Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-14

Sammanträde 2013-03-14

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om belysningen i Humlegården. Dnr 2012-745-1.2.4.

4 Svar på medborgarförslag om skridskobana på Gärdesfältet. Dnr 2013-109-1.2.4.

Beslutsärenden

5 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Padjelanta, västra etappen, Norra Djurgårdsstaden. Dnr 2013-132-2.6.

6 Upphandling av hemtjänst nattetid och larmutryckning. Dnr 2013-41-2.2.2.

Remissärenden

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om remiss av Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. Dnr 2013-90-1.5.1.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om promemorian Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande. Dnr 2013-137-1.5.1.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Dnr 2013-47-1.5.1.

12 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Melody Hotel, Djurgårdsvägen 68. Dnr 2013-117-1.5.2.

13 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Pontonen, Lilla Allmänna Gränd 9. Dnr 2013-134-1.5.2.

Svar på skrivelser

14 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V). Dnr 2013-101-1.1.

15 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V). Dnr 2013-103-1.1.

16 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2013-99-1.1.

17 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2013-100-1.1.

18 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2013-104-1.1.

Anmälningsärenden

19 Anmälan av månadsrapport februari 2013. Dnr 2013-142-1.2.1.

20 Anmälan av stadsrevisionens revisionsplan för 2013. Dnr 2013-152-1.6.

21 Anmälan av stadsrevisionens rapport (Nr 2) Samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa.

22 Anmälan av stadsrevisionens rapport (Nr 5) Avvikelsehantering inom äldreomsorgen.

23 Anmälan av protokoll 2013-02-28 från rådet för funktionshinderfrågor.

24 Anmälan av protokoll 2013-03-04 från pensionärsrådet på Östermalm.

25 Anmälan av promemoria 2013-03-14 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

28 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förfrågningsunderlag avseende Kattrumpstullens och Linnégårdens vård- och omsorgsboende. Dnr 2013-155-1.5.1.

29 Begäran om yttrande enligt 4 kap. 10 § Föräldrabalken.

30 Begäran om yttrande enligt 4 kap. 10 § Föräldrabalken.

31 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2013-95-1.1.

32 Anmälan av protokoll 2013-03-07 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Therese Carlborg (M) och ledamoten Maria
  Antonsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 19 mars 2013.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 7 februari 2013 justerades den 13 februari 20 december 2013.

§2 Svar på medborgarförslag om belysningen i Humlegården

Dnr 2012-745-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-04 med förslag till svar på medborgarförslag om bättre belysning på gångväg i Humlegården.

Under överläggning av ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande och översänder ärendet till Trafik- och renhållningsnämnden.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla medborgarförslaget.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M) och tjänstgörande ersättaren Ivar Järnefors (FP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S), Maria Antonsson m fl (MP) och Berit

Bornecrantz Dias (V) enligt följande; förslagsställaren tar upp en för

Östermalm viktig fråga när han beskriver belysningen i Humlegården.

Humlegården används flitigt av Östermalmsborna, både hundägare och barnfamiljer känner sig hemma i parken och Humlegården blir även en naturlig genomfart för alla människor som vill ta sig ner till city. Humlegården är viktig för Östermalm men också för hela Stockholms stad. Parken nyttjas av de kringboende och av de som arbetar i området. Därför tycker Alliansen i nämnden att Humlegården måste fortsätta att utvecklas och förbättras.

Humlegården ska kännas trygg och säker oavsett tid på dygnet. Humlegården ska vara en park med liv och rörelse där alla medborgare kan röra sig fritt.

Idag är inte belysningen i Humlegården tillräcklig. Precis som förslags-ställaren skriver så saknas det lyktor på den gångväg som löper diagonalt genom parken från hörnet Engelbrektsgatan/Karlavägen och ner mot

Stureplan.

Belysningen vid hundrastgården bör stärkas upp så att fler av våra hundägare kan nyttja rastgården på kvällstid.

Alliansen är positiv till att ärendet skickas vidare till Trafik- och renhållnings-nämnden.

§3 Svar på medborgarförslag om lekplatsen i Ellen Keys park

Dnr 2013-75-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-05 med förslag till svar på medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Ellen Keys park.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är bra att Ellen Keys park är föremål för upprustning. Denna är emellertid planerad först om två eller tre år. Det hade givetvis varit önskvärt om denna upprustning hade kunnat tidigareläggas med tanke på det skick som lekplatsen har.

§4 Svar på medborgarförslag om skridskobana på Gärdesfältet

Dnr 2013-109-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-05 med förslag till svar på medborgarförslag om en rundskridskobana på Gärdesfältet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 2. Ärendet överlämnas till Idrottsnämnden.

§5 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kv Padjelanta, Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2013-132-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-05 med förslag att bygga en förskola inom kvarteret Padjelanta, etapp Västra i Norra Djurgårdsstaden.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Maria Antonssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förslaget om att bygga en förskola för fy­ra
  barngrup­per inom kvarteret Padjelanta, etapp Västra i Norra
  Djurgårdssta­den.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om
  god­kän­­nan­de av att genomföra projektet med den nya förskolan.

 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genom-
  föran­det av Primula Byggnads AB och att teckna hyresavtal med
  Primula Byggnads AB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner pro­jek­tet.


Reservation. Ledamöterna Maria Antonsson m fl (MP) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra:

Visionerna för Norra Djurgårdsstadens miljöprofil har varit många, vissa med svårare konkretiseringsgrad än andra. Tråkigt nog tycks visionerna bli alltmer urvattnade ju närmare byggstarten kommer. I det här genomförandebeslutet finns till synes inte en enda vision konkretiserad. Ingenting skiljer det här genomförandebeslutet från ett genomförandebeslut i ett område som helt saknar miljöprofil.

Vi skulle vilja se att de lokaler som byggs på uppdrag av förvaltningen är i framkant miljö- och energimässigt, att ny miljöteknik används för att spara energi exempelvis solpaneler som kan användas både till att värma inluften och vatten. Vi vill att spjutspetsteknik inom miljö- och ekobyggande provas så som tanken och ambitionerna med miljöprofilsområdet ursprungligen var.

När vi bygger en helt ny förskola i ett miljöprofilsområde så förutsätter vi att den är giftfri, och att inget barn som går där ska exponeras för hormonstörande, cancerogena eller mutagena ämnen varken genom byggmaterial eller inredning.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; Norra Djurgårdsstaden är en stor byggarbetsplats under ett antal år. Det är viktigt att uppmärksamma att en byggarbetsplats egentligen inte är en plats för barn. Det kan finnas en risk att byggdelar faller ner på barnens lekplats och byggdamm som rivs upp, vilket kan vara skadligt.

Det är därför viktigt att under byggtiden upplysa om säkerhetsfrågorna kring förskolorna och att luftkvaliteten och ljudnivån inte påverkar barnens/perso-nalens hälsa negativt.

§6 Upphandling av hemtjänst nattetid och larmutryckning

Dnr 2013-41-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-04 med förslag till upphandling av hemtjänst nattetid och larmutryckning.

Under överläggning i ärendet yrkade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) i första hand avslag på förvaltningens förslag till beslut och att hemtjänst nattetid och larmutryckning inom den kommunala hemtjänsten från och med 1 november tas över av egen regi och i andra hand, om nämnden beslutar att hemtjänst och larmutryckning inom den kommunala hemtjänsten från och med 1 november ska upphandlas, ska stadsdelen ges möjlighet att lägga egenregianbud och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande om avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Därefter ställde ordförande proposition på ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl andrahandsyrkande att stadsdelen ska ges möjlighet att lägga egenregianbud mot avslag och fann att andrahandsyrkandet avslagits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden upphandlar hemtjänst nattetid och larmutryckning inom den kommunala hemtjänstenheten från och med 1 november 2013.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkanden.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; de brister som förvaltningen påtalar är av mycket allvarlig karaktär. Det är givetvis av största vikt att avtal följs och att det vid påpekanden rättas till. Detta har företaget inte kunnat åstadkomma. Det vore därför bra om hemtjänst nattetid och larmutryckning kunde återgå till egen regi verksamhet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om handlingsplan för ökad insamling av matavfall för biologisk behandling

Dnr 2012-736-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling.

Under överläggning av ärendet framlade ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att förvalt-ningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att 70 procent ska sättas som mål för matavfallsinsamling,
att öka differentieringen av avfallstaxan samt
att i övrigt anföra följande:

Den moderatledda majoriteten i Stockholms stad har försatt värdefull tid. Efter sex år av obrutet moderatlett styre i Stockholm har den viktiga infrastrukturen för insamling av matavfall och framställning av biogas inte byggts ut. I branschorganisationen Avfall Sveriges benchmarking placerar sig Stockholm på en föga imponerande plats. Detta är ett område som sedan länge borde ha haft högsta prioritet och där Stockholm skulle ha unika möjligheter att ligga i framkant. Biogasfrågan är ett av många tydliga exempel där staden ligger långt efter och där chans efter chans missats att bli vägledande och föregångare. Miljöpartiet de gröna har påtalat vikten av matavfallsinsamling för den styrande majoriteten i Stockholm sedan 2006.

Det är nödvändigt att fatta beslut om inriktning och konkreta åtgärder. Det är fullt möjligt att sortera ut 70 procent av matavfallet i Stockholm, vilket ligger i nivå med vad som görs i t.ex. Västerås. Avfallstaxan ska tydligare differentieras så att det i större utsträckning än idag lönar sig ekonomiskt att sortera ut matavfall. I Södertälje har matavfallet samlats in sedan 2001 och till deras anläggning skickas nu den lilla mängd matavfall som nu ingår i Stockholms pilotstudie. Inkomsterna som försäljningen av slutprodukten biogas ger bör räknas in som en intäkt i handlinsgplanen.

För att matavfallsinsamling ska kunna införas på bred front i Stockholm krävs styrande åtgärder och investeringar i kapacitetsstarka anläggningar. Samtliga nuvarande insamlingsmetoder och system för optisk sortering bör användas. Det är önskvärt att bygga upp system som staden äger och har rådighet över, så att kapaciteten i anläggningarna i första hand kan användas för matavfall som uppkommer i Stockholm. Biogasen ska användas som drivmedel för fordon vilket ger stora miljövinster. Det är av stor vikt att matavfall från de kommunala verksamheterna samlas in och används som råvara, stadens verksamheter ska vara ett föredöme. Före ett snabbt införande behövs kartläggning och beslut om lämpliga åtgärder utifrån lokalernas beskaffenhet och geografiska läge. De juridiska förutsättningarna för ansvarsfördelningen mellan stadens berörda förvaltningar och bolag och eventuellt behov av organisatoriska förändringar måste tydliggöras. Ledig
rötningskapacitet i andra anläggningar i regionen ska utnyttjas under uppbyggnadsperioden, men exempelvis är SRV:s anläggning är i första hand avsedd för Södertörnskommunernas behov.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande.

Det nationella målet för matavfallsinsamling har satts till 50% från år 2018. Den här handlingsplanen är framtagen för att beskriva de åtgärder och delmål som krävs för att nå det övergripande nationella målet. För Stockholms stads egna drivna verksamheter är målet 100% matavfallsinsamling samma år, dvs 2018. På så vis kan staden agera som ett föredöme, vilket är en förutsättning för att det övergripande målet ska nås i tid. Syftet med insamlingen är att matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling med bland annat produktion av biogas som resultat. På senare år har efterfrågan på biogas ökat och det är då viktigt att produktionen håller jämna steg. I Henriksdalsverket finns teknisk kapacitet att röta de avfallsmängder som krävs.

De föreslagna åtgärderna med målet 50% respektive 100% insamling kommer att medföra kostnadsökningar beräknade till ca 23%. Konsumenterna måste därvid bereda sig på en viss kostnadsfördyring men då det organiska avfallet bland annat skall användas till framställning av biogas är det inte rimligt att hela insamlingskostnaden överförs på konsumenten genom en ökad taxa. Prissättningen blir därmed skev. Det bör klargöras vilken andel av insamlingskostnaderna som ska hänföras till kunderna och vilken andel som ska ses som råvarukostnad och transportkostnad för råvara i biogasframställningen. Ambitionsnivån är hög och kräver att minst 83% av fler-bostadshusen och 60% av villahushållen ansluter sig. För det krävs en personlig motivation både hos tjänstemän och hos konsumenter vilket förut-sätter utbildning respektive information till allmänheten. Möjligen kan anföras att denna höga anslutningsgrad kan visa sig vara orealistisk i vart fall om anslutningen förblir frivillig.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande:

Stadsdelsförvaltningen pekar på behovet av kompetensutveckling och ökade resurser. Vi ser positivt på om man tillsätter en miljösamordnare i varje stadsdel. Vänsterpartiets budget räcker väl för detta då vi satsar 6,5 mnkr mer på stadsmiljö än borgerliga majoriteten.

Det finns många positiva delar i liggande förslag till Handlingsplan för ökad insamling av matavfall, men i en snabbt växande stad, dessutom med ambitionsnivån att vara i världsklass, får den inte vara så låg som den är idag. Vänsterpartiet förordar att målet för insamlat matavfall sätts till 70% före 2017 års utgång. Stockholm ligger långt efter många andra städer i Sverige när det gäller avfallshanteringen, och därför bör man, när man ändå gör en investering i optisk sortering, även ge möjlighet att sortera fler fraktioner med olikfärgade påsar; papper, plast, förpackningar etc. såsom man gör i t.ex. Eskilstuna. Då skulle man kunna avveckla de gröna behållarna, ersätta dem med fastighetsnära insamling, och låta producenterna betala även fortsättningsvis, men till kommunen, och ge medborgarna ett betydligt enklare och effektivare sorteringssystem. För att täcka de investeringskostnader som krävs för erforderlig utrustning, samt då avfallet är en värdefull råvara för biogasframställning, lyfter fastighetskontoret att fastighetsägaren skall ersättas för insamlat matavfall, i stället för att som tidigare, betala för hämtning. Detta skall även fortsättningsvis regleras i avfallstaxan, så att den som har en hög andel sorterat avfall, betalar mindre än den som inte tilhandahåller möjligheter för sortering. På så sätt ökar incitamentet för fastighetsägare att anordna fastighetsnära insamling, något som alla har att vinna på i en stor stad som Stockholm.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Dnr 2013-90-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-02-15 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om remiss av utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak instämma med förvaltningens förslag samt

att i övrigt anföra följande:

Vi ser positivt på en generell reglering för att inrätta möjlighet att bedriva fjärrundervisning respektive distansundervisning, både inrikes och utrikes. Vi ser också mycket positivt på om regeringen uppmuntrar forskning om fjärr- och distansundervisning, då den enligt remissen saknas i tillräcklig omfattning.

Vi instämmer med Skolverket i att en lösning som innebär att kommunen kan använda en lärare som är anställd i en annan kommun eller i en fristående skola kan vara en smidig lösning utifrån verksamheternas behov. Skolorna kan på ett relativt enkelt sätt och genom den senaste tekniken få tillgång till den särskilda kompetens som saknas i den egna skolan men som finns hos en annan huvudman, dock måste "entreprenad" begränsa sig till att innebära anlitande av "uppdragstagare som är fysiska personer och som knyts till myndigheten på ett sådant sätt att de kan anses delta i verksamheten"
(http://www.sofiadistans.nu/prog_blanketter/Forslag_Distans_Skolverket.pdf Uppdragstagare, sid. 24)

Vi är inte nöjda med dagens begränsning för statsbidrag för distansutbildning i utlandet. Dessa verkar inte jämlikt för svenska barns och ungdomars utbildning i svenska språket och svensk realia utifrån modersmålsperspektivet. För att få del av statsbidrag för studier i svensk distansutbildning borde det vara tillräckligt att vårdnadshavare eller elev är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Nyligen har reglerna begränsats till att vårdnadshavare ska ha utlandstjänstgöring under längre eller kortare tid, vilket påminner om svunna tider då svenskar i utlandet i stort utgjordes av personer i kyrklig mission eller tjänstgöring i statlig biståndsorganisation/ambassad. Svenskar bor i utlandet permanent eller under perioder också av andra orsaker såsom exempelvis hälsoskäl, förtidspension eller äktenskap med utlandsfödd och därför borde reglerna vara mer tidsenliga och baseras på anknytning till Sverige.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande

Dnr 2013-137-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Promemorian Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande.”

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt

att i övrigt anföra följande:

Vi instämmer med förvaltningen i att det är positivt att ämnet svenskt teckenspråk för hörande i högstadie- och gymnasieskolan föreslås ge merit-poäng. Det är ett stort framsteg att barn och ungdomar generellt uppmuntras att utöka sina språkkunskaper, att bredda sina möjligheter att kommunicera och öka sin kompetens. Nyligen infördes ju meritpoäng för modersmål i andra språk än svenska, vilket var välkommet. Det vore också bra om teckenspråk och modersmålsundervisning i grundskolan gjordes obligatoriskt. Många får ännu idag inte chans till undervisning i sitt eget modersmål vid sidan av svenska och engelska. Ju fler språk man får kunskaper i desto lättare blir inlärningen av nya språk. Det är självklart att de språk som används för kommunikation i vårt samhälle, inklusive teckenspråk, ska läras ut i skolan, för högre studier och yrkeskompetens.

I ett mer visionärt perspektiv kan det ju tänkas att, ifall flertalet medborgare hade åtminstone ett hum om svenskt teckenspråk, till exempel äldre med nedsatt hörsel och som inte har tillräcklig hjälp av hörapparat skulle kunna kommunicera lättare.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av riktlinjer

Dnr 2013-47-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeom-sorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för kv Filosofen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för kv Filosofen

Dnr 2013-62-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-04 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för kvarteret Filosofen på Lappkärrsberget.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Berit Nyberg m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Maria Antonsson m fl (MP).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Berit Nyberg m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande:

Ärendet är en remiss från Stadsbyggnadskontoret angående detaljplan för kvarteret Filosofen, Lappkärrsberget. Avsikten är att nyuppföra fastigheter för upplåtelse av 720 stycken studentlägenheter samt bereda plats för en större förskola. Två friliggande förskolor rivs. En viss förtätning av den befintliga bebyggelsen kommer att äga rum.

Det är mycket glädjande att staden nu satsar på utbyggnad av studentlägen-heter då det råder stor brist på sådana i Stockholm. Läget i Nationalstads-parken bör stimulera de unga studenterna och lägga grunden till en livslång uppskattning av natur och god miljö. Området kommer med fler innevånare att förstärka underlaget för god samhällsservice både vad gäller butiker, hälso-central och kollektivtrafik. Bussförbindelserna inom området är i stort behov av att förstärkas och det kan nu komma att ske.

De nya husen kommer att förses med nytt fasadmaterial som inte bör avvika från de tidigare tegelväggarna. Höjden på nybyggnaderna i delområde 4 där sex sammankopplade höga hus bildar en barriär mot den omgivande naturmarken kan ifrågasättas. Nybyggnaden vid Docentbacken bryter det öppna siktstråket ned mot Lilla Värtan. Den byggnad som placeras där stänger den siktgata som finns idag.

Det finns idag stora brister i sophanteringen i studentbostadsområdet. Denna måste hanteras på betydligt bättre sätt än som nu är fallet. När det gäller parkeringssituationen kan den komma att bli bekymmersam med över 700 nya lägenheter. En lösning skulle kunna vara att införa boendeparkering (även Bergiusvägen) alternativt att införa parkeringsavgift på gatorna i området.


Reservation.
Ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (V) och Maria Antonsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut,

att ärendet hanteras med omedelbar justering samt

att i övrigt anföra följande:

Det är positivt att studentbostäder som det för närvarande finns ett så stort behov av tillkommer på ett såpass varsamt sätt, med respekt för arkitektur och omkringliggande naturområde.

Kanske skulle de nya fasaderna dock kunna harmoniera ännu mer med de befintliga fasaderna än som visas på bilagda ritningar. Man får heller inte "mura igen" eller hindra utsikten ut mot vattnet, som är så kännetecknande för Stockholm och som förhöjer känslan av

Nationalstadsparken, en aspekt som är både estetisk och kulturell.

Det är mycket viktigt att kollektivtrafiken blir mer tillgänglig, så att inte enbart cykel och bil står till förfogande. En bilpool i området vore positivt.

Med tanke på antalet lägenheter som tillkommer vore en idé att inom området inrymma lokal/lokaler för gemenskap, måltider eller café. Man bör även beakta stadsmuseets synpunkter i högre utsträckning.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M) och tjänstgörande ersättaren Ivar Järnefors (FP) enligt följande; Nationalstads-parken är en verklig oas mitt i storstaden med historiska natur- och kultur-värden. Det aktuella planområdet ligger inom delområdet Vetenskapsstaden som är ett mer bebyggt och anlagt del­område av Nationalstadsparken.

Stockholm förväntas bli en miljon invånare år 2025 och det kräver inte bara bostäder och infrastruktur utan även att vi i alla delar kan utveckla Stockholm till en bra stad att leva i. Genom att förtäta på redan bebyggda platser skapar vi nya möjligheter för både bostäder och ny inflyttning.

Sveriges studentpopulation växer och det är glädjande att många studenter vill studera i Stockholm men med fler studenter kommer behovet av fler studentbostäder. Därför vill vi uttrycka vår glädje över att man väljer att bygga fler studentbostäder på Lappkärrsberget och därmed förtäta i ett redan bebyggt område.

Utbyggnads- och utvecklingsmöjligheter finns inom Vetenskapsstaden samtidigt som landskapets karaktär samt natur- och kulturvärden ska bevaras. När redan exploaterade ytor förvandlas till studentbostadsområden, upplysta parker och levande torg kommer tryggheten ökas och avståndet mellan
människor att minska.

För att Stockholm ska kunna växa och vara en huvudstad i världsklass måste vi kunna erbjuda både student- och forskarbostäder för människor som vill vara med och utveckla både vår stad och övriga Sverige.

§12 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Melody Hotel

Dnr 2013-117-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-02-18 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Melody Hotel, Djurgårdsvägen 68, 115 21 Stockholm (dnr 9.1-2456/2013).

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Maria Antonssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Melody Hotel i Stockholm AB, c/o Villa Källhagen, Djurgårds-brunnsvägen10, 115 27 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Melody Hotel kl 11.00 – 03.00 och på tillhörande uteservering kl 11.00 – 03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

Reservation. Ledamöterna Maria Antonsson m fl (MP), Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att föreslå att Melody Hotel i Stockholm AB, utifrån en social bedöm- ning ska beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmän- heten få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker måndag till söndag i restaurang Melody Hotel kl 11.00 - 03.00 och på tillhörande uteservering kl 11.00 - 01.00,

att därutöver anföra följande:

Uteserveringar innebär i princip alltid ökad risk för oordning och bråk samt ökad risk för störningar för boende i närheten. Med hänsyn till boende i om-rådet bör tillståndet för uteserveringen begränsas till 01.00 samt

att nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till
Socialnämnden/Tillståndsenhe­ten.

§13 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Pontonen

Dnr 2013-134-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-02-25 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Pontonen, Lilla Allmänna Gränd 9, 115 21 Stockholm (dnr 9.1-3135/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli, Lilla Allmänna Gränd 9, 115 21 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag på restaurang Pontonen kl 11.00 – 01.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§14 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Oaxen Krog

Dnr 2013-138-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-13 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Oaxen Krog, Beckholmsvägen 26, 115 21 Stockholm (dnr 9.1-2227/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Oaxen Krog AB, Beckholmsvägen 26, 115 21 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag på restaurang Oaxen Krog kl 11.00 – 01.00 och på tillhörande uteservering kl 11:00 – 01:00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§15 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om hemtjänsten

Dnr 2013-101-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-05 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om ”brukarnas val av kommunal hemtjänst på Östermalm.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§16 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om socialtjänstens insatser

Dnr 2013-103-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-05 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om ”socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§17 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om hemtjänst

Dnr 2013-99-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-05 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”privat och kommunal hemtjänst.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§18 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om hemtjänstutförare

Dnr 2013-100-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-05 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”val av hemtjänstutförare.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§19 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om loppmarknad

Dnr 2013-104-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-05 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om att ”undersöka möjligheterna att anordna loppis på lämplig plats på Östermalm.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§20 Anmälan av månadsrapport februari 2013

Dnr 2013-142-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 28 februari 2013.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§21 Anmälan av revisionsplan

Dnr 2013-152-1.6.

Anmäldes stadsrevisionens revisionsplan för år 2013.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av revisionsrapport

Dnr 2013-106-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (nr 2) Samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamöterna Maria Antonsson m fl (MP) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; revisionen visar tydligt att det finns brister i samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det är framför allt två huvudmän och många olika verksamheter som är inblandade. Brister i samverkan riskerar att barn och unga med psykisk ohälsa faller mellan stolarna. Detta är givetvis mycket allvarligt och visar att barn och unga med psykisk ohälsa är en viktig fråga för Östermalms stadsdelsnämnd att belysa.

§23 Anmälan av revisionsrapport

Dnr 2013-133-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (nr 5) Avvikelsehantering inom äldreomsorgen.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-02-28 från rådet för funktionshinderfrågor på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-03-04 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; Pensionärsrådet tog 4 mars 2013 upp frågan om öppna träffpunkter. Där framkommer det tydligt att träffpunkt RIO bör marknadsföras så att fler har möjlighet att använda sig av den. Träffpunkten ligger bra till i bottenplanet med möjlighet för angörning av bilar. Marknadsföringen skulle kunna ske på förvaltningens hemsida och den tidningssida där kommande möten annonseras.

§26 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2013-03-14 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§27 Svar på remiss från kommunstyrelsen om upphandling av driften av vård- och omsorgs-boendena Kattrumpstullen och Linnégården

Dnr 2013-155-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-05 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till förfrågningsunderlag för 2013 års entreprenadupphandling av driften av Kattrumpstullens och Linnégårdens vård- och omsorgsboenden.

Upphandlingssekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighet- och Sekretesslagen (OSL)


§28 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-02-27 om NN redovisades.

Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över XX och YY ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§29 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-02-27 om XX redovisades.

Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över YY och ZZ ansökan om adoption av XX.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för XX.

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2013-95-1.1.

Anmäldes förteckning 2013-03-04 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreliggande förteckning med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen läggs till handlingarna:

· Allmänt ärende

· Personalärenden

· Ekonomi/upphandling

§31 Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-03-07 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§32 Information från stadsdelsdirektören

Eriksbergsparken

Stadsdelsdirektör Göran Månsson delade ut inbjudan till informationsmöte i parken onsdagen den 20 mars kl 17.30. Eriksbergsparken är ett parkupprust-ningsprojekt som kommer att pågå under 2013-2014. Projektledaren Jean-Louis Dessalles deltar liksom landskapsarkitekt Fredrik Ekroth från Parkmiljöavdelningen.

BRÅ

Den 18 mars anordnar det lokala brottsförebyggande rådet - BRÅ –
en halvdags konferens om brottslighet med polisen och deltagare från stadsdelsnämnden och förvaltningen. Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, med start kl 08.30.

Fotbollshuliganer

Göran Månsson meddelar att han ingår i en av idrottsförvaltningen anordnad referensgrupp för att försöka komma fram till lämpliga åtgärder för att kunna förhindra olika former av bråk och skadegörelser i samband med fotbolls- matcher i bl a nya nationalarenan Friends i Solna.

Arkitekttävling

Göran Månsson och äldreomsorgschef Marianne Snell ingår i en jury som ska välja ett av de fyra förslag som lämnats in på utformningen av ett vård- och omsorgsboende och seniorbostäder i Norra Djurgårdsstaden, nära Ropsten. Ordförande i juryn är borgarrådet Joakim Larsson. Inflyttning beräknas tidigast år 2018. Arkitekternas förslag finns att ta del av på Micasas hemsida www.micasa.se

Remiss om kollektivtrafik

Ett samrådsärende om kollektivtrafikfrågor kommer på remiss från Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting, till stadsdelsnämnden för synpunkter till sammanträdet 18 april 2013.

§33 Övriga frågor

Rapport

Ledamoten Berit Nyberg (S) och ersättaren Andrea Ström (M) rapporterade från förtroenderådet på Linnégårdens vård- och omsorgsboende

§34 Skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) om stadsodling

Dnr 2013-189-1.1.

Ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om ”förslag till lämpliga platser för stadsodling.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§35 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om SkidCenter

Dnr 2013-190-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ”ett SkidCenter vid Stora Skuggan/Fiskartorpet.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§36 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om köttkontroller

Dnr 2013-191-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ”köttkontroller.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.