Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-17

Sammanträde 2011-03-17

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Bidrag till utomstående organisation; ansökan om projektbidrag från PRO Östermalm för projektet "Vår Hälsa." Dnr 2011-93-2.1.

4 Utse ledamöter till Östermalms handikappråd. Dnr 2011-36-1.2.5.

5 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Tegeludden 11, Sandhamnsgatan /Sehlstedtsgatan. Dnr 2011-149-2.6.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Rågsjö (V) om "Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour."

7 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Turkiska Badet, Sturebadet, Sturegallerian 36. Dnr 2011-78-1.5.2.

Svar på skrivelse

8 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om att bevara Östermalms idrottsplats. Dnr 2011-108-1.1.

Anmälningsärenden

9 Anmälan av månadsrapport februari 2011. Dnr 2011-131-1.2.1.

10 Redovisning av verksamheten 2010 på Gärdets Ungdomskafé/G-punkten.

11 Anmälan av protokoll 2011-03-07 från pensionärsrådet på Östermalm.

12 Anmälan av promemoria 2011-03-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

13 Anmälan av promemoria 2011-03-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

14 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

16 Överflyttning av vårdnaden till familjehemmet enligt 6 kap 8 § föräldrabalken.

17 Väcka talan om umgänge enligt 6 kap. § 15 a, 2 st. föräldrabalken.

19 Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

20 Anmälan av protokoll 2011-03-10 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Vice ordförande Stefan Nilsson (MP) och ledamoten Johanna Sjö (M) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 23 mars 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 17 februari justerades den 23 februari 2011.

§2 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2011-119-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-08 med förslag till revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med detta

tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; föreslagna förändringar i delegationsordningen kan komma att innebära att beslut i större omfattning fattas

på tjänstemannanivå i stället för av politiker. Tyvärr är det svårt att till alla delar utläsa vilka ändringar som föreslagits.

§3 Ändring av delegering av ärenden inom nämnden

Dnr 2011-119-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-017 med förslag

till ändring av delegering av ärenden inom nämnden.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden återtar tidigare fattat beslut att utse ersättaren Thomas Linn (M) att få fatta ordförandebeslut enligt LVM och LVU då förutsättningen är att den som utses är ledamot i stadsdelsnämnden.

2. Nämnden utser ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) som förutom vice ordförande i sociala delegationen får fatta beslut som är så brådskande att sociala delegationens avgörande inte kan avvaktas, s.k. ordförandebeslut enligt LVM och LVU.


§4 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från PRO Östermalm

Dnr 2011-93-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-21 med förslag

till svar på ansökan från PRO Östermalm om projektbidrag till hälsoprojektet ”Vår Hälsa”.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar PRO Östermalm projektbidrag om 10000 kr för projektet ”Vår Hälsa” avseende perioden 2011-04-01 t o m 2012-06-30.

§5 Val av ledamöter till Östermalms handikappråd

Dnr 2011-36-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-08 med nomine-ringar från Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms stad (HSO) till Östermalms handikappråd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att nedanstående ledamöter (2 vakanser) ska ingå i

nämndens handikappråd för perioden 2011 – 2014:

Elisabeth Aguado, IFS

Anders Carlsson, RTP-StS

Elisabet Hellaeus, NHR

Charlotte Norlin, R

Anita Runesved, FHLIS

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det är positivt att ett nytt handikappråd nu är bildat och att det därmed finns förutsättningar för att samarbetet med förvaltningen tillika politikerna i nämnden kommer att fungera väldigt bra.

Vi vill emellertid lyfta frågan om namnändring av handikapprådets

benämning. Funktionsnedsättning är en benämning som Socialstyrelsen

rekommenderar varför det vore önskvärt med en ändring till ett modernare språkbruk.


§6 Genomförandebeslut avseende ny förskola i kv Tegeludden 11

Dnr 2011-149-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-14 med förslag till ny förskola inom kvarteret Tegeludden 11, Sandhamnsgatan 47-53 och

Sehlstedtsgatan 1-3.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förslaget om att bygga en förskola för cirka fem barn­grup­per (”avdelningar”) inom kvarteret Tegeludden 11, adress Sand­hamns­gatan 47 - 53 och Sehlstedtsgatan 1- 3.

2. Nämnden anhåller hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om
god­kän­nande av att genomföra projektet med den nya förskolan.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomfö­ran­det av för­skolan Tegeludden och att teckna hyresavtal med Brf Tegeludden 11, under för­ut­sätt­ning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående motion om papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour

Dnr 2011-84-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-28 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Rågsjö (V) om ”Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour.”

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M),

ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (M) m fl yrkande och fann att eget (M) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår motionen och uttalar därutöver följande:

Omsorg om dem som är utsatta för våld i nära relationer är en mycket viktig fråga och vi är måna om att samhället och olika aktörer kan hjälpa olika ut-satta grupper på bästa sätt för de drabbade. För att Stockholms stad inklusive stadsdelsförvaltningarna skall få tydligare riktlinjer och därmed kunna ge en bättre vård och en bättre hjälp till dessa grupper vill vi att staden utreder frågan centralt.


Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag och tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande;detta är ett mycket viktigt förslag och det är mycket glädjande om detta nu förhoppningsvis blir verklighet. Generellt behövs en mer generös politik för papperslösa, som idag far mycket illa, och också en mer generös flyktingpolitik.

§8 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i Turkiska Badet, Sturebadet

Dnr 2011-78-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-14 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i Turkiska Badet, Sturebadet, Sturegallerian 36, 114 46 Stockholm (dnr 9.1.1-2220/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Sturebadet Aktiebolag, Sturegallerian 36, 114 35 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutet sällskap servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i
Turkiska Badet måndag till söndag kl 11.00 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Tillståndsenheten/Socialnämnden.

§9 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om att bevara Östermalms idrottsplats

Dnr 2011-108-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-04 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om att bevara Östermalms idrottsplats.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M), Lotta Juul Martin-Löf (M), Mark Klamberg (FP), Berit Snapp (C) och Johanna Sjö (M).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Per Hamnström (V), Magnus Lingen (S), Birgit Marklund Beijer (S) och Berit Nyberg (S).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla skrivelsen samt

att därutöver anföra följande:

Östermalms idrottsplats är Stockholmsregionens näst mest använda och enormt uppskattad av människorna i vår stadsdel. Tusentals skridskoåkare, friidrottare och skolbarn från omkring 20 skolor använder idrottsplatsen, som också är mycket populär som plats för spontant motionerande. Ett bygge av en fotbollsarena på platsen skulle bryta mot lagstiftningen för

Nationalstadsparken och i praktiken innebära ett prejudikat för vidare exploateringar.

Om Kungliga Djurgårdsförvaltningen säger ja till bygge av en arena och den moderatledda majoriteten anser att Djurgårdens IF kan uppvisa en trovärdig finansiering så kommer en planprocess att inledas, enligt idrottsborgarrådet Regina Kevius (M). När/om en planprocess väl har påbörjats så är frågan delvis redan avgjord politiskt. Därför är det viktigt att nämnden nu tydligt uttalar sitt stöd för ett bevarande av idrottsplatsen.

§10 Anmälan av månadsrapport februari 2011

Dnr 2011-131-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 28 februari 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§11 Redovisning av verksamheterna på ungdomskaféerna G-punkten och Poolhuset

Dnr 2011-57-1.2.1.

Anmäldes redovisningarna av verksamheterna på ungdomskaféerna G-punkten och Poolhuset 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Redovisningarna läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) med instämmande av vice ordförande Stefan

Nilsson m fl (MP) enligt följande; vi vill understryka att det är mycket bra verksamhet som bedrivs på ungdomscaféerna G-punkten och Poolhuset. Det är också positivt att besöksantalet är på stadig uppgång. Det som emellertid förvånar är att det är så få flickor som besöker caféet G-punkten. Det man skulle kunna utläsa är att aktiviteterna som erbjuds har en inriktning mot mer ”killorienterade” verksamheter. Det vore därför intressant att utreda vad det beror på att det är färre flickor än pojkar som besöker caféet.

§14 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-03-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ledamoten Berit Nyberg (S) anmäls till Micasas Kunskapsdagen 2011 den 6 april 2011 kl 12.00-17.00.

  2. Ersättaren Milly Namiro Darlson (S) anmäls till Kommunförbundets seminarium Kraftsamling för biogasens utveckling i Stockholms län den 12 april 2011 kl 15.00-17.00.

  1. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§15 Överflyttning av vårdnaden till familjehemmet enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-02 om NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att hos XX tingsrätt väcka
talan enligt 6 kap 8 § FB att vårdnaden om NN flyttas till familjehemsföräldrarna då nämnden finner det uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till dem som har tagit emot barnet.

2. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner bifogade stämnings-ansökan.

3. Östermalms stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsledningskontorets
juridiska avdelning att enligt tidigare utfärdad fullmakt föra
nämndens talan.


Adress:
Stockholms stad
Juridiska avdelningen
105 35 Stockholm
tfn: 08-508 29756 (exp.)
fax: 08-508 29 755

§16 Väcka talan om umgänge enligt 6 kap 15a §, 2 st föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-04 om NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att inte väcka talan om umgänge för NN med XX enligt 6 kap 15a § 2 st FB, då vårdnadshavaren tillgodoser behovet.

2. XX yrkande att nämnden väcker talan avslås därmed.

§18 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-08 om XX redovisades. Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över XX ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§19 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-03-10 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§20 Information från stadsdelsdirektören

Förtroenderåd

Utdelades sammanställning över sammanträdestider 2011 för förtroenderåden

på vård- och omsorgsboendena på Östermalm samt fördelning av representanter till respektive råd från stadsdelsnämnden, pensionärsråd och förvaltningen.

Studiebesök

Med anledning av diskussioner som förs om återvinningscentral i Norra Djurgårdsstaden deltog stadsdelsdirektör Göran Månsson i går i ett stimulerande studiebesök till en återvinningscentral i Södertälje. Det speciella med denna kreativa återvinningscentral - ReMida – är att den har direkt kopplingar till

förskolor och skolor i området.

Valhallavägen

Det har framförts flera synpunkter från östermalmsborna på Valhallavägens trafik och skötsel, men efter kontakter med Trafikkontoret så har det framkommit att det inte finns några förnyelseplaner för Valhallavägen den närmaste tiden.

Spårväg

Planerna för att förlänga spårvägen upp till Norra Djurgårdsstaden fortsätter. Stadsdelsförvaltningen har haft ärendet på remiss för ca ett år sedan och förslag om den fortsatta utbyggnaden kommer säkert tillbaka på remiss till nämnden längre fram. Spårvägen beräknas vara klar 2014-2015.

Trygghetsseminarium

Ett trygghetsseminarium har nyligen ägt rum med deltagande från polis, JM m fl. Det är viktigt att öka bevakningen under den långa byggtiden då det är stor risk för stölder av material och annat då dörrar står öppna och mycket folk är i rörelse.

Jobbtorg

Nu drar ”Sommarjobb 2011” i gång. Det är en satsning som riktar sig mot arbetsgivare i Stockholm samt ungdomar under 18 år som vill ha sommarjobb.

I år lär det finnas fler sommarjobb än tidigare år!

§21 Övriga frågor

Rapporter

Ersättaren Kitty Ericsson (M) rapporterade från senaste mötet den 15 mars 2011 i förtroenderådet vid Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) rapporterade i sin tur från förtroende-rådet på Dianagården den 16 mars 2011.

Ersättaren Milly Namiro Darlson (S) lämnade kort rapport från informations-träffen om ”Utbildning 2011 om äldre kvinnor som utsätts för våld” den 24 januari 2011.

ÖstermalmsNytt

Ledamoten Berit Nyberg (s) framförde att lokaltidningen ÖstermalmsNytt, som förvaltningen annonserar i, inte alltid distribueras till äldreboendena och boende. Berit Nyberg önskade att förvaltningen undersöker saken.

§22 Skrivelse från ledamoten Per Hamnström (V) om äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Dnr 2011-180-1.1.

Ledamoten Per Hamnström (V) överlämnade en skrivelse om äldreom-sorgens vård- och omsorgsboenden.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§23 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”hållbar fiskkonsumtion i våra förskolor”

Dnr 2011-181-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om om ”hållbar fiskkonsumtion i våra förskolor.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§24 Skrivelse från ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) om besöksfördelningen flickor/pojkar på ungdomscaféet G-punkten

Dnr 2011-182-1.1.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) överlämnade en skrivelse med önskan om att förvaltningen undersöker varför det är färre flickor än pojkar som deltar i verksamheten som bedrivs på ungdomscaféet G-punkten.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.