Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-28

Sammanträde 2016-04-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum


Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde – beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde – anmälningsärenden

4 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

5 Anmälan av sociala delegationens protokoll (Cirkulerar under sammanträdet)

Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Förvaltningens svar med anledning på fråga från Benjamin Dousa (M) om förvaltningens beredskap inför en eventuellt ökad flyktingstillströmning.

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2016

8 Laglig vägg i Rinkeby-Kista

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-585-2015

9 Öppna väggar, muralmålningar och andra gatukonstprojekt

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-526-2015

10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

10:b Fyllnadsval till sociala delegationen år 2016

Remissärenden

11 Motion om att bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 106-1932/2015)
Dnr 1.5.1.-721-2015

12 Motion om att införa svenska med baby

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 106-130/2015)
Dnr 1.5.1.-115 -2016

13 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårds-förvaltningen Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om omhändertagande av avlidna

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 111 -414/2016)
Dnr 1.5.1.-136-2016

Anmälningsärenden

14 Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2015 samt ansökan om statsbidrag för år 2016

15 Samråd om detaljplan för del av kv. Kvarnberget 2 m.fl. i Rinkeby

16 Hållbara Järva – slutrapportering

17 Attendos patientsäkerhetsberättelse för Kista vård - och omsorgsboende 2015

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

22 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(Cirkulerar under sammanträdet)

24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§4 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

§5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2016

§9 Öppna väggar, muralmålningar och andra gatukonstprojekt

§10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§10:B Fyllnadsval till sociala delegationen år 2016

§11 Motion om att bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces - i staden

§12 Motion om att införa svenska med baby

§13 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om omhändertagande av avlidna

§14 Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2015 samt ansökan om statsbidrag för år 2016

§15 Samråd om delaljplan för del av kv. Kvarnberget 2 m.fl. i Rinkeby

§17 Attendos patientsäkerhetsberättelse för Kista vård- och omsorgsboende 2015

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§19 Konferenser och utbildningar

§21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§22 Anmälan av delegationsbeslut

§23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval