Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering samt upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

3 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm

Dnr 2013-472-1.4. Omedelbar justering

4 Överlåtelse av förslitna vårdsängar

Remisser

5 Förslag på detaljplan för bergrum under Hjorthagsparken i Norra Djurgårdsstaden

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2013-485-1.5.3. Omedelbar justering

6 Ombyggnad av Östermalmshallen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-496-1.5.1. Omedelbar justering

7 Förslag till cenraliserad avgiftshantering för kommunalt och enskilt drivna förskolor, fritidshem och fritidsklubbar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-473-1.5.1. Omedelbar justering

Svar på skrivelser

8 Svar på skrivelse från Maria Antonsson m fl (MP)

9 Svar på skrivelse från Maria Antonsson m fl (MP)

10 Svar på skrivelse från (S)

Anmälningsärenden

11 Månadsrapport september 2013

12 Funktionshindersinspektörernas granskningsrapport 8 avseende kvalitet i bostad med särskild service för personer över 65 år

13 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

14 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

15 Anmälan av promemoria 2013-10-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m.m. till Östermalms stadsdelsnämnd

16 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

17 Information från stadsdelsdirektören

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Slutet sammanträde

20 Avskrivning av fordringar i bokföringen

21 Begäran om yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

22 Begäran om yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

23 Begäran om yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

24 Begäran om yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm

§4 Överlåtelse av förslitna vårdsängar

§5 Förslag på detaljplan för bergrum under Hjorthagsparken i Norra Djurgårdsstaden

§7 Förslag till cenraliserad avgiftshantering för kommunalt och enskilt drivna förskolor, fritidshem och fritidsklubbar

§8 Svar på skrivelse från Maria Antonsson m fl (MP)

§9 Svar på skrivelse från Maria Antonsson m fl (MP)

§11 Månadsrapport september 2013

§12 Funktionshindersinspektörernas granskningsrapport 8 avseende kvalitet i bostad med särskild service för personer över 65 år

§13 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§14 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§15 Anmälan av promemoria 2013-10-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m.m. till Östermalms stadsdelsnämnd

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§17 Information från stadsdelsdirektören

§19 Avskrivning av fordringar i bokföringen

§20 Begäran om yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§21 Begäran om yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§22 Begäran om yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§23 Begäran om yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll