Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
a. Protokoll från den 18 december 2014
b. Protokoll från den 2 januari 2015

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10c § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande i enskilt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm - utsändes senare

5 Yttrande i enskilt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm

6 Yttrande till Kammarrätten i Stockholm avseende särskild avgift enligt 28a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Förvaltningen informerar om förorening av Igelbäcken

Beslutsärenden

8 Verksamhetsberättelse med bokslut år 2014 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd - utsändes senare

Remissärenden

10 Detaljplan för begravningsplats i Järva friområde i stadsdelen Akalla (S-Dp 2006-16107)

11 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 703-2014-1.5.1.

12 Alkoholservering gällande restaurang Zan

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 708-2014-1.5.2.

Anmälningsärenden

13 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

14 Konferenser och utbildningar

16 Protokoll från lokala pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

18 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (264 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10c § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande i enskilt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm

§5 Yttrande i enskilt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm

§6 Yttrande till Kammarrätten i Stockholm avseende särskild avgift enligt 28a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§8 Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2014 Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

§11 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

§12 Alkoholservering gällande restaurang ZAN

§13 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§14 Konferenser och utbildningar

§16 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§17 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan av delegationsbeslut

§19 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§20 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll