Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med information av förvaltningen om Tertialrapport 2. Läs mer... Raili Karlsson, äldreförvaltningen lämnar information om äldreboendeplanering med fokus på den nya boendeformen Seniorboende med aktivitetscenter,

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Remissärenden

5 Serveringstillstånd för restaurang Hillenberg

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2017-496-1.5.2. (Omedelbar justering)

6 Serveringstillstånd Restaurang Baton Rouge

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2017-547-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2017-566-1.5.1.

13 Pilotprojekt för sopsugar i innerstaden

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2017:43) av Lars Svärd (M)
Dnr 2017-567-1.5.1.

13:a Ändring av befintligt tillstånd för Värtaverket KVV8 i Stockholm

Anmälningsärenden

14 Inspektionsrapport avseende Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

Rapport från äldreförvaltningen
Dnr 2017-493-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

16 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

17 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

19 Anmälan av promemoria 2017-09-21 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

20 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken /FB)

Anmälningsärenden

24 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

25 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

26 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild verksamhet

27 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild verksamhet

28 Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS, kvartal 2 2017 - äldreomsorg

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Serveringstillstånd för Restaurang Hillenberg

§6 Serveringstillstånd Restaurang Baton Rouge

§12 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

§14 Inspektionsrapport avseende Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

§15 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

§16 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§17 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§19 Anmälan av promemoria 2017-09-21 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§20 Information från stadsdelsdirektören

§22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken /FB)

§24 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§25 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§26 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild verksamhet

§27 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild verksamhet

§28 Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS, kvartal 2 2017 - äldreomsorg

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll