Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-26

Sammanträde 2012-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husbygårdsskolan, Trondheimsgatan 21, ingång från skolgården. (Skolan ligger ovanför Husby badet)

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen - enskilt ärende

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB).

7 Upphandling av verksamhetsdrift - Kista ungdomsgård

Öppet sammanträde

8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Projekt "Verksamhet och hälsa" - Elenor Marklund-Bergman

Beslutsärenden

9 Kompletterande redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens granskning av socialpsykiatrin 2010 (begränsad utsändning av bilagor - endast till gruppledare. Samtliga bilagor finns dock att tillgå för påseende hos nämndsekreteraren)

10 Statistik över antal begärda yttranden från länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Riksdagens ombudsmän (JO)

Svar på skrivelse (MP)
Dnr 598-2011-1.6.

11 Angående ungdomars medinflytande

Svar på skrivelse (MP)
Dnr 707-2011-5.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Angående jämställdhet inom Rinkeby-Kista

Remissärenden

13 Ombyggnad av Rinkebystråket i stadsdelen Rinkeby, (dp 2009-19937-54) (begränsad utsändning av bilagor - endast till gruppledare. Samtliga bilagor finns dock att tillgå för påseende hos nämndsekreteraren samt stadsbyggnadskontorets hemsida)

Anmälningsärenden

14 Projektplan för PIM (praktisk IT och mediekompetens)

15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

16 Konferenser och utbildningar

19 Pensionärsrådets protokoll

20 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 1 februari 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 2 januari 2012 justerades den 2 januari 2012.

§4 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen – enskilt ärende

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB).

§7 Upphandling av verksamhetsdrift - Kista ungdomsgård

§7 A Anmälan angående gemensam markskötsel i Rinkeby – BID

§8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Elenor Marklund-Bergman informerade om projektet ”Verksamhet och hälsa”. Projektet har beviljats medel i form av stöd från Svenska Europeiska socialfonden, EFS-rådet. Projektets mål är att minska kort- och långtidsfrånvaron genom ökat individuellt ansvarstagande och inflytande på arbetsplatsen. I projektet deltar Farsta stadsdelsförvaltning, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt Upplands Väsbys kommun.

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning deltar verksamhetsområdena

omsorg om personer med funktionsnedsättning (två enheter), förebyggande ungdomsinsatser (en enhet), förskola (två enheter) och äldreomsorg (en enhet).

§9 Kompletterande redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens granskning av socialpsykiatrin 2010

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på Socialstyrelsens begäran om redovisning av vidtagna åtgärder

2. Omedelbar justering

Ärendet

Under juni 2010 genomförde Socialstyrelsen en tillsyn av stadsdelsnämndens insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning i Rinkeby-Kista. Socialstyrelsen skickade ut enkäter, genomförde intervjuer, besökte verksamheter, granskade akter och tog del av styrdokument. Socialstyrelsen riktade därefter kritik på åtta punkter då stadsdelsnämnden inte uppfyllde lagstiftningen och dess intentioner i alla delar som tillsynen avsåg. Den 16 december 2010 tillställdes Socialstyrelsen ett yttrande från nämnden av vilket det framgick hur förvaltningen planerat att åtgärda respektive brist. Socialstyrelsen begär nu en detaljerad redovisning av hur respektive påtalad brist har åtgärdats samt vad uppföljningen av de vidtagna åtgärderna visat.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2012. Dnr 1.6.-282-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Statistik över antal begärda yttranden från länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Riksdagens ombudsmän (JO)

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Jakob Dencker m.fl. (MP) har i en skrivelse till nämnden yrkat på att förvaltningen sammanställer statistik över antal begärda yttranden från Socialstyrelsen och Riksdagens Ombudsmän (JO) som inkommit till nämnden under en femårsperiod. Om det är så att antalet yttranden ökat erfordras en förklaring till varför.

Förvaltningen anser inte att det på grundval av statistiken som redovisats är möjligt att dra slutsatsen att antalet begärda yttranden från länsstyrelsen, Socialstyrelsen och JO har ökat.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2012. Dnr 1.6.-598-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi tackar tjänstemännen för en mycket noggrann och klargörande undersökning.

Intressant att få beskrivet det totala antalet handlagda ärenden vid förvaltningen 2010. Det ger ett tydligare perspektiv. Den totala mängden uppgår till 5290 och den sociala omsorgen tillsammans med omsorgen för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri står för en stor del, 2590.

Det borde anses som ett bra resultat att socialstyrelsen (länsstyrelsen) och JO under fyra års tid endast begärt in 26 yttranden totalt och av dem endast i 6 ärenden krävt åtgärd.

När man skärskådar förvaltningens svar så kan man se att de antal ärenden som vi upplevt som många den senaste tiden i stort sett handlar om ej verkställda beslut. Vi har fått redogörelser för att detta område har särskilda svårigheter i vår stadsdel och vi har förstått att man arbetar hårt för att få till stånd kortare handläggningstider.

§11 Angående ungdomars medinflytande

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse den 3 november 2011 från Jakob Dencker m.fl. (MP)

Ärendet

En skrivelse från Jakob Dencker m.fl. (MP) daterad 3 november 2011 har lämnats till stadsdelsförvaltningen angående ungdomars medinflytande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2012. Dnr 5.-707-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Angående jämställdhet inom Rinkeby-Kista

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse den 3 november från Mia Päärni m.fl. (S).

Ärendet

I en skrivelse från Mia Päärni m.fl. (S) daterad 18 april 2011 ställs frågor kring tjejer respektive killars fördelning utifrån t.ex. besök på de olika mötesplatserna inom stadsdelen, fördelning av resurser (rent ekonomiskt) för olika verksamheter som vänder sig till båda könen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2012. Dnr 1.6.-717-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens svar

Att därutöver föreslå att:

- Förvaltningen genomför en enkät för att ta reda på mer om hur kvinnor i olika åldrar upplever sin rörelsefrihet, tillgången till kontinuerliga verksamheter (ej lovaktiviteter eller enskilda events) och hur de upplever tillgången och tryggheten i det offentliga rummet (t ex torg)

- Förvaltningen redovisar vad som framkommit i den dialog man har haft med kvinnogruppen samt ungdomsgårdar och träffpunkter.

I övrigt tackar vi för förvaltningens svar men lägger en ny skrivelse med tydligare frågor. Vi vill veta mer om hur många tjejer som faktiskt besöker de verksamheter som finns i stadsdelen, hur personalen för statistik och var detta redovisas. Då tänker vi framförallt på både fritidsgårdar, träffpunkter och återkommande verksamhet och inte de lovaktiviteter som finns eller enskilda events.

Vi är inte heller säkra på att vi läser rätt kring vilka verksamheter som vänder sig enbart till tjejer/kvinnor.

Vi vill också veta vad förvaltningen har för strategi för att driva tjejforum även när/om Rädda Barnen inte finns med som samarbetspart längre.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett gemensamt uttalande.

I sin skrivelse utgår Socialdemokraterna med ledande frågor ifrån att kvinnor/tjejer missgynnas i vår stadsdel samt undersöker endast tryggheten för tjejer/kvinnor och med det visar tydligt att jämställdheten och jämlikheten inte står högst upp socialdemokraternas agenda då man totalt ignorerar att ta upp frågorna gällande män/poljkar. I ett öppet och demokratiskt samhälle är det nödvändigt och värdefullt att alla människor, oberoende av kön, ålder, etnicitet etc. lätt ska kunna mötas, umgås och, bland annat genom samverkan, utvecklas.

Vi anser att det är viktigt att främja såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns medverkan och integration i samhället. Att alla, inte bara personer från en eller några grupper, känner sig delaktiga och positivt bekräftade i det offentliga rummet och samtalet men också, exempelvis, i skolan och på arbetsmarknaden. Självklart, som en del av detta, ska också alla uppleva sig kunna vistas och verka på våra offentliga platser utan att riskera att bli trakasserade eller ifrågasatta.

Vi har i Alliansen ambitionen att på sikt uppnå och upprätthålla både en mycket hög grad av såväl jämställdhet som integration i våra stadsdelar samt i Stockholm och Sverige som helhet.

I våra stadsdelar skall pojkar och flickor växa upp tillsammans sida vid sida och ges samma möjligheter från förskola till arbetslivet. För att kunna närma oss dessa mål är det av grundläggande vikt att på ett bra sätt, noggrant och utan förutfattade meningar, kartlägga och analysera vilka omständigheter som underlättar respektive hindrar detta.

I förvaltningens svar framkommer att det finns en önskan från ungdomar att träffas tillsammans (punkt 3) samt att både riktade som mer allmänna satsningar görs för att erbjuda attraktiva mötes- och samlingsplatser (punkt 1 och 4-6). Alla dessa saker är glädjande och steg i rätt riktning. I ljuset av vad som dock också framkommer i svaret är det viktigt att fortsätta arbetet med tjejers och kvinnors ökade närvaro och delaktighet i vårt samhälle. Flickor/kvinnor ska kunna vistas och verka i vårt demokratiska och öppna samhälle på våra offentliga öppna platser utan bli trakasserade eller ifrågasatta av olika extrema personer eller åsikter.

Det är till sist viktigt att poängtera att även om människor i statistik redovisas som tillhörande en eller annan grupp är det som tur är ganska sällan som människor i verkligheten bara definieras av/definierar sig själva genom exempelvis sin etniska eller könsmässiga tillhörighet. Människor är, bör ses och behandlas som individer i första hand och som tillhörande en grupp i andra hand.

§13 Ombyggnad av Rinkebystråket i stadsdelen Rinkeby (DP 2009-19937-54)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Ett förslag till detaljplan för del av Rinkebystråket i Rinkeby har upprättats av stadsbyggnadskontoret och ställs ut under tiden 21 december 2011 – 25 januari 2012. Syftet med planen är att genom en omdaning av gatumiljön och nya paviljonger levandegöra Rinkebystråket, från Rinkeby centrum till Hjulstavägen. Förvaltningen har i allt väsentligt inget att invända mot det utställda förslaget. Förvaltningen lämnar några synpunkter beträffande de brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekter som planen har att hantera.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2012. Dnr 1.5.3.-849-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Under ärendets behandling ställde nämnden fråga till förvaltningen angående utställning av förslaget till ombyggnad av Rinkebystråket vid medborgarkontoret i Rinkeby. Förvaltningen återkommer med svar till nämnden vid nästa sammanträde.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att kostnaderna för ombyggnationen inte ska drabba hyresgästerna hos Familjebostäder

Att därutöver anföra följande:

Rinkebystråket är en av huvudgatorna i Rinkeby och är för många infarten i Rinkeby. Dess utformning ger därför också det första intrycket av stadsdelen. De föreslagna förändringarna är positiva och tror vi kommer att ge ett mer välkomnande intryck. Vi noterar att man lyssnat på Rinkebyborna och låtit gångbroarna bli kvar samt att de föreslås få en mer öppen utformning. Höjningen av dem är positiv och vi hoppas att högre fordon (flyttbilar och charterbussar etc) därmed kan köra sträckan fram till centrum.

Ett problem som för närvarande finns på Rinkebystråket är de bilköer som skapas vid nuvarande busshållplatser. Ofta kommer två eller tre bussar samtidigt till hållplatsen varför otåliga bilister väljer att köra på fel sida med uppenbara risker för kollision med mötande trafik och även risk för gående att bli påkörda. Vi föreslår därför att den nya busshållplatsen blir placerad indragen från gatan så att annan trafik kan passera utan att köra på fel sida.

Viktigt är också att det finns utrymme för andra typer av verksamheter än kommersiella. Vilka och varför måste bestämmas i dialog med Rinkebyborna.

Ombyggnaden av Rinkebystråket innebär stora förändringar för Rinkeby och då främst för de boende i närheten. Vi förutsätter därför att kommunikationen med Rinkebyborna fortsätter inför och under planering och genomförande av förslaget. Det är också viktigt att information finns tillgänglig på olika språk. Endast då kommer ombyggnationen att välkomnas och uppskattas av Rinkebyborna.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar


- att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

- att godkänna planerna på omstrukturering av Rinkebystråket under förutsättning att vi får tillfredsställande svar på ett antal frågor.

I den följande texten finns ett antal frågor som vi ställer oss i samband med dessa planer. Vi anser att det behövs förändringar och utveckling i Rinkeby. Det är framför allt sociala satsningar som behövs. Förändringar i stadsbilden kan dock också vara viktiga. Vi är positiva till att man snyggar till Rinkebystråket. Vi har dock ett antal frågor om hur det ska gå till.

Kommer alla näringslokaler att bära sig?

Dessa planer för omstrukturering är bara en del av det som planeras hända i Rinkeby. Vi har tidigare sett planer för omstrukturering av Rinkeby allé. När man bryter loss bitar, delprojekt, av ett helt område kan det bli svårt att se helheten. I navet mellan Rinkebystråket och Rinkeby allé ligger Rinkeby Centrum där det även finns vissa planer på förnyelse!

Vad innebär det? Vi undrar hur Rinkeby Torg och gallerian påverkas av dessa planer.

Kommer de nya butikerna och restaurangerna att bära sig? Finns det tillräckligt kundunderlag för att näringsverksamhet i alla dessa paviljonger ska bära sig?

Kommer butikerna och restaurangerna och caféerna på Rinkeby Torg och i Gallerian klara sig om de får konkurrens från nya ställen?

Vilka hyresnivåer kommer det att bli i de nya paviljongerna med butiks- och restauranglokaler?

Koppling med Kista?

I beskrivningen av planerna talas det om att det nya Rinkebystråket ska bli en del i att förstärka kopplingarna med Kista. På vilket sätt ska denna koppling med Kista se ut? Tidigare inom Vision Järva 2030 talades det om någon sorts ny förbindelse över Järvafältet, t ex genom en bussgata. Är det dessa planer som dyker upp igen? Vi vill inte ha ytterligare trafik i Igelbäckens kulturreservat på Järvafältet. Att åka buss 514 från Rinkeby till Kista tar ca 10 minuter och att gå över Järvafältet mellan Rinkeby och Kista tar ungefär 15 minuter. Vi är därför mycket tveksamma till att det skulle behövas ytterligare förbindelser över Järvafältet.

Bibehållen trafikseparering?

Det är positivt att man behåller gångbroarna. Ombyggnaden av Rinkebystråket riskerar dock att leda till en mer otrygg miljö för barnen eftersom trafiksepareringen försvinner och cyklar kommer att blandas med bilar på gatan. På andra platser i Stockholm försöker man separera cyklar och bilar här gör man tvärtom.

Cykelmöjligheter?

I stadens program ”Cykling i Järvaområdet – åtgärdsprogram” så är Rinkebystråket ett lokalt cykelstråk. Det är olyckligt om omstruktureringen av Rinkebystråket leder till att cykelmöjligheter försämras. Vi tror att det behövs cykelfält på bilvägen. Får man rum med det? Miljö- och hälsoskyddsnämnden trycker i sitt remissvar på att man behöver cykelfält.

Hyresgästerna betalar?

Det står i ärendet att familjebostäder äger 11 fastigheter med tomträtt och att staden överlåter till AB Familjebostäder de fastigheter som bolaget nu innehar. Innebär detta stora kostnader för Familjebostäder? Om Familjebostäder ska betala kostnaderna kommer väl hyresgästerna i slutändan betala det med sina hyresnivåer. Det är högst diskutabelt om hyresgästerna ska betala upprustningen av Rinkebystråket. Vägar ska bekostas av kommunen inte av bostadsbolagen.

Förortens karaktär

Vissa tycker att förorten skall få behålla förortskaraktär, och att man inte behöver eftersträva ”stadsmässighet” i stadsdelarna i Järvaområdet. Rinkeby behöver inte efterlikna innerstaden, menar dessa. Detta är i viss mån en smaksak, och kan diskuteras.

. I området revs på 80-talet hus för att skapa grönytor för barnen och luft mellan husen. Nu ska området plötsligt bli ”stadslikt” och förtätas utan att någon analys gjorts av varför en förtätning nu är viktig när det tidigare var för tätbebyggt.

Situationen för Rinkeby centrum

Det finns en pizzeria och en kebabkiosk vid torget. Restaurangen i Folkets hus har lagts ner. Det finns en afrikansk restaurang längre ner mot Rinkeby allé. Det finns en ny "arabisk" restaurang där blomsteraffären låg, och vi har fått information om att i den gamla tygaffären ska en servering öppna. Ingen av dessa är överfulla av kunder.

Dennis livs flyttade till Spånga. Blomsteraffären och banken har lagts ner. Nu flyttar sybehörs/tygaffären. Vi frågar oss om man tänker montera ner torget? Vet man något som vi inte vet? Konkurrerar inte de tänkta butikerna och restaurangerna på Rinkebystråket med de butiker och restauranger som redan finns på torget? Kommer så många människor som inte bor i Rinkeby söka sig dit för att handla och äta/fika i Rinkeby? Vi ställer oss mycket tveksamma till det.

Rinkeby centrum har förlorat mycket av kundunderlaget sedan förvaltningshuset revs och 400 arbetsplatser försvann. Vi anser att det är ansvarslöst att planera för en ny butiksgata utan att göra en grundlig analys av kundunderlaget, vilket inte har gjorts. Tomma butikslokaler kommer att innebära förluster för Familjebostäder, vilket på sikt belastar hyresgästerna. Tomma lokaler riskerar att påverka hela miljön runt stråket negativt och bidra till otrivsel i stadsdelen.

Genom nedläggningen av Bredbyskolan riskerar ännu fler arbetsplatser att försvinna, vilket riskerar att minska kundunderlaget ytterligare.

Ingen utställning i Rinkeby?

Någon utställning över Rinkebystråket i Rinkeby Folkets hus finns inte och har inte funnits trots att det står så i ärendet. På Folkets Hus hänvisade man till Bocentrum som inte heller har någon utställning!

Sammanfattningsvis

Vi är positiva till att rusta upp och förbättra i miljonprogramsområdena. Områdena har vissa problem, och det behövs förbättringar och utveckling. Men förändringar ska vara genomtänkta och genomföras med viss respekt för områdets karaktär och i samverkan med de boende. Vi har en känsla av att så inte har skett i det här fallet.

Reservation 3

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

1. Att avslå förslaget

2. Att därutöver anföra

Vänsterpartiet yrkar avslag på förslaget till ombyggnad.

Vi har också i Familjebostäders styrelse yrkat avslag på att Familjebostäder ska bekosta ombyggnaden av själva vägen. Vägar ska bekostas av kommunen inte av bostadsbolagen.

Ombyggnaden av Rinkebystråket leder till en mer otrygg miljö för barnen eftersom trafiksepareringen försvinner och cyklar kommer att blandas med bilar på gatan.

På andra platser i Stockholm försöker man separera cyklar och bilar här gör man tvärtom. I området revs på 80-talet hus för att skapa grönytor för barnen och luft mellan husen. Nu ska området plötsligt bli ”stadslikt” och förtätas utan att någon analys gjorts av varför en förtätning nu är viktig när det tidigare var för tätbyggt.

Rinkeby centrum har förlorat mycket av kundunderlaget sedan förvaltningshuset revs och 400 arbetsplatser försvann. Vi anser att det är ansvarslöst att planera för en ny butiksgata utan att göra en muntlig analys av kundunderlaget, vilket inte har gjorts. Tomma butikslokaler kommer att innebära förluster för Familjebostäder, vilket på sikt belastar hyresgästerna. Tomma lokaler kommer att påverka hela miljön runt stråket negativt och bidra till otrivsel i stadsdelen.

Vi är positiva till att rusta upp och förbättra i miljonprogramsområdena. Men förändringar ska vara genomtänkta och genomföras med respekt för områdets karaktär och i samverkan med de boende. Så har inte skett i det här fallet.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Rinkebystråket är en av huvudgatorna i Rinkeby och är för många infarten i Rinkeby. Dess utformning ger därför också det första intrycket av stadsdelen. De föreslagna förändringarna är positiva och tror vi kommer att ge ett mer välkomnande intryck.

Ett problem som för närvarande finns på Rinkebystråket är de bilköer som skapas vid nuvarande busshållplatser. Ofta kommer två eller tre bussar samtidigt till hållplatsen varför otåliga bilister väljer att köra på fel sida med uppenbara risker för kollision med mötande trafik och även risk för gående att bli påkörda. Vi föreslår därför att den nya busshållplatsen blir placerad indragen från gatan så att annan trafik kan passera utan att köra på fel sida.

Ombyggnaden av Rinkebystråket innebär stora förändringar för Rinkeby och då främst för de boende i närheten. Vi förutsätter därför att kommunikationen med Rinkebyborna fortsätter inför och under planering och genomförande av förslaget. Det är också viktigt att information finns tillgänglig på olika språk.

§14 Projektplan för PIM (praktisk IT och mediekompetens)

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

De åtta förskoleenheterna i Rinkeby-Kista har enats om att under hösten 2011 göra en gemensam fortbildningssatsning inom IT riktat till pedagoger, Praktisk IT och mediekompetens, PIM. I ett första steg utbildas sju examinatorer, en vid varje enhet, som i sin tur utbildar i stort sett samtliga pedagoger, cirka 450 stycken, inom förvaltningen. Förskolecheferna erbjuds samma utbildning. Utbildningen av examinatorerna och förskolecheferna finansieras av Skolverket. Satsningen stämmer väl överens med stadens strategi för utveckling av förskolan.

Dnr 000-819-2010

§15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, ”Angående jämställdhet”, Mia Päärni m.fl. (S).

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§16 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade om inbjudan från Arbetsmarknadsdepartementet, till nationellt rådslag om främlingsfientlighet och intolerans, heldag den 14 mars 2012 i Rinkeby Folkets Hus.

Inbjudan har inför nämndens sammanträde sänts ut till samtliga gruppledare.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 3+3 deltagare anmäls till seminariet samt att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår. Anmälan sker till nämndsekreteraren.

§17 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 1 december 2011 till och med den 11 januari 2012.

§18 Rådet för funktionshindersfrågor - protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor den 15 december 2011.

§19 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 4 januari 2012.

§20 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 21 december 2011, 4 januari,10 januari och 18 januari 2012.