Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av 45 akutplatser och 10 jourplatser för vuxna hemlösa män - tilldelningsbeslut

Bordlagt ärende

4 Kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholms stad

Remissärenden

5 En ny alkohollag (SOU 2009:22)

Svar på remiss av Alkohollagsutredningens slutbetänkande
Dnr 1.6-0261/2009

6 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Svar på remiss av departementspromemoria
Dnr 1.6-0293/2009

7 Intresseförfrågan om att delta i försök med sfi-bonus

Svar på remiss
Dnr 1.6-0309/2009

8 Yttrande till JO om hantering av uppgifter vid Jobbtorgen

10 Rädda kvinnoverksamheten i Högdalen - svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Stefan Nilsson (mp)

11 Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande bostad

12 Ny inriktning i arbetet med unga lagöverträdare

13 Stadens kvalitetsutmärkelse 2009

14 Strategi för fler lokaler och lägenheter till sociala ändamål i Stockholm stad

15 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

16 Metod- och kompetensutveckling inom området hemlöshet - utbildningsplan och budget

Anmälningsärenden

17 a - f Anmälningsärenden

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Marie Ljungberg Schött (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 18 maj 2009.

§3 Upphandling av 45 akutplatser och 10 jourplatser

Dnr 3.5-0013/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta anbudet från Skarpnäck Care AB vilket är det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn tagen till bästa kvalitet och lägsta pris.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtal med Skarpnäck Care AB om drift av 45 akutplatser och 10 jourplatser för vuxna hemlösa män med missbruks- och/eller psykiska problem från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2012 med möjlighet till förlängning med 2 år.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 27 januari 2009 att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av driften av 45 akutplatser och 10 jourplatser för vuxna hemlösa män fr.o.m. den 1 januari 2010. Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit. Båda anbuden uppfyllde de formella leverantörskraven.

Anbudet från Skarpnäck Care AB uppfyllde samtliga ska-krav och gick vidare till utvärdering (kvalitetsprövningen). Utvärderingen av anbudet har gjorts utifrån den utvärderingsmodell och de kriterier som fastställts i förfrågningsunderlaget. Utvärderingen gav till resultat att Skarpnäck Care AB:s anbud är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn tagen till kvalitet och pris.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 april 2009.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Två stora företag konkurrerar om denna upphandling. Ett av företagen, Attendo Individ och Familj AB uppfyller inte samtliga ska-krav vilket ter sig mycket märkligt. En entreprenör av den storleken och med den erfarenheten av upphandling som Attendo har bör kunna uppfylla samtliga ska-krav. Att i detta sammanhang lämna in ett ofullständigt anbud gör att upphandlingen lämnar många frågor efter sig.

§4 Kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholms stad – Bordlagt ärende

Dnr 3.2-0169/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna utredningen om det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholms stad och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav den 16 april 2007 (Utl 2007: 54) socialtjänstnämnden i uppdrag att göra en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm, samt av sådana hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet. Socialtjänstnämnden fick även i uppdrag att återkomma till fullmäktige med förslag om former för hur kunskap om barns, ungdomars och kvinnors rättigheter enligt svensk lagstiftning effektivast ska överföras till människor som har flyttat till Sverige, men som kan antas ha bristande kunskaper och erfarenheter av sådan rättighetslagstiftning. Med anledning av detta tillsattes en utredning och föreliggande dokument är slutrapport för utredningen.

Beträffande åtgärder och insatser med utgångspunkt i utredningens resultat avser förvaltningen att återkomma under hösten 2009. Kommunfullmäktiges uppdrag innefattar också frågan om hur samhällsinformationen ska utformas för en effektiv överföring av svensk lagstiftning. Även i denna fråga återkommer förvaltningen under 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 mars 2009.

Förslag till beslut

Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ytterligare ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna rapporten.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillsätta en tvärpolitisk arbetsgrupp med samtliga partier från utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden för att ta fram ett tvärsektoriellt stadsövergripande åtgärdsprogram. Programmet ska vara färdigställt till den 15 december och presenteras på social- och arbetsmarknadsnämnden.

 1. Till den tvärpolitiska gruppen knyts referensgrupper från de aktörer som arbetar med frågan eller berörs av problematiken.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi välkomnar kartläggningen av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholm. De förhållanden som lyfts fram i kartläggningen har länge varit kända av dem som har arbetat med barn och ungdomar i miljöer där hedersrelaterade livssituationer påverkar hela familjer och släkter. De organisationer som har arbetat med hedersrelaterade frågeställningar har genom sina erfarenheter bidragit till att frågan uppmärksammats. Det är oerhört bra att vi nu har ett material som belyser problemen utifrån kartläggningen och som visar vidden av problemen.

Barnkonventionen och de mänskliga fri- och rättigheterna gäller Stockholms alla barn. Ingen grupp av barn och ungdomar ska särbehandlas för att vuxensamhället kräver så. De vuxna och familjerna får i stället anpassa sina liv till rättighetslagar och regler baserade på mänskliga rättigheter. Det är farligt om vi skapar schablonbilder för att beskriva hedersproblematik, det ökar avståndet till dem som behöver en dialog om sitt förhållningssätt i uppfostran. Kartläggningen är faktisk, tydlig och ger en bra bild av verkligheten; men att spekulera om förhållanden som inte är grundade på fakta kan istället ge upphov till en pseudodebatt som skadar frågan om hedersrelaterat liv. Det är inte möjligt att alla familjer omfattas av identiska normer, däremot ska samhället alltid skydda barn och ungdomar mot psykiska och fysiska övergrepp inom familjen.

Vad som behövs är ett tydligt och kraftfullt åtgärdsprogram och tillräckliga resurser för att skapa förutsättningar för MVC, BVC, förskola, skola och fritid att upptäcka och åtgärda de fall där barn och ungdomar blir utsatta för hedersvåld och hedersrelaterat liv. Dessutom behövs en dialog med de aktörer som på olika sätt företräder en livsstil som kan antas begränsa barns och ungdomars livsutrymme. Det som också behövs är ett förstärkt arbete i de miljöer där hedersrelaterade problem är frekventa. Rädda Barnen, Röda Korset, Amnesty, scouterna och de politiska partiernas ungdomsförbund borde alla i högre utsträckning arbeta mer lokalt för att rekrytera medlemmar i områden där organisationerna inte tidigare varit aktiva. Det behövs en mix av åtgärder för att barn och ungdomar och deras föräldrar ska känna sig inkluderade.

Förskola och skola kan bidra till att skydda barn och ungdomar från den påverkan som annars kan verka kontrollerande och integritetskränkande. Därför ska alla förskolor och skolor givetvis följa läroplanen. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell och alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan och veta att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Det behövs aktivt genusarbete i skolan, fler skolkuratorer, s.k. killgrupper och andra forum där ungdomar kan träffas och tala om våld och sexuella trakasserier.

Åtgärder behövs för att motverka ekonomiskt och socialt utanförskap och diskriminering. Att låta människor läsa klart svenska för invandrare är en sådan viktig åtgärd. Introduktionen i det nya samhället är också väldigt viktig. Samhället ska också ge stöd till vuxna vars föräldraroll är svag. Ett segregerat samhälle med ökade klassklyftor, diskriminering och en alarmerande arbetslöshet tillika bostadsbrist skapar ett samhälle som sluter sig inåt. I ett sådant samhälle frodas patriarkala förhållningssätt som står i skarp kontrast till barnkonventionen och de mänskliga fri- och rättigheterna.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna rapporten.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillsätta en tvärpolitisk arbetsgrupp med samtliga partier från utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden för att ta fram ett tvärsektoriellt stadsövergripande åtgärdsprogram. Programmet ska vara färdigställt till den 15 december och presenteras på social- och arbetsmarknadsnämnden.

 1. Till den tvärpolitiska gruppen knyts referensgrupper från de aktörer som arbetar med frågan eller berörs av problematiken.

 1. I övrigt framförs följande.

Vi välkomnar kartläggningen av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholm. De förhållanden som lyfts fram i kartläggningen har länge varit kända av dem som har arbetat med barn och ungdomar i miljöer där så kallade hedersrelaterade livssituationer påverkar hela familjer och släkter. De organisationer som har arbetat med hedersrelaterade frågeställningar har genom sina erfarenheter bidragit till att frågan uppmärksammats. Det är oerhört bra att vi nu har ett material som belyser problemen utifrån kartläggningen och som visar vidden av problemen.

Barnkonventionen och de mänskliga fri- och rättigheterna gäller Stockholms alla barn. Ingen grupp av barn och ungdomar ska särbehandlas för att vuxensamhället kräver så. De vuxna och familjerna får i stället anpassa sina liv till rättighetslagar och regler baserade på mänskliga rättigheter. Det är farligt om vi skapar schablonbilder för att beskriva hedersproblematik, det ökar avståndet till dem som behöver en dialog om sitt förhållningssätt i uppfostran. Kartläggningen är faktisk, tydlig och ger en bra bild av verkligheten; men att spekulera om förhållanden som inte är grundade på fakta kan istället ge upphov till en pseudodebatt som skadar frågan om hedersrelaterat liv. Det är inte möjligt att alla familjer omfattas av identiska normer, däremot ska samhället alltid skydda barn och ungdomar mot psykiska och fysiska övergrepp inom familjen.

Vad som behövs är ett tydligt och kraftfullt åtgärdsprogram och tillräckliga resurser för att skapa förutsättningar för MVC, BVC, förskola, skola och fritid att upptäcka och åtgärda de fall där barn och ungdomar blir utsatta för hedersvåld och hedersrelaterat liv. Dessutom behövs en dialog med de aktörer som på olika sätt företräder en livsstil som kan antas begränsa barns och ungdomars livsutrymme. Det som också behövs är ett förstärkt arbete i de miljöer där hedersrelaterade problem är frekventa. Rädda Barnen, Röda Korset, Amnesty, scouterna och de politiska partiernas ungdomsförbund borde alla i högre utsträckning arbeta mer lokalt för att rekrytera medlemmar i områden där organisationerna inte tidigare varit aktiva. Det behövs en mix av åtgärder för att barn och ungdomar och deras föräldrar ska känna sig inkluderade.

Förskola och skola kan bidra till att skydda barn och ungdomar från påverkan som kan vara kontrollerande och integritetskränkande. Alla förskolor och skolor ska följa läroplanen och bland annat ska undervisningen i skolan vara icke-konfessionell. Det behövs aktivt genusarbete i skolan, fler skolkuratorer, s.k. killgrupper och andra forum där ungdomar kan träffas och tala om våld och sexuella trakasserier

Åtgärder behövs för att motverka ekonomiskt och socialt utanförskap och diskriminering. Att låta människor läsa klart svenska för invandrare är en sådan viktigt åtgärd. Samhället ska också ge stöd till vuxna vars föräldraroll är svag. Ett segregerat samhälle med ökade klassklyftor, diskriminering och en alarmerande arbetslöshet tillika bostadsbrist skapar ett samhälle som sluter sig inåt. I ett sådant samhälle frodas patriarkala förhållningssätt som står i skarp kontrast till barnkonventionen och de mänskliga fri- och rättigheterna.

§5 En ny alkohollag

Svar på remiss av alkohollagutredningens slutbetänkande

Dnr 1.6-0261/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Alkohollagsutredningen har haft i uppdrag att göra en total översyn av alkohollagen. Utgångspunkten för översynen har varit en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. Tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker ska liksom hittills meddelas av kommunen.

Förvaltningen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag men anser att en del ytterligare förtydliganden behöver göras exempelvis vad gäller köks- och matkraven och gemensamt utrymme för servering. Förvaltningen avstyrker förslaget att i alkohollagen begränsa serveringstiden utöver normaltiden kl. 11:00 – 01:00 till kl. 03:00. Kommunernas tillståndsmyndigheter bör även fortsättningsvis få besluta om andra serveringstider än normaltiden. Serveringstiderna bör anpassas till de lokala förhållandena.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2009.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.
 1. Därutöver anförs följande.

Den nya alkohollagen är en strukturering och modernisering av den nuvarande lagen. Det är bra att kunskapskravet på den som söker tillstånd skärps och att i princip alla som har serveringstillstånd behöver ha kassaregister. Dessa förändringar gynnar seriösa restauranger och en ansvarsfull alkoholservering.

Att reglerna för marknadsföring utvidgas till att gälla andra medier än tidningar och tidskrifter, såsom Internet, är bra och kommer förhoppningsvis att ha en viss restriktiv påverkan på alkoholförsäljningen.

Förslaget att kravet på köksutrustning och matutbud för annan utformning är rimligt. Detta kommer exempelvis att leda till att sushibarer behandlas som andra restauranger.

I förslaget föreslås en sista tillåten sluttid för alkoholservering (03.00). Oavsett vad lagstiftaren kommer fram till i detta avseende ska kommunerna ha möjlighet att själva sätta en sluttid inom ramen för den i lagen tillåtna tiden. I den nuvarande lagstiftningen finns inte den möjligheten och inte heller i förslaget till ny lag. Om exempelvis en kommun, som har 03.00 som sista sluttid för alkoholservering, ger ett antal restauranger tillstånd att servera alkohol till 05.00 och sedan finner att problemen med detta blir för stora är det inte lagligt att med en ändring i riktlinjerna flytta tillbaka dessa restaurangers sluttid till kl. 03:00. Denna utformning av lagen tenderar att leda till allt senare serveringstider.

Att införa erinran som ny påföljd är inte motiverat. Detta riskerar leda till att det i praktiken blir ännu svårare att dra in alkoholtillstånd, för dem som inte sköter sitt tillstånd, jämfört med dagens situation.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Alkohollagen bör förändras så att de inrättningar som idag ges tillstånd för pausservering även bör kunna få servera alkohol under kortare tid i direkt anslutning till evenemanget, såväl före evenemanget som efter.

§6 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Svar på remiss från Justitiedepartementet (Ds 2009:9)

Dnr 1.6-0293/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en promemoria (Ds 2009:9) från Justitiedepartementet med ett antal förslag på åtgärder som syftar till att förbättra utslussarbetet inför frigivning från sluten ungdomsvård. Övergången mellan institution och frihet är en kritisk tidpunkt då risken för återfall är stor. I promemorian föreslås att Statens institutionsstyrelse (SiS) får möjlighet att med elektroniska hjälpmedel kontrollera att den unge ska befinna sig i bostaden vissa tider. SiS föreslås också få möjlighet att göra drogkontroller via svett- saliv-, och hårprover. Slutligen behandlar promemorian frågan om gallring av uppgifter i belastningsregistret beträffande personer som har begått brott före 18 års ålder.

Förvaltningen är positiv till samtliga förslag som promemorian för fram. Förslagen som syftar till att fler kvalificerade insatser ska inledas under verkställighetstiden och bekostas av SiS kommer att innebära en förbättring för de personer som dömts till sluten ungdomsvård. Förslaget att uppgifter från belastningsregistret ska gallras efter fem år istället för tio år för personer som vid tidpunkten för brottet är under 18 år och som dömts till skyddstillsyn, villkorlig dom, ungdomstjänst, ungdomsvård eller förklarats fri från påföljd enligt 30 kap. 6 § brottsbalken är angeläget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 april 2009.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Intresseförfrågan om att delta i försök med sfi-bonus

Svar på remiss

Dnr 1.6-0309/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Integrations- och jämställdhetsdepartementet har ställt en intresseförfrågan till Stockholms stads kommunstyrelse om att delta i försöksverksamhet med sfi-bonus och kvalitetshöjande insatser inom svenskundervisning för invandrare (sfi).

Syftet med försöksverksamheten med en sfi-bonus är att pröva om ekonomiska incitament kan göra att nyanlända snabbare lär sig svenska och därmed förbättrar sina möjligheter att få arbete.

Förvaltningen ser positivt på att genomföra en försöksverksamhet med sfi–bonus i kombination med kvalitetshöjande åtgärder för att utvärdera dess effekter på nyanländas arbetsmarknadsetablering. Förvaltningen förslår att staden anmäler intresse att delta i försöket.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2009.

Förslag till beslut

Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ytterligare ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avstår från att delta i en försöksverksamhet med sfi- bonus.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillse att sfi-undervisningen i högre grad kombineras med praktikplatser och/eller yrkesutbildning.
 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi anser att det finns för många frågetecken och problem med att införa en bonus för dem som genomgår och blir godkända inom sfi-undervisningen. Det finns en hög risk att själva undervisningen kommer i andra hand när elever och lärare mer kommer att förhålla sig till vilka som överhuvudtaget kan få bonus och sedermera ska bli godkända. Dessutom är förslaget inriktat på att de som redan har störst chanser att klara sig, kommer att få pengar medan de som har svårast och oftast då står längst ifrån arbetsmarknaden inte får någon bonus.

För att klara arbetslinjen och för att fler ska kunna komma ut i arbetslivet bör sfi-undervisningen i högre grad kombineras med praktik. Möjligheten att läsa andra ämnen parallellt bör undersökas. Vi tycker exempelvis att man borde kombinera en sfi-undervisning med en vårdbiträdesutbildning och sedan kunna erbjuda jobb inom kommunen till dem som blir godkända. Vi tycker att en av dem som nu studerar inom sfi, Abbas Blash, uttryckte sig väldigt bra i Dagens Nyheter den 12 maj, " Dessutom är ju det enda sättet att verkligen lära sig svenska att umgås med svenskar. Det kan man inte köpa för pengar ". Tydligare än så blir det inte.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avstår från att delta i en försöksverksamhet med sfi-bonus.

 1. Därutöver anförs följande.

Undervisningen riskerar att komma i andra hand när elever och lärare behöver förhålla sig till vilka som överhuvudtaget kan få bonus och sedermera ska bli godkända.

De olika bonusnivåerna på 6 000-12000 beroende på betygsnivå är inte motiverade. Det är märkligt att de som har bättre studievana och språkförmåga föreslås få högre bonus än de som studerar på lägre nivå. Den stora pedagogiska utmaningen är undervisningen av analfabeter och lågutbildade som saknar studievana

Den enskilde ska ha större frihet att välja praktik kombinerat med sfi-undervisningen och möjligheten att läsa andra ämnen parallellt med sfi bör prövas.

§8 Hantering av uppgifter vid jobbtorgen

Yttrande till justitieombudsmannen (JO)

Dnr 1.6-0266/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till justitieombudsmannen (JO).

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I en anmälan till JO framförs kritik över hur jobbtorgen överför uppgifter rörande enskilda till privata utförare och hur samtycke för sådant överlämnande utformats. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har i ett förslag till yttrande till JO förklarat att det vid jobbtorgen endast finns sådana uppgifter om enskilda som behövs för arbetet vid jobbtorgen, och att det i den enskildes samtycke till överlämnande av uppgifter preciseras till vilka privata utförare som överlämnandet får ske, utifrån vad som bestämts i den enskildes jobbplan. De privata utförarna får inte sprida dessa uppgifter vidare. Medverkar den enskilde inte i åtgärder som kan leda till egen försörjningsförmåga kan detta innebära att rätten till försörjningsstöd förloras. Stadsdelsförvaltningarna och jobbtorgen lämnar information om detta till den enskilde.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2009.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att JO ser över detta, för klargörande av rättsläget. Det är också bra att Jobbtorgen har påbörjat ett arbete med att förtydliga samtyckena till överlämnande av uppgifter så att de ännu tydligare knyts till planeringen i jobbplanen.

Sannolikt kan informationen till den enskilde om förutsättningarna för försörjningsstöd bli mycket bättre. Det är mycket viktigt, som förvaltningen skriver, att det vid utbildningar och informationstillfällen för dem som arbetar med försörjningsstöd kontinuerligt tas upp hur denna information ges på ett korrekt sätt. Många fall av missförstånd och enskilda som far illa kan undvikas genom detta.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi tycker att det är bra att JO ser över detta. Socialtjänsten har en oerhört stark sekretesslagstiftning och det är av största vikt att säkerställa att Stockholms stad inte bryter mot den. Vi måste värna den personliga integriteten. Själva syftet med att staden bedriver arbetsmarknadsverksamhet är att hjälpa människor till arbete, inte att kränka och förnedra de enskilda individerna. Detta ärende visar tydligt en negativ konsekvens av att den här typen av verksamhet konkurrensutsätts.

§9 Tertialrapport 1 per den 30 april 2009

Dnr 1.2-0052/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2009 med prognos för 2009.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden redovisar omslutningsökning om 4,2 mnkr.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bedömningskansliets organisation permanentas från och med den 1 juli 2009.

 4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,9 mnkr för projektet Från institution till eget boende av medel för förebyggande insatser.

 5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 3,6 mnkr för projektet Metod- och utvecklingssatsning av medel för förebyggande insatser.

 6. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 7. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter har under tertial 1 arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med de särskilda målen för verksamheten. Det ekonomiska utfallet för tertialet visar att nämnden har haft en budget i balans. Detta gäller även för prognosen för helåret per den 30 april 2009. Det finns dock några avvikelser och tendenser som särskilt kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 maj 2009.

Förslag till beslut

Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ytterligare ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner i huvudsak tertialrapport 1 per den 30 april 2009 med prognos för 2009.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden redovisar omslutningsökning om 4,2 mnkr.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2, 9 mnkr för projektet Från institution till eget boende av medel för förebyggande insatser.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 3, 6 mnkr för projektet Metod och utvecklingssatsning av medel för förebyggande insatser.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden begär att kommunstyrelsen medger en budgetjustering med 15,3 mnkr för de uppdrag som idag inte är finansierade.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skyndsamt återkomma med en åtgärdsplan för hur arbetet med ungdomar och unga vuxna som är arbetslösa samt inte är inne i utbildning kan intensifieras.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skyndsamt återkomma med en analys hur det ökade försörjningsstödet slår mot annan social verksamhet i stadsdelsnämnderna.

 1. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 1. Paragrafen justeras omedelbart.

 1. Därutöver vill vi fram anföra följande.

Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad bedömer i sin aprilprognos att kostnaden för ekonomiskt bistånd år 2009 blir 1 065 miljoner kronor. Det är en ökning med 20 procent jämfört med år 2008. Kostnaden för år 2010 beräknas bli 1 235 miljoner kronor vilket är en ökning med ytterligare 16 procent. Speciellt utsatta grupper i lågkonjunkturen är ungdomar och utlandsfödda. Det senaste året har arbetslösheten ökat med 47 procent för ungdomar. Sedan slutet av år 2008 ökar ungdomar med bistånd snabbare än biståndstagarna totalt.

Regeringen har genom att skära i A-kassan och i andra transfereringssystem kraftigt försämrat tryggheten i vårt samhälle och bidragit till att folk hamnar i fattigfällan när konjunkturen sviktar. De ökade statsbidrag som regeringen har aviserat för nästa år kommer inte att räcka till i Stockholms stad. I år kommer inga extra statsbidrag alls, vilket är mycket oroväckande.

Anslaget för försörjningsstöd (tidigare ”anslag 2”) var tidigare separerat från anslaget till övrig verksamhet i stadsdelsnämnderna. Sedan den borgerliga majoriteten kom till makten har anslagen slagits samman till ett anslag för all verksamhet i stadsdelsnämnderna.

Förändringen innebär att ökat försörjningsstöd direkt påverkar budgetutrymmet för den sociala barnavården, förskolorna och äldreomsorgen. Förra året gick exempelvis 132 miljoner kronor för förskoleverksamheten istället till att finansiera underskott i andra verksamheter.

Nu behövs effektiva åtgärder som riktas specifikt till de ungdomar och unga vuxna som idag är arbetslösa och heller inte befinner sig i utbildning. Vi kan inte sitta och se på när en generation faller ur systemet. Det är dags för en kraftfull och riktad insats.

De barncentrum som den förra majoriteten startade har behandlats mycket styvmoderligt av den sittande majoriteten, vilket visar på ett stort ointresse för de barn som utsätts för våld eller bevittnar våld. Att behovet av platser för akuta placeringar och utredningar av barn som far illa minskar i staden är oroväckande, eftersom det sker samtidigt som antalet misshandelsfall ökar. Insatser för barn och ungdomar som far illa ska inte vara budgetstyrt. Barnperspektivet och behov ska vara i fokus.

Den hemlöshetsjour som har startats med stöd av statliga medel har haft en positiv inverkan. Däremot ter det sig märkligt att Stockholm i så hög grad är beroende av medel från staten för insatser som borde finansieras direkt av staden. Det projekt som varit inriktat på unga vuxna som riskerar att hamna på härbärge har avslutats. Vi frågar oss hur den sittande majoriteten kommer att fortsätta det arbetet? Dessutom kan vi i ärendet läsa att det fattas lägenheter. De som står i kö får ingen försökslägenhet. Vi frågar oss också vart lägenheterna från privata hyresvärdar som utlovades tog vägen?

För de omflyttningar på Enheten för hemlösa för att minska kostsamma boenden som pågår är det svårt att utläsa konsekvenserna för brukarna och vart de tar vägen. De utbildningsinsatser om hemlöshet som presenteras är vällovliga. Men frågan är om det inte också fordras andra åtgärder, till exempel fler lägenheter som idag är en klar bristvara.

Mot bakgrund av den starka kritik som länsstyrelsen uttalat mot kvinnofridsarbetet i vissa stadsdelsnämnder är det bra att preventionscentrum stödjer fem stadsdelar i arbetet med handlingsplaner. Kampen mot mäns våld mot kvinnor måste intensifieras och alla kvinnor ska kunna få ett bra stöd och ett skyddat boende. Det är därför på tiden att en förstudie nu har genomförts för att visa hur en omfångsstudie av våld i nära relationer kan genomföras.

Resursfördelningssystemet inklusive bedömningskansliet är enligt kommunfullmäktiges beslut ett projekt till och med årets slut. Arbetet med utvärderingen pågår enligt förvaltningens redovisning, som föreslår att bedömningskansliets organisation permanentas från och med den 1 juli. Bakgrunden till att verksamheten bedrivs i projektform var att organisationen var ett avsteg från ansvarsfördelningen i staden där biståndsbedömningen är stadsdelsnämndernas ansvar. Vår uppfattning är att alla utvärderingar ska vara klara och att handikapporganisationerna får yttra sig innan ställning kan tas till ett beslut om en permanentning av organisationen.

Enheten för ledsagarservice som ger service till hela staden drabbas särskilt hårt av att det nya ersättningssystemet inte ger möjlighet att ta ut ersättning för restid. Det är viktigt att konsekvenserna av de nya ersättningsnivåerna tydliggörs, framförallt ur brukarnas synvinkel.

Det är inte acceptabelt att pengar som är avsedda för socialt utsatta istället ska användas för att täcka underskott om 2,2 mnkr som en direkt följd av centraliseringen och konkurrensutsättningen av IT-driften.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.
 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Alla stockholmare som har behov av stadens insatser ska få den hjälp de behöver och behandlas med värdighet, och när det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. Tyvärr bekräftar tertialrapport 1 det vi socialdemokrater befarade; att den borgerliga majoriteten har misslyckats med att leva upp till de krav som stadens medborgare borde kunna ställa på stadens socialtjänst. Det är tydligt att den moderatstyrda majoriteten har prioriterat skattesänkningar före kvalitet i stadens verksamheter. Såväl socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden som stadsdelsnämndernas individ- och familjeomsorg är underfinansierad!

Vi oroas bland annat av att det fortfarande prognostiseras ett stort underskott för Enheten för hemlösa. Trots att ett åtgärdsprogram har tagits fram har enheten inte lyckats få en budget i balans vilket tyder på att behoven helt enkelt är större än den tilldelade budgeten.

Familjerådgivningen är också underfinansierad vilket har varit tydligt sedan kundsvalssystemet infördes.

Vi kan vara säkra på att Jobbtorg Stockholm kommer att få svårare att klara budgeten framöver. Enligt den senaste prognosen från USK kommer kostnaderna för ekonomiskt bistånd att vara 20 % högre 2009 än 2008 och jobbtorgen kommer att betydligt fler personer att jobba med än tidigare. Det beror bland annat på den borgerliga regeringens obegripliga politik som har fått till följd att 500000 personer har lämnat a- kassan.

Vi vet ifrån BUSS- rapporten att tilldelningen av resurser till den sociala barn- och ungdomsvården från den moderatstyrda majoriteten i staden inte på lång väg täcker det verkliga behovet. Under samma tidsperiod som kostnaderna för verksamheten med utsatta barn och ungdomar har ökat med 25,5 procent har budgeten bara ökat med 10,9 procent. Stockholms stadsdelsnämnder tvingas årligen föra över mer än 100 miljoner kronor från andra verksamheter till den sociala barn- och ungdomsvården.

Ett tecken som tyder på att stadsdelsnämnderna har en stram budget att förhålla sig till, är att efterfrågan på socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens boende- och behandlingsenhets utbud inte når upp till budgeterad beläggning. Bedömningen blir att stadsdelsnämnderna helt enkelt inte har råd att köpa platser i samma utsträckning som tidigare trots att behovet fortfarande finn. Att vi har en budget som inte tar hänsyn till behoven är allvarligt.

§10 Rädda kvinnoverksamheten i Högdalen

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Stefan Nilsson (mp)

Dnr 2.6-0116/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Rågsjö, Goriya och Nilsson lyfter i sin skrivelse fram en verksamhet som idag drivs av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och riktar sig till kvinnor med beroende- och missbruksproblematik. Verksamheten har gett goda behandlingsresultat. De är oroade över att verksamheten är hotad. Förvaltningen har förståelse för denna oro och anser också att det är olyckligt att en väl fungerande verksamhet hotas av nedläggning. Det är dock omöjligt ur ett ekonomiskt perspektiv att driva en verksamhet som konstant har en låg beläggning. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har på uppdrag av sin stadsdelsnämnd tagit en del kontakter för att se om någon extern aktör är intresserad av att driva verksamheten, men ännu har det inte gett något resultat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2009.

Förslag till beslut

Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att inventera och sammanställa en förteckning över öppenvårdsenheter i staden samt sprida informationen till alla stadsdelsförvaltningar.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

I en tid då kvinnliga missbrukare på alla sätt far illa är det ett enormt resursslöseri att inte ta tillvara verksamheter som är dokumenterat framgångsrika. 69 % av de kvinnor som har varit i behandling hos Kvinnoverksamheten i Högdalen är drogfria, 25 % har minskat sitt beroende. Många barn till dessa kvinnor har fått drogfria mammor och kan bo kvar i eller återvända till hemmet. Detta är strålande resultat som borde leda till att fler kvinnor får del av denna verksamhet och till kunskapsspridning av enhetens framgångsfaktorer.

Enligt uppgifter i tertialrapport 1 för stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör föreslås att Kvinnoverksamheten blir kvar under 2009, trots beslut om avveckling eftersom man inte funnit någon extern aktör som vill ta över. Förvaltningen kommer att sälja platser till andra stadsdelar.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen bör få i uppdrag att inventera och sammanställa en förteckning över öppenvårdsenheter i staden och sprida informationen till alla stadsdelsförvaltningar. På detta sätt blir informationen mer likvärdig mellan upphandlad verksamhet och kommunal verksamhet i en annan stadsdelsförvaltning.

§11 Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande bostad

Dnr 3.1-0333/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I ärendet redovisas en kartläggning av antalet familjer med barn under 18 år som saknar stadigvarande bostad och som under september 2008 hade kontakt med socialtjänsten i Stockholm. Kartläggningen visar att socialtjänsten hade kontakt med 160 familjer med totalt 347 barn under den aktuella perioden.

Bostadslösheten bland barnfamiljer beror bara till en liten del på avhysningar. Den främsta orsaken är att familjerna aldrig kommit in på stadens bostadsmarknad. Förvaltningens bedömning är att den problematiska boendesituationen för många barnfamiljer är en komplex fråga som berör många samhällsområden. I staden har exempelvis Familjebostäder haft i uppdrag ta fram metoder för att minska antalet avhysningar. Det finns dock olika orsaker till att familjer saknar ett hem och det fordras en rad olika insatser för att bostadslösheten ska kunna motverkas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2009.

Förslag till beslut

Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ytterligare ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett tydligt stadsövergripande handlingsplan mot vräkningar med de nämnder och bolag som kan vara aktuella.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett system där det blir möjligt att följa upp de som vräks.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att göra en konsekvensanalys av hur bostadssituationen i Stockholm på lång sikt påverkar socialtjänstens arbete med familjer utan förankring på bostadsmarknaden.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Bostadssituationen är allvarlig i Stockholm. 2002 stod 82000 personer i Stockholms bostadskö, 2009 står 257 000 i bostadskön i Stockholms stad. Nu ser vi konsekvenserna. Barnen får sitta i kläm.

Kronofogde myndigheten har från 2008 utvecklat sin statistik så att de på kommunal nivå går att följa om det finns barn i de vräkta hushållen. I Stockholm värktes 154 familjer och 54 barn var berörda. Nu visar det sig att det inte går att följa upp de aktuella familjerna, det går inte att se från vilken stadsdel de avhysta familjerna kommer. Detta är ett problem om vi vill ge hjälp och råd till hårt drabbade familjer. Att vräka barnfamiljer är förstås oerhört allvarligt och drabbar främst barnen. Det ska inte hända i en stad med en fungerande socialtjänst. Trots det har 154 vräkningar ägt rum och 54 barn är berörda. Att köerna till skuldrådgivningen ökat dramatiskt gör ju inte saken bättre. Det är inte acceptabelt och kan innebära att familjer inte får den hjälp de behöver utan blir vräkta.

Det största problemet är att bostadssituationen i Stockholm håller på att krackelera vilket innebär att många barnfamiljer utan ekonomiska resurser inte längre kan hitta en hyreslägenhet i staden. Detta kommer att få allvarliga konsekvenser för det sociala arbetet i Stockholm.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.
 1. Därutöver vill vi framföra följande

För att alla ska få någonstans att bo behöver tillgången på bostäder öka. Vi vet att bostadsbyggandet det senaste året har minskat i Stockholm och att de lägenheter som har byggts till största delen har varit bostadsrätter. När dessutom stora delar av allmännyttan har sålts ut minskar givetvis möjligheterna för människor att skaffa sig en bostad än mer. Om vi ska kunna få bort hemlösheten behövs det fler hyresrätter i Stockholm. Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar!

Vräkningar måste också motverkas. Där har socialtjänsten, tillsammans med bostadsbolagen, ett särskilt ansvar. Ingenstans blir denna självklara skyldighet så lätt att förstå som när det gäller barnen. Vi anser att det är en självklarhet att barnfamiljer inte ska vräkas. Redan nu är barnen skyddade i en mängd paragrafer i socialtjänstlagen, till exempel: ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver och verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden”. Trots detta vräks barnfamiljer i Stockholm idag. Detta måste få ett slut omedelbart.

§12 Förvaltningsuppdrag – ny inriktning i arbetet med unga lagöverträdare

Dnr 3.2-0067/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att för egen del

1. Godkänna tjänsteutlåtandet som svar på förvaltningsuppdraget samt att ge socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag:

· att i samarbete med polismyndigheten i Stockholms län undersöka möjligheterna att på sikt övergå till att använda elektronisk överföring av information, mellan myndigheterna.

· att i samarbetet med polismyndigheten i Stockholms län utreda förutsättningar för att i projektform starta samlokaliserade verksamheter inom polismästardistrikten Västerort och Söderort.

· att tillsammans med polismyndigheten i Stockholms län undersöka förutsättningarna för att i projektform starta ett ”Utredningscentrum för unga gärningsmän”.

· att tillsammans med representanter från polismyndigheten i Stockholms län samt åklagarmyndigheten i Stockholms län utarbeta förslag till gemensamma utbildningssatsningar inom området unga lagöverträdare.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att

 1. Rekommendera stadsdelsnämnderna att teckna lokala samverkansavtal med respektive ansvarigt polismästardistrikt med hänvisning till tjänsteutlåtandet.
 2. Överlämna tjänsteutlåtandet för kännedom till samtliga stadsdelsnämnder

Ärendet

Ett uppdrag om stadens arbete med unga lagöverträdare har inkommit till förvaltningen från Marie Ljungberg-Schött (m), Lena Kling (fp) och Dikran Dison (kd). Förvaltningen föreslår att samtliga stadsdelsnämnder ska rekommenderas att sluta samverkansavtal med respektive polismästardistrikt (PMD) där bl.a. kommunikationsrutiner regleras, att samlokaliserade verksamheter startats i projektform inom PMD Västerort och Söderort, med City PMD som modell samt att gemensamma utbildningar genomförs för inom staden berörda verksamheter, polis och åklagare. Förvaltningen menar vidare att det pågår en kunskapsutveckling inom staden, både vad gäller att utreda problem och behov vid normbrytande beteenden samt av insatser, som inkluderar föräldrar och övrigt nätverk. De bästa förutsättningarna för detta arbete finns lokalt i stadsdelsförvaltningarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2009.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter att kriminaliteten förebyggs, till exempel genom tillräckliga resurser till förskola, skola, fritidsverksamhet, fältassistenter, sommarjobb till unga, drogförebyggande arbete och att de sociala klyftorna minskas. Även mödravården, barnavården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är centrala instanser. Vi måste avsätta resurser till tidiga och förebyggande insatser.

Enligt BRÅ står de ca 5 procent mest högaktiva brottslingarna i Sverige för ca 50 procent av den samlade brottsligheten. Därför är det också av största vikt att begränsa nyrekryteringen genom att så tidigt som möjligt uppmärksamma signaler hos barn och i deras familjeförhållanden, som förebådar ökad risk för en kriminell utveckling.

Vi vet ifrån BUSS- rapporten att tilldelningen av resurser till den sociala barn- och ungdomsvården från den moderatstyrda majoriteten i staden inte på lång väg täcker det verkliga behovet. Under samma tidsperiod som kostnaderna för verksamheten med utsatta barn och ungdomar har ökat med 25,5 procent har budgeten bara ökat med 10,9 procent. Stockholms stadsdelsnämnder tvingas årligen föra över mer än 100 miljoner kronor från andra verksamheter till den sociala barn- och ungdomsvården. För att förebygga brott är vi övertygade om att en viktig faktor är att stötta de mest utsatta barnen och ungdomarna. Därför är det oerhört viktigt att BUSS- rapporten tas på allvar och tillräckliga medel skjuts till.

§13 Stadens kvalitetsutmärkelse 2009

Dnr 2.9-0328/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar nominera BAS & SUT – Bromma Arbets- och Studiecenter & Stockholms Ungdomstjänst, BOSSE Råd och Stöd samt Skarpnäck Care att delta i tävlan om stadens kvalitetsutmärkelse i klassen Annan vård och omsorg.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Den 17 november 2009 delas årets kvalitetsutmärkelse ut i Blå Hallen i Stadshuset. Stockholms stad delar ut kvalitetsutmärkelser i klasserna förskolor, skolor, äldreomsorg, annan vård och omsorg samt övriga verksamheter. Nämnderna inbjuds att nominera verksamheter till tävlan som ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 14 maj 2009. Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden nominerar BAS & SUT – Bromma Studie- och Arbetscenter & Stockholms Ungdomstjänst, BOSSE Råd och Stöd samt Skarpnäck Care att delta i tävlan i klassen Annan vård och omsorg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Strategi för fler lokaler och lägenheter till sociala ändamål

Dnr 3.2-0340/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagen inriktning i arbetet att få fler lokaler och lägenheter till sociala ändamål i Stockholm stad.

Ärendet

Förvaltningen anser att det är angeläget att ha en strategi för fler lokaler och lägenheter till sociala ändamål i Stockholm stad. Det är viktigt att utveckla det påbörjade samarbetet med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren för att säkerställa den långsiktiga tillgången på lokaler och bostäder. Men det är också viktigt att parallellt med detta fortsätta samverkan med fastighetskontoret, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och andra som kan medverka till att lösa de aktuella behoven av lokaler och lägenheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 april 2009.

Förslag till beslut

Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en årsplan för fler lägenheter och lokaler till sociala ändamål.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur många lägenheter som har lämnats in från privata fastighetsägare.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Bristen på lokaler och lägenheter i Stockholm är akut. Brukarna sitter i kläm, så även frivilligorganisationerna som driver olika typer av verksamheter. Att frågan om nya lokaler till Stadsmissionen, Ny gemenskap och Convictus inte är löst är förödande. Det gäller även de ca 400 lägenheterna till funktionsnedsatta. För varje lägenhet som inte finns drabbas enskilda individer. En elementär fråga är även vart lägenheterna från de privata fastighetsägarna tog vägen?

§15 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 1.7-0342/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter ur 2009 års anslag för följande projekt:

1.1. Utvecklingsmedel till kvinno- och barnjoursverksamhet i Alla Kvinnors Hus med 1050000 kronor.

1.2. Ansökan om medel för att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning med 860 000 kronor.

1.3. Jourlägenhet för stödsökande kvinnor, utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Kvinnors Rätt med 204000 kronor.

1.4. Förstärkningsmedel till frivilligorganisationen Systerjouren Somaya med 440000 kronor.

1.5. Fortsätta utvecklingsmedel till FIA-projektet inom frivilligorganisationen HOPP Stockholm med 350 000 kronor.

1.6. Fortsatta förstärkningsmedel för frivilligorganisationen Stockholms Tjejjour med 400000 kronor.

1.7. Behandling för de våldsamma männen, fortsatta utvecklingsmedel till Stiftelsen Manscentrum i Stockholm med 714000 kronor.

1.8. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Tensta kvinno- och tjejjour med 200000 kronor

1.9. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Västerorts kvinnojour med 406000 kronor

1.10. Utvecklingsmedel till Stiftelsen Unga Kvinnors Värn med 375000 kronor för projekten Hantverkspedagog och Mötesplats/gruppverksamhet.

1.11. Stödboende för våldsutsatta kvinnor/unga kvinnor, utvecklingsmedel till frivilligorganisation Terrafem med 1231468 kronor.

1.12. Ansökan om förstärkningsmedel till frivilligorganisationen Terrafem Stockholm med 404000 kronor.

1.13. Grupper för barn som bevittnat våld, utvecklingsmedel till frivilligorganisationen/stiftelsen Ersta Fristad med 1595400 kronor.

1.14. Ansökan om projektmedel för start av Alternativ till Våld - center i Stockholm med 270000 kronor.

1.15. Utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Romska och Resande Kvinnojour med 1000000 kronor.

Ärendet

Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för 2007, 2008 och 2009 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått drygt 20 miljoner kronor att fördela. Utvecklingsmedel kan sökas enbart av kommuner. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker om medel till 15 projekt varav elva befintliga och fyra nya projekt för sammanlagt ca 9,5 miljoner kronor ur 2009 års medel.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2009.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Metod- och kompetensutveckling inom området hemlöshet - utbildningsplan och budget

Dnr 3.3-0263/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till fördjupad utbildningsplan för en metod- och kompetensutvecklingssatsning inom området hemlöshet.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3550 tkr totalt för åren 2009 – 2011, varav 510 tkr gäller för år 2009, i tertial 1/2009.

Ärendet

För att möjliggöra den av nämnden uttalade linjen att halvera den akuta hemlösheten på fem år och för att kunna nå nollvisionen på tio år krävs kraftfulla åtgärder. Efter många år av olika slags insatser är det hög tid att genomföra en för staden gemensam metod- och kompetensutvecklande satsning. Detta är nödvändigt för att kunna utveckla en effektiv strategi som kan motverka hemlösheten i staden.

I sin roll som pådrivande i arbetet att minska hemlösheten i staden har nämnden tagit initiativ till en kvalitets- och kunskapsutvecklande utbildningssatsning. En medveten strategi för satsningen är att den ska nå all personal som arbetar med hemlösa, oavsett vilken myndighet eller organisation de jobbar inom.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 april 2009.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är oerhört positivt att denna utbildning startar.

Vi kan i ärendet se rapport från den s.k. ”Runda bordssamtalet”, där inbjudan gick ut oerhört sent vilket är beklagligt och anmärkningsvärt. Inbjudan till den här typen av samtal måste gå ut cirka en månad i förväg, om alla inbjudna ska ha möjlighet att delta. Vi noterar också att Maria Ungdom inte var inbjudna, vilket är märkligt med tanke på den forskning som bedrivs där.

Vi hoppas att finansieringen löser sig via kommunstyrelsen. Det finns dock en hög risk att även detta uppdrag ska finansieras inom ram, vilket innebär att andra verksamheter får dra ner på sin verksamhet för att finansiera utbildningen.

§17 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 23 april 2009 justerat 28 april 2009.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 11 maj 2009 justerat 12 maj 2009.

Protokoll från individutskottets sammanträden 9 och 16 april 2009 justerade 16 och 19 april 2009.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 7 maj 2009 justerat 11 maj 2009.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 23 april 2009 justerat 8 maj 2009

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.5-0073/2009, dnr 2.5-0322/2009 och dnr 2.5-0344/2009.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden perioden 27 mars 2009 till 23 april 2009.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträden 24 april och 8 maj 2009 justerade 24 april och 8 maj 2009.

§18 Nämndens frågor

Två skrivelser från tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ersättaren Jackie Nylander (V) överlämnades till förvaltningen för beredning: Om att det är dags att göra något åt ungdomsarbetslösheten och om att förhindra vräkningar

Skrivelse från ledamoten Dikran Dison (KD) med begäran om skriftlig rapport om hemmet Kruton överlämnades till förvaltningen för beredning.

Inbjudan till heldagsseminarium om barns och ungdomars psykiska hälsa den 3 juni på Högloftet, Skansen i Stockholm. Nämnden beslutade att 2 ledamöter/ersättare från vardera majoriteten och oppositionen kan delta.

Ersättaren Jackie Nylander (V) frågade hur planeringen av studieresa för nämnden fortgår. Förvaltningschefen informerade om att planering pågår och att ett förslag troligen kommer att läggas fram om att nämnden ska göra tre studieresor i tre mindre grupper.

Avdelningschef Rita Kahn svarade på tidigare ställd fråga om hur många lägenheter som lämnats till förvaltningen från privata hyresvärdar i år. Det är 17 lägenheter, sammantaget har 47 lägenheter lämnats.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) påtalade att det är viktigt att möten i olika utskott inte förläggs till samma tid. Det hände förra veckan med arbetsmarknadsberedningen och tillståndsutskottet.

§19 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen informerade om en kommande kampanj som ska riktas till oroliga tonårsföräldrar med information att de kan vända sig till Maria Ungdom med frågor om alkohol och droger.