Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Begäran om yttrande till IVO med anledning av klagomål om brister i handläggning

3 Upphandling av driften av sex gruppbostäder och en servicebostad enligt LSS-tilldelningsbeslut

Slutet sammanträde - anmälningsärende

4 Information om utredning enligt lex Sarah i enskilt ärende

Dnr 87-2014-1.4.
Allmänhetens frågestund

4:A Dom från förvaltningsrätten i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsänds ej)
Dnr 620-2013-1.4

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Kerstin Alnervik, verksamhetsområdeschef för Socialtjänst - barn och ungdom, informerar om projekt om det tredelade föräldraskapet

7 Rapport från Järva rent och snyggt 2013 samt ansökan om medel för 2014

8 Begäran om anstånd hos arbetsmiljöverket för Akalla vård- och omsorgsboende

9 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

10 Rengöring av gångbroar

Svar på medborgarförslag Dnr 86-2014-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anhöriginvandring

Svar på skrivelse från (S) Dnr 214-2014.-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Svar på skrivelse från (S) Dnr 157-2014-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Bostadslösa EU-medborgare som vistas i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 802-2013-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

14 Motion om mätning av diskrimineringen på Stockholms krogar

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2014:5) av Stefan Nilsson (MP) och Jonas Eklund (MP)
Dnr 140-2014-1.5.1.

15 Yttrande över revisionsrapport om uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten

Remiss från stadsrevisionen
Dnr 145-2014-1.4.

16 Detaljplan för del av kvarteret Stolpkvarnen m.m. (f.d. Bredby-skolan) i Rinkeby

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 252-2014-1.5.3.

17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 253-2014-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Alkoholservering gällande Restaurang Sushi Yama (Kista)

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 278-2014-1.5.2.

Anmälningsärenden

19 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

20 Konferenser och utbildningar

22 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 9 april 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

a. Protokoll från den 6 mars 2014 b. Protokoll från den 3 april 2014

24 Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

a. Protokoll från den 3 oktober 2013
b. Protokoll från den 6 november 2013
c. Protokoll från den 1 april 2014

25 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Begäran om yttrande till IVO med anledning av klagomål om brister i handläggning

§3 Upphandling av driften av sex gruppbostäder och en servicebostad enligt LSS-tilldelningsbeslut

§4 Information om utredning enligt lex Sarah i enskilt ärende

§4:a Dom från förvaltningsrätten i enskilt ärende

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Rapport från Järva rent och snyggt 2013 samt ansökan om medel för 2014

§8 Begäran om anstånd hos arbetsmiljöverket för Akalla vård- och omsorgsboende

§9 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§10 Rengöring av gångbroar

§11 Anhöriginvandring

§12 Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

§13 ostadslösa EU-medborgare som vistas i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

§14 Motion om mätning av diskrimineringen på Stockholms krogar

§15 Yttrande över revisionsrapport om uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten

§16 Detaljplan för del av kvarteret Stolpkvarnen m.m. i stadsdelen Rinkeby (S-Dp 2013-13195)

§17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

§18 Alkoholservering gällande Restaurang Sushi Yama (Kista)

§19 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§20 Konferenser och utbildningar

§22 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§23:a Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§23:b Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§24:a Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande

§24:b Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande

§24:c Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande

§25 Anmälan av delegationsbeslut

§26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m.

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll