Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-01-28

Sammanträde 2016-01-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 12/2015-12-17, § 21-§ 42

4 Anmälan av protokollsjustering. Sammanträdesprotokoll 1/2016-01-04

Medborgarförslag

5 Önskemål om möjlighet till styrketräning för seniorer, dnr 1.2.4./756-2015

6 Park i Johannesdal, dnr 1.2.4./854-2016

7 Öppet möte om människor på flykt, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./570-2015

8 Kvinno- och tjejsim, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./573-2016

Svar på skrivelser

9 Skrivelse om kostnader i verksamhetsplanen, dnr 1.1./850-2015

12 System för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 1.2.1./837-2015

13 Verksamhetsberättelse 2015 för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), dnr 1.1./808-2015

15 Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden, dnr 1.5.1./811-2015

16 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond, dnr 1.5.1./696-2015

17 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS, dnr 1.5.1./677-2015

18 Förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om WebCare, dnr 1.5.1./764-2015

19 Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad, dnr 1.5.3./744-2015

Anmälningsärenden

20 Rivning av befintlig grillkiosk p.g.a. brand och nybyggnad av ny grillkiosk på samma plats, dnr 1.5.3./601-2015

21 WC-byggnad på Trissans parklek vid Amaranten 4, dnr 1.5.3./749-2015

22 Synpunkter på ansökan om tillstånd för ytterligare breddning av infart till Sätra varv, dnr 1.5.3./784-2015

23 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av platser för ensamkommande flyktingbarn som söker asyl, dnr 2.2.2./771-2015

24 Inbjudan till gemensam upphandling av byggprojekt för investeringsprojekt, dnr 2.2.2./820-2015

25 Rapport om 4 lokala ANDT-projekt (Alkohol, narkotika, doping och tobak), dnr 2.1./1354-2014

26 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Douglas Sportsbar, dnr 1.4./779-2015

27 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Elan Pizzeria & Bar, dnr 1.4./780-2015

Protokoll

28 a. Protokoll från Gruppledarmöte 2015-11-26

Dukas till sammanträdet
b. Protokoll från Pensionärsrådet 2016-01-21
Dukas till sammanträdet
c. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-01-22
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2016-01-20
Dukas till sammanträdet

29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Balanslista uppdrag SDN 2/2016-01-28, dnr 1.2.1./001-2016

§14 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§15 Godkännande av dagordning

§16 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 12/2015-12-17, § 21 - § 42

§17 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 1/2016-01-04

§18 Önskemål om möjlighet till styrketräning för seniorer

§19 Park i Johannesdal

§22 Skrivelse om kostnader i verksamhetsplanen

§25 System för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning

§26 Verksamhetsberättelse 2015 för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

§28 Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden

§30 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS

§31 Förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om WebCare

§32 Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad

§33 Rivning av befintlig grillkiosk pga brand och nybyggnad av ny grillkiosk på samma plats

§34 WC-byggnad på Trissans parklek vid Amarantern 4

§35 Synpunkter på ansökan om tillstånd för ytterligare breddning av infart till Sätra varv

§36 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av platser för ensamkommande flyktingbarn som söker asyl

§37 Inbjudan till gemensam upphandling av byggprojektledning av investeringsprojekt

§38 Rapport om 4 lokala ANDT-projekt (Alkohol, narkotia, doping och tobak)

§39 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Douglas Sportsbar

§40 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Elan Pizzeria och Bar

§42 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§43 Balanslista uppdrag SDN 2/2016-01-28