 Förlängning av entreprenadavtal avseende Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende. Dnr 2010-809-2.2.2.

10 Östermalms förskolors kvalitetsredovisning 2010 till utbildningsförvaltningen.

Remissärenden

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Promemoria Nedskräpning - förslag till ändring i miljöbalken. Dnr 2010-795-1.5.3.

12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Ylva Wahlström m fl (mp) om att bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur.

13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om bygglov om ändrad användning av del av Båthall 2 till repetitionslokaler m.m. för Stockholms Parkteater, Djurgårdsvägen 50. Dnr 2010-717-1.5.3.

14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden - Gasklocka 3 och 4, Hjorthagen 1:2 m. fl. Dnr 2010-742-1.5.3. Omedelbar justering

Svar på skrivelse

15 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2010-794-1.1.

16 Svar på skrivelse från Per Hamnström (v). Dnr 2010-793-1.1.

Anmälningsärenden

17 Anmälan av månadsrapport november 2010. Dnr 2010-162-1.2.1.

18 Anmälan av stadsrevisionens rapport (Nr 7) om nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Dnr 2010-818-1.2.1.

19 Anmälan av protokoll 2010-12-06 från pensionärsrådet på Östermalm.

20 Anmälan av protokoll 2010-11-30 från handikapprådet på Östermalm.

21 Anmälan av promemoria 2010-12-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

22 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

24 Anmälan av protokoll 2010-12-09 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 22 december 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 17 november justerades den 23 november 2010.

§2 Svar på medborgarförslag om Tessinparkens södra del

Dnr 2010-576-1.2.4.

2010-576-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-06 med förslag till

svar på medborgarförslag om att uppföra en glaspaviljong på grusplanen i Tessinparkens södra del.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v).

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på ledamoten Gunilla Gustafssons (fp) m fl yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att återremiss-yrkandet bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut


Nämnden avslår förvaltningens förslag till program för Tessinparkens södra del och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag med högre konstnärligt värde gällande lekskulpturer/konstnärlig utsmyckning samt

vidgar förslaget kring utformning och driftsform av ett eventuellt café.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m) enligt följande; vi välkomnar förslaget om konditori på hjul i Tessinparkens södra del.Vi vill understryka vikten av att de entreprenörer som får möjlighet att driva verksamhet där är i konkurrens med övriga intressenter i närheten. Allt för att främja mångfald för flanörer och östermalmsbor.

Om det är möjligt ser vi gärna att etablissemanget kan tillgodose allergikers önskemål om alternativa produkter i sortimentet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist ((mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; vi ser det som angeläget att permanent eller tillfälligt upplåta Tessinparkens södra del för olika enklare marknadsstånd, exempelvis för glass och/eller cafévagn.

De aktuella problem som förvaltningen redogör för flyttar sig ofta i tiden. Det är därför inte acceptabelt att de bänkar som funnits sedan länge för parkens besökare tas bort. Vidare uttalar vi att de föreslagna lekskulpturerna inte är lämpliga på den aktuella platsen. En lekplats så nära den hårt trafikerade

Valhallavägen enbart i syfte att göra platsen mindre attraktiv för ”miss-brukare” framstår som olämplig.

Tessinparkens södra del har blivit en omtyckt plats för tillfälliga marknadsstånd av typen ”Bondens marknad”. Platsen bör mer regelbundet kunna vara attraktiv för olika typer av marknader. Lekplatser för barn finns redan i

parkens norra och mellersta delar. En lekplats för barn nära Valhallavägen enbart för att få bort oönskade parkbesökare förefaller olämpligt.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; Medborgarförslaget tar upp en viktig aspekt gällande stadens parker, att de ska användas och vara trevliga för besökare i alla åldrar. Tyvärr går det inte att uppföra en glasbyggnad på förslagsställarens plats på grund av markens dåliga bärighet. Istället föreslår förvaltningen att platsen används för caféverksamhet, torghandel och lek. Det instämmer vi också i. Däremot vill vi med de bestämdaste avråda från uppförandet av de föreslagna metallfigurerna. Områdets karaktär kräver större omtanke och känsla än vad de föreslagna figurerna visar.

Tessinparken med dess omkringliggande hus är en arkitektonisk pärla. Husen är stilbildande och likaså parken med den nyligen upprustade rosenträd-gården.

§3 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Stora Skuggans 4H-gård

Dnr 2010-759-5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-26 med förslag till svar på Stora Skuggans 4H-gårds ansökan om verksamhetsbidrag.

Stadsdelsnämndens beslut

Stora Skuggans 4H-gård erhåller 500 tkr i verksamhetsbidrag för ett år.

§4 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Föreningen Föräldravandring på Östermalm

Dnr 2010-816-5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-02 med förslag

till svar på ansökan om föreningsbidrag från Föreningen Föräldravandring på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreningen Föräldravandring på Östermalm erhåller 250 tkr i bidrag för år 2011.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) med instämmande av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

föräldravandrarna på Östermalm gör en fantastisk insats för att fånga upp otrygga ungdomar. Verksamheten har också skapat ett gott samarbete mellan föräldrar och unga i stadsdelen. Nattvandringarna har fört med sig en bättre förståelse och kunskap kring våra ungdomars uteliv.

Vi kan även se ett bättre samarbete mellan föräldrar, ungdomar, fältassistenter, skolor, närpolis och brottsförebyggande råd som är både imponerande och föredömligt.

Självfallet har arbetet med Östermalms föräldravandring uppmärksammats av andra stadsdelar i staden som ber om hjälp och information inför egna verksamheter.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; Östermalm har under ett antal år stöttat verksamheten. Vi vill nu bjuda in även övriga stadsdelar att bidra ekonomiskt då föräldravandring är en angelägenhet för hela Stockholm. Detta kan exempelvis ske via föreningsbidrag eller att föreningen Föräldravandrarna fakturerar för nedlagd tid i stadens andra verksamheter.

§5 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-743-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-05 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgs-boende.

Entreprenör: Digni Care AB.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens kvalitets- och avtalsuppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

§6 Förlängning av entreprenadavtal avseende Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-744-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-29 med förslag att förlänga entreprenadavtal för drift av Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtalet med Digni Care AB för perioden
  2011-10-01 – 2013-09-30.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§7 Förlängning av entreprenadavtal avseende Kampementets vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-745-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-29 med förslag att förlänga entreprenadavtal för drift av Kampementets vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtalet med Attendo Care AB för perioden
  2011-10-01 – 2013-09-30.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Förlängning av entreprenadavtal avseende Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-809-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-29 med förslag att förlänga entreprenadavtal för drift av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtalet med Stiftelsen Röda Korshemmet
  för perioden 2011-10-01 – 2013-09-30.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§9 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd

Dnr 2010-758-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-01 med förslag till val av ledamöter och ersättare i Östermalms lokala pensionärsråd år 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser ledamöter och ersättare till pensionärsråd 2011
  enligt följande;

Ledamöter

SPF Karlaplan Margareta Thörnblom

SPF Engelbrekt Olof Björlin

SPF Hedvig Eleonora Viveca Sarman

SPF Gärdet Christina Harjulin

PRO Östermalm Ulla Bowallius

Ersättare

SPF Karlaplan Ulla Löfberg

SPF Östermalm Oskars Yvonne Wendt

SPF Djurgården Kerstin Appel

PRO Gärdet Irja Nilsson.

2. Alice Unander-Scharin SPF Engelbrekt, bosatt utanför stadsdels- nämndens geografiska område, utses till ersättare i stadsdels- nämndens pensionärsråd.

§10 Kvalitetsredovisning förskola 2010

Dnr 2010-825-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-02 med

Östermalms förskolors kvalitetsredovisning 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar Östermalms kvalitetsredovisning förskola 2010 till utbildningsförvaltningen.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Promemoria Nedskräpning

Dnr 2010-795-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-26 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Promemoria Nedskräpning –förslag till ändring i miljöbalken.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om att bevara en brandstation i Midsommarkransen

Dnr 2010-475-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-17 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Ylva Wahlström m fl (mp) om att bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om ändrad användning av del av Båthall 2, Djurgårdsvägen 50

2010-717-1.5.3.7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-03 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om bygglov om ändrad användning av del av Båthall 2 till repetitionslokaler m.m. för Stockholms Parkteater, Djurgårdsvägen 50 (Dnr 2010-12598-571).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om bygglov med motivering enligt
  föreliggande tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden – Gasklocka 3 och 4

Dnr 2010-742-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-08 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden – Gasklocka 3 och 4, Hjorthagen 1:2 m.fl.

(S-Dp 2009-11340-54).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Marion Sundqvist (mp).

Ledamoten Per Hamnström (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslag mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt
  yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak besluta i enlighet med förvaltningens förslag samt

att härutöver framhålla att den tänkta byggnadens höjd måste anpassas till sin omgivning. Det gäller i förhållande till dels Ferdinand Bobergs
riksintressanta tegelgasklockor, dels energiverkets höga skorstenar i omedelbar närhet.

Reservation. Ledamoten Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att planeringen av det tilltänkta skyskrapebygget stoppas och görs om till något som bättre smälter in i omgivningen och gärna bygger vidare på gasklockornas spännande formspråk och att under den fortsatta utveck lingen av Norra Djurgårdsstaden ett samlat program för kultur, fritid och friluftsliv utarbetas och att frågan om ett ökat medborgarinflytande i den fortsatta planprocessen utreds.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; Norra

Djurgårdsstaden i Hjorthagen står inför en spännande utveckling de kommande tio åren. Ett modernt, innovativt och miljöanpassat område ska växa fram.

Vi ser positivt på att såväl ett kulturkluster, en skulpturpark som nya bostäder planeras i området för Gasklockorna och att området öppnas upp för allmänheten. De cirka 530 nya lägenheterna genererar ett behov av en rejäl förskola med tillhörande lekpark. Då lekgården planeras ligga i markhöjd vore det angeläget att lekplatsen även blir tillgänglig för allmänheten.

I den nya översiktsplanen Promenadstaden- Översiktsplan för Stockholm 2010 anges att bebyggelsen i Norra Djurgårdsstaden ska karaktäriseras av inner-stadens täthet, blandade funktioner och infrastruktur. Därav följer också att Norra Djurgårdsstaden planeras för ett minskat bilanvändande. Då området kring gasklockorna tre och fyra inte bara kommer innehålla en konsthall samt restaurang, utan även ett höghus med 530 lägenheter vill vi betona vikten av såväl väl utbyggd kollektivtrafik som goda parkeringsmöjligheter i området. Också med tanke på att bilparken vid tidpunkten för områdets färdigställande sannolikt kommer vara miljövänlig i mycket större utsträckning än idag.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) enligt följande; vi håller med om att en hög byggnad som ersätter nuvarande plåtglasklocka 4 kan bli ett intressant inslag i Nyas Djurgårdsstaden och samtidigt en avlösning av gasklockans betydelse som landmärke, synlig från nästan alla delar av staden. Däremot är det ingenting som säger att den tillkommande byggnaden måste vara just 170 meter hög och innehålla 47 våningar för att fylla sådana ändamål. Tvärtom talar det mesta för att en lämplig höjd ligger någonstans mellan nuvarande gasklockas höjd (100 meter) och den föreslagna höjden.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande;

Utlys en internationell arkitekttävling!

Gasklocka 4 bör inte ersättas av ett 47 våningar högt hus. Det nuvarande förslaget är för storvulet och passar inte in vare sig i Nationalstadsparken eller i Norra Djurgårdsstadens miljöprofil. Den nya byggnaden bör inte vara högre än nuvarande gasklocka.

Det här är en unik plats och det kan bli ett unikt bostadshus och ett unikt landmärke.

En så viktig byggnad i ett känsligt område borde tillmätas betydligt mer omsorg i sin utformning. Varför inte utlysa en internationell arkitekttävling, med fokus på hållbart byggande? (Naturligtvis med samma miljöprofil som i Norra Djurgårdsstaden.) Naturliga byggmaterial, energieffektivt och med ett formspråk som visuellt passar in i Nationalstadsparken. I Norge bygger man t.ex. en skyskrapa i trä. Här är en utmärkt chans för Stockholm att göra något nytt, snyggt och ekologiskt hållbart.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande;

Vänsterpartiet Östermalm Värtan har hittills haft skäl att i huvudsak ställa sig bakom de första etapperna av Norra Djurgårdsstaden. En hel del miljövärden har visserligen förlorats i begränsningar av spridningsytor i angränsningarna till Nationalstadsparken och en hel del träd och annan växtlighet har onödigt hårt beskurits i området. Emellertid menar jag att programmet svarar mot en stark angelägenhet att bygga fler bostäder i Stockholm. De områden som valts har jag bedömt som synnerliga lämpliga för bostadsbebyggelse. Delar av de första etapperna redovisar också många spännande lösningar och ett klimat- och miljötänkande av större framsyn och format än något tidigare i staden.

Med det nya förslaget till detaljplan för Norra Djurgårdsstaden 3 och 4 ser jag dock att ett nytt element tränger sig in i planeringen. Sedan en tid tillbaka och hos några politiska krafter har det uppstått en slags arkitekturell hybris kring att bygga på höjden. Utöver att den runda former på den tänkta skyskrapan överensstämmer med de gamla gasklockorna vilka är betydligt lägre finns över huvud taget inget annat än två rökbolmande skorstenar (också på lägre höjd) som ramar in denna tänka högsta byggnad i Stockholm

Jag ser inga bärande arkitekturala idéer som motiverar det tänkta bygget varför jag tror att de som drivit idéerna bakom förslaget ser ett märkligt självändamål i att få upp byggen på höjden och att förändra Stockholms siluett.

Förslaget i denna del ser jag så ogenomtänkt och obearbetat att jag anar att det inte blir av. Jag förväntar mig att ett bygge av det tänkta huset av flera skäl kommer att bli så dyrt att ingen har råd att bo i lägenheterna. Jag tror också på sikt att nya mätningar och bedömningar kommer att förändra slutsatserna i MKB:n om att utsläppen från de två skorstenar om 30 respektive 72 meters lägre höjd inte skall bedömas som skadliga. Jag förmodar att under vissa väderomständigheter kommer röken att kunna verka starkt hälsovådligt för dem i våningarna i högsta delen av huset.

Jag tror också att skuggeffekterna av denna byggnad kommer att verka starkt menligt för bebyggelse i nordväst till nordost om byggnaden.

Jag noterar självklart med stor tillfredställelse att Gasklocka 3 bibehålls och inreds som konsthall. Ett så stort byggnadsprojekt om Norra Djurgårdsstaden skulle dock behöva ett särskilt program för kultur- frilufts- och fritidsinvesteringar för att lyfta den nya stadsdelen till något också i detta avseende "i världsklass". I perspektivet av ett sådant utvecklat och spännande program hade Gasklocka 3 kunnat bli ännu intressantare.

I perspektivet av att den fortsatta utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden nu kryper närmare befintlig bebyggelse och mera påtagligt påverkar miljön och stadsutformningen för de boende i Hjorthagen och på Gärdet påkallas en bättre dialog och möjlighet till påverkan för de boende. Genom att aktivt tillvarata människors idéer och engagemang förväntas kvaliteten i stadsutvecklingen kunna förbättras ytterligare samtidigt som utvecklingen och stadsutformningen får ett starkare demokratiskt fäste.

§15 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om barnantalet i förskolornas grupper

Dnr 2010-794-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-02 med förslag till svar på skrivelsen från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ”Negativt med stora barngrupper i förskolan.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§16 Svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (v) om pensionärerna på Östermalm

Dnr 2010-793-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-30 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (v) om hur många pensionärer som bor på Östermalm jämfört med hela Stockholm m.m.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§17 Anmälan av månadsrapport november 2010

Dnr 2010-162-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 november 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av stadsrevisionens rapport om nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

Dnr 2010-818-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (nr 7 november 2010) ”Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen.” Syftet med denna granskning är att bedöma om nämnderna uppfyller förvaltningslagens bestämmelser om serviceskyldighet avseende ärendehantering och kontakter med medborgarna samt om de rutiner som finns för denna hantering är ändamålsenliga.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-12-16 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-12-09 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§23 Information från stadsdelsdirektören

Chefsforum

Varje tisdag efter månadens nämndsammanträde sammankallar stadsdels-direktör Göran Månsson förvaltningens enhetschefer och bitr enhetschefer för information. Till chefsforum den 21 december är nämndens ledamöter och ersättare inbjudna att delta och glädjande har fem av nämndens förtroendevalda meddelat att de har möjlighet att delta.

Invigning av utegym för äldre

Onsdagen den 15 december kl 11.00 deltog Göran Månsson och nämndens ordförande Johan Sjölin då förslagsställaren Yvonne Wendt invigde utegymet för äldre vid bollplanen i Tessinparken. Bakgrunden är ett medborgarförslag från Yvonne Wendt och anläggningen har fått namnet Uteträffen.

Jullunch

Onsdagen den 15 december deltog Göran Månsson och äldreomsorgschef

Marianne Snell i en jullunch för boende på Rio servicehus som 1 januari 2011 övergår till Trygghetsboende.

Förhöjd beredskap

Stadsdelsförvaltningarna har uppmanats av Stadshuset att hålla förhöjd mental beredskap, aktualisera katastroforganisationerna och öka uppmärksamheten på ovanligheter med anledning av bombdådet i Stockholms city i slutet av förra veckan.

Utdelat

Göran Månsson delade ut en ”planeringsversion” av verksamhetsplanen 2011. Ett slutgiltigt förslag föreläggs nämnden för beslut vid sammanträdet 2011-01-20.

Utbildning

Förvaltningen planerar ett utbildningstillfälle för hela nämnden med anledning av att nästan hälften av nämndens ledamöter och ersättare är nya i och med årsskiftet. Tid för utbildning om formalia och rutiner är torsdagen den 13 januari 2011 kl 18.00-20.00. Inbjudan kommer.

Annonsering

Göran Månsson meddelar att förvaltningen kommer att marknadsföra olika aktiviteter och program i lokaltidningens månadsannons, t e x Stora Skuggans 4 H-gård, parkleken i Gustaf Adolfsparken.

§24 Övriga frågor

Rapporter

Ersättarna Marie Schött (m), Solveig Holmgren (s) och Ulla-Liza Blom (s) rapporterade från senaste mötena i förtroenderåden på vård- och omsorgs-boendena Körsbärsgåden, Linnégården, Kampementet och Kattrumpstullen.

Ersättaren Maria Antonsson (mp) rapporterade från Kemikalieinspektionens konferens ”Forum för giftfri miljö” den 18 november 2010.

§25 Skrivelse från ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) m fl

Dnr 2010-876-1.1.

Ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) överlämnade en skrivelse om samarbetsformer för ”starkt självdestruktiva och aggressiva ungdomar”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.