Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2004-09-01

Sammanträde 2004-09-01

Datum
Klockan
16:30
Plats
stadshuset, Drätselnämndens sessionssal 3 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen

6 Rapport om Kommunfullmäktigeuppdraget att ta ett samlat grepp om verksamhetsavfall, exempelvis från centrumanläggningar

7 Plan på genomförande av verksamhetsmässiga förändringar baserade på avfallstaxa 2005

8 Rapport om förutsättningarna för återbruksverksamhet i anslutning till återvinningscentralerna

9 Lägesrapport framtida återvinningscentraler

10 Remiss av promemoria om investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus

11 Kostnadsberäkningar för ombyggnader och installationer av källsorteringsanläggningar i de tre pilotprojektområdena (RHN 2003-11-05)

12 Rapport om förfrågningsunderlag nytt verksamhetssystem

13 Överklagande till kammarrätten avseende upphandling

14 Rapport om Kf-uppdrag att verka för att mängden byggavfall som läggs på deponi ska minska genom ökad rådgivning och incitament för förbränning

15 Rapport om fastighetsnära insamling mm

16 Yttrande över remiss avseende ”Informationsteknisk plattform för Stockholms stad, förslag till slutrapport”

17 Rapport om medarbetarenkät

18 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas                           Ewa Schenström

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                            ordförande

Anders Hellström (m)                                          vice ordförande §§ 18-19

Eva Oivio (s)

Olof Tappert (s)

Stellan Hamrin (v)                                               §§ 8-19

Ewa Schenström (m)

Karl Bern (fp)

Ersättare: Mikael Hussner (s)

Dick Urban Vestbro (v)                                     tjänstgörande §§ 1-7, §§ 1-16

Jim Nilsson (mp)

Thorwald Nilsson (m)                                        tjänstgörande §§ 1-17

Lars Fernqvist (fp)

David Winks (kd)                                             §§ 4-19

Frånvarande: Agnetha Falck Rodriguez (s)

Borgarrådssekreterare: Nicolas Heyum

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundqvist SACO

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Marita Söderqvist (avdelningschef administration)

Christina Durling (informationsansvarig)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

Jonas Selander Lyckeborg (handläggare åvc och farligt avfall)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)


Ordförande hälsade alla välkomna tillbaka efter sommaren och öppnade sammanträdet.

Johan Castwall presenterade Jonas Selander Lyckeborg som är ny medarbetare på avdelningen för Åvc och farligt avfall.

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och Ewa Schenström (m) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 5/2004 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Frågor ställdes och besvarades. Anmälningarna godkändes.

§5 Rapport om fastighetsnära insamling

Dnr:22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 22 september.

§6 Rapport om kommunfullmäktigeuppdraget att ta ett samlat grepp om verksamhetsavfall, exempelvis från centrumanläggningar

Dnr:39-0301/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Majoriteten uttryckte att man förväntar sig att

förvaltningen kommer med en mer komplett redovisning där samtliga centrumanläggningar redovisas, samt även förvaltningens synpunkter på hur Renhållningsförvaltningen kan verka för att övriga verksamheter ska kunna organisera sin avfallshantering.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

§7 Plan för genomförande av verksamhetsmässiga förändringar baserade på avfallstaxa 2005

Dnr: 31-0122/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 22 september.

§8 Rapport om förutsättningarna för återbruksverksamhet i anslutning till återvinningscentralerna

Dnr:23-0360/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.”

Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Ovio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Ovio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Förvaltningens rapport godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning undersöka möjligheten att utveckla återbruksverksamhet vid Lövsta återvinningscentral.

Reservation

En reservation avgavs av Ewa Schenström (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Ewa Schenström (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Förslaget att starta ett försök med en avgränsad torgyta vid Lövsta återvinningscentral är en intressant idé för att närma återvinningshanteringen och second-handmarknaden. Men det tidigare försöket i samarbete med Läkarmissionen visar att problem kan uppstå när avfallshantering och insamling för återbruk blandas ihop.

Föremål lämpliga för återbruk måste vara av en viss kvalité eller anpassade för ett särskilt ändamål för att vara av intresse. Bedömningen av varje enskilt föremål kan egentligen bara den insamlande organisationen göra. Det bör därför ställas förhållandevis stora krav på att återbrukspartnern kan hålla en hög bemanning. Åvc-personal ska inte behöva sätta sina ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att sköta återbrukarpartnerns insamlingsverksamhet.

Skulle försöket utvecklas positivt är det viktigt att alla återbrukarorganisationer och second-handföretag får samma möjligheter på det nya torget, Att bli godkänd som återbrukspartner får inte bli en konkurrensfördel som inte alla har tillgång till.”

§9 Lägesrapport framtida återvinningscentraler

Dnr:23-0313/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades. Ärendet diskuterades. Ordförande underströk att majoriteten lägger stor vikt vid att så fort som möjligt få fram fler återvinningscentraler i Stockholm.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Efter förslag av Ewa Schenström (m) och Karl Bern (fp) beslöt en enig Renhållningsnämnd att avge särskilt uttalande enligt följande:

”I detta sammanhang vill vi framhålla att det vore önskvärt om förvaltningen regelbundet återkom med uppdateringar av lägesrapporten. Inte minst med tanke på den pågående processen om en ny återvinningscentral vid Torntrappan.”

§10 Remiss av promemoria om investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus

Dnr:39-0340/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern (fp).


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. ”Förvaltningens förslag tillstyrkes och överlämnas till kommunstyrelsen.”

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

  1. ”Renhållningsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.

  1. Som svar på remissen anförs:

Regeringens förslag om ett investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus är enligt ärendet kraftigt underbudgeterat. Den sorteringspolitik som dominerat avfallssektorn de senaste åren har många gånger inneburit stora kostnader för fastighetsägare och enskilda. Som förslaget nu är utformat kommer det knappast att räcka för att stimulera fastighetsägare att vidta några åtgärder. Som förvaltningen framhåller finns det i Stockholm fler fastigheter där källsorteringsutrymmen skulle medföra stora ombyggnadskostnader och ta uthyrningsbar yta i anspråk.

Som vi framfört många gånger tidigare borde skattebetalarnas pengar i första hand användas till kostnadseffektiva system. inte till system som innebär nya pålagor och skyldigheter för fastighetsägare och enskilda. Modern förbränningsteknik är kostnadseffektiv och kräver inga ombyggnader eller investeringar av fastighetsägare. Därför bör regeringen och staden i första hand satsa på sådan lösningar.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Yildiz Kafkas (mp) och Stellan Hamrin (v) enligt följande:

” Miljöpartiet och vänsterpartiet ställer sig mycket positiva till regeringens förslag till investeringsstöd, liknande ROT-avdrag för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus. Samtidigt vill nämnden uppmärksamma på bristerna i förslaget som kan leda till att syftet med förslaget inte kan uppnås fullt ut.

Vi ser följande brister i förslaget:

· Stödet på totalt 400 miljoner kronor för hela landet är långt ifrån tillräckligt, då behovet för en heltäckande fastighetsnära källsorteringsanläggningar uppgår bara i Stockholm till ca 2,6 miljarder kronor och 400 miljoner kronor motsvarar endast behovet i de tre försöksstadsdelarna i Stockholm (Norrmalm, Kungsholmen och Hässelby och Vällingby)

· Idag utgör storstädernas kärnområden det största problemet för att inrätta fastighetsnära källsortering. Därför är det olyckligt att regeringen föreslår att de 400 miljonerna ska fördelas över hela landet, utan prioriteringar.

· Procentsatsen för skattereduktion på 30 % är alldeles för lågt satt för att kunna få den önskade effekten. Risken finns att intresset inte blir stor och det budgeterade stödet dras tillbaka för att användas för något annat. Nämnden anser att procentsatsen borde ligga på 70 % i likhet med stimulansstödet till solceller. Vid ett stöd på 70 % skulle intresset vara betydligt större.

· Tiden för utnyttjandet av stödet, 18 månader är för kort. Syftet med denna begränsning anges vara översynen av PBL som bedöms vara klar under tiden. I fall att PBL-översynen inte leder till krav på fastighetsägarna att inrätta källsorteringsanläggningar i eller i anslutning till sina fastigheter bör stödet förlängas.”

§11 Kostnadsberäkning för ombyggnad och installation av fastighetsnära källsorteringsanläggningar i pilotstadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Hässelby- Vällingby

Dnr:39-0304/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Ewa Schenström (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Utredningen läggs till handlingarna.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Utredningen läggs till handlingarna.

2. I övrigt anförs:

”Förvaltningens utredning visar med all önskvärd tydlighet de stora kostnader som en full utbyggnad av den fastighetsnära källsorteringen skulle föra med sig. Utredningen kommer egentligen inte fram till något nytt, stadens fastighetsägare har sedan länge varnat för de kostnader som den nuvarande sorteringspolitiken för med sig.

En full utbyggnad av fastighetsnära källsortering är inte realistisk mot bakgrund av de kostnader som utredningen anger. Framför allt inte i innerstaden, där kostnaden anges till ca 14 000 kr per lägenhet. I ytterstaden är kostnaderna inte lika stora, men ändå så stora att rotavdraget inte täcker kostnaderna. Med utredningen som grund menar vi att det redan nu kan slås fast att någon medelsansökan inte bör bli aktuell.”

§12 Lägesrapport avseende ”Upphandling av nytt verksamhetssystem”

Dnr: 05-0271/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.

§13 Överklagande till kammarrätten avseende upphandling

Dnr: 04-0327/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. ”Renhållningsnämnden återkallar överklagandet av länsrättens dom till kammarrätten.

2. Renhållningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra om upphandlingen i den del som avser brännbart.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat”

§14 Rapport om Renhållningsnämndens arbete för att mängden byggavfall som läggs på deponi ska minska genom ökad rådgivning och incitament för förbränning

Dnr: 23-0363/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

§15 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§16 Yttrande över remiss avseende ”Informationsteknisk plattform för Stockholms stad, förslag till slutrapport”

Dnr:09-0297/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. ”Förvaltningens yttrande godkänns.

2. Förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen och finansroteln.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.”

§17 Rapport om medarbetarenkät

Dnr: 06-0364/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterade ärendet. Frågor

ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§18 Rapport från förvaltningschefen

· Johan Torberger går i pension

Johan Torberger har beviljats särskild ålderspension av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning från den 1 september 2004. Torberger kommer dock fullfölja genomförandet av det så kallade Hondurasprojektet och uppdraget inom Ecoferm AB. Torbergers kostnader för Hondurasprojektet kommer att faktureras Sida genom Renhållningsförvaltningen. Kostnader för uppdraget inom Ecoferm AB faktureras bolaget.

· Mottagning av elektronikavfall

Elkretsens mottagning av elektronikavfall vid LLAB:s anläggning vi Norra Stationsområdet har upphört.

· Ny förordning om producentansvar

Den nya förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter är försenad. Det har riktats kraftig kritik mot det remitterade förslaget och förvaltningen utgår ifrån att en omarbetning kommer att ske. Det nya regelverket ska tillämpas från den 13 augusti 2005.

· Säkerheten på Lövsta åvc

Säkerhetssituationen på Lövsta. Efter vapenhot mot väktarpersonal har huvudskyddsombudet stoppat Falcks väktaruppdrag på Lövsta ÅVC. Deras uppdrag begränsar sig numer till så kallad hemgångseskort för personalen på Lövsta. Bolaget kliver ej ur bilen och rycker inte ut på larm eller skyddslarm utan att polisen följer med.

Vid sidan av att polisen är inkopplad har ett antal olika åtgärder vidtagits

- Småelektronik och kylskåp transporteras bort från ÅVC:n varje kväll.

- Specialcontainer, som behöver modifieras, har ställdes ut i tisdags av El-Kretsen.

- Staket lagas och förstärks.

- Sly runt staket ska röjas.

- Svensk freon ska omgående börja förvara sina kompressorer inomhus.

- Falcks radiotäckning ses över.

- Nattbelysning ska sättas upp.

· Sammanträdet den 22 september

Nästa sammanträde den 22 september kommer att hållas i förvaltningens nya lokaler på Rökerigatan 23-27.

· Öppet hus

Förvaltningen kommer att ha öppet hus för leverantörer och samarbetspartners i de nya lokalerna den 7 oktober från kl 15:00.

· Övrigt

En skrivelse från Resta som inkommit till förvaltningen är delad till nämnden.

Naturvårdsverkets rapport Samla in och Återvinn är delad till nämnden för kännedom.

Inbjudan till Återvinningsdagarna är delad till nämnden för kännedom.

Information om konferens i Åbo ”Towards Waste-Free Lifestyles” den 28-29 oktober är delad till nämnden. Sista anmälningsdag är den 14 oktober. Intresseanmälan lämnas till Åse Geschwind.

§19 Övriga frågor

· Tidningsinsamling

Jim Nilsson (mp) frågade vad som hänt i frågan om att tidningsinsamlingen från portar och grindar ska upphöra. Johan Castwall svarade att det inte hänt så mycket under sommaren, men att Sita bl a förbereder utställning av ytterligare behållare samt skriver information till samtliga fastighetsägare om att mot ersättning erbjuda fastighetsnära hämtning.

· Bok om sopor

Lars Fernqvist (fp) undrade om boken ”Sopor hit och dit” kommit ut än. Författaren till boken var på Rvf konferensen i våras och boken beräknades då komma ut under sommaren. Christina Durling svarade att boken är försenad men att hon kommer att dela ut den till nämnden så fort den är klar.

· Information vid flyttade återvinningsstationer

Yildiz Kafkas påpekade vikten av att en informationsskylt som hänvisar till närmaste återvinningsstation sätts upp då man tar bort en station. Johan Castwall svarade att förvaltningen kommer att framföra det till Förpackningsinsamlingen som är ansvariga i frågan.