Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-03-22

Sammanträde 2006-03-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset 3 tr

OrdförandeYildiz Kafkas (mp)

Vice ordförandeAnders Hellström (m)

LedamöterEva Oi Läs mer...vio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

ErsättareAgnetha Falck-Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Mats Lindqvist (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Underlag till budget för 2007 med beräkningar för 2008 och 2009

7 Rapport om kommunikationsinsatser taxa 2006

9 Tilldelningsbeslut miljölaboratorium

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

10 Anmälan av röstrepresentant till RVFs årsmöte 2006

11 Utvecklad handlingsplan för insamling av matavfall för åren 2007-2010, inklusive redovisning av resultaten från försöken med insamling av matavfall från villor år 2005

12 Anmälan om nytt delmål i Avfallsplan 2006-2010

13 Remissyttrande avseende Stockholms miljöprogram 2007-2010

14 Svar på skrivelse från David Winks (kd) – Får barnen komma till tals i Stockholm

15 Rapport om fastighetsnära insamling

16 Förslag till entreprenörer för insamling av hushållens grovavfall

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

17 Rapport om förberedelser inför entreprenörsskiftet

19 Yttrande över remiss av motion från folkpartiet om stopp för experiment med storskalig kompostering

20 Inriktningsärende för ÅVC Linta

21 Inriktningsärende för ny återvinningscentral utöver ÅVC Linta

22 Anmälan av utredning om insamling och biologisk behandling av matavfall i Stockholm

23 Tilldelningsbeslut om biologisk behandlingskapacitet

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

24 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:
Yildiz Kafkas Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Olof Tappert (s)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s) tjänstgörande
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v) tjänstgörande
Mats Lindqvist (mp)
Thorwald Nilsson (m)
David Winks (kd)

Frånvarande:
Eva Oivio (s)
Stellan Hamrin (v)

Borgarrådssekreterare:
Emilia Hagberg

Arbetstagarrepresentanter:
Nils Lundkvist SACO
Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Erica Olsson (avdelningschef kommunikation och kundservice)
Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)
Marita Söderqvist (avdelningschef administration)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Katarina Jönsson (kundservicechef)
Tuija Hanski (projekthandläggare åvc och farligt avfall)
Paola Wennerlund (handläggare kommunikation och kundservice)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

Johan Castwall presenterar de nya medarbetare som närvarar vid dagens sammanträde. Ordförande öppnar sammanträdet.

 

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 1/2006 är justerat och utsänt.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Frågor ställs och besvaras. Johan Castwall presenterar ärende nr 4 G. Anmälningarna godkänns.

§5 Utgångspunkt för nämndernas arbete med underlag för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Dnr: 02-0165/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Först yrkas bifall

dels till återremiss av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp), var och en för sig,

dels till att ärendet ska avgöras i dag av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v).

Renhållningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras i dag.

Mot det beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sina respektive återremissyrkanden.

Därefter yrkas bifall

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Underlag till budget 2007 med inriktning för 2008 och 2009 godkänns.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Ärendet återremitteras enligt nedan.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till budget för 2007 med utgångspunkt i moderaternas förslag till budget och vad som anförs nedan.

Utgångspunkter

Stockholm behöver en avfallspolitik formad efter individernas olika förutsättningar och behov. Det är viktigt att politiken på renhållningsområdet, liksom inom andra områden, utformas utifrån ett medborgarperspektiv. Stockholm är en stor stad med allt vad detta innebär, vilket måste avspeglas i miljömässiga överväganden och utformning av kommande renhållningsordningar och avfallsplaner. En grund i hela resonemanget måste vara kostnadseffektiva insamlingsmetoder utifrån ett optimalt resursutnyttjande av taxekollektivets inbetalda taxor. Kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet inom kommunal service är mycket viktigt för att medborgarna ska uppleva att skatter och taxor ligger på en rimlig nivå.

När piskan ersätter moroten försvåras framtida avfallshantering eftersom det urholkar medborgarnas förtroende. Utan medborgarperspektivet och en stor acceptans från stockholmarna kan inte någon avfallspolitik fungera. Politiska beslut måste förankras och anpassas till medborgarnas och den enskilda människans särskilda behov och inte bara vara skapade av politiker för att passa politiska mål.

Sortering och hushållsavfallet

Dagens system med återvinningsstationer har sedan länge visat upp stora brister gällande bl.a. nedskräpning och förfulning av stadsbilden. Trots vallöften om en renare stad har inget hänt på området. Majoriteten har också i denna fråga misslyckats att leva upp till utställda löften. För att en verklig förändring ska kunna ske krävs ett nytänkande, där inte bara antalet återvinningsstationer diskuteras.

De problem som finns kring dagens återvinningsstationer avseende dålig hygien och nedskräpning kan minskas avsevärt genom en nedgrävning av stationerna. Det krävs också att dessa stationer verkligen får en ökad kapacitet och töms så ofta som är nödvändigt för att få bort problemen med kvarlämnande av material som inte får plats i behållarna.

Majoritetens flathet mot partikamrater i riksdag och departement är påfallande på renhållningsområdet. Detta märks inte minst i frågan om dagens system med producentansvar för förpackningar, vilket är svårt att på ett rationellt sätt kombinera med det kommunala ansvaret för hushållsavfallet. Förändrade lagar och förordningar är en grundförutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att utforma en avfallspolitik anpassad efter invånarnas behov och önskemål.

Renhållningsnämnden har sedan tidigare till uppgift att utreda en övergång till fastighetsnära källsortering. Detta arbete skall fortsätta i nära samverkan med fastighetsägarorganisationer och materialbolag, och det arbetet har hög prioritet. Sopsugar, sopkomprimatorer, och andra lösningar bör övervägas och diskuteras vidare i framtida utformning av avfallsplaner och annat.

Det är rimligt att medborgarna även fortsättningsvis skall kunna begära sophämtning enligt de förutsättningar som passar dem. Tillgänglighetsfrågor och möjligheten för äldre att sköta sin sophantering måste lösas med medborgarnas egna förutsättningar för ögonen. Renhållningspolitiken i staden måste ske utifrån de servicekrav medborgarna kan ställa, inte utifrån politiskt utopiska mål. Därför måste också rådande system med valfrihet vad det gäller en- eller tvåveckorshämtning behållas. Mångfald i lösningar för medborgarna måste vara ett genomgående perspektiv – samtidigt som fastighetsnära insamling är bra och bör användas där så är möjligt måste det finnas möjlighet att använda sopnedkast i områden där detta, som i Fältöversten, är mest rationellt eller bäst lämpat efter medborgarnas behov.

Avfallstaxa

Moderaterna efterlyser ett taxesystem med avgifter som motsvarar den verkliga kostnaden för de utförda tjänsterna, inte ett system baserat på straffavgifter eller andra politiskt motiverade avgifter. För det fall stadens renhållningsorganisation behöver påverka medborgarnas beteende bör förvaltningen och nämnden i första hand använda morot istället för piska, och skapa incitament för ökat inslag av enskilda initiativ istället för centrala påbud.

Från våra utgångspunkter är ytterligare en taxehöjning i kombination med de rekordstora skattehöjningarna, en orättfärdig börda att lägga på hushållen. Speciellt som det finns alternativ där renhållningsnämnden inom rådande budgetramar kan lösa finansieringen av verksamheten genom att under flera år upparbetade överskott om ca 60 miljoner kronor återförs. Att dessa medel inte tidigare har återförts har även stadens revisionskontor funnit anledning att rikta anmärkningar mot. Att upparbetade överskott och tidigare övertaxering av taxekollektivet återförs det senare i form av lägre taxor så snart det är möjligt ser vi som en självklarhet.

Majoriteten driver nu en tydlig politik som prioriterar kompostering och källsortering överordnat allt annat, medan förbränningslösningen får stryka på foten. En rad grupper har svårt för att klara krav på kompostering eller sortering och de kommer få betala ett pris för detta. Att exempelvis äldre ska tvingas få högre kostnader av den anledningen är inte acceptabelt. Staden bör istället välja en taxa som bygger på en hög servicenivå anpassad efter kundernas behov. Taxan måste också spegla en hög kostnadseffektivitet i verksamheten. Olika lösningar som exempelvis alternativa frekvenser på sophämtningen som den introducerade 14-dagarstaxan bör värnas. Det bör dock understrykas att frivilligheten i dessa lösningar måste kvarstå. Det är flexibiliteten och kundanpassningen som är den stora vinsten, inte att kärlen töms färre gånger.

Omhändertagande av grovavfall och miljöfarligt avfall

Framöver måste prioritet läggas på att öka omhändertagandegraden av miljöfarligt avfall. Det gäller då det verkligt farliga avfallet som tungmetaller, lösningsmedel m.m. Trots allt är den medborgerliga acceptansen och insikten inom detta område gott. Resurser gör därför mycket nytta om avfallspolitik utformas med detta i fokus.

Det är också av central betydelse att behovet av fler lättillgängliga återvinningscentraler så snart som möjligt kan tillgodoses. För att långsiktigt bygga upp en fungerande organisation av återvinningscentraler bör förvaltningen nu koncentrera ansträngningarna och resurser till ett mindre antal centraler.

Förutsättningarna för att gå snabbare fram och etablera återvinningscentraler på fler platser har dock ändrats på grund av de utdragna överklagandeprocesser som vanligtvis följer på beslut om att etablera nya återvinningscentraler. Detta gör att det är svårt att binda upp förvaltningen i långsiktiga projekt där man går fram med flera etableringar på samma gång. Resultatet blir tyvärr att många projekt blir hängande i luften på grund av utdragna rättsprocesser.

Lättillgängliga återvinningscentraler bör även kompletteras med mindre och närmare lösningar. Erfarenheterna från de gröna behållarna som placerats ut i bostadsområden är dock blandade. Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att utreda om dessa behållare verkligen är en långsiktig lösning, eller om de kan ersättas av någon form av mobila lösningar såväl enligt den modell som testats i vissa delar av innerstaden med miljöfarligt avfall men även vad det gäller andra fraktioner av grovavfall.

För att öka intensiteten i detta arbete föreslår vi att förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en konkret återvinningsstrategi där utbyggnadsplanerna vad gäller nya återvinningscentraler läggs fast, men också där förutsättningarna för att öka förbränningen och energiutvinningen av sophanteringen ökas.

Som ett led i en framtida strategi inom grovavfallsområdet måste utvecklingen påskyndas av nya idéer och processer inom området. En sådan sak skulle kunna innebära en typ av ÅVC där även privata driftalternativ bör övervägs i sammanhanget.

Återvinningsfrågorna har ett tydligt regionalt perspektiv och samordningsvinsterna med andra kommuner i regionen är troligen stora. Detta bör utredas närmare och vi föreslår därför även att förvaltningen tillskriver Kommunförbundet Stockholms län för att initiera en långsiktig strategiplan för återvinningslösningar på regionnivå.

Upphandling för kvalitet och omsorg om taxekollektivets medel

Stadens arbete med kvalitetssäkring är helt beroende av en fungerande upphandlingsorganisation och en sund konkurrens mellan utförarna. Arbetet med att följa upp klagomål, entreprenader och avtal har som huvudsyfte att höja kvalitén på de tjänster som efterfrågas av brukaren/kunden. Nämndens arbete bör här intensifieras inom de tre områden som förvaltningen pekar ut.

Men arbetet med kvalitetsutveckling handlar även om att utveckla nya driftsformer i nära samverkan med berörda företagarorganisationer, fastighetsägare och intresseorganisationer. Exempelvis bör detta ske när frågan om insamling av organiskt material diskuteras. Här finns det stor anledning för stadens representanter att noga lyssna på de krav och önskemål som kommer från de närmast berörda aktörerna.

Informationsutbytet mellan förvaltning och brukarna bör även förbättras när det gäller taxor, bestämmelser och öppettider m.m. Som förvaltningen har framhållit är det viktigt att denna information anpassas till de olika målgrupperna som berörs av förvaltningens insatser, men också att medborgarna snabbt kan få den basinformation som berör i stort sett alla invånare i Stockholm.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Ärendet återremitteras.

 2. Folkpartiet yrkar bifall till oppositionens reservation i kommunfullmäktige och anför därutöver följande:

Vi kräver ett stopp för sopsorteringshysterin. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. Vi motsätter oss den rödgröna majoritetens beslut om att avfallstaxan skall utformas så att den stimulerar källsortering och kompostering.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt följande:

”Den viktigaste åtgärden för att undvika ökade kostnader för förbränningsskatt, och därmed höjd avfallstaxa, är att minska mängderna avfall som går till förbränning. Det är också syftet med skatten. Första steget är att arbeta för att mängden avfall som genereras minskar. Det avfall som uppstår skall i första hand återanvändas eller återvinnas och därefter kan förbränning vara aktuell. Stockholms differentierade avfallstaxa, som stimulerar minskade avfallsmängder och källsortering, är ett viktigt redskap och skall fortsätta utvecklas.

Efter att förslaget till treårsprogram upprättades har regeringen överlämnat en remiss till Lagrådet om skatt på avfallsförbränning. Avfallsförbränningsskatten föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2006. Om så blir fallet kommer det påverka nämndens kostnader innevarande år och därmed hur det ackumulerade överskottet kan användas under kommande treårsperiod.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av David Winks kd enligt följande:

”Det finns mycket positivt att lyfta fram i förvaltningens arbete. Samtidigt finns det en del tecken som oroar. Framförallt satsningen på storskalig behandling av biologiskt avfall är ett experiment där kostnaderna garanterat blir stora, medan miljövinsterna är osäkra. Satsningen på 14-dagars hämtning är något som framförallt drabbar barnfamiljer, vilket är mycket olyckligt.”

§6 Kampanj 2006 – tema avfall som är farligt för miljön

Dnr: 19-0164/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Ämnet för kampanjen är mycket angeläget. Nämnden bör även fortsättningsvis i avfalls- och miljöarbetet prioritera miljöfarligt avfall och annat som är direkt skadligt, snarare än att lägga resurser på projekt som storskalig utsortering av matavfall.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i det särskilda uttalande som Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) lagt fram.

§7 Rapport om kommunikationsinsatser taxa 2006

Dnr:19-0169/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Erica Lawesson presenterar det informationsmaterial som förvaltningen tagit fram för att kommunicera den nya taxan med våra kunder. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Det är angeläget att Stockholm har en modell för avfallstaxor som fungerar i ett modernt samhälle och tar hänsyn både till grundläggande marknadsprinciper och till taxekollektivets önskemål. Det är därför positivt att olika modeller med rörlig taxa utvecklas, samtidigt som det bör understrykas att valmöjligheterna kring hur ofta sopor ska hämtas inte bör kringskäras i framtiden. För individer i en modern storstad krävs många olika lösningar, varför taxesystemet måste tillåta största möjliga flexibilitet. Det ligger i den offentliga sfärens uppdrag främst att tillgodose medborgarnas behov och önskemål – inte att styra medborgarna till nya rutiner och beteenden. Den information som nämnden förmedlar får därför inte ha karaktären av pekpinnar.

Vi är vidare skeptiska till det mål om insamling av 35 procent av matavfall som har uppställts, och ställer oss frågande till det rimliga i att ytterligare två personer nu kommer att anställas för att utveckla matavfallshanteringen.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i det särskilda uttalande som Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) lagt fram.

§8 Anmälan av brukarundersökning

Dnr: 19-0168/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§9 Upphandling av webbplats Miljölaboratoriet

Dnr: 05-0303/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut, slutföra upphandlingen och teckna avtal med leverantör i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§10 Anmälan av röstrepresentant vid RVF:s årsmöte 2006

Dnr: 09-0166/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Anmälan av Yildiz Kafkas som röstrepresentant för Stockholm vid RVF:s årsmöte 2006 godkänns och läggs till handlingarna.

§11 Utvecklad handlingsplan för insamling av matavfall för åren 2007-2010, inklusive redovisning av resultaten från försöken med insamling av matavfall från villor år 2005

Dnr:51-0176/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Handlingsplanen godkänns.”

Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp) och Anders Hellström m fl (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s() och Dick Urban Vestbro (v):

 1. Handlingsplanen justeras så att målet om 33 000 ton insamlat matavfall uppnås till 2010.

 2. Stadens verksamheter skall redovisas i en egen kategori.

 3. Rötningsmetoder där restprodukten från matavfallet blir rent skall prioriteras, så att näringen kan återföras till jordbruket.

 4. I övrigt godkänns handlingsplanen.

 5. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att handlingsplanen är upplagd så att målet om att 35 %, 33 000 ton, av matavfallet samlas in år 2010. I förvaltningens förslag till handlingsplan uppnås bara 29 000 ton insamling 2010. Eftersom möjligheten till hög insamlingsgrad är särskilt god för stadens egna verksamheter är de värdefullt om de redovisas separat. I förslaget till nytt Miljöprogram föreslås att 50 % av matavfallet från staden förvaltningar och bolag skall sorteras ut för biologisk behandling.

Rötningsmetoder där restprodukten blir ren och kan återföras som näring till jordbruket skall prioriteras. På så sätt skapas ett slutet kretslopp.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl Bern (fp) och Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. I Göteborg har försök med kompostering av matavfall och annan biomassa genomförts med bristfälliga resultat. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk destrueras alla mikroorganismer och nästan alla kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bl a fjärrvärme. Den rödgröna majoritetens förslag om att stimulera kompostering i flerfamiljsfastigheter kommer därmed att försämra miljön och leda till ökade kostnader för Stockholm och dess invånare.”

§12 Anmälan om nytt delmål i förslag till Avfallsplan 2006-2010

Dnr: 50-0670/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

 1. Anmälan godkänns.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§13 Remissyttrande avseende Stockholms miljöprogram 2007-2010 – KS Diarienummer: 202-1753/2005

Dnr: 59-0094/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enlig följande:

 1. ”Yttrandet överlämnas som svar på remissen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande bifalls.

 2. Därutöver anförs följande

Förslaget till miljöprogram är framtaget i bred samverkan mellan stadens förvaltningar vilket är bra, då det förbättrar förutsättningarna för att miljöprogrammet skall genomföras och leda till stora förbättringar på miljöområdet. Samtidigt är det viktigt att Miljöprogrammets mål även fortsättningsvis är högt satta.

Formuleringar med lydelsen ”Stadens skall verka för… ” är otydliga och riskerar att motverka syftet att få ett så konkret och uppföljningsbart miljöprogram som möjligt. I stället kan man i inledningen poängtera att de mål som inte är riktade till de egna verksamheterna, d.v.s. där staden inte har direkt rådighet, är mål som staden ska verka för. Med nuvarande formuleringar blir dessa delmål väldigt otydliga och nyckeltalen mäter inte måluppfyllelsen.

När det gäller mål 5 Miljöeffektiv avfallshantering, som främst berör renhållningsnämndens verksamhetsområde, har vi följande synpunkter.

Det är viktigt att lyfta fram hur avfallet kan användas som en resurs. Därför vill vi i slutet av inledningen lägga till: Organiskt avfall skall behandlas biologiskt.

Målområdet tar inte upp företagen och näringslivets aspekter på avfallsfrågan. Det är viktigt att helhetsgrepp på avfallssystemet och då måste även denna bit finnas med. Det bör också finnas definitioner på ord som avfall och hushållsavfall.

En viktig del i arbetet att minska mängden genererat avfall är genom materialsnål produktion och valet av produkter. Detta bör poängteras i inledningen till målområdet. Därför föreslår vi att de första meningarna skall lyda: Att hushålla med material, råvaror och energi bidrar till ekologisk uthållighet. Genom materialsnål produktion och att välja rätt produkter kan man undvika att onödigt avfall uppstår.

Delmål 5.1 handlar om två olika saker, mängden genererat avfall per Stockholmare ska minska, respektive mängden avfall inom stadens förvaltningar och bolag ska minska. Båda dessa ambitioner är viktiga med bör för uppföljningens skull inte ligga i samma mål. Nyckeltalet handlar enbart om mängden avfall som genereras i stadens verksamheter. I måldefinitionen står det att bygg- och rivningsavfall ska exkluderas, när man beräknar hur mängden avfall inom stadens förvaltningar och bolag ska minska med 10 viktprocent per anställd. I det vidhängande nyckeltalet 5.1.1 så står det att bygg och rivningsavfall ska inkluderas i samma beräkning. Det måste fastställas vad som ska gälla.

För att kunna analyser avfallsmängderna i stadens verksamheter måste ett fungerande mätsystem byggas upp där olika avfallsfraktioner från stadens verksamheter registreras. Det måste också ställas krav på att alla entreprenörer rapporterar in de viktmängder som samlas in.

Delmål 5.2 är otydligt då det står att det handlar om hushållens avfallsmängder vilket kan tolkas som allt avfall från hushållen, medan men nyckeltalen handlar om hushållsavfall, vilket brukar definieras som ”soppåsen”. Detta måste klargöras.

Delmål 5.3 bör ändras, så att det är andelen farligt avfall som samlas in som skall öka, istället för mängderna.

Första punkten under 5.4, öka återanvändningen av inventarier och produkter, måste få ett siffersatt mål för att bli tydligt och uppföljningsbart.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av David Winks (kd) enligt följande:

”Om jag hade haft yrkanderätt skulle jag lägga fram nedanstående förslag till beslut;

 1. ”Förvaltningens förslag till beslut bifalls delvis.

 2. I halvtidsutvärderingen samt den avslutande utvärderingen för detta miljöprogram görs en samhällsekonomisk beräkning.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är positivt att Stockholm stad reviderar sitt miljöprogram för att få ett fungerande och viktigt instrument att göra Stockholm hållbart. Det är bra att Stadsledningskontoret är huvudansvariga för programmet då detta ska vara hela stadens program. Den breda ansatsen att skapa delaktighet och tydliggöra sektorsansvaret är ett steg i rätt riktning.

Vi är positiva till den utveckling i programmet där man försökt att koncentrera de olika områdena och vad som är möjligt att påverka. Dock är antalet nyckeltal under de olika målen över

lag många. Det finns, trots de goda ambitionerna, anledning frukta att stockholmarna och förvaltningarna inte orkar beakta och observera samtliga. Därför bör ytterligare ett försök göras att låta några nyckeltal utgå utifrån antagandet att de "skuggas" eller åtminstone delvis täcks in, samvarierar, med annat/andra nyckeltal under målet. Det finns även problem med vissa nyckeltal när det gäller uppföljningen vilket måste ses över.

Det finns en hög ambition i programmet vilket är bra men det bör ställas mot vad som är möjligt att uppnå. Exempelvis finns det fortfarande en rad ”verka för” mål där staden inte har rådighet att fult ut påverka situationen vilket skapar otydlighet som t.ex. nyckeltalet om andelen hushåll och företag som köper miljömärkta varor.

Det hade varit önskvärt med en analys om målen är kostnadseffektiva samt en samhällsekonomisk analys om hur målen påverkar staden. Till stor del borde de flesta målen vara samhällsekonomiskt sunda då det är billigare att minska utsläpp idag än om 10 eller 100 år. För att miljöarbetet ska flytta fram positionerna gentemot andra viktiga samhällsområden är det positivt att visa att miljöarbetet inte alltid kostar pengar utan också är samhällsekonomiskt klokt.

Vi är även fundersamma till hur man har använt sig av vissa absoluta tal när det gäller olika mål eftersom det är svårt att se varifrån dessa kommer och behöver bygga på verksamheterna. De olika målen är nödvändiga för att bli konkret men det är viktigt att veta hur och varför man kommit fram till de specifika målen.

Agenda 21-verksamheten är viktig i arbetet med att förverkliga miljöarbetet inom staden och därför bör detta arbete fortsättningsvis betonas.”

§14 Svar på skrivelse från David Winks (kd) – Får barnen komma till tals i Stockholm

Dnr: 09-0756/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns och lämnas som svar på skrivelsen.

§15 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 51-0079/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten läggs till handlingarna.

§16 Förslag till entreprenörer för insamling av hushållens grovavfall

Dnr: 05-0672/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras. En korrigering görs i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet där ”arbetsledarens erfarenhet” kryssas i för samtliga anbud utom nr 3.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Följande entreprenörer för insamling av hushållens grovavfall utses:

  Wiklunds Åkeri AB, Södertälje Åkeri AB, Liselotte Lööf AB, Ragn-Sells AB, Resta Sverige AB, Apelns Express AB, H A Industri i Stockholm AB, Hellstens Grovsopor AB, SITA Sverige AB, Recycling i Stockholm AB, IL Recycling Service AB, Miljö-Trans i Sverige AB, AB Melskär och Vivaldi AB.

 2. Förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet vidare och teckna avtal med antagna entreprenörer.

 3. Beslutet förklaras omedelbar justerat.

§17 Rapport om förberedelser inför entreprenörsskiftet

Dnr: 22-0177/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall föredrar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten läggs till handlingarna.

§18 Utredning av kostnad för köp av återvinningsbåt

Dnr: 41-0184/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 22 maj 2006.

§19 Yttrande över remiss av motion från folkpartiet om stopp för experiment med storskalig kompostering

Dnr: 59-0047/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp) och Anders Hellström m fl (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningen förslag:

1. Förvaltningens yttrande överlämnas som svar på remissen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl Bern (fp) och Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enlig följande:

 1. ”Motionen bifalls.

 2. Därutöver anförs följande:

Trots att källsorteringen har blivit så komplicerat att bara de största entusiasterna följer det fullt ut, vill den styrande majoriteten ytterligare försvåra för Stockholmarna genom att införa kompostering av matavfall. Att ifrågasätta de miljömässiga och samhällsekonomiska vinsterna med källsorteringen i stort har av majoriteten uppfattats som en dödssynd. Sorteringen har för dem blivit ett mål i sig. Samtidigt som man på andra platser i världen däribland Danmark och New York, har intagit en mer nyanserad och återhållsam inställning till hushållens källsortering.

Folkpartiet kräver ett stopp för sopsorteringshysterin. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. För vissa avfallsfraktioner lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. Vid förbränning av sopor i kraftvärmeverk skapas el och fjärrvärme och på så sätt behöver man inte elda lika mycket olja eller importera ”smutsig” el från kolkraftverken i Baltikum och Polen. Sopor är en energiresurs som ska tillvaratas på bästa sätt.

Majoritetens beslut om kompostering av matrester från hushållen är i grunden feltänkt. I Göteborg har försök med kompostering av matavfall genomförts med bristfälliga resultat. Sanitära olägenheter med insekter och råttor likaväl som svårigheten att få avsättning för restprodukterna gör att förbränning är ett mycket bättre alternativ. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk destrueras alla mikroorganismer och nästan alla kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bl.a. fjärrvärme.

Om miljöpolitiken ska få någon folklig uppslutning och trovärdighet, är majoritetens uppmaningar om att allt avfall ska sorteras kontraproduktivt. Genom att fokusera på sortering av det miljöfarliga avfallet förhindrar vi den likgiltighet som annars riskerar att breda ut sig. Medborgarna ska inte tvingas att diska mjölkpaket och tvätta smörpapper för att på så sätt lära sig att sortera ut det verkligt farliga avfallet.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt följande:

”Avfallssystemet skall präglas av resurshushållning och kretsloppstänkande. Det innebär att även det biologiska avfallet skall behandlas på bästa sätt, vilket innebär att näringsämnen och energi kan utvinnas och utnyttjas. Strävan skall vara att så mycket som möjligt av näringsämnena skall återföras till åkermark, för att minska behovet av konstgödsel. I Stockholm är inriktningen att matavfallet skall rötas för att bli biogas. Detta är en inriktning som stöds av Svenska Naturskyddsföreningen, i deras kemikalie- och avfallspolicy. Efterfrågan på biogas är stor, och kommer att öka framöver när miljöbilsparken utökas. Att låta allt biologiskt avfall gå till förbränning är inte förenligt med god resurshushållning.

§20 Inriktningsärende för åvc Linta

Dnr: 41-0068/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Medel om 17,0 mnkr söks från central medelsreserv för investeringar avseende ÅVC Linta.

 2. Tilldelningen av uppdraget att uppföra ÅVC Linta till NCC Construction AB godkännes.

 3. Förvaltningen ges i uppdrag att omedelbart beställa vissa för­beredande åtgärder, till ett sammanlagt värde av 796 000 kr.

 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§21 Inriktningsärende för nya återvinningscentraler utöver ÅVC Linta

Dnr: 41-0170/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Medel om5,0 mnkr söks från central medelsreserv för investeringar avseende ny återvinningscentral utöver ÅVC Linta.

§22 Anmälan av utredning om insamling och biologisk behandling av matavfall i Stockholm

Dnr: 30-0175/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Vi motsätter oss det av staden antagna målet om insamling av 35 procent av allt matavfall. Att hantera matavfall i industriell skala inom livsmedelföretag eller restauranger är tveksamt, men hanterbart. Att däremot utsträcka målet till att omfatta hushållen med hanteringsproblem som riskerar skada målen om hygien och rationalitet i medborgarnas sophantering anser vi vara direkt felaktigt.”

§23 Tilldelningsbeslut om biologisk behandlingskapacitet

Dnr: 05-0635/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Stockholm Vatten AB utses för samtliga tre poster för behandling av kvalitet pumpbart. SRV Återvinning AB i Huddinge utses för behandling av samtliga tre poster för restaurangkvalitet samt för behandling av samtliga fem poster av kvalitet <15% icke biologiskt material.

 2. Förvaltningschefen får i uppdrag teckna avtal med ovan angivna entreprenörer.

 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

§24 Rapport från förvaltningschefen

· Dukat till nämnden

Följande handlingar har dukats till nämnden:

Ø Inbjudan till RVF:s årskonferens i Jönköping 30 maj – 1 juni. Anmälan görs till Åse Geschwind senast den 7 april.

Ø En karta över entreprenörsområdena i Stockholm 2006.

· Sammanträdet den 22 maj

Eventuellt kommer sammanträdet den 22 maj att hållas i Rinkeby.

En resa till Västerås i syfte att studera deras insamlingssystem för biologisk behandling är planerad. Ett förslag till program kommer att tas fram till sammanträdet den 22 maj.

· Insamlingssystem

Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att hitta insamlingssystem för förpackningar och tidningar. En utvärdering av det arbetet och en studie av miljöeffekter pågår just nu. Renhållningsförvaltningen medverkar i utvärderingen.

· Lagrådsremiss om förbränningsskatt

Lagrådets remiss om förbränningsskatt beräknas börjar gälla från och med den 1 juli 2006

· Kampanj

Kommunstyrelsens projekt ”Stockholm Ren och Snygg” kommer att genomföra en kampanj precis i anslutning till att Renhållningsförvaltningens vårkampanj om farligt avfall avslutas.


· Reklamfilm

Rvf har gjort några olika reklamfilmer på temat farligt avfall. Filmerna kommer att visas under V13 och 14 på Z TV, TV3 och på Kanal 5. Filmerna visas för nämnden.

· Avfallsmängder 2005

Insamlade avfallsmängder ökade under 2005. Illustrerande bilder visas.

§25 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.