Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-23

Sammanträde 2012-08-23

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
förvaltningen om den nya Läs mer... kommunala förskolan på Styrmansgatan 26

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 A Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare. Dnr 2012-112-1.1.

Remissärenden

3 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Ann-Margarethe Livh (V) om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Dnr 2012-380-1.5.1.

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Emilia Hagberg (MP) om jämställd trafik. Dnr 2012-370-1.5.1.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet. Dnr 2012-439-1.5.1.

7 Yttrande till idrottsförvaltningen om förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Dnr 2012-392-1.5.1.

8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till energiplan för Stockholm.

Svar på skrivelser

9 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2012-373-1.2.5.

10 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2012-409-3.2.

11 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V). Dnr 2012-372-3.2.

Anmälningsärenden

12 Anmälan av månadsrapport juli 2012. Dnr 2012-161-1.2.1.

13 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Dnr 2011-171-8.

14 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid Kampementets vård- och omsorgsboende. Dnr 2012-27-1.4.

15 Anmälan av trafikkontorets granskning av systemhandling spår 3, spårsträckan Strandvägen - Lindarängsvägen. Dnr 2012-423-1.6.

16 Anmälan av Länsstyrelsens beslut om statsbidrag för personliga ombud 2012. Dnr 2012-262-2.1.

17 Anmälan av protokoll 2012-08-16 från rådet för funktionshinderfrågor.

18 Anmälan av protokoll 2012-08-13 från pensionärsrådet på Östermalm.

19 Anmälan av promemoria 2012-08-23 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

20 Anmälan av promemoria 2012-08-23 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

21 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

23 Upphandling av kost inklusive leveranser till Dianagårdens vård- och omsorgsboende. Dnr 2012-07-05.

24 Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

25 Anmälan av stadsdelsförvaltningens svar på begäran från Socialstyrelsen om redogörelse och handlingar i enskilt ärende. Dnr 2012-410-1.2.3.

26 Anmälan av protokoll 2012-06-19, 2012-07-12 och 2012-08-16 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande Stefan
    Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Protokollet justeras den 29 augusti 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 14 juni justerades den 20 juni 2012.

§2 Kostnadskalkyl för den första nya förskolan i Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2010-141-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-14 angående kostnadskalkyl för den första nya förskolan i Norra Djurgårdsstaden.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att återremissyrkandet avslagits.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) anmälde att de avstår att delta i det fortsatta beslutet.

Votering begärdes. Innan voteringen verkställdes ställde ordföranden propo-sition på vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande mot ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkande och fann att vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande bifallits.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmälde att hon avstår att delta i det fortsatta beslutet.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Therese Carlborg (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M), Lotta Juul Martin-Löf (M), Johanna Sjö (M), Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP) och Maria Antonsson (MP).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot två att bifalla förvalt-ningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om
godkännande av den senaste kostnadskalkylen för den första nya
förskolan i Norra Djurgårdsstaden, kv. Gotska Sandön.

2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genom-förandet av Familjebostäder och att teckna hyresavtal med
Familjebostäder, under förutsättning av godkännande av kommun-styrelsens ekonomiutskott.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet till förmån för eget förslag
enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera för nya förhandlingar med Familjebostäder AB i syfte att nå en överenskommelse som gör det möjligt för staden att etablera
förskola i ett av stadens egna bostadsbolag.

Reservation.
Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla förvaltningens förslag,

att ge förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för fastställande av
kostnader för kommande förskolor i Norra Djurgårdsstaden och övriga
Östermalm samt

att vid kommande avtal om nya förskolor ska stadsdelsnämnden inte betala mer än den verkliga marknadshyran, även om det skulle leda till att ett
bolag som Stockholms stad inte äger skulle bli hyresvärd.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att hemställa hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om att tidigare
godkända kostnadskalkyl 2010-04-28 ska fortsätta gälla utifrån §2 om
"affärsmässiga principer" i Lag om allmännyttiga kommunala bostads- aktiebolag (SFS 2010:879) samt

att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförande av Familje- bostäder och att teckna hyresavtal med Familjebostäder, under förut- sättning av godkännande enligt ovan av Kommunstyrelsens ekonomi-
utskott samt

att i övrigt anföra följande:

Före 1990 var svensk bostadspolitik inte bara en central del av statens välfärdspolitik utan även en integrerad del av den ekonomiska och arbetsmarknadspolitiken. Allmännyttan var ett instrument för den industriella, ekono-miska och geografiska omvandling som gjorde Sverige så framgångsrikt, under en period till ett av världens allra rikaste länder. Bostadsbyggande betraktades som en viktig motor för ekonomisk tillväxt och som ett instrument för att moderera konjunktursvängningar. Förutom att bygga av sociala, standardmässiga och bostadsförsörjningsskäl, möjliggjorde man också en effektiv tillverknings- och exportindustri. Därför anser vi att ifall "affärs-mässiga principer" innebär att gynna ekonomisk tillväxt och ett välmående samhälle drevs allmännyttan på denna tid helt affärsmässigt.

Men nu har begreppet "affärsmässigt" i det borgerliga Sverige tydligen fått en motsatt innebörd. Exempelvis tycks det liktydigt med att Familjebostäder i Norra Djurgårdsstaden kan kräva så kallad "marknadshyra", vilket innebär att kräva av stadsdelen en hyra högre än själva smärtgränsen. Hur kan det vara "affärsmässigt" att begära en ännu högre hyra än det lägre belopp som

Familjebostäder hade kalkylerat med i april 2010 när SKL redan då betraktade hyran som så hög att den skulle komma att bli svår att klara av? Hur kan detta vara till fördel för staden?

Den nya "Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag" gällande från 1 januari 2011 innebär att "allmännyttigt syfte" inte längre ska betraktas som förenligt med "affärsmässiga principer". Det är en vidareutveckling av 1990-talets bostadspolitiska reformer som syftade till att låta så kallade juridiska personers vinstmaximeringssyfte få ta över styrningen medan demokratiska, medborgerliga fri- och rättigheter och staten har fått stå alltmer tillbaka. Vi har sett statliga och kommunala enheter som ett första steg bolagiseras för att sedan efter hand säjas ut till privata kapitalintressen. Denna ideologiskt planlagda åderlåtning på statligt och kommunalt ägande handlar knappast om något som förtjänar beteckningen "affärsmässigt" ur ett statligt, kommunalt eller stadsdelsperspektiv, ett perspektiv som stadsdelsnämnden ju ska anlägga.

Är det måhända Familjebostäder som står på tur att säljas ut?

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; vi finner det mycket problematiskt att Familjebostäder, ett kommunalt bolag som styrs av en majoritet bestående av Moderaterna och

Folkpartiet, frångår den ursprungliga kostnadskalkylen så kraftigt. Ett sådant agerande är inte acceptabelt vare sig från ett kommunalt eller privat bolag.

De kommunala bostadsbolagen har fått höjda avkastningskrav, efter beslut av den moderatledda majoriteten i kommunfullmäktige. Om det förhåller sig så att Familjebostäder nu ligger långt över andra aktörer på marknaden i pris innebär det att stadsdelsnämnden behöver agera annorlunda i framtiden. En liknande situation avseende kommande förskolor måste undvikas. Vid kommande avtal om nya förskolor ska stadsdelsnämnden inte betala mer än den verkliga marknadshyran. Det ska gälla även om det skulle leda till att ett privat bostadsbolag skulle bli hyresvärd.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är anmärkningsvärt att Familjebostäder, som är ett kommunalt bolag, tar ut så mycket i hyror att en förskola i kommunal regi inte ska ha möjlighet att finnas där. Att Jerntorget Bostad AB har andra och lägre beräkningar för kalkyler av förskolelokaler gör det ännu mera anmärkningsvärt med den höga hyressättningen. Det är samtidigt angeläget att förskolan blir klar i tid så därför måste en överenskommelse med Familjebostäder träffas som gör det möjligt för staden att etablera förskola i ett av stadens egna bostadsbolag.

§3 Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning

Dnr 2012-112-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-16 med förslag till delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden delegerar till Serviceförvaltningens förvaltningschef att:

ge anstånd på hyra i (1) månad, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare eller

­ge anstånd på första månadshyran vid dubbla boendekostnader i högst (2) månader, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid för-frågan från brukare eller vid utebliven hyresinbetalning, avtala med brukare om avbetalningsplan, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, om högst tre (3) månader samt återbetala hyra upp till ett belopp motsvarande två (2) månadshyror vid avflyttning eller dödsfall enligt underlag från av förvaltningen
utsedd behörig person.

Serviceförvaltningens förvaltningschef delegerar i sin tur beslutanderätten till namngivna personer inom serviceförvaltningens verksamhetsområde ekonomi. Serviceförvaltningens förvaltningschef ska säkerställa att namn-givna personer har den kompetens som krävs för uppdraget.

§4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion om könssegregerad arbetsmarknad

Dnr 2012-380-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Ann-Margarethe Livh (V) om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) att nämnden tillstyrker motionen.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Därefter ställde ordföranden de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen samt

att därutöver anföra följande.

Jämställdhet i arbetslivet ingår i den nationella jämställdhetspolitiken, men det räcker inte med nationella mål, utan varje arbetsgivare måste också ha en egen strategi med mätbara mål och delmål som följs upp regelbundet.

Stadens nuvarande insatser är otillräckliga, vilket bekräftas enligt indexet Jämix som staden använder i sin uppföljning av jämställdhetsmålen. I en strategi för jämställdhet i arbetslivet behövs ett övergripande mål om att staden strävar efter en icke könssegregerad arbetsmarknad, med delmål att öka antal jämställda yrkesgrupper. Lönesättning, jämställdhetsanalyser, handlingsplaner och jämställdhetsbokslut är exempel på viktiga verktyg i ett sådant arbete.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion om jämställd trafik

Dnr 2012-370-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-13 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Emilia Hagberg (MP) om jämställd trafik.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) att nämnden tillstyrker motionen.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande mot förvaltningens förslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; vi delar motionens analys och anser att en utredning kring jämställd trafik bör tas fram och föreslår att så sker i enlighet med motionens intentioner. En sådan utredning som föreslås i motionen kan bli en viktig nyckel i att minska privatbilismen och leda till ett mer hållbart och yteffektivt resande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt

följande; motionären tar upp en mycket viktig fråga som berör hela

Stockholms-regionen. I en rapport 2009:6 – Jämställd samhällsplanering – examensarbete beställd av Vägverket - belyses många delar kring jämställdheten i resandet. Här finns också många exempel hur andra kommuner har arbetat med jämställd samhällsplanering. Det som också vore intressant i en kommande utredning är att belysa hur pendlingsströmmarna ser ut i Stockholm.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är viktigt att anpassa bostadsområden och transportsystem för att förändra mäns resemönster. Man har gjort resevaneundersökningar i Stockholm och hela riket och det visar att män använder bil i väsentligt större utsträckning än kvinnor. Exempelvis tar motionen bland annat upp en studie i Malmö som visar att ytor motsvarande 200 Möllevångstorg skulle frigöras om män i Malmö genomsnittligt transporterade sig på samma sätt som kvinnorna gör i Malmö. Det har säger man visat sig att kvinnors resande i allmänhet är föredömligare ur klimatsynpunkt, men på ett område liknar det mäns och det är när det sker mellan flera målpunkter bostad-förskola-arbete-förskola-inköp-bostad.

Bortsett från utvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden som är ett av Stockholms miljöprofilområden där man arbetar med att skapa en omvänd trafikhierarki, så är det i vår stadsdel Östermalm viktigt att i det här sammanhanget uppmärksamma att det sedan länge har varit ett problem även för låg- och mellanstadieskolor att föräldrar i alltför stor utsträckning lämnar och hämtar sina barn med bil. Förutom att mer gatuutrymme upptas och luften försämras ökar olycksrisken på gatan utanför skolorna.

Biltrafiken har ökat markant på Östermalm sedan maktskiftet i Stadshuset 2006 på grund av öppnandet av tidigare avspärrade gator och på grund av införandet av avdragsrätt för trängselskatten. Bullret är dagtid öronbe-dövande exempelvis på Valhallavägen från korsningen Sturegatan och norrut och vid rondellen i korsningen Oxenstiernsgatan och längs hela denna gata. Många skolor och förskolor befinner sig just i dessa områden.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av ramavtal – SISAB

Dnr 2012-399-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till revidering av ramavtal – SISAB för Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljö

Dnr 2012-439-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förändring av fördelnings-nyckeln för stadsmiljöverksamhet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och leda-moten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; kommunstyrelsen har begärt ett remissyttrande från nämnden med anledning av förslag till för-ändring av budgetfördelningen inom staden i stadsmiljöverksamhet. Inom vårt område finns ett flertal parker, delvis av världsklass, att slå vakt kring. Intrycket det senaste året är att standarden i vår gemensamma miljö förbättrats även om slitaget också har ökat. Vi på Östermalm har ett särskilt stort ansvar att omhänderta inte minst Humlegården, Tessinparken med flera förnämliga miljöer. Vårt intryck är att den nya nyckeln som avser fördelningen mellan stadsdelsnämnderna inte fullt ut tar hänsyn till detta. Befolkningstrycket är mycket stort och behovet av kontinuerlig städning ökar.

Förslaget inberäknar en ökning av budgeten över hela staden med 17,6 mnkr av fn en driftbudget på 154 mnkr. Det är glädjande men måste kompletteras med en driftkostnadsanalys för varje stadsdelsnämnd. Det är viktigt att utökad skötselyta får avspeglas i en utökad rambudget.

§8 Yttrande till idrottsnämnden om förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Dnr 2012-392-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-13 med förslag till yttrande till idrottsnämnden om förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till idrottsnämnden.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag till remissyttrande samt

att därutöver anföra följande:

På följande områden behövs förbättringar av idrottsprogrammet:
- Lyft fram HBTQ-perspektivet, som saknas i programmet
- Betona jämställdhetsaspekten mer
- Höj ambitionsnivån för fokusområdet tillgänglighet
- Skärp skrivningarna om tidiga elitsatsningar och ta upp mobbning
- Förtydliga stadsplaneringens betydelse för folkhälsoarbetet
- Lyft in klimat och miljö i programmet
- Utveckla och förtydliga strategiavsnitten

Vid nyetablering av nya områden, t ex. i fallet Norra Djurgårdsstaden, ska finnas krav på etablering av t ex bad- och/eller idrottshall, med ett minimi-avstånd till dessa.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-möterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; det är glädjande att Idrottsnämnden tagit fram ett övergripande och framåtsyftande program för stockholmarnas möjlighet till idrott och folkhälsa efter egna förutsättningar och önskemål. Förslaget ansluter väl till stadens vision 2030.

De sju fokusområdena jämställdhet, tillgänglighet, föreningsliv, spontanidrott, samverkan, anläggningar samt idrottens upplevelse och inspiration ger en bra struktur för programmet och ger en god möjlighet att följa upp dess genom-förande.

Alla nämnder får ett ansvar för genomförandet men vi tycker att det är särskilt bra att man så klart understrukit det ansvar som idrottsnämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna samt fastighets-, stadsbyggnads- och exploateringsnämnderna får för programmets genomförande.

Det är utmärkt att det idrottspolitiska programmet vill stärka Stockholm som idrottens huvudstad, att man vill verka för fler regionala anläggningar och samverkan över kommungränser, att man vill ge möjlighet till pröva-på-tillfällen i skolsammanhang och att skolorna i större utsträckning skall samarbeta med idrottsföreningarna. Man vill möjliggöra att fler anläggningar drivs av föreningar. Det är bra att exploateringsnämnden får ansvar för att tidigt i planeringen avsätta väl tilltagna ytor för fysisk aktivitet.

I programmet föreslås att varje stadsdelsförvaltning skall ha en funktion dit föreningar i stadsdelsområdet kan vända sig med lokala frågor som sedan kan slussas vidare till rätt instans i staden. Denna funktion i förvaltningen ska även kunna lotsa intresserade invånare till lämplig förening för dennes intresse. Vi vill i likhet med förvaltningen bestämt avstyrka det förslaget. Det kan knappast vara ett av stadsdelsnämndens kärnområden och dessutom påtar man sig en form av garanti och bedömning av de föreningar man rekommenderar.

Det idrottspolitiska programmet har en bra avvägning av visioner och konkreta åtgärder och vi ser med tillförsikt fram mot dess genomförande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; förslag till nytt idrottspolitiskt program innebär att stadsdelsnämnderna får nya uppgifter som inte är uttalade idag. Dialogen med
föreningar om att visa upp sin verksamhet med prova på-tillfällen liksom att svara på lokala frågor kräver ökade resurser.

Det är positivt att folkhälsoarbete prioriteras och att ungdomar med funktionshinder erbjuds möjligheter till fysisk aktivitet. Dessutom bör ett allmänpolitiskt program betona värdet av barns och ungdomars behov av tillgång till gratis och oorganiserad ”spontanidrott".

Innerstaden har många idrottsutövande ungdomar men antalet fritidshallar är alldeles för litet. Våra ungdomar tvingas därför åka långt för att få tillgång till träning.

Allmänt kan tyckas att ett allmänpolitiskt program även bör innehålla inslag av tävlingsidrott och elitidrott. Elitidrotten är bara en liten del av tävlings-idrotten men har stor betydelse för idrottsrörelsen. Idrottsliga framgångar ger en positiv uppmärksamhet och skapar förebilder.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; fysisk aktivitet rent generellt är viktigt för vår hälsa och fysiska och psykiska utveckling. Just idrott som ofta inbegriper tävlingsmoment har visat sig vara en särskilt verksam skyddsfaktor mot grupper som är i riskzonen för att hamna i drogmissbruk och kriminalitet. Det är viktigt att lyfta fram detta i det idrottspolitiska programmet.

För att få genomslag inom alla grupper är det angeläget att man håller generellt låga priser, och även erbjuder kostnadsfria aktiviteter, inom stadens anläggningar.

§9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till energiplan för Stockholm

Dnr 2012-387-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-03 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till energiplan för Stockholm.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig

mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag till remissvar samt

att därutöver anföra

De strategier som föreslås i Energiplan för Stockholm är mycket generellt formulerade. Det saknas resonemang om avvägningar mellan olika energibehov och energitillgångar.

Det saknas belysning av hur fjärrvärmebehovet påverkas av energieffektivi-seringar, hur den begränsade tillgången på biogas fördelas mellan fordon och stadsgasnätet, hur närproducerad värme från solenergi påverkar behovet av fjärrvärme och potentialen för smarta energinät.

Det är viktigt att staden uppmuntrar både kommunala och privata initiativ till energieffektivisering och energiproduktion. Staden bör öronmärka pengar för att driva fram och prova spjutspets teknik som annars kan vara för osäker och dyr att testa i områden som t.ex. Norra Djurgårdsstaden.

Alla nämnder skulle kunna få en pott innovationspengar för att testa olika former för att spara energi. Plushus i stället för passivhus bör övervägas, gatubelysning som helt eller delvis drivs av solceller, små horisontella vindkraftverk på lämpliga tak.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; förslag till nytt idrottspolitiskt program innebär att stadsdelsnämnderna får nya uppgifter som inte är uttalade idag. Dialogen med föreningar om att visa upp sin verksamhet med prova på-tillfällen liksom att svara på lokala frågor kräver ökade resurser.

Det är positivt att folkhälsoarbete prioriteras och att ungdomar med funktionshinder erbjuds möjligheter till fysisk aktivitet. Dessutom bör ett allmänpolitiskt program betona värdet av barns och ungdomars behov av tillgång till gratis och oorganiserad spontanidrott".

Innerstaden har många idrottsutövande ungdomar men antalet fritidshallar är alldeles för litet. Våra ungdomar tvingas därför åka långt för att få tillgång till träning.

Allmänt kan tyckas att ett allmänpolitiskt program även bör innehålla inslag av tävlingsidrott och elitidrott. Elitidrotten är bara en liten del av tävlingsidrotten men har stor betydelse för idrottsrörelsen. Idrottsliga framgångar ger en positiv uppmärksamhet och skapar förebilder.

§10 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om insamling av glödlampor

Dnr 2012-373-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-14 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om förbättrad insamling av glödlampor.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att remittera skrivelsen till trafik- och renhållningsnämnden, för anvisning om lämpliga platser för insamling av glödlampor, helst i anslutning till återvinningsstationer,

att förvaltningen skriver fram ett nytt underlag med förslag till beslut för nämnden att ta ställning till samt

att därutöver anföra följande:

I motsats till vad förvaltningen uppger går det inte att återvinna glödlampor vid de återvinningsstationer som finns inom Östermalms stadsdelsområde. Då det inte finns varken återvinningscentral (ÅVC) eller miljöstation är man som boende i stadsdelen hänvisad till den mobila miljöstation som vid vissa datum och tidpunkter samlar in specialavfall i området. Denna lösning ger inte god tillgång eller närhet till återvinning. Vi håller med förvaltningen om att det ska vara enkelt för medborgarna att återvinna glödlampor, såväl vanliga som energiglödlampor innehållande kvicksilver.

Situationen kräver en lösning och skrivelsens förslag har inte blivit utrett ordentligt. Därför föreslår vi att skrivelsen remitteras till trafik- och renhållningsnämnden, för anvisning om lämpliga platser för insamling av glöd-lampor, helst i anslutning till återvinningsstationer.

§11 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om trädkarta

Dnr 2012-409-3.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-14 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om att upprätta en trädkarta med angiven lokalisering och beskrivning av träden på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§12 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om rastgårdar för hundar

Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om rastgårdar för hundar

Dnr 2012-372-3.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-14 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om ”upprättande av rastgårdar för hundars fria lek och bättre information om koppling av hundar.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§13 Anmälan av månadsrapport juli 2012

Dnr 2012-161-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 juli 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§14 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende

Dnr 2011-171-8.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2012-07-10 (Dnr 9.1-9006/2011) i tillsynsärende av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen bedömer att relevanta/planerade åtgärder har vidtagits och avslutar ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid Kampementets vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-27-1.4.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2012-07-05 (Dnr 9.1-37155/2011) i tillsynsärende vid Kampementets vård- och omsorgsboende, Stockholmgeriatriken med Attendo Care AB som vårdgivare.

Socialstyrelsen konstaterar att åtgärder delvis har vidtagits utifrån Socialstyrelsens beslut den 29 februari 2012. Socialstyrelsen utgår från att verksamhetschefen säkerställer att delegering av läkemedel framgår i den lokala instruktionen för läkemedelshantering.

Därmed avslutar Socialstyrelsen ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av trafikkontorets granskning av Spårväg City, spår del 3

Dnr 2012-423-1.6.

Anmäldes trafikkontorets granskning av systemhandling spår del 3, daterad 2012-05-10, spårsträckan Strandvägen – Lindarängsvägen .

Trafikkontorets sammantagna bedömning är att de granskade gatuhand-lingarna ännu inte nått den systemhandlingsnivå som gäller för spåranläggningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av länsstyrelsens beslut om statsbidrag för personliga ombud 2012

Dnr 2012-262-2.1.

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2012-06-13 (Beteckning 704-14188-2012) om statsbidrag för personliga ombud år 2012.

Länsstyrelsen beviljar Östermalms stadsdelsförvaltning 907200 kr för 2012 för tre personliga ombud på heltid.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-08-23 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian lägg till handlingarna.

§22 Upphandling av kall kost inklusive leveranser till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-413-2.2.2.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-15 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av kall kost, inklusive leveranser till Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Sekretess enligt OSL 19:3.

§23 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-08-06 om XX redovisades.

Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över XX ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för barnet NN.

§24 Anmälan av stadsdelsförvaltningen svar till Socialstyrelsen

Dnr 2012-410-1.2.3.

Anmäldes stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2012-06-25 som svar på Socialstyrelsens begäran 2012-06-14 (Dnr 9.12-30015/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-06-19, 2012-07-12 och 2012-08-16 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§26 Personlig assistans

Sociala delegationen beslöt vid sitt sammanträde 2012-08-16 § 11 att tillfråga ordförande Therese Carlborg (M) om förvaltningen ska informera stadsdelsnämnden idag med anledning av en tidningsartikel om personlig assistans eller om förvaltningen kan informera vid sociala delegationens sammanträde 2012-09-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Förvaltningen informerar vid sociala delegationens sammanträde 20 september 2012.

§27 Information från stadsdelsdirektören

Bulgariska bärplockare

Bärplockarna från Bulgarien som sedan i början av augusti samlats utanför

Bulgariska ambassaden vid Karlavägen och i Humlegården har genom social-förvaltningens socialjour och ambassadens försorg bussats hem till Bulgarien.

I måndags hade de resterande ca 10 bärplockarna rest hem med flyg via Skavsta.

Besök hos Stockholms Hamnar AB

I måndags den 13 augusti på kvällen deltog några tjänstemän och ledamöter i stadsdelsnämnden i en informationskväll i Frihamnen med Stockholms

Hamnar som värd. Stockholms Hamnar presenterade sina utbyggnadsplaner och då särskilt om piren i Värtan. Bilder som visades på mötet skickas inom kort ut till alla i stadsdelsnämnden.

Parkernas Dag

På lördag den 25 augusti är det Parkerans Dag i Stockhom. I Gustav Adolfs-parken kommer en representant från naturskyddsföreningen att guida i parken med start kl 12.15.

Inbjudan från Fastighetsägarföreningen

Fastighetsägarföreningen bjuder in stadsdelsnämnden till ett möte torsdagen

den 20 september med syfte att utbyta erfarenheter från de olika verksam-heterna. Förutom stadsdelsdirektör Göran Månsson deltar även Nils Göransson Grunditz, samordnade för Norra Djurgårdsstaden, representanter från
Parkmiljöavdelningen norra innestaden , polisen m fl.

Fotografering

Göran Månsson lät skicka runt en lista om tid för fotografering för de som ännu inte gjort det så att en ny affisch över stadsdelsnämnden kan beställas.

§28 Övriga frågor

Upprustad park i Hjorthagen

Ledamoten Berit Nyberg (S) önskade framföra ett tack till Parkmiljöavdelningen för att en av parkerna i Hjorthagen har fräschats upp och blivit så fin att den ser alldeles nyanlagd ut.

Bryggan

På fråga från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) om lokal för Bryggan - dagverksamheten för hemlösa på Östermalm – bad avdelningschef

Anna-Lena Christensson Österberg att få återkomma i frågan.

§29 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om boendet på Sandhamnsgatan 8

Dnr 2012-485-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om ”rätt att bo kvar för psykiskt funktionsnedsatt i boendet på Sandhamnsgatan 8”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§30 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om cykelparkeringar

Dnr 2012-486-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om ”fler cykelparkeringar vid tunnelbanans uppgångar”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§31 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om hundpolicy

Dnr 2012-484-1.1.

Ledamoten Beit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om ”representantskap i arbetsgrupp för hundpolicy i staden.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§32 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om gruppboende

Dnr 2012-483-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ”att gruppboendet kan vara kvar på Sandhamnsgatan.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.