Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2008-12-17

Sammanträde 2008-12-17

Datum
Klockan
15.00
Plats
Serviceförvaltningen, Östgötagatan 10, plan 3

Personalföreträdare ges närvarorätt vid samtliga punkter.

Landgång kommer att serveras. Läs mer... Nämnden avtackar BrittMarie Kyndel.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

6 Månadsrapport per den sista november

7 Inkomna skrivelser

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

- Anette Holm (chef för IT-avdelningen, SLK) presenterar GS-IT samt projektdirektiven för en gemensam växelfunktion
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande och vice ordförande valdes till justerare. Protokollet justeras den 22 december 2008.

§2 Anmälan av protokoll

Protokoll från servicenämndens sammanträde den 19 november 2008, justerades den 26 november 2008.

§3 Verksamhetsplan och budget 2009

Beslut

Servicenämnden godkände verksamhetsplanen och överlämnar den inklusive föreslagna omslutningsförändringar och priser till kommunstyrelsen för godkännande.

Servicenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om sammanlagt 9,9 mnkr.

Ärendet

Stockholm ska enligt stadens Vision 2030 utvecklas till en storstad i världsklass. Denna verksamhetsplan innehåller nämndens planerade arbete under året för att medverka till att infria kommunfullmäktiges tre inriktningsmål i riktning mot visionen.

Vad avser kommunfullmäktiges inriktningsmål Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök redovisas hur nämnden genom Kontaktcenter Stockholm medverkar till målet genom att ge service till företag och andra intressenter.

Avseende målet kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras beskrivs hur Kontaktcenter Stockholm genom information om äldreboenden, förskoleverksamheter etc ska underlätta för invånarnas valfrihet.

§4 Förslag till justerad delegationsordning

Beslut

Servicenämnden godkände i ärendet föreslagna justeringar gällande delegationsordningen.

Vid förvaltningschefens frånvaro inträder i första hand administrativa chefen Christer Edfeldt och i andra hand chefen för verksamhetsområde upphandling Stefan Nordin.

Ärendet

Uppbyggnaden av serviceförvaltningen kommer att fortsätta under 2009 och arbetet måste ske i en hög takt. Exempelvis måste förvaltningen inom kort anskaffa och utrusta lokaler för Kontaktcenter Stockholm. Med anledning av det kommande utökade verksamhetsansvaret och det förbere­dande arbetet inför detta, föreslås att gällande delegationsbelopp höjs. Detta för att få till stånd en effektivare hantering av de frågor som förvaltningen har att lösa under kommande verksamhetsår.

Förvaltningen föreslår att det för samtliga ärendegrupper där förvaltningschefen anges som delegat inom beloppsgränsen 500 tkr sker en höjning av belopps­gränsen för förvaltningschefen till 1000 tkr. På motsvarande sätt höjs belopps­gränsen för verksamhetschef/ avdelningschef från 300 tkr till 500 tkr. För enhets­chefer föreslås ingen förändring (beloppsgränsen är 100 tkr). Vidare föreslås en förändring gällande vem som i andra hand inträder i förvaltningschefens frånvaro vilket framgår av särskild beslutssats.

§5 Förslag till gränssnitt, inrullningsplan och serviceavtal avseende ekonomiadministrationen

Beslut

Servicenämnden godkände gränssnitt, inrullningsplan och serviceavtal för ekonomiadministrationen i enlighet med förslag i tjänsteutlåtande.

Ledamoten Johanna Engman framförde gällande förslag till gränssnitt att rutinerna för hantering av handkassor bör ses över under nästa år. Nämnden instämde i synpunkten.

Ärendet

I januari 2009 inleds servicenämndens verksamhetsansvar för delar av stadens ekonomiadministration. Inför detta har nämnden att fatta beslut i några viktiga ärenden. I tjänsteutlåtande föreläggs nämnden förslag om det gränssnitt som ska gälla mellan servicenämnden och övriga nämnder, förslag till inrullningsplan samt förslag till serviceavtal.

Anmälningsärenden

§6 Månadsrapport per den sista november

Månadsrapporten lades till handlingarna

§7 Inkomna skrivelser

Inspektionsrapport från arkivnämnden anmäldes.

Skrivelsen lades till handlingarna.

§8 Förvaltningschefen informerar

Anette Holm, chef för IT-avdelningen (stadsledningskontoret), presenterade projektet gemensam IT-service. Anette beskrev också kortfattat projektdirektiven gällande uppdraget att bilda en gemensam växelfunktion.

Teenie informerade om att serviceförvaltningen hade en gemensam julfest i förra veckan. Vidare berättade hon att samtliga medarbetare (inkl de kommande medarbetarna inom ekonomiadministrationen) är inbjudna till en informationsträff den 18/12. Träffen avslutas med ett besök i den nya förvaltningslokalerna på Palmfeltsvägen.

Gällande ekonomiadministrationen framförde nämnden att de kommande medarbetarna bör få sina anställningsavtal redan i januari. Detta oavsett när man påbörjar sin anställning i serviceförvaltningen. Teenie angav att förvaltningen ska hörsamma detta.

§9 Frågor från nämnden

Johanna Engman efterfrågade information om hur det är tänkt att den s k advisory board ska fungera. I dagsläget finns inga klara besked om detta.