Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor o Läs mer...ch diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med information från Kajsa Björnson om Stockholmsenkäten 2018.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare.

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. (LVU) och anmälan av beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p. (LVU)

(Handlingarna finns tillgängliga hos nämndsekreteraren under sammanträdet)

5 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. (LVU) och anmälan av beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p. (LVU)

(Handlingarna finns tillgängliga hos nämndsekreteraren under sammanträdet)

6 Anmälan av beslut om upphörande av begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. (LVU)

(Handlingarna finns tillgängliga hos nämndsekreteraren under sammanträdet)

7 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

10 Inkomna medborgarförslag

11 Månadsrapport till nämnden i november 2018

12 Ny parklek i Husby

Genomförandeärende
Dnr 3.1.-546-2016

13 Utökade kontorslokaler, Borgarfjordsgatan 14

Dnr 2.6.-579-2018
(Obs! Sent utskick.)

14 Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen 2018

15 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2019

15:a Förordnande att begära handräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

16 Färdplan för ett Stockholm för alla

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-366-2018
(Obs! Sent utskick.)

16:a Utbyggnad av Järva begravningsplats - etapp 1

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.3.-585-2018
(Obs! Sent utskick.)

Anmälningsärenden

17 Rutin för avvikelsehantering

18 Revidering av lokal rutin för lex Sarah

19 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 3, 2018

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

23 Konferenser och utbildningar

24 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

25 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

26 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

27 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§4 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14§ 2 st. 1 p. lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och anmälan av beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14§ 2 st. 2 p. (LVU)

§5 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14§ 2 st. 1 p. lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och anmälan av beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14§ 2 st. 2 p. (LVU)

§6 Anmälan av beslut om upphörande av begränsningar i umgänge enligt 14§ 2 st. 1 p. lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§7 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§10 Inkomna medborgarförslag

§11 Månadsrapport till nämnden i november

§13 Utökade kontorslokaler, Borgarfjordsgatan 14

§14 Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen 2018

§15 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2019

§15:a Förordnande att begära handräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§16:a Utbyggnad av Järva begravningsplats -­ etapp 1

§18 Revidering av lokal rutin för lex Sarah

§19 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§23 Konferenser och utbildningar

§24 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§25 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§26 Anmälan av delegationsbeslut

§27 Inkomna rapporter, skrivelser m.m.