Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-11-24, öppna delen. Kommer senare.

5 Svar på medborgarförslag: Lekstuga till parkleken Kulan, dnr 1.2.4/1154-2011.

6 Remiss om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn, dnr 1.5.1/1083-2011.

7 Remiss om Stockholms stads program för kvinnofrid - våld i nära relationer 2012-2014, dnr 1.5.1/1219-2011.

10 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012, dnr 7/1241-2011.

11 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll från pensionärsrådet 2011-11-17.
B. Protokoll gruppledarmöte 27 oktober 2011.

12 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

13 Remissvar på skrivelse om allvarlig händelse på Förskola i Sköndal inom farsta stadsdelsnämndsområde, dnr 1.5.1/1079-2011.

14 Nedskrivning av utestående kundfordringar, dnr 2.1/1258-2011.

15 Rapport från Skolinspektionen gällande inspektion av de kommunala förskolorna i Stockholm, dnr 5/1230-2011.

16 Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011, dnr 4.3/1257-2011.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§6 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§7 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut


§8 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-11-24

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-11-24

--------------------------------------------------------------------------------------------------


§9 Verksamhetsplan Skärholmens stadsdelsnämnd 2012

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/1218-2011 med förslag till beslut att

1. Verksamhetsprogrammet inklusive bilagor och budget för år 2012 fastställs.

2. Omslutningsförändringar om 62,6 mkr fastställs.

3. Resultatenheter 2012 fastställs enligt bilaga.

4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

5. Omedelbar justering.

Yrkande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga ett. Tjänstgörande ersättaren Andreas Lundin (m) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga två. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade för (mp) om bifall till beslut enligt bilaga tre. Han yrkade också att punkt 5, 6, 7 i (mp:s) förslag skulle tas i särskild ordning samt ställde sig för (mp) bakom alliansens att satser två och tre om att mäta frisknärvaron och att sänka energikostnaderna i förvaltningens byggnader. Ledamoten Rudy Espinoza (v) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga fyra. Han anslöt sig även till miljöpartiets förslag till beslut, punkterna fem, sex samt sju. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann fyra förslag till beslut. Han ställde först dem i tur och ordning mot avslag och fann bifall till alliansens förslag till beslut och avslag till (s), (mp) och (v) förslag till beslut. Han tog därefter (mp:s) yrkanden punkt 5, 6 och 7 och hörde avslag till yrkande 5 men bifall till yrkande 6 och 7. Han yrkade också om omedelbar justering av paragrafen och hörde enhälligt bifall till detta. Mot beslutet till förmån för egna förslag till beslut reserverade sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s), (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v) samt (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Fastställa verksamhetsprogrammet inklusive bilagor och budget för år 2012.

2. Fastställa Omslutningsförändringar om 62,6 mkr.

3. Fastställa resultatenheter 2012 enligt bilaga.

4. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

5. Omedelbar justera paragrafen.

6. mäta Frisknärvaron för medarbetarna.

7. förvaltningen genom Stockholms Stads energicentrum undersöker möjligheterna att sänka energikonsumtionen i förvaltningens verksamheter

8. verka för att Spårväg syd ska högprioriteras och att arbetet påbörjas snarast.

9. verka för att bygga bostäder kring Skärholmsvägen.

att därutöver anföra

Det är glädjande att konstatera, det fina arbetet förvaltningen utfört under året som ligger till grund för ett mycket starkt program i VP 2012 trots en global omvärld med ekonomisk oro och valutakriser. Vi ser bättre kvalité i våra förskolor, äldreomsorg och genom förbättrad trygghet för boende i Skärholmen. Vi är mycket glada över att det nu finns öppna förskolor i stadsdelens alla områden. Öppna förskolan är en mycket viktig träffpunkt för barn, föräldrar och pedagoger och vi hoppas att förvaltningen tar tillvara på det fina mottagandet från medborgarna och följer upp och utvecklar dessa verksamheter så de blir en integrerad del av förvaltningens utbud.

Alliansens politik genom öppenhet, förändringsvilja och framtidstro genomsyrar förslaget till VP för 2012. Genom Kommunfullmäktiges beslut om bl.a Förbifarten, Söderortsvisionen och planerna för Spårväg Syd har Skärholmen en spännande och utvecklande framtid framför sig.

Under året fick fler ungdomar sommarjobb i Skärholmen än någonsin tidigare och 2012 kommer återigen rekordmånga unga att kunna erbjudas sommarjobb. 2012 vill vi genomföra ytterligare förbättringar för att fortsätta den positiva utvecklingen. Förbättringar inom äldreomsorg genom samordning och fler boenden till Sätra Vård och Omsorg, framtagandet av en miljöhandlingsplan, förbättrad städning av torg och parker, arbeta för en hållbar miljö och undersöka möjligheterna att sänka energikonsumtionen i förvaltningens verksamheter.

Vi ser fram emot arbetet och förslagen som finns i VP med särskilt utsatta medborgare som idag är beroende av ekonomiskt bistånd liksom preventiva åtgärder som t. ex. budget- och skuldrådgivning. Under året kommer ett handlingsprogram för både vräkningsförebyggande insatser och för att förebygga överskuldsättning att arbetas fram.

Vi ska fortsätta att planera för ett divergerat bostadsutbud. En blandad bebyggelse med hyresrätter och bostadsrätter och möjligheten till bostadskarriär i Skärholmen samt upprustningen av de kommunala fastigheterna vilket kommer att höja standarden på sikt i hela stadsdelen.

Enligt den senaste Folkhälsorapporten har hälsan förbättrats för alla och det gäller även utsatta grupper som ensamstående mödrar, unga arbetslösa och

utlandsfödda. Men fortfarande är hälsan generellt sämre inom dessa grupper. Särskild uppmärksamhet behöver riktas mot ungas psykiska hälsa, riskabla alkoholvanor, övervikt och fetma, rökningen bland yngre och hälsan för utsatta grupper. Satsningar på de yngsta barnens hälsoutveckling är allra viktigast och lyfts därför fram i VP2012. Folkhälsorapportens data kan avläsas på lokal nivå och utgör en viktig kunskapskälla för hur hälsoarbetet bäst ska bedrivas i vår stadsdel och tillsammans med andra viktiga aktörer. Förvaltningen bör särskilt följa Landstingets satsning på hälsokommunikatörer.

Under 2012 ska vi också utifrån ett barnperspektiv följa upp de beslut som fattas när familjer riskerar att vräkas och vid relationsvåld i hemmet. Genom att samla förvaltningens kompetens rörande relationsvåld i ett team kommer fler att våga vända sig till socialtjänsten när de misstänker att våld förekommer i hemmet och fler drabbade kommer att kunna få snabb insats. Den sociala insatsgrupp som kommer att inrättas och som ska arbeta med barn i riskzonen är ett ytterligare ett bra exempel på samarbeten över gränserna mellan polis, socialtjänst, fritidsverksamhet och familjer.

Även trenden för den upplevda tryggheten i Skärholmen är försiktigt positiv, är det trygghetsfrämjande arbetet prioriterat. Vi ser i den rapport som tagits fram att Skärholmens faktiska brottsstatistik ger ett felaktigt intryck av en otrygg stadsdel. Förbättringar av belysning runt torgen och fler vuxna som är ute och vandrar kommer att skapa ökad trygghet. Genom upplevelsen av att det är rent, snyggt och tryggt kommer medborgarna känna mer trygghet och stolthet över vår stadsdel.

Skärholmen fortsätter att vara den stadsdel i Stockholm som har minst antal barn per barngrupp. Skärholmens förskolor tillhör det fåtal som inte fått någon kritik från Skolinspektionen för insatserna riktade till barn i behov av särskilt stöd. Med det nya språkprogrammet kommer verksamheten att utvecklas ytterligare och barnen få bättre förutsättningar för skolgången.

Den äldres situation genom stöd för dess livssituation måste ytterligare förbättras. Idag finns det flera äldre som är så oerhört ensamma och som behöver vanlig mänsklig samvaro. Där kan frivilligorganisationerna hjälpa till. Informationsspridning av att Träffpunkten Eken finns bör genomföras till äldre över 65 år.

Arbetslinjen är ett fortsatt viktigt fokus för Alliansen. Vi välkomnar initiativet av förvaltningen att koppla ihop utbildningar via Jobbtorget och arbetsförmedlingen med lokala näringsidkare. Målet är att Arbetsförmedlingen och Jobbtorget i Skärholmen skall vara två naturliga samarbetspartners för lokala näringsidkare.

Vi i Alliansen ser fram emot 2012 med tillförsikt.

Reservationer Mot beslutet till förmån för egna förslag till beslut reserverade sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s), (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v) samt (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

Bilaga ett Socialdemokraterna förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 4

Dnr.1.1/1218-2011

Verksamhetsplan 2012 i Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Socialdemokraterna föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att:

· Delvis fastställa verksamhetsprogrammet inklusive bilagor och budget för år 2012, utom punkterna i Bilaga 6 angående upphandling av Äldrevård med LOV, Socialpsykiatri, LSS-bostäder och Fritidsverksamhet i Skärholmen, och skrivningen i Bilaga 8B då vi anser att kränkande beteenden aldrig ska accepteras även inom Skärholmens stadsdelsförvaltning (inte enbart Södermalm).

· Verka för att spårväg syd prioriteras.

· Verka för att bostäder byggs utmed Skärholmsvägen.

2. Omslutningsförändringar om 62,6 mkr fastställs.

3. Resultatenheter enligt bilaga fastställs enligt bilaga.

4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

5. Omedelbar justering.

Samt därutöver anföra.

Ett Skärholmen/Stockholm där alla kan arbeta och växa

Stockholm och Skärholmen är en stad med nästintill oändliga möjligheter. Den urbana miljön kombinerat med ett tolerant och jämlikt samhälle har skapat möjligheter som finns i få andra delar av världen. Det är ingen slump att Stockholm (och Sverige som land) kommer högt upp i många internationella granskningar av såväl näringsklimat som välstånd.

I grunden handlar det om Skärholmsbornas förmåga att växa och utvecklas och om nyfikenhet, kreativitet och vilja att skapa något bestående för sig och de sina. Men lika mycket handlar det om ett samhällssystem som låter människor vara starka och självständiga individer. I en storstad, mer än i många andra miljöer, är vi beroende av varandra. Där är vi beroende av ett samhälle som fungerar för alla.

Det är när hela staden är tillräckligt stark för att fungera väl som alla kan få en tillräckligt bra kunskapsgrund för att kunna få ett arbete. Det är när det investeras tillräckligt i vår gemensamma infrastruktur som det är möjligt att kunna röra sig fritt och komma till sitt arbete. Det är när vi tillsammans investerar tillräckligt i välfärd som det finns en värdig äldreomsorg som ger även äldre chans att leva sitt liv efter egna önskemål.

I den budget som de borgerliga partierna röstat igenom i Stockholms stad ökar utanförskapet och beroendet av försörjningsstöd ökar kraftigt – klyftorna växer. I stora delar av staden växer en generation upp där möjligheten till jobb känns alltför avlägsen. Möjligheten till en bostad, en god hälsa eller en bra utbildning – alla är de indikatorer på en stad som blir alltmer tudelad. Med denna tudelning följer missade möjligheter. Barn som aldrig får chansen att visa sin fulla potential, ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden eller känslan av ökande otrygghet begränsar möjligheter.

En stad som missar möjligheter är en halv stad.

Skärholmen och Stockholm kan bättre än idag.

I vårt socialdemokratiska budgetförslag visar vi på en alternativ väg för hela staden. En väg där stora investeringar i utbildning och jobb ger möjligheter för fler. En väg som är fylld också av möjligheter för Stockholm och inte minst för oss Skärholmsbor.

Ett Stockholm som arbetar – bryt passiviteten

Till Stockholm kommer årligen 1000-tals nya stockholmare i jakten på drömjobbet. Här växer drömmar, skapas framtidstro och lösningar på stora framtidsproblem. Det är lätt att se möjligheterna som finns på Stockholms arbetsmarknad.

Samtidigt ökar nu försörjningsstöd kraftigt. Det är bara en av flera indikatorer på att Stockholm behöver en ny politik för fler jobb. Långtidsarbetslösheten, arbetslösheten bland ungdomar och personer med utomeuropeisk bakgrund är fortsatt mycket hög.

Den borgerliga majoritetens budget för Stockholms stad innebär att de aktiva insatserna för fler jobb minskar med 9 miljoner kronor samtidigt som försörjningsstödet beräknas öka med 83 miljoner kronor (vilket är en ökning med hela 8 %). Det är en utveckling som riskerar undergräva mycket av övrig välfärdsverksamhet i Stadsdelsnämnderna om utvecklingen inte vänds.

I det socialdemokratiska förslaget till budget föreslår vi ett jobbpaket som kommer att ge många fler arbetslösa möjlighet att få jobb, praktik eller utbildning om det blir verklighet. Det är ett paket om totalt 140 miljoner kronor. Räknar man in de indirekta sysselsättningseffekterna av de investeringar vi gör i utbildningsväsendet och övrig kommunal verksamhet, kommer ytterligare många fler att få jobb. Det skulle också ha inneburit en möjlighet att bromsa ökningen av försörjningsstöd om fullmäktige röstat igenom det.

Med vårt förslag skulle fler ungdomar och vuxna ha fått den utbildning som behövs för att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar och andra utsatta grupper skulle ha fått mer riktade insatser – med större effekt. Näringspolitiska insatser skulle ha gett förutsättning för fler jobb.

Ett exempel är den insats vi vill göra för att bredda Stockholms arbetsmarknad. Vi vill initiera ett arbete för lättare industri och handel i ytterstaden. Viktiga delar i detta är att arbeta med hur en mer aktiv användning av kommunala lokaler och kommunal mark kan medverka till att fler jobb skapas i de delar av Stockholm där arbetslösheten är som störst. Vi lanserar ett program med målet att arbetslösheten i de stadsdelar som har högst arbetslöshet ska ner till dagens genomsnitt.

Förra året sökte 10000 ungdomar sommarjobb. 6000 fick inte jobb via kommunen. Erfarenheter från tidigare studier visar att ungdomar som sommarjobbat senare har lättare att få ett jobb. Det handlar både om erfarenheten och om de kontakter som arbetats upp. Därför vill vi genom att anslå mer pengar (15 miljoner kronor) i stadens budget ge förutsättningar för fler. Tillsammans med de höjda ambitioner som Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting förespråkar och den aktiva samverkan med privata näringslivet i denna fråga som vi föreslår kunde då en garanti om sommarjobb ha införts.

Ett Stockholm/Skärholmen utan barnfattigdom

När klyftorna ökar och alltfler behöver försörjningsstöd är det också allt fler barn och ungdomar som drabbas av ekonomisk utsatthet på grund av att allt fler föräldrar blir arbetslösa, utförsäkrade etcetera. Barnfattigdom, mer än annat, stänger igen möjligheter. Ett rikt Stockholm är ett Stockholm som ger alla barn, oavsett bakgrund, en möjlighet att växa. Därför är det ökande behovet av försörjningsstöd inte bara dåligt ur ett individperspektiv eller ur ett jobbperspektiv.

Utöver ökade insatser för jobb (se ovan), sänkta avgifter, socialtjänsten, ökat föreningsstöd och sommarjobbssatsning motsätter vi oss starkt den kraftiga neddragning på sommarkollo som kommer att bli verklighet om de borgerliga partiernas budget genomförs. Det är ett slag primärt mot de som inte har råd med andra aktiviteter under sommaren.

Stadsdelsnämnderna

Stadens verksamhet vänder sig till alla medborgare och ska utformas i dialog med stadens medborgare. Det sker genom allmänna val, men måste också ske i en ständig dialog med medborgare och brukare. En lokal närvaro och en decentraliserad organisation är det bästa sättet att skapa förutsättningar för det. Stadsdelsnämnderna ska utvecklas och utgöra forum för den kommunala demokratin.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• En effektiv verksamhet av hög kvalitet ska bedrivas.

• Stadsdelsnämnderna ska bidra till en levande och lokalt förankrad demokrati.

Stadsdelsnämnderna är en av stadens mest decentraliserade och lokalt närvarande verksamheter. Därmed är det naturligt att stadsdelsnämnderna i sin verksamhet särskilt ska arbeta med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa platser för dialog med medborgarna kring stadens uppgifter och åtaganden. Stadsdelsnämnderna ska utvecklas för att utgöra en reell kraft och kunna vara ett trovärdigt forum för demokratisk dialog mellan staden och dess medborgare. Stadsdelsnämnderna ska delta i en utredning rörande stadsdelar med lågt valdeltagande i syfte att öka valdeltagandet i nästa val. Stadsdelsnämnderna uppmanas hitta samverkansformer för att effektivisera verksamheten och höja kvaliteten.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 943,1 miljoner kronor till sin verksamhet inom nedan områden.

Förskoleverksamhet

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Forskningen visar tydligt att en förskola med god kvalitet utjämnar barns olika förutsättningar och motverkar orättvisor såväl i barns uppväxtförhållanden som i deras senare liv. Välfungerande och näraliggande förskolor är också en förutsättning för att stadens föräldrar ska kunna känna trygghet och ha ett aktivt arbetsliv.

Stockholms förskoleverksamhet har två stora utmaningar. Den första är att behovet av platser fortsätter att öka, samtidigt som många redan idag inte får plats på en förskola nära hemmet. Staden behöver vara tuffare och mer konsekvent med att utifrån behov ställa krav på sina egna fastighetsbolag, krav vid ombildningar av hyresrätter samt vid tillstånd för nybyggnation att det ska inrymmas lokaler för förskoleverksamhet. Det är inte acceptabelt att stora kvarter och hela stadsdelar växer fram utan att detta är tillgodosett. Staden ska också ställa krav på att alla bidragsberättigade förskolor inordnas i den gemensamma förskolekön. Enskilda förskolor såsom föräldrakooperativ ska kunna ställa krav på föräldrarnas engagemang, däremot ska man inte kunna välja barn till sin verksamhet. Med begränsade resurser behöver pengarna till förskolan användas mer effektivt. Därför, och för att ge barnen samma goda förutsättningar inför grundskolan oavsett deras bakgrund, föreslår vi att staden skjuter till mer resurser till förskolans socioekonomiska tillägg.

För att kunna tillvarata stockholmsföräldrarnas önskemål och upprätthålla den höga popularitet som de kommunala förskolorna har, ska kommunens verksamheter erbjuda olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar – mångfald och valfrihet får inte stanna vid valet mellan huvudmän. Öppettiderna inom förskolan ska förbättras så att de även passar föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider och staden ska kunna erbjuda barnomsorg nattetid. Syskonförtur och närhetsprincip ska återinföras vid val av plats i förskoleklass, det skapar en trygghet för såväl barn som föräldrar.

Stadens förskoleverksamhet ska utgå från barnperspektivet och barnens rätt att delta i verksamheten. Oavsett om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga bör det därför rent principiellt vara en rättighet för alla barn att delta heltid i förskolans verksamhet. Med anledning av det ska staden utreda möjligheten och kostnaden för avskaffandet av den nuvarande 30-timmarsregeln.

Staden måste öka takten i etableringen av nya förskolor, men nya förskolor ger ofta mycket höga hyreskostnader. Därför ska kommunstyrelsen utarbeta en modell för att finansiera en del av kostnaden för nyproduktion på annat sätt än genom framtida hyreskostnader. I avvaktan på detta bör stimulansbidrag och särskilt bidrag för förskolor med höga hyror kunna ges.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången

• Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas till 100 procent, så att alla barn får förskoleplats inom tre månader från ansökan. Barnomsorgsgarantin ska gälla den stadsdel där barnet bor.

Särskilda uppdrag 2012:

• Barnomsorgsgarantin ska ändras för att gälla i den stadsdel där barnet bor. Om barnomsorgsgarantin inte uppfylls ska kommunen ta ansvar för att hitta en tillfällig lösning till dess att förskoleplats ordnats.

• Personaltätheten ska öka och det ska bli möjligt att minska barngruppernas storlek där det är angeläget.

• En kontinuerlig utveckling av verksamheten ska genomföras och personalen ska erbjudas mer kompetensutveckling.

• Särskilda satsningar kring språkutveckling och flerspråkighet i förskolan ska genomföras.

• Förskoleverksamheten ska utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet.

• Kommunstyrelsen ska utarbeta en finansieringsmodell för kostnaden för nyproduktion av förskolor för att öka takten i nyetableringar.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 216,7 miljoner kronor till sin förskoleverksamhet.

Verksamhet för barn och ungdom

Fritidsverksamheten är en oerhörd viktig del i våra barns trygga utveckling. Det handlar om att bli sedd av flera vuxna, att få möjlighet att träffa nya vänner och att få chansen att odla intressen. En öppen fritidsgård kostar pengar - en stängd kan kosta hur mycket som helst. En enda ung människa som hamnar i missbruk och kriminalitet kan kosta samhället uppemot 2 miljoner kronor per år. Det är mer än den årliga kostnaden för att driva en fritidsgård. Enbart fritidsgårdar kan inte hindra att våra unga hamnar snett, men det är en bra investering i våra barns framtid. Om Stockholm ska fortsätta att vara Sveriges motor måste vi investera i framtiden för våra barn och unga. Vi vill att Stockholm ska bli den bästa staden att växa upp i.

De kommunala fritidsverksamheterna ska systematiskt arbeta med att säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheterna i staden ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse. Alla ska ha tillgång till de kommunala fritidsverksamheterna. Tillgängligheten ska vara oberoende av bostadsområde eller föräldrars inkomst. Samtidigt visar en SCB-rapport om barns deltagande i fritidsaktiviteter att barn i ekonomiskt utsatta hushåll deltar i mindre utsträckning i organiserade fritidsaktiviteter. Detsamma gäller barn med ensamstående föräldrar, barn i arbetarhushåll och barn vars föräldrar är födda utomlands. Fritidsverksamheterna måste ges mer resurser för att fånga upp alla barn.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• Minst en icke-kommersiell träffpunkt i varje stadsdel ska garanteras.

• Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka.

• Alla stockholmsbarn som vill ska få åka på kollo varje år

Alla stadsdelsnämnder ska erbjuda barn och unga en bred fritidsverksamhet för olika åldrar, behov och intressen.

För de minsta barnen är den öppna förskoleverksamheten och parklekarna viktiga inslag i vardagen. Även för föräldrarna fyller dessa verksamheter en viktig funktion när det kommer till att träffa andra vuxna människor under sin föräldraledighet. Den öppna förskoleverksamheten och parklekarna ska vara öppen för alla och verksamheten ska stärkas med fokus på att nå fler besökare. Parklekarna är populära även för barn i förskolan och de lägre klasserna i skolan. De ska erbjuda aktiviteter för barn i olika åldrar på ett utmanande och säkert sätt. Ett fungerande och långsiktigt underhåll av alla parklekar ska säkras.

Nästan varje park i staden rymmer lekplatser för barn. Dessa ska värnas och underhållas.

Allt för många stockholmsbarn har inte möjlighet att lämna sin egen stadsdel under sommaren. Alla stockholmsbarn ska erbjudas en plats i antingen den stadsdelsövergripande kolloverksamheten eller annan sommarverksamhet anpassad efter specifika behov.

Inom varje stadsdelsnämndsområde ska det finnas minst en större träffpunkt där äldre unga har möjlighet att själva forma verksamheten och skapa, umgås och utvecklas på egna villkor. Det ska finnas ett rikt och varierat utbud av aktiviteter för unga över hela staden. Genom ett mer aktivt samarbete mellan stadsdelarna, med de idéburna organisationer och med företag kan aktivteter som konserter och teater erbjudas målgruppen. I många stadsdelar finns behov av flera olika sorters mötesplatser för unga, anpassade till olika åldrar.

Som ett led i arbetet med att fånga upp unga människor på glid satsar vi på att utveckla fryshusliknande verksamheter i alla stadsdelar. Lugna gatans brottförebyggande arbete i kombination med ökad nattvandring ser vi som en förstärkning i det förebyggande arbetet med ungdomar. LAVA är idag ett resurscentrum för ungdomskultur och dess arbetssätt bör spridas till stadsdelarnas

träffpunkter. Vi vill bredda satsningen på ”En snabb slant”, möjligheten att söka pengar ska gälla upp till 26 år. Idag går gränsen vid 20.

Demokrati och inflytande ska finnas som en naturlig del i vårt samhälle varje dag, detta gäller inte minst de verksamheter som riktar sig till barn och unga. Utifrån sitt speciella ansvar för barn och unga ska stadsdelsnämnderna arbeta strategiskt med att öka demokratin i beslutsgångar och inflytandet över den egna vardagen. Ärenden ska vara enkla att följa och beslut ska fattas så nära den omfattade som möjligt. Genom att ge barn och unga möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över våra gemensamma tillgångar skapar vi en gemenskap där medborgarna bryr sig om sitt samhälle och är villiga att ta ansvar för det.

Särskilda uppdrag 2012:

• Arbetsformer för att öka ungdomars delaktighet och inflytande över den egna vardagen ska utarbetas.

• Säkerställa att minst en träffpunkt för äldre unga finns i varje stadsdel.

• Rusta upp stadens parklekar.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 33,2 miljoner kronor till sin verksamhet för barn och ungdom.

Kultur- och föreningsverksamhet

Stadens rika kulturliv ska vara tillgängligt för alla och kunna både upplevas och skapas i medborgarens egen närhet. Det handlar om allas rätt till att ta del av kulturen och odla sin egen kreativitet och bidra till att utveckla den egna stadsdelens själ, identitet och berättelse.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• De lokala mötesplatserna för och utbudet av kulturell verksamhet ska utvecklas, med särskilt fokus på barn och unga

• Samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka

Mer än någonsin behöver Stockholm en satsning på ungas fritid och kultur. Det handlar om att utjämna klyftorna mellan olika grupper vad gäller deras möjligheter till att ta del av kultur, att skapa kreativa rum och ge möjligheter för ungas eget kulturella skapande. Lokala träffpunkter för äldre unga ska finnas i varje stadsdel.

Kulturskolan i Skärholmen bör bevaras och utvecklas då den är betydelsefull för barnens utveckling.

Särskilda uppdrag 2012:

• De lokala träffpunkterna/ungdomscaféerna ska utvecklas.

• Arbete ska inledas för att nå de barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 2,7 miljoner kronor till sin kultur- och föreningsverksamhet.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, en trygg tillvaro och god social gemenskap. Valfriheten i boendeformer ska garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. Den sociala isoleringen måste brytas och äldre måste få tillgång till ett utbud av plattformar för ett aktivt liv där möten, upplevelser och aktiviteter blir en del av vardagen. För att nå dit fram är några av grundstenarna god bemanning och hög kompetens bland personalen inom äldreomsorgen.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll.

• Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras.

• Kvalitet i all omsorg ska säkras och garanteras.

Valfrihet är viktigt, men vad som är lika viktigt är att kvaliteten ska garanteras genom insyn och uppföljning oavsett vilken utförare man väljer. Valfrihet för sig garanterar ingenting. Drygt hälften av dem som är 77 år eller äldre har begränsad förmåga att själva välja utförare inom sjukvård och äldreomsorg, visar en studie från Karolinska Institutet. Äldreomsorgen måste gå från att se på de äldre som kunder och istället se dem som medborgare som ska garanteras kvalitativ vård och omsorg.

Omsorgen om Stockholms äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet.

Stadsdelsnämnderna ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet. Särskilt ska brukarundersökningar kompletteras med andra typer av dokumentation liksom professionella bedömningar. Med utgångspunkt i tydliga kvalitetskriterier formulerade för stadens egen verksamhet och i avtal med privata utförare ska kvaliteten i verksamheten regelbundet granskas. Kvalitetsbrister ska omedelbart leda till sanktioner och krav på förbättringar. Det ska finnas goda möjligheter att bryta avtal med privata utförare som missköter den upphandlade verksamheten.

Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka och ha reellt inflytande över vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras.

Vidare ska stadsdelarna i egenskap av utförare utveckla den egna äldreomsorgen så att kvalitet och effektivitet stärks. Ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt ska prägla verksamheten, liksom ett stort inflytande i vardagen. Särskilt vill vi utveckla äldres möjligheter och rätt till utevistelse och sociala aktiviteter liksom maten inom äldreomsorgen.

Alla äldre ska ha rätt till regelbunden utevistelse enligt de egna önskemålen. Likaså ska alla äldre ha rätt till god mat och en trevlig måltidssituation. För att nå dit vill vi satsa på att utveckla ett hälsokökskoncept i Servicehusen som bygger på ekologisk och närproducerad mat som lagas på plats och går att beställa från en a

la carte-meny. Alla äldre som bor på kommunalt äldreboende eller har hemtjänst ska kunna få hemlagad mat.

En förutsättning för en högre kvalitet inom äldreomsorgen är dock en välutbildad och engagerad ledning och personal liksom god personaltäthet. Sedan 2007 har antalet anställda inom äldreomsorgen i staden har minskats med fler än 1 300 anställda, exklusive verksamhetsövergångar och annat. Studier har visat att Stockholms kommun hamnar på plats 278 vad gäller personaltätheten inom vård- och omsorgsboenden. För få personal innebär att det finns mindre utrymme att ta hänsyn till äldres önskemål. Det innebär också att aktiviteter som är viktiga bortprioriteras. Ett sådant område är tillgången till utevistelse, något många av våra äldre i brukarundersökningar i dag uttrycker ett stort missnöje med. Stockholms äldre förtjänar bättre än så. Det är viktigt att arbetsplatserna genomsyras av god arbetsmiljö och med möjlighet till individuell utveckling för personalen så att kompetens inom verksamheten bibehålles och förstärks. För hög personalomsättning innebär många gånger en ottrygghet för de äldre och en förlust av en kontinuitet inom verksamheterna.

Ett tryggt och attraktivt boende är en hörnsten för livskvaliteten oavsett om jag är ung eller gammal. Stockholms stad ska därför kunna erbjuda både en bra hemtjänst och hemsjukvård samt ett varierat utbud av bostäder anpassade efter olika omsorgsbehov och önskemål om intresseinriktningar. Införandet av nya trygghetsboenden ska inte ställas mot servicehus. Befintliga servicehus som är väl fungerande och efterfrågas av de äldre ska bevaras och utvecklas och inte omvandlas till trygghetsboenden. En viktig kvalitetsfaktor i all omsorg om äldre är personalkontinuiteten. I hemtjänsten är det särskilt känsligt med ombyten av personal. Verksamheten och arbetsplatserna måste värna om sin personal och erbjuda utvecklingsmöjligheter så personalkontinuiteten garanteras.

I Stockholm finns idag ett antal äldreboenden och dagverksamheter med olika profiler vad avser till exempel språk, kultur och sociala inriktningar. Dessa profilboenden och -verksamheter ska utökas och utvecklas så att äldre kan fortsätta odla sina intressen och kontakterna med den egna etniska, sociala eller kulturella gruppen även på ålderns höst. För att öka valfriheten ska tillgången till kommunala alternativ inom vård- och omsorgsboenden samt inom hemtjänsten garanteras inom varje stadsdelsnämndsområde. Antalet olika inriktningar eller teman på äldreboenden ska öka.

Staden ska sträva mot en ökad reell valfrihet inom äldreomsorgen. Idag får inte äldre och deras anhöriga det stöd de enligt lagar och riktlinjer har rätt till. Dagens biståndsbedömningar som vi känner dem hindrar äldres valfrihet och begränsar arbetssätten. Det ökade antalet överklaganden av biståndsbedömningar är tyvärr ett alltför tydligt bevis för det.

Stadens myndighetsutövning i form av biståndsbedömningar och mallar för resursfördelning ska utgå från äldres önskemål och behov av vård och omsorg. Äldre över hela staden ska garanteras en likvärdig bedömning. System med mallar får ej användas för att de facto göra nedskärningar på de insatser som beviljas, så som skett i staden under de senaste åren. Målet måste vara att öka tiden där man kan erbjuda de äldre social samvaro. På samma sätt får biståndsbeslut och mallar aldrig styra äldreomsorgspersonalens insatser och den tid insatserna ska ta i detalj. Äldre, anhöriga och berörd omsorgspersonal har bäst

insikt i vilka insatser den äldre behöver för stunden. Detta är en viktig inflytandefråga som också innebär en högre kvalitet i insatserna.

Stadens ambition att öka förenkla för stockholmarna att sköta alltmer över Internet måste även mötas med en satsning att göra datorer och bredband mer tillgängliga på äldrecentra, träffpunkter och andra äldreverksamheter.

Tandhälsan är viktig för stadens äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt så ökar risken för undernäring, samtidigt som dålig tandhälsa visats kunna leda till sämre allmänhälsa. På stadens äldreboenden ska det finnas rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigad till. Staden ska vidare tillse att fungerande system och rutiner finns för överlämning mellan sjukvården och mellan äldreomsorgen.

Särskilda uppdrag 2012:

• Tillsammans med socialtjänstförvaltningen ska former för äldreomsorg för äldre hemlösa utvecklas.

• De lokala pensionärsråden och förtroenderådens ställning och inflytande ska stärkas.

• Information och service på olika språk ska tillhandahållas.

• Inleda samverkan med Stockholms fastighetsägare för att underlätta äldres boende i det ordinarie bostadsbeståndet.

• Bevara och utveckla servicehusen och dess restauranger utifrån ett ”Hälsokökskoncept” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en a la carte-meny.

• Satsa mer på ”matlag” inom äldreboenden och hemtjänst där äldre får chansen att laga mat tillsammans.

• Utveckla former för att ytterligare engagera äldre i välfärdsinsatser, t ex stöd i läxläsning och fritidsaktiviteter bland barn och unga.

• Delta i äldrenämndens arbete med att utforma tydliga kvalitetskriterier som innefattar så väl brukarupplevelser som professionella bedömningar och andra nyckeltal för äldreomsorgen.

• Såväl verksamheter i egen regi som upphandlade verksamheter ska granskas regelbundet och oanmält och noggrant utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet.

• Kvaliteten inom äldreboenden ska utvecklas genom att ge ökad tid till personal som arbetar med de äldre. Vi vill att man ser över de tidsramar som idag är ledande inom hemtjänsten. Både de äldre och personal har under många år signalerat att tidsramarna är alltför snäva.

Vi förordar en kvalitetshöjande satsning på hemtjänsten om 25 miljoner kronor utöver majoritetens nivå.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 253,6 miljoner kronor till sin äldreomsorg.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett modernt och rättvist Stockholm ger människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, då de är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas. Ekonomi ska inte vara ett hinder för den enskilde.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• Alla ska ha möjlighet till arbete eller daglig sysselsättning och eget boende.

• Kvalitet i all omsorg ska säkras genom insyn och uppföljning.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska utgöra den självklara grunden för verksamheten. Alla stockholmare med funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till en rik fritid. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker och likabehandling ska råda i staden. Lagstiftningen och inte ekonomin ska avgöra insatsen för den enskilde. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska öka genom anpassningar av utemiljön och den offentliga miljön. Samlingslokaler i stadsdelarna ska vara utformade med tanke på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Genom träffpunkter för ungdomar ska möjligheten till aktivitet och delaktighet i samhället öka. För vuxna ska det finnas tillgång till individuellt anpassade och meningsfulla dagliga verksamheter. Det ska finnas en frihet att välja daglig verksamhet oavsett vilken stadsdel man tillhör.

År 2010 hade Stockholm stad som mål att bli världens mest tillgängliga stad. Tyvärr uppnådde man inte målet och istället ser vi hur man satsar mindre pengar på tillgänglighetsarbetet.

Ett stort problem är det byggts för få gruppbostäder i Stockholm. Vi vill därför öka byggandet av fler gruppbostäder, bland annat genom att se över resursfördelningssystemet för att öka incitamenten.

Vi vill också att staden ska uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna tillsätta en samordnare för att hålla ihop det samordnande arbetet och uppföljning.

Organisationer och föreningar som arbetar med människor med funktionsnedsättning gör ett oerhört viktigt arbete för att få frågorna på dagordningen och därför vill vi stärka dem genom att avsätta resurser.

Kostnader för gemensamhetsutrymmen i boenden ska inte finansieras genom hyran. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning. Privatiseringen av ledsagarservice måste utvärderas. Ledsagarservicen ska vara individuellt anpassad och ska kunna användas flexibelt. Möjligheten att vara registrerad hos mer än en utförare kan öka flexibiliteten och ska därför utredas. Rätten till avlösning för anhörigvårdare bör stärkas. S:t Julianpriset ska fortsatt delas ut och former för att öka dess genomslag

bör tas fram. Vi vill stärka organisationerna för människor med funktionsnedsättning och därför vill vi avsätta 2 miljoner utöver den borgerliga majoritetens budget.

Särskilda uppdrag 2012:

• Tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och serviceutbudet ska stimuleras.

• Samverkan med handikapporganisationerna ska stärkas.

• Intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering.

• Träffpunkter som ökar möjligheterna till aktivitet och delaktighet ska utvecklas.

• Meningsfull och individuellt anpassad daglig verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning ska erbjudas.

• Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna att tillsätta en samordnare för att det nya kommunala programmet.

• Privatiseringen av ledsagarservice måste utvärderas.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 196,2 miljoner kronor till sin verksamhet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Tvåhundratusen barn lever i fattiga familjer i Sverige idag och Stockholm har stora utmaningar vad gäller segregationen. Individ- och familjeomsorgen måste ha som mål att verka omfördelande och ge familjer lika möjligheter och förutsättningar för familjer att leva på lika villkor. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt och för att nå dit krävs det ett välutbyggt, tidigt och målinriktat förebyggande arbete. Stockholm måste också ta krafttag mot hemlösheten, det är ovärdigt en välfärdsstat att människor inte har någonstans att bo. Hemlösheten bland unga har ökat och det är särskilt oroväckande.

Staden ska erbjuda stöd och skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• Alla barn och unga som lever i riskzonen, och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas . I samverkan med andra aktörer ska dessa erbjudas tidiga insatser.

• Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för att på så vis minska antalet personer i utsatta situationer.

• Antalet hemlösa ska minska.

Barn, unga och vuxna som lever i miljöer där de riskerar att hamna snett i livet kan och ska uppmärksammas tidigt. Genom socialforskningen är idag många riskfaktorer identifierade. Dessa riskfaktorer ska utgöra en viktig grund för stadens förebyggande arbete. Stadens arbete ska ta sin utgångspunkt i evidensbaserade metoder. Förebyggande och riktade insatser ska sättas in i samarbete med andra aktörer. Det kan vara skola, släkt, ungdomsmottagning, Barn och Ungdomspsykiatrin eller frivilliga organisationer. Tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras. Socioekonomiska studier visar att investeringar i människor med sociala problem snabbt genererar samhällsvinster.

Tillgängligheten till en handläggare ska vara stor och handläggningstiderna korta. Majoritetens underfinansiering av verksamhetsområdet och en hårdare belastning till följd av ökande arbetslöshet och utanförskap är den främsta förklaringen till bristen på handläggare. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka, för att förebygga, förhindra och minska droganvändningen bland unga. Ett aktivt igångsättande och stödjande av verksamma lokala föräldragrupper har visat sig bidra till en minskad alkohol- och droganvändning bland ungdomar. Därför ska sådana föräldragrupper uppmuntras och aktivts stödjas.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, icke biståndsbedömda, verksamheter tillgängliga varje dag.

För att minska hemlösheten ska stöd- och vårdboenden utvecklas utifrån individens behov, till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och ett eget kontrakt. Genom samverkan med hyresvärdar och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas. Nämnden ska medverka till bostadsbolagens mål om att inga barnfamiljer ska vräkas. Den uppsökande verksamheten för hemlösa ska förstärkas. Arbetet med Bostad Först ska fortsätta men måste för att vara verkningsfullt kombineras med andra sociala insatser.

Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet gentemot ungdomar, bland annat för att motverka kriminalitet och missbruk. Därför vill vi genomföra en satsning på att anställa fler fältassistenter.

Ungdomsmottagningarna ska utvecklas och förstärkas för att främja ungdomarnas hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Lokalerna ska vara välkomnade och tillgängligheten både geografisk och vad gäller öppettider ska vara god. Det är oacceptabelt att belastningen är så hög att klienterna ibland tvingas vänta på sin tur i trapphus eller liknade. Att stadens ungdomsmottagningar idag inte lever upp till rekommendationen för basbemanning av mottagningarna tyder på att det idag finns för lite resurser avsatt till ungdomsmottagningarna. Personalen ska ha god kännedom om hedersproblematik och mottagningarna ska HBT-certifieras.

Föräldraverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder. I syfte att förstärka det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet för barn ska samtliga stadsdelsnämnder utveckla träffpunkter för småbarnsföräldrar och deras barn, Familjecentraler. Dessa familjecentraler kan till exempel innebära öppen förskoleverksamhet och gärna mödravårdscentral och barnavårdscentral i samverkan med landtinget, men också kuratorer och socialpedagoger. Hit kan föräldrar vända sig och besöka stimulerande aktiviteter för sina barn och, om de behöver, få hjälp av pedagoger och socialtjänst.

BUSS- utredningen (Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst) visade på att verksamheten som rör utsatta barn och ungdomar har varit underfinansierad i stadsdelarna i flera år. Många förbättringar kan genomföras utifrån denna gedigna utredning om stadens arbete med barn som far illa. Men enbart satsningar på individ och familjeomsorgen är inte tillräckligt, barn som far illa finns också i förskolan, i skolan och i stadens fritidsverksamheter. Tidiga insatser inom dessa verksamheter är minst lika viktigt för att förebygga sociala problem.

Att hamna i skuldfällan är en katastrof för människor. För den som har hamnat i kronofogdens register kan det bli svårt att få banklån, hyreskontrakt, telefonabonnemang och liknande. Idag kan det vara upp till 1,5 års väntetid för att få träffa en skuldrådgivare i staden och i vissa stadsdelar har man till och med intagningsstopp.

Vi ser allvarligt på den negativa utvecklingen där allt fler barn vräks, detta trots regeringens nollvision. Sedan regeringen 2007 satte målet att inga barn ska vräkas, har 1 900 barn vräkts i landet . Och i Stockholm har hemlösheten bland unga ökat tydligt de senaste åren. Samtidigt så ser vi hur regeringen sänker sin ambition ytterligare på området. I den nya budgetpropositionen sänker man målen genom att ändra formuleringen från ”mål” till ”ambition”. Det tycker vi är beklagligt. Vi vill istället se ökat arbete och högre ambitionsmål i arbetet mot hemlöshet och vräkning av barn - inte en sänkning. Den som en gång har vräkts har svårt att komma tillbaka till den ordinarie bostadsmarknaden. Vräkningen i sig innebär i många fall början på en negativ spiral. Bostaden innebär en trygghet och stabilitet i vardagen. När denna trygghet försvinner kan också flera andra bitar falla. Ett effektivt sätt att minska hemlösheten är att minska antalet vräkningar. I nära anslutning till staden skuldrådning ska det finnas ombud som ska hjälpa och stödja personer som hotas av vräkning.

Vi motsätter oss detta. En indikator på detta område bör utvecklas, dels för att få en klarare bild av omfattningen dels för att sätta press mot detta oacceptabla förfarande.

För att säkra stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning, stärka det vräkningsförebyggande arbetet, anställa fler budget- och skuldrådgivare, utveckla familjecentraler, förstärka ungdomsmottagningarna och anställa fler fältassistenter tillförs verksamhetsområdet 20 miljoner kronor.

Särskilda uppdrag 2012:

• Samverkan med polis, rättsvårdande myndigheter och psykiatrin ska öka.

• Skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka.

• Utredningskapaciteten ska utökas och resurser ska finnas till placeringar när så behövs.

• Utred möjligheterna att hjälpa personer som bor hos Stiftelsen hotell-hem och som har små hyresskulder som hindrar egna hyreskontrakt.

• Utveckla familjecentraler för småbarnsföräldrar och deras barn i varje stadsdelsnämndsområde.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 121,8 miljoner kronor till sin verksamhet för Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri.

Stadsmiljöverksamhet

Vi vill att Stockholm ska vara en stad där det är det är tryggt och enkelt att röra sig. Vi vill att Stockholm ska vara en stad där en hållbar livsstil är en reell möjlighet för alla stockholmare, där parker och torg är rena och trivsamma för alla stockholmare och i hela staden.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• Stockholm ska vara en stad där människor kan röra sig fritt, oavsett trafikslag, oavsett funktionsnedsättning och oavsett årstid.

• Stockholmarna ska känna sig trygga i stadens parker och grönområden.

• Stockholms stadsmiljö ska främja stockholmarnas hälsa.

• Stockholms stadsmiljöer ska vara attraktiva och trygga, och bidra till livskvaliteten i alla stadsdelar.

Stockholms parker och offentliga rum ska vara mötesplatser. Det är människorna som skapar staden. Staden identifieras av människorna, av liv och rörelse, av stadens urbana puls. Det är kombinationen av en grön stad nära vattnet och en storstad med liv och puls som gör att människor flyttar hit, att studenter vill läsa här och att företag vill etablera sig här. Det är i möten mellan människor som vår stad växer. Därför ska Stockholms stadsmiljö vara en stadsmiljö som främjar människors möten, genom att vår stads offentliga rum ska vara vackra, rena, trygga och kreativa miljöer där människor vill vistas. Stadsdelsnämnderna ska under året ta fram en offensiv strategi för det offentliga rummet, med fokus på parker i stadsdelsnämndernas områden och på stadens ”tomma torg”.

Stockholms parker och offentliga rum ska uppmuntra en hållbar livsstil. Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att göra Stockholm till en ren och vacker stad. Genom att satsa mindre pengar på reklamkampanjer och mer på att se till att det finns soptunnor, askkoppar och pantbehållare i de områden där många människor rör sig blir det enklare för stockholmarna att bidra till att Stockholm blir en vackrare och renare stad.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 7,0 miljoner kronor till sin stadsmiljöverksamhet.

Flyktingmottagande

Alla flyktingar som kommer till Stockholm ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. En del i det kan vara att utveckla ett mentorsprogram för nyanlända flyktingar. Det är viktigt att alla stadsdelar tar ansvar för flyktingmottagandet. De stadsdelar som tar ett extra stort ansvar bör rimligtvis också få ökat stöd. Barnperspektivet måste alltid uppmärksammas, stöd till föräldrar, bra skolundervisning och fritidsverksamhet är viktiga faktorer i ett barns välbefinnande och utveckling.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till en god integration i samhället.

• Sprida flyktingmottagandet över hela staden.

Introduktionen ska alltid utgå ifrån individens förutsättningar. Flyktingbarn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola. Därför är det oerhört viktigt att Stockholm har välfungerande skolor och en bra bostads- och arbetsmarknadspolitik så att nyanlända skall få en ärlig chans att kunna komma in i samhället. Blandade bostadsformer i de olika stadsdelarna och välfungerande kollektivtrafik, som alla har råd med, är också viktiga faktorer för att öka den sociala rörligheten i Stockholm. Validering av utländska examen måste fungera smidigare, så att man kan tillvarata människors kompetens.

En enkätundersökning genomfördes av SKL under 2011 som berörde ensamkommande barns boendesituation. Undersökningen pekar på att målgruppen är svår att kartlägga eftersom det bland annat saknas enhetliga definitioner på olika typer av boenden. Det är i flera avseenden otydligt vad det innebär att bo på ett så kallat ankomstboende, PUT-boende, träningsboende, ebo boende etc. Detta gör det också svårt att för länets kommuner få fram statistik och en samlad överblick kring målgruppen. Enkätresultaten pekar på att det saknas tydliga kriterier/krav som ska gälla vid mottagande och vid anordnande av boendet.

Vi vill därför se att kommunen tar fram enhetliga definitioner av de olika boendeformerna och tydliggör ansvaret för handläggningen i kommunerna och utarbeta kvalitetskriterier för boenden och utveckla hållbara boendekedjor.

Särskilda uppdrag 2012:

• På försök starta ett mentorsprogram inom flyktingmottagandet.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 1,4 miljoner kronor till sin verksamhet för flyktingmottagande.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets trygghetssystem, ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga försörjningsproblem. Orsakerna till den enskildes försörjningsproblem varierar, alltifrån arbetslöshet, sjukdom eller överskuldsatthet. Behovet av ekonomiskt bistånd hänger samman med andra politiska faktorer. Lågkonjunktur kombinerat med en ineffektiv jobbpolitik och fördelningspolitik har lett till att behovet av försörjningsstöd har ökat. Regeringens försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har också urholkat trygghetssystemen och förvärrat situationen. I ett modernt välfärdsland skall trygghetssystemen avse att stärka individen under tuffa tider. På så sätt ökar individens möjlighet att uppta den egna försörjningen. Alla berättigade till ekonomiskt bistånd ska erhålla stöd på lika villkor.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

• Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt.

• Antalet arbetslösa med ekonomiskt bistånd som får hjälp tillbaka till arbetslivet ska öka.

Stockholmare som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas med respekt och deras ärenden ska hanteras rättssäkert och med korta handläggningstider. Barn-perspektivet måste alltid genomsyras i kontakter och beslut på välfärdskontoret. Det innebär att barnens väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs.

Stockholm har ur ett nationellt perspektiv ett högt kostnadsläge. Det höga kostnadsläget drabbar stadens fattigaste människor hårdast. Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta. Helt enkelt leva ett normalt liv. Därför anser vi att det är viktigt att stor hänsyn tas till behovet av SL-kort för den som får ekonomiskt bistånd. Det handlar om att möjliggöra människor rörlighet. Att inte ha råd med ett SL kort kan göra det svårare att söka jobb. Eventuellt stigande uppvärmningskostnader bör vidare återspeglas i ersättningsnivåer.

Vi föreslår en politik för ökad sysselsättning och investerar direkt 130 miljoner kronor i åtgärder mot arbetslöshet. Dessa insatser innebär ett minskat behov av medel för ekonomiskt bistånd. Vi budgeterar därför 31 miljoner kronor mindre för ekonomiskt bistånd än den borgerliga majoriteten.

Staden har undan för undan skurit ner möjligheten för personer med ekonomiskt bistånd att tillgodogöra sig tandvård. Även personer med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska ha rätt till tandvård som möjliggör en god tandstatus.

Särskilda uppdrag 2012:

• Utarbeta former för att alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt.

• Utveckla det förebyggande arbetet i stadsdelsnämnderna för att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 102,1 miljoner kronor till ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetslösa både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning, men när det är svårt att ta sig in, eller tillbaka på arbetsmarknaden så ska staden finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes

förutsättningar. All den kunskap och vilja till arbete som finns hos de stockholmare som idag står utanför arbetsmarknaden måste tas tillvara.

Socialdemokraternas mål för verksamheten i kommunfullmäktige:

• Alla som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom fem arbetsdagar ha en individuell handlingsplan som syftar till inträde på arbetsmarknaden.

Målgruppen för arbetsmarknadspolitiken är stadsdelsnämndens medborgare som uppbär ekonomiskt stöd och som behöver särskilt stöd för att ta sig in, eller tillbaka, på arbetsmarknaden. Särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslösa.

Många av aspiranterna på jobbtorgen saknar fullständig gymnasieutbildning. För denna grupp finns det ett behov av att kunna erbjuda längre utbildningsinsatser än vad som är fallet idag. Därför måste vuxenutbildningen byggas ut. Därutöver bör staden se till att jobbtorgens aspiranter kan erbjudas relevant arbetsmarknadsutbildning, företrädesvis inom bristyrken. Till detta avsätts medel inom Arbetsmarknadsnämnden.

Sommarjobb under gymnasietiden är den första kontakten med arbetsmarknaden för de flesta ungdomar. Det ger en förberedelse inför vuxenlivet, skapar rutiner, och det arbete som ungdomarna utför är värdefullt för staden. Inte minst förstärker det ungdomars ekonomi och ger dem större frihet. Det viktigaste är dock att den som skaffat sig och kunna behålla anställningar som ung har mycket större chans att göra det när hon eller han blir äldre. Att erbjuda ungdomar möjlighet till sommarjobb är inte välgörenhet – det är långsiktig arbetsmarknadspolitik och en klok investering för framtiden.

Med socialdemokraternas förslag till budget skulle Skärholmens stadsdelsnämnd ha 8,41 miljoner kronor till arbetsmarknadsåtgärder.


Bilaga två Alliansen(m), (fp) med stöd av (mp) för att sats två och tre

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-12-15
Ärende 4. Verksamhetsplan 2012
för Skärholmens stadsdelsnämnd

Dnr 1.1/218-2011

Andreas Lundin,

Elisabeth Johnson,

Tapani Juntunen m. fl. (M)

Jan Jönsson, ordförande,

Cecilia Carpelan,

Zazan Sanli (FP)

Förslag till beslut:

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att föreslå att även mäta Frisknärvaron för medarbetarna

Att föreslå att förvaltningen genom Stockholms Stads energicentrum undersöker möjligheterna att sänka energikonsumtionen i förvaltningens verksamheter

Att därutöver anföra:

Det är glädjande att konstatera, det fina arbetet förvaltningen utfört under året som ligger till grund för ett mycket starkt program i VP 2012 trots en global omvärld med ekonomisk oro och valutakriser. Vi ser bättre kvalité i våra förskolor, äldreomsorg och genom förbättrad trygghet för boende i Skärholmen. Vi är mycket glada över att det nu finns öppna förskolor i stadsdelens alla områden. Öppna förskolan är en mycket viktig träffpunkt för barn, föräldrar och pedagoger och vi hoppas att förvaltningen tar tillvara på det fina mottagandet från medborgarna och följer upp och utvecklar dessa verksamheter så de blir en integrerad del av förvaltningens utbud.

Alliansens politik genom öppenhet, förändringsvilja och framtidstro genomsyrar förslaget till VP för 2012. Genom Kommunfullmäktiges beslut om bl.a Förbifarten, Söderortsvisionen och planerna för Spårväg Syd har Skärholmen en spännande och utvecklande framtid framför sig.

Under året fick fler ungdomar sommarjobb i Skärholmen än någonsin tidigare och 2012 kommer återigen rekordmånga unga att kunna erbjudas sommarjobb. 2012 vill vi genomföra ytterligare förbättringar för att fortsätta den positiva utvecklingen. Förbättringar inom äldreomsorg genom samordning och fler boenden till Sätra Vård och Omsorg, framtagandet av en miljöhandlingsplan, förbättrad städning av torg och parker, arbeta för en hållbar miljö och undersöka möjligheterna att sänka energikonsumtionen i förvaltningens verksamheter.

Vi ser fram emot arbetet och förslagen som finns i VP med särskilt utsatta medborgare som idag är beroende av ekonomiskt bistånd liksom preventiva åtgärder som t. ex. budget- och skuldrådgivning. Under året kommer ett handlingsprogram för både vräkningsförebyggande insatser och för att förebygga överskuldsättning att arbetas fram.

Vi ska fortsätta att planera för ett divergerat bostadsutbud. En blandad bebyggelse med hyresrätter och bostadsrätter och möjligheten till bostadskarriär i Skärholmen samt upprustningen av de kommunala fastigheterna vilket kommer att höja standarden på sikt i hela stadsdelen.

Enligt den senaste Folkhälsorapporten har hälsan förbättrats för alla och det gäller även utsatta grupper som ensamstående mödrar, unga arbetslösa och

utlandsfödda. Men fortfarande är hälsan generellt sämre inom dessa grupper. Särskild uppmärksamhet behöver riktas mot ungas psykiska hälsa, riskabla alkoholvanor, övervikt och fetma, rökningen bland yngre och hälsan för utsatta grupper. Satsningar på de yngsta barnens hälsoutveckling är allra viktigast och lyfts därför fram i VP2012. Folkhälsorapportens data kan avläsas på lokal nivå och utgör en viktig kunskapskälla för hur hälsoarbetet bäst ska bedrivas i vår stadsdel och tillsammans med andra viktiga aktörer. Förvaltningen bör särskilt följa Landstingets satsning på hälsokommunikatörer.

Under 2012 ska vi också utifrån ett barnperspektiv följa upp de beslut som fattas när familjer riskerar att vräkas och vid relationsvåld i hemmet. Genom att samla förvaltningens kompetens rörande relationsvåld i ett team kommer fler att våga vända sig till socialtjänsten när de misstänker att våld förekommer i hemmet och fler drabbade kommer att kunna få snabb insats. Den sociala insatsgrupp som kommer att inrättas och som ska arbeta med barn i riskzonen är ett ytterligare ett bra exempel på samarbeten över gränserna mellan polis, socialtjänst, fritidsverksamhet och familjer.

Även trenden för den upplevda tryggheten i Skärholmen är försiktigt positiv, är det trygghetsfrämjande arbetet prioriterat. Vi ser i den rapport som tagits fram att Skärholmens faktiska brottsstatistik ger ett felaktigt intryck av en otrygg stadsdel. Förbättringar av belysning runt torgen och fler vuxna som är ute och vandrar kommer att skapa ökad trygghet. Genom upplevelsen av att det är rent, snyggt och tryggt kommer medborgarna känna mer trygghet och stolthet över vår stadsdel.

Skärholmen fortsätter att vara den stadsdel i Stockholm som har minst antal barn per barngrupp. Skärholmens förskolor tillhör det fåtal som inte fått någon kritik från Skolinspektionen för insatserna riktade till barn i behov av särskilt stöd. Med det nya språkprogrammet kommer verksamheten att utvecklas ytterligare och barnen få bättre förutsättningar för skolgången.

Den äldres situation genom stöd för dess livssituation måste ytterligare förbättras. Idag finns det flera äldre som är så oerhört ensamma och som behöver vanlig mänsklig samvaro. Där kan frivilligorganisationerna hjälpa till. Informationsspridning av att Träffpunkten Eken finns bör genomföras till äldre över 65 år.

Arbetslinjen är ett fortsatt viktigt fokus för Alliansen. Vi välkomnar initiativet av förvaltningen att koppla ihop utbildningar via Jobbtorget och arbetsförmedlingen med lokala näringsidkare. Målet är att Arbetsförmedlingen och Jobbtorget i Skärholmen skall vara två naturliga samarbetspartners för lokala näringsidkare.

Vi i Alliansen ser fram emot 2012 med tillförsikt.


Bilaga tre Förslag till beslut från Miljöpartiet med stöd av en enad nämnd (m), (fp), (s), (v) och (mp) för punkterna 6 samt 7. samt (v) även för punkt 5.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rebwar Hassan (mp)

Linnea Ornstein (mp)

Ärende 4

Dnr. 1.1/1218-2011

Verksamhetsplan Skärholmen stadsdelsnämnd 2012

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis fastställa verksamhetsplanen inklusive bilagor och budget för år 2012, utom punkterna i Bilaga 6 angående upphandlingarna och hänvisar till våra tidigare inställningar.

2. Omslutningsförändringar om 62,6 mkr fastställs.

3. Resultatenheter fastställs enligt bilaga.

4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

5. Verka för att arbetet med förbifarten stoppas och att resurserna till motorleden, i stället används till utbyggnad av kollektivtrafik.

6. Verka för att Spårväg syd ska högprioriteras och att arbetet påbörjas snarast.

7. Verka för att bygga bostäder kring Skärholmsvägen

8. Samt därutöver anföra följande

Vi miljöpartister i nämnden tackar stadsdelsförvaltningens tjänstemän och alla medarbetare i stadsdelens verksamheter för deras goda arbete och att stadsdelen klarar sig förhållandevis bra trots nedskärningar i nämndens kärnverksamheter.

Skärholmen är en fantastisk stadsdel att bo och leva i. Närheten till grönska och vatten och blandningen av människor med olika bakgrund skapar gränslösa möjligheter.

Skärholmen ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel. Det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt. En grön omställning i Skärholmen skapar fler jobb och företag, säkrar vår välfärd och visar ledarskap i miljöfrågorna. Levande demokrati, mångfald och lika rättigheter skapar en modern stadsdel där alla människor får livskvalitet och nya livschanser.

I ett modernt Stockholm utvecklas demokratin och medborgarnas inflytande spelar en allt större roll. Direktval till stadsdelsnämnderna ska införas för att underlätta kontakten mellan kommuninvånare och politiker. Medborgarnas inflytande i stadsplaneringen ska öka. Öppna möten i stadsdelsnämnder och facknämnder är ett bra sätt att göra det demokratiska beslutsfattandet i kommunen synligt och intressant för medborgarna.

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2012 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 318,2 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 228,4 Mkr från Arbetsmarknadsnämnden för Arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2012 betyda 42,1 Mkr mer för Skärholmens stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed

innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

I Skärholmen vill vi till exempel lägga 2,2 miljoner mer på förskoleverksamhet, 5,3 milj. mer på stöd o service till personer med funktionsnedsättning, 1,2 milj. mer till verksamhet för äldreomsorg, 1,8 milj. mer till ekonomiskt bistånd, 8,5 milj. mer till individ – och familjeomsorg, 1,7 milj. mer till verksamhet för barn- och ungdom, 0,8 milj. mer till stadsmiljöverksamhet …etc.. Vi har räknat in lönehöjningar och prisökningar.

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energier källor. Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i Plan- och bygglagen. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas.

Barngruppernas storlek ska inte överstiga 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Den öppna förskolan spelar en viktig roll för barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet och för hemmavarande föräldrar. Öppna förskolor och parklekar behövs speciellt i en förort som Skärholmen för att stärka nätverk där anonymiteten annars riskerar att bli stor. Vi avsätter resurser för att utveckla stadens parklekar. Nu när allt fler barn föds och växer upp i Stockholm vill vi rusta upp befintliga och bygga fler stimulerande och säkra lekplatser för barn i olika åldrar.

Rätt till modersmål i förskolan. Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att de ges samma möjlighet att utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Likarättsmärk förskolor . Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsroller, heteronormativitet och rasism. Stockholms genuspedagoger i förskolorna är en stor tillgång för jämställdhetsarbetet i kommunen. Vi behöver börja tidigt med att bryta typiska könsrollsmönster. Miljöpartiet vill vi ha genuspedagoger på alla Stockholms förskolor.

De likabehandlingsplaner som förskolorna är skyldiga att upprätta ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och användas som ett verktyg i det dagliga arbetet. Miljöpartiet föreslår en certifiering av förskolor som arbetar efter en utvecklad metodik baserad på lika rättigheter, även om alla förskolor självklart ska arbeta aktivt med dessa frågor.

Rätt till nattis . Rätten till barnomsorg är begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger. Staden ska inventera behovet av barnomsorg under kvälls- och nattetid samt helger, samt tillgodose det behov som framkommer.

Grön flaggcertifiera fler förskolor .Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten i förskolan. Det gäller även maten som serveras, eftersom ekologiska och närproducerade livsmedel bidrar till barnens hälsa. För att uppmuntra fler förskolor att integrera miljö och hållbar utveckling i undervisningen är Håll Sverige Rents certifiering Grön Flagg ett bra verktyg. Det ökar barnens och föräldrarnas intresse och förståelse för miljöfrågor och natur, samt utbildar framtidens stockholmare.

Mål och indikatorer för förskolan

Alla barn i förskolan ska garanteras rätt till stöd i modersmålet.

All personal i förskolan ska utbildas i aktivt arbete med jämställdhet, könsroller och heteronormativitet.

Barngruppernas storlek ska inte överstiga 12 barn i småbarnsgrupperna och 14.

Öka andelen personal med förskollärare- lärarexamen.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2012 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter. Staden ska också säkerställa att leverantörer inte flyttar vinster till så kallade skatteparadis för att undkomma skatt.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Flera stadsdelsnämnder har redan uppnått stadens låga mål på 15 % ekologiska livsmedel för år 2011.

Andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 % år 2012.

Den drastiska minskningen av vissa fiskarter är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelarna bör besluta att inte servera hotade fiskareter på förskolor, skolor och äldreboenden, också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal och elever om ekologi och matens miljöpåverkan.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Inom äldreomsorgen behövs fler platser i servicehus, vård- och omsorgsboenden, demensboenden och trygghetsbostäder. Det finns en ökad efterfrågan på kategoriboenden, exempelvis med inriktning på kultur, språk och hbt. Önskemål att starta äldreboenden som sociala företag ska bejakas. Innan fler servicehus omvandlas till trygghetsboenden ska en utvärdering göras. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. Åldersgränsen för så kallade fixartjänster ska sänkas till 67 år.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många orkar inte arbeta fram till pensionen. Staden ska utreda en riktad arbetsförkortning för personal i äldre- och funktionshinderomsorg.

Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara utformade så att varje enskild person hittar sin kortaste väg till rätt jobb. I stället för nuvarande Jobbtorg ska ”En-dörr-in”-verksamheter finnas i varje stadsdel. Därför för vi över 228,4 mkr för Arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsmarknadsnämnden till stadsdelsnämnderna. ”En-dörr-in”-verksamheterna ska organisatoriskt och demokratiskt tillhöra respektive stadsdelsnämnd, men flera stadsdelsnämnder kan gå samman och gemensamt driva ”En-dörr-in”-verksamhet. Verksamheten ska omfatta alla arbetslösa, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering. Alla arbetssökande ska erbjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Det sociala företagandet ska stimuleras. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska även ha rätt till SL-kort.

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver kraftiga förstärkningar. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett

barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Alla som lever i hemlöshet ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Alla stadsdelar ska ha en lokal handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad.


Bilaga fyra förslag till beslut Vänsterpartiet

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

2011-12-15

Ärende 5

Verksamhetsplan 2012

Rudy Espinoza (V)

Lorena Delgado (V)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012.

2. Förvaltningen får återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Förorten i centrum

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. För att skapa en hållbar stad behöver alla Stockholmare vara med och forma staden. Hela staden ska leva. Oavsett var vi växer upp, lever och åldras ska vi ha goda levnadsvillkor. Staden ska också överleva. Vi måste därför minska vår klimatpåverkan. Stockholm ska vara en öppen och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga.

Välfärd är tryggast i kommunal regi. Det behövs ett tvärstopp för privatiseringar och mer resurser för att öka personaltätheten i välfärden. Vi vill införa en paragraf i anvisningarna för konkurrensutsättning om att utförare och leverantörer inte får ha koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. Stadsdelsnämnderna ska bestämma över upphandlingar och ta tillbaka i egen regi när avtalen löper ut. Aktivitetsplanerna avskaffas och avknoppningar och utmaningar stoppas.

Skärholmen Stadsdelsnämnd skulle vara en viktig länk i den demokratiska kedjan, där invånare möter politiker och kan kräva politiskt ansvar. Idag är visionen krossad. Vi är nästan tillbaka till tiden med sociala distriktsnämnder, förutom att några stadsmiljöfrågor beslutas lokalt. Efter år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har invånarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov minskat kraftigt. Dagordningarna fylls av uppföljningar av privat drivna verksamheter. Stadsdelsnämnden har blivit remissorgan och många frågor hänvisas till facknämnder som beslutar bakom stängda dörrar.

Med vår politik skulle vi ha en mer decentraliserad och lokaldemokratisk nämndorganisation. Stadsdelsnämnderna skulle ha tydligt medborgarfokus och ansvar för betydligt fler verksamheter än idag. Med vår budget får stadsdelsnämnderna en halv miljard mer. Vi fördelar mer pengar till stadsdelsområden med lägre inkomster för att jämna ut levnadsvillkoren. Pengarna ska bland annat gå till mindre förskolegrupper, sänkta kolloavgifter,

kulturcentra, fler anställda i hemtjänsten, höjd ersättning till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, hjälp mot våld i nära relationer, familjehemsplacerade barn, stöd till vuxna med missbruk och psykisk ohälsa, upprustade parker och grönområden, områdesplanering, fler och längre sommarjobb, sociala kooperativ och att SL- kort och Internet ska ingå i försörjningsstödsnormen. I Skärholmen ska stadens kulturpolitik stärkas. Kultur och föreningsverksamhet bör spela en viktigare roll för att minska klyftorna i staden. Vi vill skapa en kulturcenter i Skärholmen. Dessutom sänker vi avgift till kultur skolan fri entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, riktar kulturstöd till förorterna och satsar på fler föreställningar med Parkteatern i Skärholmen.

ABC- satsning

I vänsterpartiets budget för staden satsar vi på arbete, bostad och centrum i förorterna. Vår ABC- satsning är också en skolsatsning ”Kunskap för jämlikhet” om en halv miljard, med klassprofil. Alla verksamheter som betalas av staden ska ha god kvalitet. Då krävs att anställda har bra utbildning, goda arbetsvillkor och medbestämmande. Vänsterpartiet har avsatt centrala pengar för kortare arbetstid i äldreomsorgen, rätt till heltid och en låglönesatsning.

Arbete

Vi satsar 124 mnkr mer än borgarna på arbetsmarknad centralt och lokalt, vilket gynnar förorter med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Unga som hoppar av skolan ska sökas upp inom 14 dagar. Unga arbetslösa 18-20 år får läsa in gymnasium med försörjningsstöd. Med vår budget kan vi ordna tre gånger fler visstidsanställningar för unga långtidsarbetslösa. Vår budget leder också till många andra nya jobb, varav en del trainee anställningar för unga långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Komvux förstärks med 35 mnkr, svenska för invandrare med 17 mnkr och 5 mnkr extra satsas på funktionsnedsatta.

Bostad

De kommunala bolagen uppmanas införa hyresstopp vilket kostar 150 mnkr. All utförsäljning och ombildning av stadens allmännyttiga bostäder ska upphöra. Av nyproduktionen vill vi att 75 % ska vara hyresrätter och var fjärde nybyggd lägenhet ska vara en mindre hyresrätt öronmärkt för unga. Lokala styrelser med hyresgästmajoritet ska införas. Det behövs 500 lägenheter per år till hemlösa för att på fem år få bort hemlösheten och 1000 lägenheter för personer med funktionsnedsättningar.

Centrum

Förortscentrumen ska rustas upp. Det behövs småföretagarforum och utvecklingsplaner som tas fram tillsammans med småföretagare, fastighetsägare och boende. Ett attraktivt centrum har en mix av affärer, offentlig service, kultur, idrott och icke kommersiell verksamhet. Vi vill lokalisera kommunal verksamhet till förorterna. Staden ska ta fram en plan för återköp av i första hand centrumen i Rinkeby, Tensta och Hässelby Gård.

Kunskap för jämlikhet

Jämlika och höga kunskapsresultat är skolans huvuduppgift. Höjd kvalitet i förskolan är en grund för att det ska gå bra för alla barn i skolan. Förskolans resursfördelning ska ses över med målet att införa ett socioekonomiskt styrt tilläggsbelopp. Vi satsar mer pengar i lägre årskurser och ökar den socioekonomiska omfördelningen. På fritidshemmen minskar vi barngrupperna och anställer fler fritidspedagoger. Mellanstadieverksamheten blir gratis för barnen. Alla gymnasieelever får SL-kort och vi gör en riktad satsning på ytterstadsgymnasierna.

Klimat- och miljöprofil

Våra grönområden ska underhållas bättre och sjöar och vattendrag ska restaureras. Rena sjöar och naturreservat är en klassfråga. Vi vill utreda hur Utsläppen av växthusgaser ska minska till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare till 2018. Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030. Vi satsar 100 mnkr på cykelplanen för ytterstaden. Cykel- och gångvägar ska underhållas och snöröjas på ett bättre sätt, framförallt där det brister i förorterna. Förbifarten stoppas och resurserna gå till kollektivtrafik. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent. Vegetariska måndagar införs, där vegetarisk mat är norm på menyerna i verksamheterna. Maten i förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden ska lagas på plats i egna kök.

Rättvisa investeringar

Tre miljarder vill vi investera i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill bland annat satsa på utbildning och kortare arbetstid i äldreomsorgen, tillgänglighet och gruppbostäder. Alla stadsdelsnämnder ska ha ett utvecklingsarbete för att engagera flera i lokaldemokratin. Personal ska utbildas i HBT, barnperspektiv, jämställdhet etc. Vi ska minska utsläpp av klimatförändrande gaser, stimulera klimatsmarta investeringar, sanera sjuka hus och utreda behovet av en förbehandlingsanläggning för biogas i egen regi.

Skatt

För år 2012 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket är ett återställande av 2006 års skattesats.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Med vänsterpartiets budget får Skärholmen stadsdelsnämnd 33.6 mnkr. mer än den borgerliga majoritetens budget som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten, istället för att skära ned. Resurser till ekonomsikt bistånd ska fördelas i ett särskilt anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och att andra verksamheter inte trängs ut när behoven av bistånd ökar.

Förskola

Vänsterpartiet satsar 9,4 mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktige

Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med 1,5 %, totalt 3 % mera för att minska barngrupperna

Höjt socioekonomiskt tillägg med 6 % för andraspråk, modersmål och särskilt stöd

Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006 års nivå

Genuspedagogik och demokratiarbete i alla skolor

Vänsterpartiets mål för förskolan

Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn har rätt att gå i förskola, som start på det livslånga lärandet. Här läggs grunden för kunskap i svenska och språkutveckling i andra språk för flerspråkiga.

Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan. Genusperspektivet integreras i arbetet. Förskolor uppmuntras att miljöcertifiera sig enligt Grön Flagg. Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor i förskolan och regelbundet ta del av professionell kultur. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

I områden med låg inskrivning i förskolan vill vi starta uppsökande verksamhet. Vårdnadsbidraget tas bort. Det är en kvinnofälla och gör det svårare för barn att lära sig svenska. Mer resurser fördelas till områden där barn har större behov. Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 barn (med sikte på 12) och storbarnsgrupper inte större än 18 barn (med sikte på 16).

Rätt till barnomsorg ska finnas på obekväm arbetstid. Förskolans öppettider ska underlätta för föräldrar att arbeta heltid. Föräldrar som behöver sommaromsorg ska erbjudas alternativ som uppfyller lagens krav på kontinuitet och trygghet. Barnomsorgsgarantin ska hållas.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 1,5mnkr.i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktige

Fler öppna förskolor, parklekar och mötesplatser

Ökat öppethållande på fritidsgårdar

Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Parklekar, öppna förskolor och fritidsgårdar ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar. Genuspedagogik ska stimulera en jämställd verksamhet. Verksamheten ska vara tillgänglig för unga med funktionsnedsättningar. Motion och rörelse ska främjas.

Parklekar och öppna förskolor är viktiga mötesplatser och behöver byggas ut när barnantalet ökar. Personalen ska ha adekvat utbildning och utomhuspedagogiken ska utvecklas. Ungdomarnas eget skapande och medbestämmande uppmuntras på fritidsgårdarna. Det ska finnas ett verkligt inflytande genom till exempel ungdomsråd med egen budget. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer för droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv.

Alla barn 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Vi sänker avgifterna så att flera barn kan åka på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i ordinarie verksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,2 mnkr I Skärholmen jämfört med kommunfullmäktige

Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i förorter

Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder

Höjda föreningsbidrag i vissa förorter som Skärholmen

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturpolitiken ska stärkas där den är svagast och det är i förorterna. Vi vill motverka den kulturella segregationen genom att skapa lokala kulturcentra i samverkan med bibliotek, skolor, Folket Hus och invånare. Vi vill återinföra kultursekreterare som är en viktig länk för att samordna och förmedla kulturarrangemang till verksamheterna.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna och fördelas jämställt. Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka föreningsbidrag. Konsumentvägledning med god tillgänglighet ska finnas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 3,4 mnkr. i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktige

Ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten. Höjd peng med ytterligare 2 % till totalt 4 % i höjning

Ökad kvalitet i dagverksamhet. Höjd peng med 2 %

Ett bättre socialt innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse.

Fler äldre ska få hjälp av fixare och hjälpen ska även omfatta källsortering

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. Boenden ska återtas i kommunal regi när avtalen löper ut och kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Oannonserade besök och skarpare metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister i privat driven och kommunalt driven äldreomsorg.

Personaltätheten, kontinuiteten och kompetensen måste förbättras. Vi ökar resurserna till hemtjänsten för att få generösare tidsramar där gångtiderna räknas med. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid och sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Äldre ska ha verkligt inflytande i äldreomsorgen. Förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd ska ges bättre förutsättningar till insyn och påverkan.

Vi vill stärka kvaliteten i dagverksamheterna. Alla äldre ska ha en egen genomförandeplan utifrån sina behov. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs ökad tillgänglighet. Kommunalt drivna servicehus, vård- och omsorgsboende, seniorboende, kollektivhus och trygghetsboende - om det byggs nytt till hyror som låginkomsttagare har råd med – ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 3,3 i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktige

Höjd schablon med 2 % för barnboende, vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem, hemtjänst, ledsagning och avlösning

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

Flickor/kvinnor och pojkar/män ska få stöd och service av god kvalitet

Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att alla ska få goda levnadsvillkor. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som inte bygger på privatisering. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Att bygga bort bostadsbristen ska prioriteras. Idag fattas 1000 gruppbostäder i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån stadens behov. Ett nytänkande behövs för bostäder och daglig verksamhet för yngre och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet. Gruppbostäder ska ge en god levnadsnivå och högst ha fem till sex lägenheter.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet ökar den enskildes utveckling. Brukarråd och brukarrevisioner eller andra former av brukarinflytande ska finnas. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 3,6 mnkr i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktige, varav 1,5 mk för barn och unga, för vuxna 1 mnkr. samt 1,1mnkr.till socialpsykiatri.

Återupprätta den sociala barnavården för utsatta flickor och pojkar

Utökad uppföljning av familjehemsplacerade barn

Starta enheter för stödinsatser mot våld i nära relationer

Stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa kvinnor och män ska få egen bostad

Ökat stöd till kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Brukarorganisationer och handikappråd ska ha mer inflytande. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller bor i familjer där våld förekommer ska erbjudas gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Barn- och ungdomsvård ska stärkas i förorter där det behövs kraftigt ökade insatser. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger per år varav minst en gång oanmält. Socialtjänstens insatser ska stegvis förstärkas så att budgeten ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Alla stadsdelnämnder ska ha en plan mot hemlösheten och mot narkotikan bland unga flickor och pojkar. För att nå kvinnor och män med dolt missbruk behövs ett förstärkt uppsökande arbete och tidiga insatser i samverkan med vårdcentral och företagshälsovård. Det ska finns öppenvård för kvinnors behov. Många kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning saknar hem och arbete. Bara 37 % av alla inom socialpsykiatrin har beviljats sysselsättning. Varje stadsdelsnämnd ska ha en plan för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning.

Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 0,4mnkr. mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktige samt 1 mnkr i parkinvesteringar

Stärka den lokala demokratin i stadsmiljöfrågor - områdesplanering

Bättre skötsel av parker och grönområden

Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Den demokratiska delen av Agenda 21-arbetet (FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling) ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Stadsdelsnämnderna ska få tillbaka rätten att yttra sig över markanvisningarna. Vi vill ha områdesplanering och omvänd planprocess som utgår från en helhetssyn. Barn och unga ska också få säga sin mening innan beslut fattas som rör deras vardag. Får människor känna sig delaktiga i planprocessen minskar antalet överklaganden och byggprocessen går smidigare.

Grundläggande för en god folkhälsa är att människor har nära till grönområden och parker. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna. Vi avsätter mer resurser för att genomföra parkprogrammet och förbättra skötseln av grönområdena. Alla naturreservat som nämns i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas genom till exempel trygghetsvandringar och åtgärdas i samverkan med boende samt berörda nämnder och styrelser. Vi vill kraftigt öka insamling av matavfall, även i flerfamiljshus.

Målet 2012 är att 40 % av allt biologiskt avfall samlas in och 2015 ska 70 % vara insamlat. Stadsdelsnämnden har en viktig informerande roll i detta.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet satsar 0,2 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktige

Söka upp barn till avvisningshotade och gömda så att de kan få gå i förskola och skola

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

Barns behov ska alltid uppmärksammas

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder för flyktingfamiljer. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter sina behov. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 5,4 mnkr mer i Skärholmen än kommunfullmäktige

SL-kortet återinförs i normen

Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

Ökat barnperspektiv i handläggningen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik och vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest. Vi vill också lägga in Internet i normen, för att underlätta för arbetslösa att söka arbete och för barn och unga att sköta skolarbete och leva som andra unga i samma ålder.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av. Alla som önskar ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. Vräkningar och hemlöshet ska motverkas genom tidiga insatser.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 3,3 mnkr. mer i Skärholmen än kommunfullmäktige

Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

Fler sommarjobb och möjlighet till längre perioder för sommarjobb

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Alla unga ska få arbete, praktik som leder till arbete eller utbildning inom en månad

Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Med vår kommunpolitik blir det fler jobb. Stadsdelsnämnderna ska prioritera insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill starta minst fem sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Det behövs nya former av arbetsträning för inga vuxna och kvinnor och män med funktionsnedsättningar. Fler ska få möjlighet att få en offentligt skyddad anställning.

Fler ungdomar ska kunna få sommarjobb och flera ska kunna jobba längre perioder än tre veckor. Sommarjobb ska erbjudas alla ungdomar oberoende av funktionsnedsättningar. Unga i riskzonen ska erbjudas ett heltidsprogram med mentorer, utbildning samt yrkespraktik samt vid behov fritidsaktiviteter och föräldrastöd i samverkan med individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsnämnd och utbildningsnämnd.

§10 Svar på medborgarförslag: Lekstuga till parkleken Kulan

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/1154-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt ifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

--------------------------------------------------------------------------

§11 Remiss om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1083-2011 med förslag till beslut att

1. Att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Remiss om Stockholms stads program för kvinnofrid – våld i nära relationer 2012-2014

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1219-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Tillika gör ledamoten Liliane Svensson (s) för (s), hon anmäler även ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ersättaren Lorena Delgado (v) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga två som ledamoten Rudy Espinoza (v) tar som sin anmälan. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) ställer sig för (mp) bakom (v:s) särskilda uttalande enligt bilaga två. Tillika gör vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s). Ordföranden finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilda uttalanden ledamoten Liliane Svensson (s) för (s) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ersättaren Lorena Delgado (v) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga två som ledamoten Rudy Espinoza (v) tar som sin anmälan. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) ställer sig för (mp) bakom (v:s) särskilda uttalande enligt bilaga två. Tillika gör vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s).

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande Socialdemokraterna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-12-15

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 12

Dnr. 1.5-1/1219-2011

Remissvar gällande Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer.

Särskilt uttalande

Vi instämmer i stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande angående att vi är positiva till det föreslagna kvinnofridspolitiska programmet samt att förvaltningen har för avsikt att med utgångspunkt i Socialstyrelsens metodhandbok utarbeta riktlinjer för socialtjänstens arbete kvinnofrid – mot våld i nära relationer.

Det behövs ett ordentligt utarbetat program för hur detta ska genomföras, endast statistik hjälper inte de kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer, det är ett sätt att mäta. Allra helst inte kvinnor som oftast i detta tar ansvaret för minderåriga barn, där behövs konkreta åtgärder.

Det är mycket vanligt med psykiskt våld i nära relationer och detta är svårare att komma ifrån då man inte har några så kallade synliga skador. Verbala kränkningar, isolering och psykisk misshandel bryter också ner en människa.

Vi tror precis som förvaltningen, att mörkertalet är stort. Det är fortfarande behäftat med skuld och skam, att berätta att man hamnat i en destruktiv relation. Det kan också vara svårt, att be om hjälp, eftersom den hjälp man oftast behöver när man har minderåriga barn handlar om ekonomi/pengar. För att kunna bryta upp från ett destruktivt förhållande krävs inte bara att man har information och vet att man kan polisanmäla. Från Skärholmens synvinkel, så anser vi, att det också är viktigt med information på olika språk. Det är också viktigt med stöttning av samhället på en rad olika områden. Det kan vara allt ifrån, att ha ett arbete, tillgång till en egen bostad, egen försörjning och någon att prata med som exempelvis kvinnojourer. Vårdnadsbidraget och avsaknad av egen försörjning har gjort att många kvinnor är isolerade. Det är inte alla som har kontakt med socialtjänsten. Många kvinnor drar sig också för att vända sig till en myndighet av rädsla för att förlora vårdnaden om sina barn.

Enligt Brå (Brottsförebyggande rådet) kommer ca 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig till polisens kännedom. Detta trots att misshandel faller under allmänt åtal.

Programmet innehåller en redogörelse över polisanmälda misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år, inomhus, bekant i nära relation per stadsdelsförvaltning, i jämförelse mellan år 2009 och 2010. Konstateras kan, att i så gott som samtliga stadsdelsförvaltningar ökar antalet anmälningar.

Kan man dra slutsatsen, att antalet misshandelsfall ökat eller att benägenheten att anmäla ökat? Hur många anmälningar, som tas tillbaka av den misshandlade skulle också vara en intressant upplysning. Det finns många frågor och därför håller vi med förvaltningen om, att en kartläggning av hela målgruppen behöver utarbetas.

Förutom en hög medvetenhet i alla instanser, som kvinnor kommer i kontakt med, så behövs det en ordentlig handlingsplan i hela samhället. Många är låsta i otrygga relationer då man inte kan få en bostad eller inte har egen försörjning Vi behöver därför en bostadspolitik, som ger alla möjlighet att kunna skaffa eget boende. Alla ska ha möjlighet till egen försörjning och utbildning. Våra kvinnojourer och brottsofferjourer, behöver stärkas genom mer resurser.

Kvinnojourerna gör att fantastiskt arbete och förvaltningen har mycket kunskap att inhämta från dessa om vilka åtgärder som det finns behov av. Kvinnojourerna måste idag äska medel varje år för sin verksamhet och lita till frivilliga krafter. Förvaltningen borde ha ett stort samarbete med kvinnojourerna, de allmännyttiga och privata bostadsbolagen över kommungränserna och ett stort samarbete överhuvudtaget med de som kan verka för att kvinnor utsatta för våld i nära relationer kan få den hjälp de behöver.


Bilaga två Särskilt uttalande Vänsterpartiet med stöd av (mp) samt (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rudy Espinoza (V)

Lorena Delgado (V)

Ärende 12

Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014 – svar på remiss från kommunstyrelsen

Särskilt uttalande

Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot folkhälsan och kampen för kvinnofrid är en kamp för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför bra att staden uppdaterar kvinnofridsprogrammet och gör det lättare att följa upp. Vi instämmer i förslaget om konkreta riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Men den viktigaste åtgärden är kanske att staden äntligen vill göra en kartläggning av våldet.

Först när vi har en realistisk bild av hur många kvinnor som utsätts för våld kan vi bedöma behovet av resurser. Redan under den rödgröna mandatperioden togs förslag fram om att göra en kartläggning av allt våld mot kvinnor i staden för att få en bild av den totala omfattningen av problemet. Tyvärr fullföljde den borgerliga majoriteten inte förslaget, utan nöjde sig med en kartläggning av hedersvåldet.

Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor och det tycker vi är riktigt utifrån att det är den stora folkhälsoutmaningen, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relation och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor.

I och med att det nya kvinnofridsprogrammet ska fokusera på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras är det mycket viktigt med tydliga mål. Både mål och indikatorer måste vara tydliga för att kunna följas upp. Vi tycker till exempel inte att det är helt tydligt om målgruppen kvinnor som utsatts för våld i nära relation omfattar alla eller endast de som har sökt hjälp exempelvis hos kommunen eller kvinnojourer.

Vi saknar också ett förebyggande perspektiv i programmet. Övriga styrdokument som hänvisas till är för allmänna, och vi föreslår ett tillägg av mål och indikatorer om förebyggande arbete, gärna i samverkan med landstinget. Ett sätt att följa upp målen kan vara kompletterande frågor i Stockholmsundersökningen om droger m.m.

Slutligen ifrågasätter vi varför kvinnofridsprogrammet ska kopplas till Vision 2030, som är starkt partipolitiskt färgad. Kopplingen till universella dokument som FN:s konventioner och deklarationer om kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar är tillräckliga, och skulle skapa en bredare grund för arbetet.

§13 Språkprogram för Skärholmens kommunala förskolor

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 4.3/1254-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta språkprogram i arbetet med barns språkutveckling i Skärholmens kommunala förskolor.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt ifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna detta språkprogram i arbetet med barns språkutveckling i Skärholmens kommunala förskolor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Förslag på sammanträdesdagar för socialdelegerade utskottet 2012

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/1252-2011 med förslag till beslut att

1. Nämnden fastställer sammanträdesdagar för socialdelegerade 2012 enligt förslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att det socialdelegerade utskottet själv får bestämma tid för mötena förutom det första där tiden skall vara 15:00. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) stödjer för (s) detta förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han hör även bifall till alliansens yrkanden om att utskottet själv får bestämma tider förutom det första mötet. Han yrkar och får även bifall till att paragrafen tas med omedelbar justering.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. fastställa sammanträdesdagar för socialdelegerade 2012 enligt förslaget.

2. utskottet själv får bestämma klockslag för sammanträdena förutom för det första sammanträdet som skall vara kl. 15:00.

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 7/1241-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner pensionärsföreningarnas nomineringar till ledamöter och ersättare till pensionärsrådet 2012.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt ifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna pensionärsföreningarnas nomineringar till ledamöter och ersättare till pensionärsrådet 2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll från pensionärsrådet 2011-11-17.

B. Protokoll gruppledarmöte 27 oktober 2011.

C. Protokoll gruppledarmöte 24 november 2011.

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att protokollen 16 A – C läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga protokollen 16A – C till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Remissvar på skrivelse om allvarlig händelse på Förskola i Sköndal inom Farsta stadsdelsnämndsområde

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1079-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar.

2. Svaret skickas omgående till Rotel II KF/KS kansli med omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna detta remissvar.

2. skicka svaret till Rotel II KF/KS kansli med omedelbar justering.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Nedskrivning av utestående kundfordringar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/1258-2011 med förslag till beslut att

1. Nedskrivning av fordringar motsvarande 113 473 kronor enligt bifogad för­teckning, bilaga 1.

2. Anmälan om nedskrivning motsvarande 171 899 kronor enligt delegation enligt bifogat beslut, bilaga 2

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. nedskriva fordringar motsvarande 113 473 kronor enligt bifogad för­teckning, bilaga 1.

2. anmäla om nedskrivning motsvarande 171 899 kronor enligt delegation enligt bifogat beslut, bilaga 2

3. omedelbart justera paragrafen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Rapport från Skolinspektionen gällande inspektion av de kommunala förskolorna i Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/1230-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna rapport samt förvaltningens svar till Skolinspektionen som även kommer att biläggas verksamhetsprogrammet 2012.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt ifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna denna rapport samt förvaltningens svar till Skolinspektionen som även kommer att biläggas verksamhetsprogrammet 2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 4.3/1257-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna kartläggning av antal språk/dialekter hos barn och personal i Skärholmens kommunala förskoleverksamheter år 2011.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt ifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna denna kartläggning av antal språk/dialekter hos barn och personal i Skärholmens kommunala förskoleverksamheter år 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2/1266-2011 med förslag till beslut att

1. Att skärholmens stadsdelsnämnd fastställer förvaltningens förslag på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. fastställa förvaltningens förslag på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Månadsrapport november 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/1284-2011 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för november 2011 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för november 2011 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Balanslista uppdrag SDN 12/2011-12-15

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till beslut att balanslistan godkänns och läggs till handlingarna

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av balanslistan godkänns och läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna samt lägga anmälan av balanslistan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19:35 med att önska hela stadsdelsnämnden samt förvaltning en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år och tackade alla för ett gott arbete 2011.

Tillika gjorde vice ordföranden Robert Lagergren (s), ledamoten Elisabeth Johnson (m), ledamoten Rebwar Hassan (mp) samt ledamoten Rudy Espinoza (v)

---------------------------------------------------------