Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering,
anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

2 Medborgarförslag om upprustning av parken vid Kolargatan i kvarteret Hagelbössan

Svar på medborgarförslag om upprustning av parken bakom Gerleborgsskolan i
Hjorthagen
Dnr 2019/086

6 Öppna förskolan sammanförs med parkleken vid Humlegården och Tessinparken

7 Partiell revidering av Östermalms stadsdelsnämnds delegationsordning

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

9 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (Senare utsändning)

10 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019

11 Svar på skrivelse med frågor till förvaltningen

12 Svar på skrivelse om "Seniorgym/träning på äldreboende/dagverksamhet"

13 Svar på skrivelse "Uppföljning av hemtjänstföretaget Enklare Vardag"

Remissärenden

14 Stockholmsmodellen- förslag på ett strukturerat arbetssätt för myndighetsgemensam samverkan kring målgruppen sjukskrivna individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst. (Senare utsändning)

Anmälningsärenden

15 Anmälan av inspektionsrapport avseende Kattrumstullens vård- och omsorgsboende

18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

19 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

20 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

22 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

24 Upphandling av parkskötsel, barmarksväghållning och vinterväghållning inom Östermalms stadsdelsområde - förfrågningsunderlag

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

26 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2019 Äldreomsorg

27 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2019 Socialtjänst

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Upprustning av parken vid Kolargatan i kvarteret Hagelbössan Svar på medborgarförslag om upprustning av park bakom Gerlesborgsskolan i Hjorthagen

§6 Öppna förskolan sammanförs med parkleken vid Humlegården och Tessinparken

§7 Partiell revidering av Östermalms stadsdelsnämnds delegationsordning

§8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

§9 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Mål 7939-19, avdelning 33. Överklagat beslut angående delegationsbeslut

§10 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019

§13 Uppföljning av hemtjänstföretaget Enklare Vardag Svar på skrivelse från (S) och (V)

§14 Stockholmsmodellen- förslag på ett strukturerat arbetssätt för myndighetsgemensam samverkan kring målgruppen sjukskrivna individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/528

§15 Inspektionsrapport avseende Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

§20 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§22 Information från stadsdelsdirektören

§24 Upphandling av drift av parkmark inom Östermalms stadsdelsområde

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§26 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 år 2019 - äldreomsorg

§27 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 år 2019 - socialtjänsten

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll