Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-06-21

Sammanträde 2006-06-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

B. Inköpsanmälan till nämnd

C. Ekonomisk månadsrapport

D. Personal

E. Sammanträdesplan

F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt

G. Klagomålsstatistik, brutto

H. Dispenser enligt renhållningsordningen

I. Anmälan av varmkompostering enligt renhållningsordningen

J. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Yttrande över revisionskontorets årsrapport

6 Principer för avfallstaxa 2007samt inriktning för taxorna 2008-2010

7 Rapport avseende uppstart av entreprenader delområde

8 Yttrande över rapporten ”Översyn av stadens administration”

9 Markavtal Åvc Linta

10 Samverkan kring privatinförda glasförpackningar

12 Tjänstegaranti för sophämtning vid villa och radhus

13 Slutrapport Miljölaboratoriets filmtävling

14 Anmälan planerad upphandling av reklambyrå

15 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras
Yildiz Kafkas  Regina Öholm

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Olof Tappert (s)
Regina Öholm (m)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s) tjänstgörande
Lilian Falkbäck (s) tjänstgörande
Mats Lindqvist (mp)
Thorwald Nilsson (m) tjänstgörande
Lars Fernqvist (fp) tjänstgörande

Frånvarande:
Anders Hellström (m) vice ordförande
Eva Oivio (s)
Stellan Hamrin (v)
Karl Bern (fp)
Dick Urban Vestbro (v)
David Winks (kd)

Borgarrådssekreterare:
Emilia Hagberg

Arbetstagar-Representanter:
Nils Lundkvist SACO

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Erica Lawesson (avdelningschef kommunikation och kundservice)
Jonas Selander Lyckeborg (tf avdelningschef åvc och farligt avfall)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Thomas Lenneblad (projektledare kommunikation och kundservice)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

En ny föredragningslista är delad till nämnden. Följande förändringar är gjorda: ärende nr 6, ”Principer för avfallstaxa 2007 samt inriktning för taxorna 2008-2010” utgår, ärende nr 15 ”Extra sammanträde” och ärende nr 16 ”Insamlingssystem för returpapper och förpackningar” tillkommer.

Föredragningslistan fastställs.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och Regina Öholm (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 3/2006 är justerat och utsänt.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkänns.

§5 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2005

Dnr: 02-0328/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över revisionskontorets årsrapport och överlämnar detta till revisionskontoret.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Regina Öholm m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) enligt följande:

”Återigen påpekar revisionskontoret problemet med det stora ackumulerade överskottet. Det är pinsamt att nämnden under lång tid har låtit bli att vidta åtgärder för att återbörda överdebiteringen till taxekollektivet.

Det är också intressant att revisionskontoret har synpunkter på ett av de andra områden vi tidigare har kritiserat, nämligen matavfallsinsamlingen. Vi vänder oss emot idéerna om insamling av matavfall från hushållen och det är tydligt att majoriteten kan följa sina egna planer på området. I denna kritik instämmer revisionskontoret.”

§7 Rapport avseende uppstart av entreprenader delområde 1 och 8 (Resta AB samt 2 (Liselotte Lööf AB)

Dnr:29-0466/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

§8 Yttrande över rapporten ”Översyn av stadens administration”

Dnr: 09-0339/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Yttrandet överlämnas som svar på remissen.

§9 Markavtal Linta ÅVC

Dnr: 41-0068/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna markavtal för Linta ÅVC med Luftfartsverket i enlighet med bilaga 1.

2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att beställa byggentreprenad av ÅVC Linta.

3. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återlämna Torntrappan 1 till Markkontoret samt dra tillbaka tillståndsansökan för ÅVC Torntrappan.

4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§10 Samverkan kring privatinförda glasförpackningar

Dnr: 51-0458/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden beslutar att inte godkänna modellavtalet.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Regina Öholm m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) enligt följande:

”Förvaltningen talar i tjänsteutlåtandet om systemfel. Vi instämmer i att ett sådant föreligger, men menar att det är en from förhoppning att tro att det skulle gå att konstruera ett allomfattande europeiskt pantsystem. Snarare står problemet att finna i den svenska lagstiftningen på området.

Vi har vid ett flertal tillfällen påpekat de många svårigheter med dagens renhållningspolitik som är föranledda av nuvarande utformning av lagar och förordningar på området. En grundläggande översyn av dessa är nödvändig om vi skall komma tillrätta med dagens problematik med framför allt återvinningsstationerna och inte minst med hänsyn tagen till den enskilde stockholmarens krav på en fungerande renhållningspolitik.”

§11 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 51-0079/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§12 Förslag till tjänstegaranti för sophämtning vid villa- och radhus

Dnr: 29-0465/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens förslag godkänns.

§13 Slutrapport Miljölaboratoriets filmtävling

Dnr: 19-0304/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Thomas Lenneblad presenterar och visar tre av de filmer, inklusive det vinnande bidraget, som inkommit till tävlingen.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Nämnden godkänner slutrapporten.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp) och Olof Tappert m fl (s) enligt följande:

”Miljölaboratoriets filmtävling är ett bra exempel på hur man på ett inspirerande sätt kan engagera unga människor i miljöfrågor. I samband med kommande budgetarbete är det angeläget att se över hur evenemanget kan bli årligen återkommande.”

§14 Anmälan planerad upphandling av reklambyrå

Dnr: 05-0476/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns

§15 Extra sammanträde

Dnr: 09-0515/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Datum för ett extra sammanträde fastställs till onsdagen den 23 augusti kl 16.30.

§16 Insamlingssystem för returpapper och förpackningar

Dnr: 51-0516/06/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras. Mötet ajourneras.

Bifall yrkas

dels av Yildiz Kafkas (mp), Regina Öholm m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) till att ärendet bordläggs

dels av Olof Tappert m fl (s) till att ärendet avgörs i dag.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med yrkande av Yildiz Kafkas (mp), Regina Öholm m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) att ärendet bordläggs.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Olof Tappert m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om att ärendet avgörs i dag.

§17 Rapport från förvaltningschefen

· Dukat till nämnden

Ø En rapport från stadsledningskontoret ”Politikerna, styrningen och beslutsunderlagen” är dukad till nämnden

· Markupplåtelseavtal

Förvaltningen återkommer till nämnden i augusti/september med markavtal avseende Åvc Bredäng respektive Åvc Frihamnen.

· Åvc Linta

Byggstart för Åvc Linta sker under sommaren.

· Lövsta

Nils Lundkvist visar bilder och berättar om den pågående rivningen ute på Lövsta och om hur arbetet med sluttäckning av tippen går till. Frågor ställs och besvaras.

§18 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

Ordförande önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.