Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-27

Sammanträde 2016-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

* Upprop och närvaroregistrering
* Val av protokollsjusterare
* Tid för protokollsjustering
* Anmälan av föregående protokoll
* Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

2 Skrivelse avseende förstudie för förskolebuss i Östermalms stadsdelsområde

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mats Hasselgren (L)
Dnr 2016-472-1.1.

3 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2016

4 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

5 Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2016

6 Partiell revidering av delegationsordning för Östermalms stadsdelsnämnd

Remissärenden

8 Serveringstillstånd till Restaurang Kasta Loss Bar & Bistro

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-447-1.5.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Serveringstillstånd till Restaurang GT30

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr 2016-496-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:54) av Bo Sundin (M), Sophia Granswed (M) och Sara Jendi Linder (M) Dnr 2016-329-1.5.1. (Omedelbar justering)

11 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2016-473-1.5.1. (Omedelbar justering)

12 Utveckla Stockholms stadion som evenemangsarena

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion 2016:55) av Bo Sundin (M), Henrik Sjölander (M) och Peter Jönsson (M) Dnr 2016-346-1.5.3. (Omedelbar justering)

13 Sport Campus Sweden

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:76) av Johanna Sjö (M) och Bo Sundin (M) Dnr 2016-381-1.5.1. (Omedelbar justering)

14 Upphävande av kyrkogårdsnämndens beslut (s.k. reglemente) med förslag till ändringar av lokala ordningsföreskrifter

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2016-513-1.5.1. (Omedelbar justering)

15 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2017-2020

Remiss från Stockholm Vatten Dnr 2016-143-1.5.3. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Detaljplan för fastigheten New York 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2014-03804
Dnr 2016-518-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

17 Månadsrapport för september 2016

18 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad

Redovisning av remissvar, trafikkontoret Dnr 2015-635-1.5.3.

19 Barn till föräldrar i missbruk - socialinspektörernas kvalitetsgranskning

Rapport från socialförvaltningen Dnr 2016-127-1.2.1.

20 Kartläggning av brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden

Rapport från äldreförvaltningen Dnr 2016-538-1.2.1.

21 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

22 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

24 Anmälan av promemoria 2016-10-27 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser med mera

25 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärende

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

32 Utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen- lex Sarah

Anmälningsärende

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Skrivelse avseende förstudie för förskolebuss i Östermalms stadsdelsområde

§3 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2016

§4 Val av ny ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd

§5 Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2016

§6 Partiell revidering av delegationsordning för Östermalms stadsdelsnämnd

§8 Serveringstillstånd till Restaurang Kasta Loss Bar & Bistro

§10 Mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga

§11 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

§12 Utveckla Stockholms stadion som evenemangsarena

§14 Upphävande av kyrkogårdsnämndens beslut (s.k. reglemente) med förslag till ändringar av lokala ordningsföreskrifter

§15 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2017-2020

§16 Detaljplan för fastigheten New York 1 i stadsdelen Ladugårdsgärde

§17 Månadsrapport för september 2016

§18 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad

§19 Barn till missbrukande föräldrar - socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning­

§20 Kartläggning av brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård-och omsorgsboenden

§21 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§22 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordning

§24 Anmälan av promemoria 2016-10-27 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser med mera

§25 Information från stadsdelsdirektören

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§32 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll