Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-08-24

Sammanträde 2005-08-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Förlängning av hämtningsavtal för latrin

7 Yttrande över remiss av motion avseende nämndbeslut vid återtagande av verksamhet i egen regi – moderaterna

10 Rapport om resultatet av förvaltningens publika kampanjer

11 Yttrande över remiss angående Naturvårdsverkets rapport "Kvalitet hos avfall som förs till förbränning"

Dnr: 30-0348/05

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Yttrande över remiss om borttagning av skräp på gator och torg motion av Lotta Edholm (fp)

13 Rapport om fastighetsnära insamling mm

14 Rapport om framtida återvinningscentraler

15 Anmälan av Länsrättens dom avseende överklagande enligt LOU

16 Anmälan av upphandling av transponder för kärl

17 Anmälan av utlandsresor

18 Övergång till kärl för en- och tvåfamiljsfastigheter

19 Svar på skrivelse till nämnden angående att en ordentlig renovering av Lövsta behövs

20 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande

Anders Hellström (m) vice ordförande

Eva Oivio (s)

Olof Tappert (s)

Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s)

Lilian Falkbäck (s)

Dick Urban Vestbro (v) tjänstgörande

Thorwald Nilsson (m) tjänstgörande§§1-9, §§13-21

Lars Fernqvist (fp) tjänstgörande §§10-12

David Winks (kd)

Frånvarande:
Stellan Hamrin (v)

Regina Öholm (m)

Jim Nilsson (mp)

Borgarrådssekreterare:
Emilia Hagberg

ArbetstagarRepresentanter:
Nils Lundkvist SACO

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)

Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

Marita Söderqvist (avdelningschef administration)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

Övriga frågor anmäls. Därefter fastställs föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 5/2005 och 6/2005 är justerade och utsända. Protokollen läggs till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Frågor ställs och besvaras. Anmälningarna godkänns.

§5 Principer för avfallstaxa 2006

Dnr: 01-0288/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 21 september 2005.

§6 Förlängning av hämtningsavtal för latrin

Dnr: 29-0483/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att förlänga innevarande avtal med SITA om insamling och transport av latrin.

§7 Yttrande över remiss av motion avseende nämndbeslut vid återtagande av verksamhet i egen regi

Dnr: 29-0371/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Som svar på motionen överlämnas och åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Motionen bifalls.

2. Därutöver anförs följande:

I en verksamhet som redan idag upphandlar all verksamhet synes det naturligt att en anpassning till motionens intentioner blir något annorlunda än för verksamheter som redan från början har kapacitet att utföra och också utför verksamhet vid sidan av den upphandlade. Att förlängning av avtal eller nya upphandlingar för Renhållningsförvaltningen sker löpande är inte anmärkningsvärt. Desto mer anmärkningsvärt vore det därför om avtalstidens utgång skulle innebära att förvaltningen – utan vidare nämndbeslut eller diskussion – valde att börja utföra exempelvis insamlingsverksamhet i egen regi. Det är för oss uppenbart att en sådan förändring av verksamheten bör föregås av ett konkret nämndbeslut, vilket rimligen måste anses vara intentionen med motionen.

Därtill bör det i sammanhanget poängteras att motionärerna pekar på ett i renhållningssammanhang mycket aktuellt ämne. Den socialistiska majoriteten i nämnden livnär fortfarande tanken om ett återtagande av entreprenader i egen regi. Och detta trots förvaltningens redovisning av de ekonomiska förutsättningarna tydligt visar på det stora ekonomiska risktagande ett återtagande skulle innebära.

I ett tidigare upphandlat ärende valde nämndens majoritet att förkorta avtalets längd i mån om att återigen till den kommande våren kunna undersöka möjligheterna till återtagande i egen regi. Det skall bli mycket intressant att se om den socialistiska majoriteten väljer politiska dogmer framför god hushållning med skattebetalarnas medel i detta ärende.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i det förslag till beslut som Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp) yrkar på.

§8 Hondurasprojektet

Dnr: 45-0925/00

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterar ärendet.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden godkänner denna anmälan och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.

§9 Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun, inklusive föreskrifter och Avfallsplan 2006-2010

Dnr: 30-0200/03

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 21 september 2005.

§10 Rapport om resultatet av förvaltningens publika kampanjer

Dnr: 19-0482/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§11 Remissvar avseende Naturvårdsverkets rapport ”Kvalitet hos avfall som förs till förbränning” Dnr 303-1967/2005

Dnr: 30-0348/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Det är lätt att instämma i förvaltningens och Naturvårdsverkets uppfattning att det är omöjligt att detaljreglera kvaliteten på avfallet. Vi vill liksom tidigare framhäva att inte bara förordningar på området utan även miljöbalken i dess nuvarande omfattning bör ses över och ändras med hänvisning till de idag mycket illa fungerande återvinningsstationerna och annan fast nära källsortering. Det bör även understrykas att vi anser att förbränning av sopor i flertalet fall är den bästa och mest rationella metod som finns till hands för att omhänderta merparten av hushållsavfallet.”

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i det förslag till beslut som Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp) yrkar på.

§12 Yttrande över remiss om borttagning av skräp från gator och torg. Motion av Lotta Edholm

Dnr: 53-0349/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern m fl (fp) och Anders Hellström (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Yttrandet överlämnas till Gatu- och fastighetsroteln.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl Bern m fl (fp) och Anders Hellström (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut bifalls i huvudsak.

2. Motionen bifalls.

3. Därutöver anför följande:

Vi kan med glädje konstatera att förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det krävs krafttag för att få bort sopor och skräp från Stockholms gator. Stort ansvar ligger på stadsdelsförvaltningarna som i fortsättningen måste prioritera städning i större utsträckning. Kostsamma centrala satsningar på agenda 21-samorndare ska omdistribueras till städning av gator och parker.”

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i det förslag till beslut som Karl Bern (fp) och Anders Hellström (m) yrkar på.

§13 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 51-0010/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§14 Lägesrapport om framtida återvinningscentraler

Dnr: 41-0018/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av Länsrättens dom avseende överklagande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU

Dnr: 04-0480/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall informerar om att Länsrättens dom inte överklagats och att avtal nu tecknats.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.


§16 Anmälan av upphandling av transponder för kärl

Dnr: 05-0097/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av utlandsresor

Dnr: 29-0479 /05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Övergång till kärl för en- och tvåfamiljsfastigheter

Dnr: 01-0484/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 21 september 2005.

§19 Svar på skrivelse En ordentlig renovering av Lövsta behövs

Dnr: 41-0431/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Som svar på skrivelsen ”En ordentlig renovering av Lövsta behövs!” godkänna förvaltningens redovisning.”

Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

dels till förvaltningens förslag till beslut.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Förvaltningens redovisning godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på en mer genomgripande utveckling av Lövsta till en komplett och modern återvinningscentral.

3. Därutöver anförs följande:

Nämnden betraktar det påbörjade upprustningsarbetet i Lövsta som en första etapp för att bygga upp en mer fulländad återvinningscentral som kan utvecklas till en anläggning jämförbar med de övriga etablerade återvinningscentralerna i staden. Lövsta måste få ökad kapacitet.

Det är viktigt att förvaltningen deltar i diskussioner med bl a markkontoret och stadsbyggnadskontoret om en mer långsiktig plan för hela Lövstaområdets framtida användning.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§20 Rapport från förvaltningschefen

Förhandlingar pågår med SITA om Återvinningsbåten och med LLAB om återvinningscentral i Vanadisberget.

  • Elektronikavtal

Nytt avtal med El-kretsen om omhändertagande av el – och elektronikprodukter är ännu inte tecknat. Diskussioner pågår med utgångspunkt från standardavtalet och med inriktning på lokal anpassning till Stockholm.

§21 Övriga frågor

Yildiz Kafkas (mp) föreslår att en utbildning hålls för nämndens nya ledamöter och ersättare. Johan Castwall svarar att förvaltningen kommer att planera en sådan utbildning.

  • Sophantering i Rinkeby / Tensta

Eva Oivio föreslår ett gemensamt möte med stadsdelsnämnden och gemensamma krafttag för att komma tillrätta med sophanteringen i Rinkeby / Tensta.


  • Konferenser

Dick Urban Vestbro (v) uttrycker önskemål om att få uppslag till olika intressanta miljökonferenser o dyl. Yildiz Kafkas (mp) understyrker vikten av at informationsflödet är allsidigt. Johan Castwall svarar att förvaltningen löpande kommer att vidarebefordra information till nämnden.

  • Information om sopsugssystem

Anders Hellström (m) har önskemål om att få en föredragning om sopsugsystem. Johan Castwall föreslår att Enwac bjuds in för att hålla en föredragning i anslutning till ett nämndsammanträde.

  • Möte med revisorerna

Revisorerna önskar träffa nämnden. Nämnden föreslår en tidpunkt som är förlagd till någon eftermiddag. Johan Castwall lovar att återkomma till nämnden med förslag på tider från revisorerna.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.