Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-11-26

Sammanträde 2009-11-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 A Godkännande av dagordning.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

2 Anmälan av protokollsjustering, öppna delen av sammanträdesprotokoll 2009-10-22

3 Medborgarförslag om att göra lekparken Kulan mer tillgängligt för små barn.

4 Spårväg Syd, dnr 399/614-2009.

5 Remiss: Inbjudan till samråd om Förbifart Stockholm, arbetsplan, dnr 399/509-2009.

6 Insamling av organiskt avfall i stadsdelens verksamheter, dnr 099/663-2009.

7 Avveckling av korttidsplatser på Vårbergs vård och omsorgsboende, dnr 699/681-2009.

8 Beslutanderätt för socialsekreterare, dnr 000/674-2009.

9 Månadsrapport oktober 2009, dnr 101/664-2009.

10 Val till det socialdelegerade utskottet, dnr 000/665-2009.

11 Förslag på sammanträdesdagar i nämnden 2010, dnr 000/654-2009.

12 Förslag på sammanträdesdagar för det socialdelegerade utskottet, dnr 000/629-2009.

13 Ombyggnation av Bredängstorget med omgivning, dnr 399/673-2009.

14 Ändring av inriktningsärende: Ny förskola i Vårberg - Skärholmen, dnr 499/059-2009.

15 Balanslista uppdrag SDN 12/2009-11-26.

16 Remissvar ang. ersättningssystem inom socialpsykiatrin med anledning av införande av valfrihetssystem, dnr 006/337-2009.

17 Inriktningsärende: På väg mot offentlig service i världsklass, dnr 099/682-2009.

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

20 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län avseende Sandstugans äldreboende i Vårberg, dnr 602/641-2009.
B. Tillståndsbevis utfärdat av Länsstyrelsen i Stockholms Län för att bedriva enskild verksamhet för Framstegets behandlingshem, dnr 503/577-2009.
C. Slutrapport från Pilotverksamheten Samlas Sydväst, dnr 601/060-2009.
D. Protokoll från Handikapprådets sammanträde 2009-09-24.
E. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2009-09-10.
F. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2009-10-15.
G. Brev från Stadsbyggnads och Fastighetsroteln gällande av hela nämnden gemensam skrivelse om framtida markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel, dnr 099/653-2009.
H. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-10-29.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§9 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-10-22

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2009-10-22

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Medborgarförslag om att göra lekparken Kulan mer tillgängligt för små barn

Förelåg ett medborgarförslag från Maria Edlund, dnr 002/662-2009 med förslag till beslut att göra lekparken Kulan mer tillgängligt för små barn

Yrkande ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget lämnas till förvaltningens för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lämna medborgarförslaget till förvaltningens för beredning

§13 Spårväg syd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/614-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens skrivelse.

2. Tjänsteutlåtande skickas till Kommunstyrelsen, Trafiknämnden, Landstinget i Stockholm Län, Stockholms Lokaltrafik, Huddinge kommun och Botkyrka kommun.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Andrea Femrell (m) anmäler ett särskilt uttalande för alliansen (m), (fp), (kd) enligt bilaga två. Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler även hon ett särskilt uttalande enligt bilaga tre samt har ett tilläggsförslag om att nämndens yttrande även skall skickas till Vägverket, region Stockholm enligt bilaga tre. Till detta tilläggsförslag ansluter sig även (m), (fp), (kd), genom ledamoten Andrea Femrell (m) samt (mp) och (v) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt (v). Ordföranden Jan Jönsson fann ett förslag till beslut, förvaltningens samt ett tilläggsförslag om att även skicka ärendet till Vägverket, region Stockholm och hörde enhälligt bifall till detta. Han begärde och fick bifall till att paragrafen omedelbart justeras.

Särskilda uttalanden Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Andrea Femrell (m) anmäler ett särskilt uttalande för alliansen (m), (fp), (kd) enligt bilaga två. Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler även hon ett särskilt uttalande enligt bilaga tre.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

1. godkänna förvaltningens skrivelse.

2. tjänsteutlåtande skickas till Kommunstyrelsen, Trafiknämnden, Landstinget i Stockholm Län, Stockholms Lokaltrafik, Huddinge kommun och Botkyrka kommun samt till Vägverket, region Stockholm

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (mp) samt (v) Särskilt uttalande

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m. fl. (mp) 2009-11-26

Rudy Espinoza m.fl.(v)

Ärende 13

Dnr 399/614-2009

Spårväg syd

Särskilt uttalande

att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltnings skrivelse

att Spårväg syd ska högprioriteras och att utbyggnad av spårväg syd påbörjar nu!

Därutöver vill vi framföra följande:

Vi vill betona att klimathot och miljöförstöring talar för att en av de viktigaste egenskaper en översiktsplan måste ha är att vara anpassad till kollektivtrafikens krav. All idag tillgänglig kollektivtrafik bygger på en linjestruktur, oavsett om det är spårtrafik med stationer eller busstrafik mellan en rad hållplatser.

När tunnelbanenätet byggdes ut strukturerades staden efter stationernas inbördes lägen. Vi fick en stjärnformad stad med ett koncentrerat centrum i mitten. Därefter har – i och med massbilismens tillkomst - bebyggelsen spridits ut till ett mer diffust mönster.

I framtiden måste ny bebyggelse och nya stadsdelar lokaliseras i förhållande till varandra efter band med kollektivtrafikens linjer i mitten.

Spårväg Syd skulle binda ihop tunnelbanans Röda linjer mot Norsborg och Fruängen med pendeltågen i Älvsjö och Flemingsberg. Detta kan ses som ett smidigt alternativ för områdets icke bilburna besökare, som genom den lättare kan ta sig till och från området. Spårvägen finns med i den regionala planeringen för infrastrukturen i Stockholms län med finansiering från och med 2013, men något definitivt och säkert startdatum finns inte.


Bilaga två Särskilt uttalande Alliansen (m), (fp), (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-11-26

Spårväg Syd

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (fp)

Andrea Femrell m.fl. (m)

Mikael Nordstedt (kd)

Särskilt uttalande

I sammanställningen av samtliga stadsdelars remissvar till Vision Söderort framgår en sak mycket tydligt: Det behövs fler tvärförbindelser i södra Stockholm och Spårväg Syd står högst upp på prioritetslistan.

Insamlingen av synpunkter bland invånarna i Söderort inför visionsarbetet visar samma sak. Alla är vi överens om att det behövs bättre kommunikationer på tvären i Söderort.

Det är därför med stor förvåning som vi konstaterar att andra projekt, som Cityspårvägen och Lidingöbanans upprustning, redan prioriterats av landstinget och Stockholms stad. Tillsammans med den redan prioriterade Tvärbana Norr, innebär det att alla satsningar på spårbunden kollektivtrafik hittills tillfallit city eller norrort.

Vi menar att Söderort har en stor utvecklingspotential, inte minst Skärholmen-Kungens Kurva området, Nordens största handelsplats, som varje år besöks av över 20 miljoner människor. I hela Söderort finns stora områden som skulle kunna exploateras för både bostäder och företag. Detta förutsätter dock kraftfulla investeringar i kollektivtrafik, inte minst på tvären.

Förbättrade kommunikationer kommer därför att vara en av de viktigaste beståndsdelarna i Vision Söderort när den klubbas av fullmäktige under våren. Skärholmens stadsdelsnämnd ser det som mycket angeläget att Spårväg Syd blir verklighet och att byggstarten blir som planerat 2013.


Bilaga tre (s) Särskilt uttalande samt tilläggsförslag understruken med stöd av (m), (fp), (kd), (mp), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-11-26

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ärende 13

Dnr. 399/614-2009

Spårväg Syd

Särskilt uttalande.

Vi instämmer till fullo i förvaltningens skrivelse.

Vi vill understryka att, om man menar allvar i Landstinget och i Stockholms stad med regioncentrumet Skärholmen – Kungens Kurva, så är Spårväg Syd en grundförutsättning och kan inte vänta till en obestämd framtid.

Det är viktigt att det byggs nu.

För att bryta segregationen, så anser vi det vara avgörande viktigt att våra ungdomar, som studerar i Stockholm Sydväst, får en snabb och direkt förbindelse till Södertörns Universitet. Det är också viktigt, att vår befolkning kan ta spårvagnen till Karolinska Universitetssjukhuset.

Nu pågår utställningen av Arbetsplanen för Förbifarten. I det sammanhanget är det nödvändigt att planeringen för kollektivtrafiken på leden samplaneras med Spårväg Syd och självklart med Tunnelbanan och bussarna.

Spårväg Syd måste vara tagen i bruk före Förbifartens öppnande – risken är annars att det inte blir något förrän 2040-2050, det vill säga, när Förbifarten har hunnit bli betald.

Förbifarten borde också kunna bidra till hållbar utveckling och därför behövs en kapacitetsstark bussförbindelse – då lämpligen med trådbussar. Även en sådan trafik bör Arbetsplanen ta hänsyn till.

Vi anser, att nämndens yttrande även ska skickas till Vägverket Region Stockholm.

§14 Remiss: Inbjudan till samråd om Förbifart Stockholm, arbetsplan.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/509-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens synpunkter på remissen

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar för (mp) samt (v) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Mika Eskelinen (m) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga två. Ledamoten Liliane Svensson yrkar bifall till alliansens förslag till beslut samt har ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga tre. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, alliansens förslag till beslut med stöd av (s) samt (mp) och (v) förslag till beslut. Han hör bifall till alliansens med stöd av (s) förslag till beslut och avslag till (mp:s) samt (v:s) förslag till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av ärendet och får bifall till detta. Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett reserverar sig (mp) samt (v) genom ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

1. i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

2. att tidigare av stadsdelsnämnden tagna beslut bilägges.

3. omedelbar justering.

4. att därutöver anföra

Förutom att frånluftsstationen som är planerad att ligga vid infartsmynningen bör etableras så långt från bostadsbebyggelse som möjligt, anser vi att den bör utrustas med reningsutrustning för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen i intilliggande områden

Reservation Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett reserverar sig (mp) samt (v) genom ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v).

Särskilda uttalanden Ledamoten Liliane Svensson har ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga tre

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (mp) samt (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m. fl. (mp) 2009-11-26

Rudy Espinoza m.fl.(v)

Ärende 14

Dnr. 399/509-2009

Remiss : Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm. Dnr. 399/509-2009

Förslag till beslut:

1. att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att avslå hela programmet för förbifart Stockholm.

2. att därutöver anföra:

Vi säger nej till ”Förbifart Stockholm” för att förslaget bryter mot miljöbalken och är ett påtagligt uttryck för miljörasism, eftersom svagare medborgare missgynnas p.g.a. sitt svagare politiska inflytande.

Nya motorleder leder till fler bilresor och högre mängd utsläpp. Transportinvesteringarna i Stockholm och Sverige måste därför satsas på att utveckla kollektivtrafiken. Förbifart Stockholm kommer att kosta minst 27 miljarder SEK och kommer att förstöra grönområden, skövla värdefulla kulturmiljöer och försämra möjligheten för friluftsliv och rekreation.

Förbifart Stockholm löser inte trängselproblemen – för detta krävs effektiva trängselavgifter och bättre kollektivtrafik. Dessutom kommer målen för minskad klimatpåverkan (genom minskade utsläpp) att ramponeras.

Men om planeringen för Förbifart Stockholm ändå fortsätter vill vi påpeka följande:

Det som förvaltningen anför under ”synpunkter och förslag” pekar på en rad mycket viktiga faktorer som utgör faror, riskmoment och störningar för såväl naturreservat som de människor som bor, lever och vistas i anslutning till eller i omgivningarna kring etableringen av detta stora projekt.

I stället för en arbetstunnel i naturreservatet föreslår vi en arbetstunnel på Kungshatt på dess västra del och att man etablerar en hamn där. Bergmassorna kan då direkt lastas på båt och skeppas iväg.

Tunnelinfarten bör flyttas till Vårby backe. Detta för att förbättra förutsättningarna för att på ett bra sätt etablera den regionala kärnan ”Skärholmen – Kungens Kurva” som många instanser numera anser vara en självklarhet.

Planeringen av kollektivtrafiken via förbifarten måste utvecklas än mer. Eldrivna snabbgående bussar mellan Skärholmen/Kungens Kurva och övriga regionala centra som Barkarby och Sollentuna/Kista vore en utmärkt lösning. Här måste Vägverket och SL tänka till.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Alliansen (m), (fp), (kd) med stöd av (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-11-26

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (fp)

Andrea Femrell m.fl. (m)

Mikael Nordstedt (kd)

Ärende 14

Dnr 399/509-2009

Remiss: Inbjudan till samråd om Förbifart Stockholm, arbetsplan

Förslag till beslut

1. att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

2. att tidigare av stadsdelsnämnden tagna beslut bilägges.

3. omedelbar justering.

4. att därutöver anföra

Förutom att frånluftsstationen som är planerad att ligga vid infartsmynningen bör etableras så långt från bostadsbebyggelse som möjligt, anser vi att den bör utrustas med reningsutrustning för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen i intilliggande områden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga tre Särskilt uttalande (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-11-26

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ärende 14

Dnr.399/509-2009

Remiss: Inbjudan till samråd om Förbifart Stockholm, arbetsplan.

Särskilt uttalande

Samrådet kring ”Förbifart Stockholm” har och har haft stort engagemang hos medborgarna i Skärholmen. Bland de synpunkter, som kommit fram, så är de viktigaste synpunkterna belysta i förvaltningens tjänsteutlåtande..

Vi vill understryka vikten av förvaltningens synpunkter och förslag, som vi ställer oss helt bakom..

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga fyra tidigare tagna beslut sid. 20 – 26 SDN 10/2009-09-17

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Insamling av organiskt avfall i stadsdelens verksamheter

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/663-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet skickas till Miljönämnden, Trafiknämnden, Stockholms vatten, SISAB och Kommunstyrelsen.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Liliane Svensson (s) anmäler för (s) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till begäran om omedelbar justering av paragrafen och hör bifall till detta.

Särskilt uttalande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Liliane Svensson (s) anmäler för (s) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga två.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. ärendet skickas till Miljönämnden, Trafiknämnden, Stockholms vatten, SISAB och Kommunstyrelsen.

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (mp) samt (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m. fl. (mp) 2009-11-26

Rudy Espinoza m.fl.(v)

Ärende 15

Dnr 399/614-2009

Särskild uttalande

Stockholms stad behöver en långsiktig biogasstrategi som ger förutsättningar för maximalt utnyttjande av lokala och regionala resurser för framställning av biogas, samtidigt som mängden biologiskt material i avfallet som transporteras till förbränning minimeras.

Det behövs ett alternativ till den borgliga alliansens så kallade biogasstrategi, vilken i själva verket beskriver vad andra aktörer gör snarare än vad staden ska göra. Det är dags att Stockholms stad aktivt satsar och genomför egna åtgärder för att öka biogasproduktionen i staden och i länet.

Dagens miljöbelastning orsakat av avfall måste minska. Det finns även ett nationellt mål om att minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker senast år 2010 ska samlas in och återvinnas genom biologisk behandling.

Västerås stad har genom politiska beslut och ett systematiskt arbete idag uppnått en insamlingsgrad på hela 65 % av matavfallet, vilket används till att framställa biogas.

För att uppnå detta i Stockholm måste insamlingen av matavfall och produktionen av biogas utökas kraftigt, både genom att utveckla den nuvarande insamlingen av matavfall och genom att införa nya satsningar. Det krävs flera olika lösningar parallellt för att stadens och länets matavfall ska kunna omhändertas och rötas på det mest effektiva sättet.

Det enklaste och minst resurskrävande sättet att samla in matavfallet är att införa avfalls­kvarnar i hushållen för att använda de befintliga avloppsledningarna för transport av matavfallet till Stockholm Vattens avloppsreningsverk för att där kunna rötas till biogas.

Idag finns endast ett 40-tal installerade avfallskvarnar i hushåll med särskilt tillstånd för funktionshindrade som har svårigheter att avlägsna och källsortera sitt avfall. Stockholm Vatten utreder möjligheterna för fler hushåll i staden att installera avfallskvarn. En preliminär kartläggning visar att det går utmärkt att genom avfallskvarnar ta emot matavfall via avloppsledningarna i upp till 80 % av bostadsområdena i staden. I övriga områden finns idag begränsningar i form av för små lutningar, behov av tryckpumpar, trånga ledningar etc.

Surahammar är den kommun i Sverige som har störst andel hushåll på 40 % idag som har installerat avfallskvarn. Den satsningen inleddes redan på 1990-talet men främst med motivet att minska avfallsmängderna och behandla matavfallet via det stora avloppsreningsverket, men inte för att producera biogas. Ännu finns ingen kommun som har satsat på att i stor skala transportera matavfall via avloppsledningarna för att kunna producera biogas vid avlopps­reningsverket.

Avfallskvarnar kan införas i Stockholms stad för insamling av matavfall via avloppsledningarna i tätbebyggda bostadsområden med flerfamiljshus så att matavfallet och avloppet kan användas för biogasproduktion i anslutning till avloppsreningsverket. Parallellt bör matavfallet samlas in från både flerfamiljshus där det inte är möjligt att införa avfallskvarnar samt villor eller mindre orter torrt i påse med ordinarie avfallstransporter till antingen ett avloppsreningsverk eller en separat biogasanläggning som i Västerås stad.

Stockholms stad bör genomföra ett pilotprojekt där avfallskvarnar installeras i ett utvalt bostadsområde för att kunna testa systemet ur flera perspektiv, bl a hushållens användning av avfallskvarnarna, kvarnarnas funktion, hur väl transporten av det grovhackade matavfallet fungerar via avloppsledningarna, justeringar vid avloppsreningsverket, etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Särskilt uttalande (s) samt (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-11-26

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl. (v)

Ärende 15

Dnr. 099/663-2009

Insamling av organiskt avfall i stadsdelens verksamheter.

Särskilt uttalande

Stockholms stad blir miljöhuvudstad 2010. Det är viktigt, att alla drar sitt strå till stacken för att få en bra miljö på alla sätt. Miljöfrågorna är viktiga, i Skärholmen men också globalt. Insamling av organiskt avfall är ett sätt att förbättra miljön.

.

Det blir ju ingen effekt av att skaffa fordon, som kan drivas med miljövänligare drivmedel, om det inte finns sådant att tillgå.

Vi instämmer i Skärholmens förvaltnings synpunkter beträffande vad som är storkök och att få möjligheter att installera fler avfallskvarnar.

Man måste därför från centralt håll ta tag i frågan. Det är viktigt, att man reder ut problemen och gör så att det blir möjligt, att satsa på en bra miljö.

Det måste finnas en samsyn och samverkan på miljöområdet.

§16 Avveckling av korttidsplatser på Vårbergs vård och omsorgsboende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/681-2009 med förslag till beslut att

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla korttidsavdelningen på Vårbergs vård- och omsorgsboende.

  2. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla den sociala dagvården på Vårbergs vård- och omsorgsboende.

  3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka dagverksamheten på Sätra vård- och omsorgsboende.

  4. Omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde bifall till detta. Han begärde och fick också bifall till att ärendet tas med omedelbar justering.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

  1. avveckla korttidsavdelningen på Vårbergs vård- och omsorgsboende.

  2. avveckla den sociala dagvården på Vårbergs vård- och omsorgsboende.

  3. ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka dagverksamheten på Sätra vård- och omsorgsboende.

  4. omedelbart justera paragrafen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm

för stadsdelens invånare. Därför måste konstruktionen av de föreslagna arbetstunnlarna vara prioriterad.

Det är angeläget att en inventering av hus med bergvärmepumpar görs snarast, i synnerhet i de områden (Gillsätra, Alsätra och Sätra Gårdsväg) där förbifarten går rakt under bebyggelsen.

Efter att byggtiden är över ska ingrepp i naturen skyndsamt återställas.

Reservation Reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två gör (s) genom ledamoten Liliane Svensson (s) förutom stycke sex i alliansens förslag samt (mp) och (v) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) och tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga tre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Alliansen (m), (fp), (kd) samt stycke sex med stöd av (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-09-17

Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm. Dnr 2008-22331-53

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (fp)

Andrea Femrell m.fl. (m)

Mikael Nordstedt (kd)

Förslag till beslut:

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra:

Alliansregeringen och majoriteten i Stockholms stadshus har nu äntligen beslutat att ett större trafikpaket ska genomföras i Stockholm. I paketet ingår stora satsningar på både kollektivtrafik och vägar. Förbifart Stockholm är en del i denna trafiklösning. Vi i alliansen i Skärholmen menar att satsningarna är positiva för Skärholmen.

En stor trafikplats föreslås byggas vid Kungens Kurva. Stadsdelsnämnden har tidigare föreslagit att påfarten till förbifarten skulle kunna placeras längre ner än som förslaget ligger nu, dvs. vid Vårby backe. Detta bl a för att minska trafikbarriären i Kungens Kurva. Vårby backe- förslaget har inte utretts. Vi menar att det finns flera fördelar med en placering vid Vårby backe och anser att detta förslag ska studeras noga innan beslut tas om var trafikplatsen ska ligga.

Det förslag till konstruktion av förbifarten som nu föreligger, helt i tunnel långt under jordytan och med transportlösningar för schaktmassor och material som medför minimala transporter genom stadsdelens bostadsområden, är väsentligt mycket bättre än planerna som fanns för den tidigare Västerleden. Vi kan konstatera att de förbättringsförslag som genom åren framförts av medborgarna i Skärholmen nästan helt har tillgodosetts.

Samtidigt vill vi understryka vikten av att stadsdelsnämnden och invånarna ges goda möjligheter att komma med synpunkter under både projekteringsfasen och genomförandefasen av förbifarten. Detta gäller i synnerhet ”Trafikplats Kungens Kurva”, som visserligen ligger i Huddinge kommun, men där skärholmsborna har stort intresse av goda lösningar både under byggtiden och när trafikplatsen står klar. Det är därför viktigt att Stockholms stad agerar så att stadsdelsnämnden och lokalsamhället ges kontinuerliga tillfällen till information och att lämna synpunkter under hela processen.

Stadsbyggnadskontoret räknar med störningar i kommunikationerna till och från Skärholmsområdet under de fem till sex år som trafikplatsen byggs. Vi anser att det bör ges hög prioritet åt att planera byggarbetet så att trafiken flyter och utsätts för minimala störningar under byggtiden. Boende och arbetande i Skärholmen måste kunna fortsätta ta sig till och från vår stadsdel utan problem, i synnerhet med tanke på att det handlar om en mycket lång byggperiod.

Sedan länge finns planer på att smalna av och flytta Skärholmsvägen och bebygga den med bostäder. Detta projekt bör samplaneras med förbifarten för att möjliggöra goda lösningar och undvika låsningar.

Vi ser det som mycket positivt att kollektivtrafiken får särskilda ramper till busstorget i Skärholmen. Planer finns redan på att bygga om busstorget. Det är viktigt att i planeringen av det nya busstorget ta hänsyn till de kapacitetsökningar som kommer att krävas när förbifarten är på plats och fler bussar kommer att trafikera busstorget.

Under byggtiden planeras schaktmassor föras ut via en arbetstunnel vid Sätra varv. Längs med vattnet går idag Hälsans stig, som sträcker sig från Vårberg till Liljeholmen, ett viktigt promenadstråk i stadsdelen. Olika alternativ måste undersökas för hur gångtrafiken på ett enkelt sätt ska kunna fortsätta passera varvet även under byggtiden.

En lösning som bör undersökas är om arbetstunneln och fartygskajen som föreslås ligga vid Sätra varv, istället kan placeras på Kungshatt. Där rör sig väsentligt färre människor och inga ingrepp skulle behöva göras i Sätraskogens naturreservat.

Transporter av schaktmassor, arbetsredskap och material med lastbil genom bostadsområdena kan inte accepteras. Det skulle utgöra en allvarlig miljöstörning för stadsdelens invånare. Därför måste konstruktionen av de föreslagna arbetstunnlarna vara prioriterad.

Det är angeläget att en inventering av hus med bergvärmepumpar görs snarast, i synnerhet i de områden (Gillsätra, Alsätra och Sätra Gårdsväg) där förbifarten går rakt under bebyggelsen.

Efter att byggtiden är över ska ingrepp i naturen skyndsamt återställas.


Bilaga två (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ärende 16

Dnr.399/509-2009

2009-09-17

Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm. Dnr. 2008-22331-53.

Förslag till beslut:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att i huvudsak instämma i förvaltningens förslag till beslut.

2. Att därutöver anföra.

Det som förvaltningen anför under ”synpunkter och förslag” pekar på en rad mycket viktiga faktorer som utgör faror, riskmoment och störningar för såväl naturreservatet som de människor som bor lever och vistas i anslutning till eller i omgivningarna kring etableringen av detta stora projekt.

Vi instämmer till fullo i dessa förslag och synpunkter.

Det är av absolut största vikt att mycket stor hänsyn tas till det faktum att sedan 2006 är Sätraskogen ett naturreservat vars skydd av natur, miljö och kultur är reglerad i lag eller författning.

Vi avvisar därför alla planer på att i naturreservatet anlägga en arbetstunnel. Det mesta talar för att det blir permanenta förändringar (skador) i reservatet.

Bygg i stället en arbetstunnel på Kungshatt på dess västra del och etablera en hamn där, bergmassorna kan då direkt lastas på båt och skeppas iväg.

Till detta kommer den ridanläggning som kommer att färdigställas, under den 5-åriga byggtiden i omedelbar närhet till Sätra varv. En ridanläggning av detta slag för med sig en stor mängd unga människor i rörelse till och från. Tillfartsvägen till Sätra varv passerar redan i dag den befintliga ridanläggningen.

Det är också angeläget att fördjupa utredningen för att möjliggöra en flyttning av tunnelinfarten till Vårby backe, detta för att minska förutsättningarna för att på ett bra sätt etablera den regionala kärna ”Skärholmen – Kungens Kurva” som många instanser numera anser vara självklar.

Kommunikationen mellan Skärholmen (tunnelbanan) och Kungens Kurva området är idag ett stort problem för framförallt gående men också för såväl bilar som kollektivtrafik (bussar).

Att förbifarten numera går i tunnel under vår stadsdel har varit av avgörande betydelse för vårt ställningstagande och för hela dess tillblivelse och existens.

Vi menar också att det faktum att förbifarten planeras för att möjliggöra kollektivtrafik är något som vi menar är självklart och är av avgörande betydelse för den regionala utvecklingen. Vi menar dock att dessa planer med fördel skulle kunna utvecklas än mer. Eldrivna snabbgående bussar mellan Skärholmen/Kungens Kurva och övriga regionala centra som Barkarby och Sollentuna/Kista, vore en utmärkt lösning, här måste Vägverket och SL tänka till.

Boende och arbete måste spridas över hela Stockholmsregionen!


Bilaga tre (v) samt (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m. fl. (mp) 2009-09-15

Rudy Espinoza m.fl.(v)

Ärende 16

Dnr. 399/509-2009

Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm. Dnr. 2008-22331-

53.

Förslag till beslut:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att avslå hela programmet för förbifart Stockholm.

2. Att därutöver anföra:

Vi säger nej till ”Förbifart Stockholm” för att förslaget bryter mot miljöbalken och är ett påtagligt uttryck för miljörasism, eftersom svagare medborgare missgynnas p g a sitt svagare politiska inflytande.

Nya motorleder leder till fler bilresor och högre mängd utsläpp. Transportinvesteringarna i Stockholm och Sverige måste därför satsas på att utveckla kollektivtrafiken. Förbifart Stockholm kommer att kosta minst 27 miljarder Sek och kommer att förstöra grönområden, skövla värdefulla kulturmiljöer och försämra möjligheten för friluftsliv och rekreation.

Förbifart Stockholm löser inte trängselproblemen – för detta krävs effektiva trängselavgifter och bättre kollektivtrafik. Dessutom kommer målen för minskad klimatpåverkan (genom minskade utsläpp) att ramponeras.

Men om planeringen för Förbifart Stockholm ändå fortsätter vill vi påpeka följande:

Det som förvaltningen anför under ”synpunkter och förslag” pekar på en rad mycket viktiga faktorer som utgör faror, riskmoment och störningar för såväl naturreservat som de människor som bor, lever och vistas i anslutning till eller i omgivningarna kring etableringen av detta stora projekt.

I stället för en arbetstunnel i naturreservatet föreslår vi en arbetstunnel på Kungshatt på dess västra del och att man etablerar en hamn där. Bergmassorna kan då direkt lastas på båt och skeppas iväg.

Tunnelinfarten bör flyttas till Vårby backe. Detta för att förbättra förutsättningarna för att på ett bra sätt etablera den regionala kärnan ”Skärholmen – Kungens Kurva” som många instanser numera anser vara självklar.

Planeringen av kollektivtrafiken via förbifarten måste utvecklas än mer. Eldrivna snabbgående bussar mellan Skärholmen/Kungens Kurva och övriga regionala centra som Barkarby och Sollentuna/Kista vore en utmärkt lösning. Här måste Vägverket och SL tänka till.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Beslutanderätt för socialsekreterare

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/674-2009 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden godkänner anmälan

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att stadsdelsnämnden godkänner anmälan och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Månadsrapport oktober 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 101/664-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2009 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att stadsdelsnämnden godkänner anmälan av månadsrapporten och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av månadsrapporten för oktober 2009 samt att lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Val till det socialdelegerade utskottet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/665-2009 med förslag till beslut

stadsdelsnämnden beslutar utse socialdelegerade för perioden 2010-01-01 till och med 2010-12-31

att antalet ordinarie ledamöter i socialdelegerade fastställs till 5 stycken och antalet ersättare fastställs till 3 stycken, bland ledamöterna utses en ordförande respektive en vice ordförande

att till ordförande utse Ulf Colliander (m)

att till vice ordförande utse Liliane Svensson (s)

att till ordinarie ledamöter utse Bayram Kaya (m), Gustav Åkerblom (fp) samt Rudy Espinoza (v)

att till ersättare utse Mika Eskelinen (m), Mikael Nordstedt (kd) och Rebwar Hassan (mp)

att omedelbart justera paragrafen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade på bordläggning av ärendet då kommunfullmäktige ännu ej hunnit välja ledamöter och ersättare till Skärholmens stadsdelsnämnd för 2010 och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bordlägga ärendet

-----------------------------------------------------------------------------------------

§20 Förslag på sammanträdesdagar i nämnden 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/654-2009 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden fastställer sammanträdesdagar i nämnden 2010 enligt förslaget

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt i enlighet med förvaltningens förslag till beslut

-----------------------------------------------------------------------------------------

§21 Förslag på sammanträdesdagar för det socialdelegerade utskottet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/629-2009 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden fastställer sammanträdesdagar för det socialdelegerade utskottet 2010 enligt förslaget

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt i enlighet med förvaltningens förslag till beslut

-----------------------------------------------------------------------------------------

§22 Ombyggnation av Bredängstorget med omgivning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/673-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens påminnelse till Trafiknämnden.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt begärde omedelbar justering. Han hörde bifall till dessa bägge yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens påminnelse till Trafiknämnden.

2. omedelbart justera paragrafen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

§23 Ändring av inriktningsärende: Ny förskola i Vårberg – Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/059-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till beslut.

2. Beslutet skickas till SISAB för åtgärd.

3. Beslutet skickas till kommunstyrelsen ekonomiutskott för kännedom.

4. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt omedelbar justering. Han hörde bifall till yrkandena.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. beslutet skickas till SISAB för åtgärd.

3. beslutet skickas till kommunstyrelsen ekonomiutskott för kännedom.

4. omedelbart justera paragrafen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

§24 Balanslista uppdrag SDN 12/2009-11-26

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd

att lägga balanslistan till handlingarna

-----------------------------------------------------------------------------------------

§25 Remissvar ang. ersättningssystem inom socialpsykiatrin med anledning av införande av valfrihetssystem

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/337-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd som svar på remissen överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett för (s), (v), (mp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han finner två förslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens (s), (v), (mp) enligt bilaga ett. Han ställer de bägge förslagen mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till minoritetens. Votering begärs, och verkställs och utfaller med sju röster för förvaltningens förslag till beslut och sex till förmån för minoritetens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig för (s), (v), (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) får bifall till att beslutet omedelbart justeras.

Voteringen Ordföranden Jan Jönsson (fp) röstade tillsammans med ledamöterna Andrea Femrell (m), Bayram Kaya (m), Mika Eskelinen (m), tjänstgörande ersättarna Lill Stonegård (m), Christer Stenberg (m), Zazan Sanli (fp) ja till förvaltningens förslag till beslut. Ledamöterna Liliane Svensson (s), Maria Nygård (s), Kurt Fredriksson (s), Rebwar Hassan (mp), tjänstgörande ersättarna Abdul Nasser (s), Rudy Espinoza (v) röstade för minoritetens förslag till beslut. Voteringen utföll sålunda med rösterna sju mot sex till favör för förvaltningens förslag till beslut.

Reservation Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig för (s), (v), (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. omedelbart justera paragrafen.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-11-26

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 25

D.nr. 006/337-2009

Remissvar ang. ersättningssystem inom socialpsykiatrin med anledning av införande av valfrihetssystem.

Förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd avslår förslaget till beslut.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

3. Omedelbar justering.

Vi har tidigare avstyrkt förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin och är liksom brukarorganisationerna ännu mer kritiska efter att ha tagit del av den komplettering som nu är ute på remiss. RSMH i Stockholms län betecknar ersättningssystemet som en katastrof i ett brukarperspektiv och anser att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka.

Kritiken handlar om ersättningssystemets bakomliggande ideologi, dess konstruktion och om de låga ersättningsnivåer som föreslås. Systemet bygger på konkurrensutsättning, vilket kräver standardiseringar och normeringar av behovsbestämningar, tjänster och priser. RSMH utvecklar i detaljerade synpunkter till Kommunstyrelsens Handikappråd varför ersättningssystemet inte är tillämpligt för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

En given slutsats är att valfrihetssystemet endast gynnar företagen och att brukarnas reella valfrihet minskar kraftigt. De kommer bara att kunna välja mellan stora enheter och det kommer att bli svårt att tillgodose alla brukares behov, vilket strider mot socialtjänstlagen. Vi anser, att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka.


Ett annat viktigt skäl för att avstyrka peng inom socialpsykiatrin är att det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individens återhämtning. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter skapar trygghet och kontinuitet för individen. Peng- system bygger däremot på att mäta prestationer, vilket passar dåligt med socialpsykiatrins arbetssätt. Peng- systemet är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv och motverkar valfrihet.

I förvaltningens yttrande framkommer farhågor beträffande valfrihetsreformen för socialpsykiatrin och även över att nivåerna är för lågt satta. Förvaltningen påpekar också, att socialpsykiatrin är en förhållandevis liten verksamhet som organiseras på många olika sått i staden och budgeten har lagts på olika sätt. Vi anser, att det visar på hur viktigt det är med individuella lösningar, som inte passar för ett Peng-system.

Vi anser att ersättningssystemet inom socialpsykiatrin inte ser till de psykiskt funktionsnedsattas olika individuella behov.

Det är kränkande, att människor som är särskilt utsatta ska konkurrensutsättas.

-----------------------------------------------------------------------------------------

§26 Inriktningsärende: På väg mot offentlig service i världsklass

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/682-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner att stadsdelsförvaltningen, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Servicekontoret i Skärholmen, utreder möjligheterna för att bygga ut Medborgarkontoret.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt i enlighet med förvaltningens förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelserna i pärm och postfack läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av skrivelserna i pärm och postfack samt att lägga dem till handlingarna

§28 Inkomna skrivelser/beslut

A. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län avseende Sandstugans äldreboende i Vårberg, dnr 602/641-2009.

B. Tillståndsbevis utfärdat av Länsstyrelsen i Stockholms Län för att bedriva enskild verksamhet för Framstegets behandlingshem, dnr 503/577-2009.

C. Slutrapport från Pilotverksamheten Samlas Sydväst, dnr 601/060-2009.

D. Protokoll från Handikapprådets sammanträde 2009-09-24.

E. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2009-09-10.

F. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2009-10-15.

G. Brev från Stadsbyggnads och Fastighetsroteln gällande av hela nämnden gemensam skrivelse om framtida markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel, dnr 099/653-2009.

H. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-10-29.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att de inkomna besluten/skrivelserna läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna A – H till handlingarna

------------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Övriga frågor

A. Trygghetsboenden i Skärholmen

 

Chefen för avdelningen stadsmiljö, Rune Ney, informerade om att Skärholmen mycket snart kommer att kunna inviga sina första trygghetsboenden i Skärholmen. Detta för att kunna möta behoven hos äldre personer som klarar ett eget boende med insatser från hemtjänsten, men som känner sig otrygga och oroliga i sina nuvarande bostäder.

Trygghetsboendet ska ha hög tillgänglighet. För många äldre är det viktigt att samlas kring en måltid och därför ska boendet erbjuda den möjligheten. Det ska även finnas tillgång till gemensamhetslokal med personal som erbjuder gemensamma aktiviteter och social gemenskap för hyresgästerna. Alla som bor i trygghetsboende kommer att erbjudas trygghetslarm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Då inga övriga ärenden eller informationer fanns tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 19.45

---------------------------------------------------------------------