Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Bordlagda ärenden

3 Hemlöshet.

Yttrande över motion av Abdo Goriya m.fl. (s)
Dnr 1.6-0126/2009

4 Tidtabell för att avskaffa hemlösheten.

Yttrande över motion av Karin Rågsjö m.fl. (v)
Dnr 1.6-0124/2009

5 Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst - förslag till förändringar av stadens insatser för barn och unga som far illa

Återremitterade ärenden

6 Rapport från FUT-projektet: Förstudie för att utreda förutsättningarna för stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Remissärenden

7 Program för utvecklingen i Söderort

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0404/2009

8 Stockholms översiktsplan

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 1.6-0496/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt"

Svar på remiss av motion (2008:86) från Karin Rågsjö (V)
Dnr 1.6-0507/2009

Om Ungdomsjourens arbete på "Plattan"
Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V), Gertrud Brorsson (MP) och Abdo Goriya (S)
Dnr 4.0-0023/2009

10 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.

Svar på remiss av departementspromemoria
Ds 2009:33
Dnr 1.6-0606/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 "Ingen får vara Svarte Petter" om en tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten

Svar på remiss av SOU 2009:38
Dnr 1.6-0525/2009,
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Staten och imamerna - religion, integration, autonomi (SOU 2009:52)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0597/2009

13 Rekommendation att anta Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms Län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0524/2009

14 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

15 Patientnämnderna - Begränsning av sekretess- brytande bestämmelse (Ds 2009:31)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0603/2009

16 Om införande av 020-nummer till socialtjänsten

Svar på remiss av motion 2009:6 från Karin Rågsjö (V)
Dnr 1.6-0505/2009

Övriga beslutsärenden

17 Månadsrapport per den 31 juli 2009

18 Delegering av godkännande av jourhem till individutskottet

19 Lägesrapport 2009 - hemlöshet

21 Om Kruton - Stöd- och rådgivningscenter och skyddat boende

Svar på skrivelse från Dikran Dison (KD)
Dnr 4.0-0383/2009

22 Sprututbyte - vad händer? Lägesbeskrivning av det pågående arbetet avseende sprututbyte

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Stefan Nilsson (mp)
Dnr 2.6-0523/2009

23 Slutrapport från projektet Unga vuxna på härbärge

24 Konsekvenserna av omorganiseringen av sfi till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s), Stefan Nilsson (mp) och Marion Sundqvist (MP)
Dnr 1.1-0522/2009

25 Studieresa till New York inom ramen för utbildning - Diplomerad Personalvetare

Anmälningsärenden

26 Anmälan av tilldelningsbeslut på delegation avseende upphandling av arbetsförberedande insatser till Jobbtorg Stockholm

27 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

28 Nämndens frågor

29 Förvaltningsinformation

- Hävning av ramavtal mellan Stockholms stad och KFG Sverige AB
Dnr 2.7-0627/2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 1 september 2009.

§3 Hemlöshet – Bordlagt ärende

Yttrande över motion av Abdo Goriya m.fl. (S)

Dnr 1.6-0126/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Abdo Goriya m.fl. (S) tar i sin motion upp frågor som är särskilt viktiga att beakta i arbetet med hemlösa. De lyfter fram vikten av förebyggande insatser, hur hemlösheten ska mötas när den redan uppstått, samverkan för att nå framgång samt skyldigheten att uppmärksamma hemlösheten och metodutveckla. Förvaltningen delar motionärernas uppfattning om vilka frågor som är särskilt viktiga att beakta i arbetet för att motverka hemlösheten. Av särskild vikt är det förebyggande arbetet, samverkan för att nå framgång samt metodutveckling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ytterligare ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten

Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bifaller motionen.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är glädjande att förvaltningen delar motionärernas uppfattning om vilka frågor som är viktiga att beakta i arbetet med att bekämpa hemlösheten. Det sker idag en rad insatser mot hemlöshet som vi tycker är bra. Det stora problemet är dock att de insatser som görs tappar verkan när det inte finns en helhetssyn. Om vi ska lyckas motverka hemlösheten måste vi angripa problemen både med hjälp av förebyggande arbete, innan problemen uppstår, och genom aktiva insatser när behovet uppstått.

Den moderatstyrda majoriteten bedriver idag en politik som innebär att det blir svårare för människor att hitta en bostad i Stockholm, och svårare för de som blivit hemlösa att ta klivet tillbaka in på bostadsmarknaden. För att alla ska få någonstans att bo behöver tillgången på bostäder öka. Vi vet att bostadsbyggandet det senaste året har minskat i Stockholm och att de lägenheter som har byggts till största delen har varit bostadsrätter. Den stora utförsäljningen av allmännyttan har också bidragit till att minska möjligheterna att ge hemlösa chansen till en ny tillvaro.

Vi instämmer med förvaltningen att hemlösheten inte enbart kan ses som en socialtjänstfråga. Problematiken är komplex och berör flera nämnder i staden. Det behövs ett helhetsgrepp och det behövs samverkan.

Dessutom behövs det erforderliga resurser. Månad efter månad ser vi allt ökade underskott för enheten för hemlösa och i detta tjänsteutlåtande ser vi också det allvarliga läget för stadens budget- och skuldrådgivning. Det är fullständigt oacceptabelt att vissa stadsdelar har väntetider på upp till 1,5 år eller till och med intagningsstopp.

Hemlösheten i Stockholm går att avskaffa om viljan finns!

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker i huvudsak motionen.

 1. Därutöver anförs följande.

Förvaltningens förslag till svar på motionen uppehåller sig mycket vid uteliggare, trots att de utgör en minoritet av de hemlösa. Många människor som har skulder eller blivit vräkta har mycket svårt att få lägenhetskontrakt via bostadsmarknaden, trots arbete och avsaknad av missbruk eller psykiatrisk problematik. Ofta bor de i andra hand eller i andra mer eller mindre tillfälliga lösningar, vilket skapar stress och utanförskap. De som blir uteliggare har ofta tidigare haft dessa typer av tillfälliga boendelösningar. Det är viktigt att arbetet med att minska hemlösheten till stor del också riktas mot de hemlösa som inte kan karaktäriseras som uteliggare, eftersom det förebygger social utslagning.

Stockholms hemlöshetssituation har varit relativt oförändrad under många år och kräver ett nytänkande, både när det gäller bostäder och stöd till hemlösa. En fast bostad bör vara en grundläggande mänsklig rättighet. Stockholms stad bör bilda en organisation för att förfoga över lägenheter, för uthyrning till dem som av egen kraft inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden.

En sådan organisation ska ha ett nära samarbete med privata hyresvärdar och allmännyttiga bostadsföretag och kunna köpa delar av bostadsbestånd eller hyreshus för uthyrning till hemlösa. Denna modell skulle skapa större möjligheter att skräddarsy lösningar, med olika typer av stödinsatser för de med missbruk, behov av psykiatrisk vård eller med annan problematik.

För att förebygga hemlöshet behövs vidare en rad andra insatser. Förbättrad och mer tillgänglig missbruksvård och psykiatrisk vård, god tillgång på skuldrådgivning och bra boendestöd är mycket viktigt. Ett förbättrat samarbete med skola, socialtjänst, ungdomsmottagningar m.fl. behövs också, för att förebygga att unga blir hemlösa.

§4 Tidtabell för att avskaffa hemlösheten – Bordlagt ärende

Yttrande över motion av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Dnr 1.6-0124/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna lyfter fram ett flertal förslag på vad de anser vara viktiga åtgärder för att avskaffa hemlösheten i Stockholm. De framhåller att det görs många bra insatser för hemlösa både av staden och av frivilliga krafter, men poängterar att hemlösheten ändå inte minskar mer än marginellt. Ett centralt förslag är att utforma en stadsövergripande plan, med tydliga årsmål och stora satsningar som ska avskaffa hemlösheten på fem år.

Förvaltningen delar Rågsjös m.fl. (V) uppfattning att hemlöshetsproblematiken är komplex och måste ses utifrån ett brett perspektiv. Det är inte enbart en angelägenhet för kommunens socialtjänst. Det är värdefullt att ta in synpunkter från brukarna/de hemlösa, vilket förvaltningen redan gör på olika sätt. Om en stadsövergripande plan ska tas fram bör stadsledningskontoret få i uppdrag att utreda hur detta ska göras och vad den ska innehålla. En sådan utredning bör även innehålla förslag på hur staden ska organisera och finansiera detta arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ytterligare ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten

Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker motionen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Stockholms hemlöshetssituation kräver ett helhetsgrepp där fler instanser förutom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt frivilligorganisationerna är aktörer.

Det krävs ett nytänkande samt satsningar på olika bostadsalternativ. Dessutom måste vården och behandlingen inom missbruk och psykiatri förstärkas.

Samtliga partier är ansvariga för den uppkomna situationen men den nuvarande majoriteten har bl. a genom sin bostadspolitik bidragit till att förvärra situationen, vilket främst kommer att drabba nästa generation.

För att nå resultat behövs långsiktighet, kontinuitet och tydliga målsättningar. Det behövs ett samlat arbete som strävar efter resultat som är tydliga och som innebär en rejäl nedgång i antalet hemlösa. Hemlösheten är ingen naturlag i en modern stad, den går att avskaffa.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker i huvudsak motionen.

 1. Därutöver anförs följande.

Förvaltningens förslag till svar på motionen uppehåller sig mycket vid uteliggare, trots att de utgör en minoritet av de hemlösa. Många människor som har skulder eller blivit vräkta har mycket svårt att få lägenhetskontrakt via bostadsmarknaden, trots arbete och avsaknad av missbruk eller psykiatrisk problematik. Ofta bor de i andra hand eller i andra mer eller mindre tillfälliga lösningar, vilket skapar stress och utanförskap. De som blir uteliggare har ofta tidigare haft dessa typer av tillfälliga boendelösningar. Det är viktigt att arbetet med att minska hemlösheten till stor del också riktas mot de hemlösa som inte kan karaktäriseras som uteliggare, eftersom det förebygger social utslagning.

Stockholms hemlöshetssituation har varit relativ oförändrad under många år och kräver ett nytänkande, både när det gäller bostäder och stöd till hemlösa. En fast bostad bör vara en grundläggande mänsklig rättighet. Stockholms stad bör bilda en organisation för att förfoga över lägenheter, för uthyrning till dem som av egen kraft inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden.

En sådan organisation ska ha ett nära samarbete med privata hyresvärdar och allmännyttiga bostadsföretag och kunna köpa delar av bostadsbestånd eller hyreshus för uthyrning till hemlösa. Denna modell skulle skapa större möjligheter att skräddarsy lösningar, med olika typer av stödinsatser för de med missbruk, behov av psykiatrisk vård eller med annan problematik.

För att förebygga hemlöshet behövs vidare en rad andra insatser. Förbättrad och mer tillgänglig missbruksvård och psykiatrisk vård, god tillgång på skuldrådgivning och bra boendestöd är mycket viktigt. Ett förbättrat samarbete med skola, socialtjänst, ungdomsmottagningar m.fl. behövs också, för att förebygga att unga blir hemlösa.

§5 Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst – förslag till förändringar av stadens insatser för barn och unga som far illa – Bordlagt ärende

Dnr 3.2-0388/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna inriktningen i arbetet enligt tjänstutlåtandet.

2. Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag som snabbt leder till att samtliga familjehem i Stockholm – inklusive släktinghem – får relevant utbildning innan placering görs. Förvaltningen bör även överväga ekonomiska incitament för att nå detta mål.

3. Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att se över organisationen av rekrytering av familjehem för tonåringar samt se över möjligheten att upphandla rekrytering och utbildning av tonsårsfamiljehem externt.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkände vid sammanträdet 19 mars 2009 slutrapporten från Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst, BUSS. I samband med beslutet lämnade nämnden en rad uppdrag till förvaltningen. En stor del av uppdragen rörde familjevården, där nämnden uppdrog åt förvaltningen att återkomma med förtydligade riktlinjer och arbetssätt för att stärka kvaliteten på familjevården. I första hand ska arbetet inriktas på att undvika placeringar, i de fall placeringar bedöms som nödvändiga ska ansträngningarna ökas för att återföra barnen eller ungdomarna till familjen – i de fall prognosen för återförening är goda. I annat fall ska staden arbeta för att öka permanensen för de placerade barnen, genom adoption eller genom att familjehemsföräldrar blir permanenta vårdnadshavare.

I beslutet om BUSS rymdes även en rad frågeställningar där förvaltningen måste samråda med stadsledningskontoret, organisations- och systemfrågor är exempel. Förvaltningen avser att återkomma i denna del. I föreliggande ärende lämnar förvaltningen förslag på fortsatt inriktning främst vad avser utvecklingen av familjevården men också forskning och utbildning inom barn- och ungdomsvården. En nationellt unik kompetenssatsning ska genomföras, där staden har ambitionen att anpassa utbildningsnivån till de kompetenskrav Socialstyrelsen planerar införa för den nationella nivån.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 maj 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten

Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningen förslag på inriktning.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att utifrån rapporten ta fram ett förslag som bygger på en stadsövergripande finansiering av biståndsbedömda öppenvårdsinsatser.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att analysera vilken typ av verksamhet som idag saknas inom stadens egen verksamhet för att bedriva en kvalitativ öppenvård.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att beakta medelsbehoven för den sociala barnavården i beredningen av 2010 års budget.
 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Oerhört många förbättringar kan genomföras utifrån den gedigna utredning om stadens arbete med barn som far illa, som har sett över såväl riktlinjer, insatser och uppföljning som resurser m.m. som överlämnades till nämnden i mars. Rapporten visade tydligt på en stad där vi inte förmår härbärgera utsatta barn och ungdomar, en stad där det finns stora skillnader mellan olika stadsdelar och en stad där många anmälningar om barn som far illa läggs åt sidan.

Rapporten visade också på att budgettilldelningen från den moderatstyrda majoriteten i staden inte på lång väg täcker det verkliga behovet. Under samma tidsperiod som kostnaderna för verksamheten med utsatta barn och ungdomar har ökat med 25,5 procent har budgeten bara ökat med 10,9 procent. Verksamheten är så underfinansierad att stadens förvaltningar måste ta pengar från äldreomsorg och förskola för att kunna göra det nödvändigaste för utsatta barn och ungdomar. Vi förutsätter att underfinansieringen kommer att åtgärdas i den budget som läggs under hösten. Allt annat vore att inte ta barnuppdraget på allvar.

Det är en rapport som skriver om en mycket segregerad stad där utredningarna i ytterstaden om barn och unga visar en svår problembild som ofta rör barnmisshandel och familjevåld. Vi förutsätter att en mycket tydlig plan tas fram för att hitta de metoder som krävs för att bryta denna trend.

Ersättaryttrande.

Ersättaren Jonas Naddebo (c) lämnade följande ersättaryttrande.

Om jag hade deltagit i beslutet hade jag anslutit mig till det förslag till beslut som lämnades av ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD).

§6 Rapport från FUT-projektet: Förstudie för att utreda förutsättningarna för stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott – Återremitterat ärende

Dnr 3.1-0008/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del rapporten.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för kännedom.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I rapporten presenteras resultatet av den förstudie som har genomförts för att utreda förutsättningarna för stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott gällande ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Förutom vikten av att värna om trovärdigheten för samhällets trygghetssystem, att säkerställa att de medel som utbetalas går till det de är avsedda för, visar rapporten på att arbetet mot felaktiga utbetalningar även är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Inriktningen på stadens arbete mot felaktiga utbetalningar är att dessa i första hand ska förebyggas genom tydlig information och vägledning till de sökande om vad som gäller, samt genom noggranna kontroller före utbetalning. Om det ändå blir fel ska det felaktigt utbetalda beloppet regelmässigt återkrävas och skyldigheten enligt bidragsbrottslagen uppfyllas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det arbete som redovisas i ärendet utifrån projektet redovisar ingenting nytt utifrån stadens tidigare arbete med frågan. I rapporten beskrivs att arbetet har gått trögt på stadsdelsförvaltningarna, vilket inte är förvånande när de fackliga organisationerna beskriver det dagliga arbetet på förvaltningarna som mycket belastat. Vår erfarenhet som tidigare stadsdelspolitiker är att felaktiga utbetalningar polisanmäls när så krävs. Ett sätt att minska felaktigheter och brott är att anställa fler handläggare, vilket är svårt när man som majoritet väljer att sänka skatten. Majoriteten gav ett uppdrag till förvaltningen som inte var finansierat, det rimliga blir nu att lägga arbetet där det hör hemma- på stadsdelarna.

§7 Program för utvecklingen i Söderort

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0404/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen anser att det är angeläget att ta initiativ till nödvändig utveckling inom olika områden i staden. Men det är också viktigt att använda stadens och samhällets resurser så effektivt som möjligt. Om Söderortsvision 2009 ska nå sitt mål att medverka till en bättre och mer långsiktig social och ekonomisk utveckling för boende i Söderort är det viktigt att såväl göra analyser inom de olika delområdena för satsningen som att ta fram tvärsektoriella kunskapsunderlag för att få ett helhetsperpektiv innan beslut om insatser och investeringar tas. Om Söderortsvision 2009 ska bli mer framgångsrik än tidigare satsningar i dessa stadsdelar är en omsorgsfull planering viktig och måste få ta tid. Eftersom mycket arbete gjorts i tidigare projekt är det viktigt att ta tillvara de erfarenheter som gjorts och att även lära av satsningar i andra städer i Europa och tillgodogöra sig goda exempel.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Då nya bostadsområden planeras är det betydelsefullt att tryggheten och tillgängligheten prioriteras. Bebyggelsen bör vara blandad såväl vad gäller boendeformer som storleken på bostäder. Detta gör det möjligt att kvarstanna i sin stadsdel även då man blir äldre och olika typer av funktionshinder tillkommer. Statistik visar att de boende i söderort i högre utsträckning arbetspendlar från stadsdelen jämfört med exempelvis de boende i västerort eller norrort. Behovet av områden för företagande och service måste tillgodoses framgent för att skapa möjlighet för fler och växande arbetsplatser i söderort. Vi hoppas och tror att det program som nu är ute på remiss kan ta vara på alla de möjligheter och all den framtidstro som finns i de södra ytterstadsområdena.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Initiativet att samordna stadens insatser och investeringar i Söderort är nödvändigt. Om uppdraget sköts på rätt sätt kommer det att påskynda och effektivisera arbetet med att rusta upp och nyinvestera i Söderort. Programmet måste emellertid på ett betydligt bättre sätt än det föreslagna väga ihop visionen om vårt framtida Stockholm med de idag kända framtidsscenarierna för miljöhänsyn, klimatutveckling samt framtida ekonomisk och social samhällsstruktur. Några viktiga frågor för visionen är hur klimatkris, rasism och segregation ska kunna bekämpas. De sociala aspekterna måste tydligt lyftas fram i programmet.

Det är också viktigt att vi under denna process tar stor hänsyn till de olika förutsättningar som finns i olika stadsdelar i Söderort och arbetar för att minska skillnaderna i levnadsvillkor. De grundläggande förutsättningarna för arbete och bostad behöver stärkas i de delar av Söderort där arbetslösheten och bostadslösheten är särskilt stor. De 13 stadsdelarna i Enskede-Årsta-Vantör är till exempel strukturellt helt olika och oacceptabla skillnader råder i levnadsvillkor för befolkningen, såväl barn som vuxna och äldre. Vissa stadsdelar är till och med segregerade i det egna området. I andra stadsdelar som gränsar till varandra bor människor nära varandra men rör sig sällan eller aldrig in i varandras områden. Segregationen i Söderort måste motverkas genom att finna verksamhetsformer för att bryta segregation och skapa mötesplatser och fysiska och kulturella övergångar mellan områdena.

Det är nu hög tid att markera de södra stadsdelarnas roll och plats i staden. Söderort är definitivt ett bättre namn än Södra ytterstaden om vi vill se Söderort som en del av den riktiga staden. Den nya synen på våra södra stadsdelar innebär nya utmaningar i form av en omfattande upprustning av både kommersiell och offentlig service samt kommunikationer i Söderort.

Visionen bör även ytterligare belysa behovet av arbetsplatser och utveckling och profilering av de små centrumanläggningarna som finns i stadsdelarna.

En förutsättning för lokal handel och arbetsplatser är dels nybyggnation av bostäder med olika upplåtelseformer såväl i utpräglade villaområden som i hyreshusområden, men även en fungerande offentlig service. En tanke som bör prövas utifrån visionsperspektivet är att faktiskt flytta ut centrala verksamheter ut i stadsdelarna från innerstaden för att stödja det lokala näringslivet och skapa levande centrum under vardagarna.

Vad beträffar centrumanläggningarna vill vi beklaga att den moderatstyrda majoriteten har valt att sälja Centrumkompaniet vilket har försämrat servicen till medborgarna och förutsättningarna för företagarna.

§8 Stockholms översiktsplan

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 1.6-0496/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Förvaltningen anser att förslaget till ny översiktsplan har förutsättningar att bli en bra utgångspunkt för stadens utveckling. Det är viktigt att integrera stadsplaneringsprocesserna i stadens ledningssystem för att dessa ska bli en naturlig del av samhällsutvecklingen. Det skapar också förutsättningar för att intentionerna att tillgodose och väga olika perspektiv och intressen mot varandra ska kunna förverkligas med målet att ge alla stockholmare likvärdiga livschanser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är vikigt att översiktsplanen skapar möjligheter för olika intressen och perspektiv att vägas mot varandra. Det sociala perspektivet bör stärkas i alla typer av stadsutveckling. Planen bör vidare konkretisera fokusområdet "En socialt sammanhållen och levande stad" ytterligare utifrån erfarenheterna från stadens arbete i utsatta bostadsområden. Förslaget saknar staden arbete med att ta emot flyktingar och andra invandrade och deras specifika behov. Planen bör också innehålla ett jämställdhetsperspektiv. Frågor som exempelvis barn och ungas levnadssituation, tryggheten på gator och torg och tillgänglighet för funktionshindrade måste beaktas i alla arbeten som rör utveckling av stadsmiljön.

§9 Om tillståndet på Sergels torg – ”Ska vi göra nåt”

Svar på remiss av motion (2008:86) från Karin Rågsjö (V)

Dnr 1.6-0507/2009

Om Ungdomsjourens arbete på ”Plattan”

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V), Gertrud Brorsson (MP) och Abdo Goriya (S)

Dnr 4.0-0023/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

3. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen och skrivelsen föreslås olika insatser, bland annat att en åtgärdsplan ska tas fram för hur staden i samverkan med andra ska nå och fånga upp ungdomar som vistas på Sergels torg. Förvaltningen anser att viktiga frågor om hur socialtjänsten ska arbeta uppsökande med ungdomar och unga vuxna tas upp i motionen och skrivelsen. Inom Ungdomsjouren bedrivs kontinuerligt ett metodiskt uppsökande arbete med korta kontakter där fokus ligger på att länka till ordinarie socialtjänst och vårdgivare. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för att kunna klara detta arbete i samverkan med andra aktörer och att kunna möta nya behov som kan uppstå. Det är angeläget att kommunstyrelsen beviljar medel till det planerade projektet för att förebygga hemlöshet hos unga vuxna 18 – 25 år så att man inom projektets ram kan utveckla arbetsmetoderna riktade till denna grupp.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bifaller motionen.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Det borde vara fullt möjligt för en stad av Stockholms storlek att söka upp 100 ungdomar som far illa på Sergels Torg /Plattan och länka dem vidare. Vi kan förhindra att unga sköra killar och tjejer som redan har kontakt med socialtjänsten ytterligare marginaliseras på en mycket otrygg plats där vuxna missbrukare och människor med psykiska problem samlas.

Vuxenvärlden dvs. socialtjänsten och polisen bör självklart samverka med frivilligorganisationer och ”poola” sina resurser för att på ett effektivare sätt kunna söka upp de ungdomar som far illa. Det är dock uppenbart att varken polisen eller socialtjänsten inte heller under innevarande år har resurser att arbeta uppsökande på Sergels Torg, där situationen på Segels Torg inte verkar ha förändrats på något nämnvärt sätt.

Det är anmärkningsvärt att den moderatstyrda majoriteten som talar så mycket om lag och ordning fortsätter att ignorera problemen på ”Plattan”.

§10 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.

Svar på remiss av departementspromemoria Ds 2009:33

Dnr 1.6-0606/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I promemorian från Socialdepartementet föreslås att den nuvarande Lex Sarah- bestämmelsen delas upp i två delar, den ena avses reglera personalens vakande- och rapporteringsskyldighet, den andra delen reglerar skyldigheten för socialnämnden och andra huvudmän att anmäla allvarliga missförhållanden till tillsynsmyndigheten. Förfarandet ska därmed bli mera likt tillvägagångssättet inom hälso- och sjukvården. Lex Sarah föreslås omfatta hela socialtjänstområdet inklusive de verksamheter som bedrivs inom ramen för Statens institutionsstyrelse, SiS. Förändringarna i Lex Sarah föreslås träda i kraft den 1 april 2010 och övriga bestämmelser den 1 januari 2011.

Förvaltningen anser i huvudsak att promemorians förslag att Lex Sarah även ska omfatta socialtjänsten är bra och kan medverka till att höja kvaliteten i socialtjänstens verksamheter. En konsekvens av förslaget är att det kommer att krävas stora utbildningsinsatser av all personal som inte tidigare har omfattats av bestämmelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Ingen får vara Svarte Petter – Om en tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten

Svar på remiss av SOU 2009:38

Dnr 1.6-0525/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Vistelseutredningen har haft i uppdrag att utreda hur vistelsebegreppet enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kunna förtydligas. Det råder ofta olika uppfattningar mellan kommuner om hur vistelsebegreppet i SoL ska tolkas och den enskildes rättsäkerhet åsidosätts när kommuner inte kommer överens om vilken kommun som ska ha ansvaret för insatserna som personen ansöker om. Utredningen konstaterar att kommunerna ofta fokuserar på ansvaret för kostnader istället för den enskildes hjälpbehov. Det rör sig om personer med ett stort hjälpbehov som ingen kommun vill ta ett långsiktigt ansvar för och dessa personer riskerar att hamna mellan stolarna, att bli ”Svarte Petter” i ett utdraget spel mellan kommunerna.

Förvaltningen instämmer i huvudsak med utredningens förslag och delar utredningens ställningstagande att grundprincipen om vistelsebegreppet bör vara kvar. Förvaltningen ser dock vissa behov av förtydliganden när det gäller det sammanhållna vårdansvaret enligt 16 kap 2 § SoL, särskilt när det gäller familjehemsplacerade barn och ungdomar. Förvaltningen anser även att utredningen inte tillräckligt har belyst de särskilda svårigheter som storstadskommunerna har.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Staten och imamerna – religion, integration, autonomi

Svar på remiss av SOU 2009:52

Dnr 1.6-0597/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Imamutbildningsutredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera behov av utbildning för imamer i Sverige. Betänkandet innehåller överväganden om att det å ena sidan skulle kunna finnas fördelar med en imamutbildning med inslag av förbättrade svenskakunskaper, samhällsinformation samt kunskaper om svensk lagstiftning i förhållande till imamernas betydelse för den kulturella integrationen av invandrare. Å andra sidan för utredningen också resonemang om starka skäl som talar emot en sådan utbildning. Till exempel att en auktorisation av somliga religiösa ledare skulle kunna innebära en inblandning i inre församlings- och samfundsangelägenheter som inte står i samklang med principen om statens konfessionella neutralitet. Förvaltningen delar utredningens slutsatser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren

Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) förslag till beslut.

§13 Rekommendation att anta överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Försäkringskassan om personer i behov av andningshjälp i hemmet

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0524/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förslaget till ny överenskommelse är en utvidgning av tidigare överenskommelse från år 2002, vilken endast omfattade Stockholms stad. Nu föreslås samtliga kommuner i länet ingå i överenskommelsen. Därutöver föreslås att även andra målgrupper än personer med personlig assistans, kan vara aktuella för insatser enligt överenskommelsen. Det huvudsakliga syftet med överenskommelsen är att minimera antalet personer som ger hjälp i hemmet och att skapa förutsättningar för en säker hälso- och sjukvård runt personer med behov av andningshjälp. Förvaltningen ser positivt på överenskommelsens syfte, att ansvarsfördelningen mellan landstinget, försäkringskassan och kommunerna klargörs på ett tydligt sätt samt att länets samtliga kommuner kommer att omfattas av överenskommelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0487/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar i huvudsak till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Därutöver anförs följande.

Valfrihet är viktigt och alla stockholmare, oavsett ålder, kön och eventuellt funktionshinder ska kunna välja hur den omsorg man behöver ska se ut. Det är bra att möjligheter skapas för exempelvis brukarkooperativ, föräldrakooperativ och personalkooperativ att driva verksamheter med hög kvalitet.

Det är viktigt att betona att verklig valfrihet är att kunna välja mellan kommunala och privata, förenings- eller kooperativa alternativ, och inte enbart mellan olika företag som utförare. Kommunala alternativ är viktiga då brukare kan uppleva det som en förutsättning för trygghet och kontinuitet Det är också viktigt att betona att valfrihet är mer än att själv välja utförare av en beviljad insats; möjligheten att påverka innehållet i insatsen och hur den utförs är allra viktigast.

Vi instämmer med förvaltningen om att det behöver göras fler mätningar och beräkningar för att få säkrare underlag för nivån på ”pengen” och att uppföljning av ersättningssystemet är viktigt.

Det finns en stor brist på bostäder med särskild service, något som valfrihetssystemet inte ger några tydliga lösningar på. Rätten att välja boende förutsätter en ökad utbyggnad av gruppbostäder och alternativa boenden i alla delar av staden. Vi instämmer med förvaltningens synpunkt att det behövs ett större utbud av olika boenden.

Förvaltningen bör, i enlighet med sitt eget förslag, få i uppdrag att ta fram anvisningar dels för resursmätningar, dels kring den enskildes val.

Ärendet

Förvaltningen instämmer i huvudsak i stadsledningskontorets förslag om ersättningssystem inom socialpsykiatrin. Förvaltningens uppfattning är att mätinstrumenten, som tagits fram i samverkan i staden, väl speglar de stödbehov den enskilde kan ha. Förvaltningen har däremot svårt att bedöma nivån på ”pengen” eftersom det finns oklarheter i underlaget. Förvaltningens bedömning är att det skulle behöva göras fler mätningar och beräkningar för att få säkrare underlag och därför blir uppföljning av ersättningssystemet viktigt. Vidare är utbildning av personal betydelsefull för att få en gemensam grund i staden. Förvaltningen vill lyfta fram att det behövs tidsutrymme för såväl genomförandet som för kontinuerliga uppföljningar.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram anvisningar dels för resursmätningar, dels kring den enskildes val. Uppdraget kan på sikt medföra nya åtaganden för förvaltningen. I remissen föreslås att under 2010 utreda huruvida en upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) ska ske inom verksamhetsområdet. Förvaltningens bedömning är att det behövs ett större utbud av främst olika boenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstförande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan

Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstförande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avslår förslaget om ersättningssystem inom socialpsykiatrin.

2. Därutöver vill vi framföra följande.


Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet inom vår gemensamma välfärd med allmännyttigt ändamål och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft. Vi vill stärka rätten att få välja boende och stödverksamhet för personer med funktionsnedsättning, men den förändring som planeras skapar ingen reell valfrihet för den enskilde. Det föreslagna peng-systemet ser främst till företagens villkor och löser inte det stora problemet med att hälften av de psykiskt funktionsnedsatta saknar sysselsättning och att över 300 lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012. Rådande bristsituation är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att välja boende och sysselsättning. Den moderatstyrda majoriteten har inte ens beslutat om en ny utbyggnadsplan. Detta pengsystem riskerar därför att bli ett slag i luften.

Ett annat viktigt skäl för att avstyrka peng inom socialpsykiatrin är att det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individens återhämtning. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter skapar trygghet och kontinuitet för individen. Peng-system bygger däremot på att mäta prestationer, vilket passar dåligt med socialpsykiatrins arbetssätt. Vi ifrågasätter den ensidiga fokuseringen på att räkna arbetspass, vilket inte tar hänsyn till behovet av motivationsarbete. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister, såsom föreslås i remissen. Erbjudande om plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu flera att slås ut.

Peng-systemet är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv och motverkar valfrihet. Vi anser liksom handikapprörelsen att det är fel att konkurrensupphandling kombineras med valfrihetssystem, då entreprenaddrift inte ger tillräcklig trygghet. Att ansvariga borgarråd uttalar att fokus i pengsystemet blir att öka intresset för nya aktörer visar att man inte tar hänsyn till den ovilja som personer med funktionsnedsättning uttryckt för att antalet aktörer ökar inom verksamheten. Inte heller tas hänsyn till RSMH.s synpunkter om att personer med funktionsnedsättning känner sig trygga i vetskapen om att det är kommunen som tillgodoser deras specifika behov.

Vi befarar också att peng-systemet kan innebära en dold besparing eftersom nivåerna är räknade på 2007 års kostnader. Om små enheter slås ut, och brukarna hänvisas till större enheter där de misslyckas ökar både de mänskliga och kommunala kostnaderna. Det är oacceptabelt med så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder för brukare med stora omvårdnadsbehov. Risken är att fler måste bo på HVB-hem (hem för vård eller boende), långt från sociala sammanhang och med ökade kostnader för staden. Inte ens idag har alla som bor på HVB-hem en plan för att flytta hem. Att riskera att öka antalet personer på HVB-hem skulle vara ett haveri för en human socialpolitik.

Även reglerna för kösystemet behöver klargöras innan det är möjligt att avgöra om valfriheten kommer att bli reell. Vilket kommer att gå först – behov eller kötid? Kan behovet av att få bo nära föräldrarna få gå före en person som stått länge i kön och som kommer från en annan stadsdel? Vem ska slutligen avgöra vem som får platsen, biståndshandläggaren eller utföraren? Hur ska brukarinformationen utformas. Nya system får inte göra dessa personer mer beroende av hjälp än de tidigare har varit, utan måste istället underlätta deras tillvaro.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstförande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är viktigt att i samband med införandet av det nya ersättningssystemet uppmärksamma cirkelverksamheten. Studiecirklarna spelar en viktig roll i många människors liv och det vore olyckligt om dessa kom i kläm i och med det nya ersättningssystemet.

§15 Patientnämnderna – Begränsning av sekretessbrytande bestämmelse

Svar på remiss av Ds 2009:31

Dnr 1.6-0603/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I gällande lagstiftning om patientnämndsverksamhet anges att nämndernas arbetsområde omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt vissa socialtjänstinsatser inom äldreomsorgen. Nämndernas kompetensområde omfattar även den privat drivna hälso- och sjukvården med offentlig finansiering. Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården.

Sekretessbrytande bestämmelser finns i 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och innebär att uppgifter inom hälso- och sjukvården och patientnämndsverksamhet får lämnas till andra myndigheter som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet eller patentnämndsverksamhet. Socialdepartementet föreslår i Ds 2009:31 att bestämmelsen i 25 kap. 11 § OSL i huvudsak ändras så att den inte bryter sekretess som gäller hos patientnämndverksamhet. Förvaltningen tillstyrker förslaget med hänsyn till att patienter och andra som vänder sig till en patientnämnd ska känna ett starkare förtroende för patientnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Om införande av 020-nummer till socialtjänsten

Svar på remiss av motion 2009:6 från Karin Rågsjö (V)

Dnr 1.6-0505/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar att möjligheten att införa 020-nummer till socialtjänsten i Stockholms stad utreds. Förvaltningen tillstyrker förslaget och anser att motionären belyser ett viktigt problem. Det är många gånger svårt för medborgarna att nå sina handläggare inom socialtjänsten. De får ofta lägga ner mycket tid för att komma fram, det kostar också pengar för medborgarna, som i en del fall inte har några marginaler i sin ekonomi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstförande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi står bakom tanken att fortsätta utreda tankarna kring hur vi kan göra Stockholms socialtjänst mer tillgänglig. Att ha ett enhetligt och lättmemorerat telefonnummer är att föredra. I staden genomförs det för tillfället ett arbete med kontaktcenter för att skapa en väg in för alla frågor. Inom kontaktcenter bör det även göras plats för en väg in till socialtjänsten

§17 Månadsrapport för juli 2009

Dnr 1.2-0052/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per den 31 juli 2009.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2009 kommer att redovisa ett underskott på 3,0mnkr. För verksamhet i egen regi prognostiseras ett underskott på 4,8mnkr. För stadsövergripande frågor, entreprenader och stöd till utomstående organisationer prognostiseras varken över- eller underskott. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett överskott motsvarande 1,8mnkr. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms visa ett nollresultat och lämnar därmed varken över- eller underskott att föras till 2010. Bedömningarna grundas på beslut om KF-budget 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo

Goriya m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2009.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden begär att kommunstyrelsen medger en budgetjustering med 13 mnkr för de uppdrag som idag inte är finansierade.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden begär att kommunstyrelsen medger en budgetjustering för att Enheten för hemlösa ska kunna klara sina arbetsuppgifter med bibehållen kvalité.

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skyndsamt återkomma med en åtgärdsplan för hur arbetet med ungdomar och unga vuxna som är arbetslösa och inte heller befinner sig i utbildning kan intensifieras.

5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skyndsamt återkomma med en analys av hur det ökade försörjningsstödet slår mot annan social verksamhet i stadsdelsnämnderna.

6. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att återkomma med en analys om hur jobbtorgen ska kunna behålla sin ursprungliga profil när aspiranterna ökar.

Det är en oroväckande månadsrapport som visar att de ekonomiska problemen ökar för Enheten för hemlösa. Nya klienter tillkommer i högre takt än tidigare.

Stadsdelsförvaltningarna köper färre platser på behandlingshemmen, vilket kan tyda på att missbrukarna får andra insatser. Vi frågar oss vilka insatser det är som ersätter behandlingshemmen. Med en hårdare bedömning av brukarnas behov av vård och behandling riskerar vi att få en förvärrad missbrukssituation i Stockholm.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi konstaterar att Enheten för hemlösa fortfarande dras med ett stort underskott och att den utvecklingen inte har avstannat vilket är oroande. Trots att ett åtgärdsprogram har tagits fram har enheten inte lyckats få en budget i balans vilket tyder på att behoven helt enkelt är större än den tilldelade budgeten. Vad tänker den moderatstyrda majoriteten göra åt den uppkomna situationen?

§18 Delegering av godkännande av jourhem till individutskottet

Dnr 1.1-0607/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar delegera godkännande av jourhem enligt socialtjänstlagen kap 10 § 4 till individutskottet.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar tillägga uppgiften att godkänna jourhem i instruktionen för individutskottet.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fick i KF-budgeten för 2009 ansvaret att från den 1 januari 2009 godkänna nya jourhem. Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009 om motsvarande tillägg till nämndens reglemente. Förvaltningen föreslår att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar delegera godkännande av jourhem enligt socialtjänstlagen kap 10 § 4 till individutskottet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Lägesrapport 2009 – Hemlöshet

Dnr 3.1-0624/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna lägesrapporten.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Rapporten innehåller en nulägesbeskrivning över arbetet med hemlösa, om boenden, dagverksamheter, verksamheter och projekt m.m. I rapporten presenteras också inom vilka områden det finns behov av nytänkande för att få till förbättringar. De utvecklingsprojekt som förvaltningen driver beskrivs under respektive område i rapporten. Vidare tar rapporten upp nuläget gällande nämndens beslut i ärendet ”Ny inriktning i arbetet mot hemlöshet” i november 2007.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Trots en mängd goda insatser fortsätter antalet nya brukare att uppsöka stadens härbärgen. Detta är mycket oroväckande.

Delar av verksamheten för hemlösa bedrivs i projektform vilket kan göra verksamheten ryckig och instabil. Att förändra karaktären på stadens daghärbärgen är nödvändigt om situationen för de hemlösa ska kunna förändras.

Hemlösheten kan enbart minska genom kraftfulla insatser, både vad gäller arbetet med missbrukare och insatser inom psykiatrin. Men den viktigaste insatsen är att ta fram boenden, egna lägenheter samt andra boendealternativ. Det bedrivs bra verksamheter i dagsläget men det stora problemet är systemfelet med att det byggs för lite och att hyresrätter säljs ut vilket försvårar arbetet med att motverka hemlöshet.

Vi riskerar dessutom att få ytterligare en generation hemlösa om inte det förebyggande arbetet och arbetet med missbrukande ungdomar prioriteras.

§20 Om Kruton – Stöd- och rådgivningscenter och skyddat boende

Svar på skrivelse från Dikran Dison (KD)

Dnr 4.0-0383/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Dikran Dison (KD) har i sin skrivelse angivit att han vill bilda sig en uppfattning om hemmet Kruton och därför önskar en skriftlig rapport om hemmet. Förvaltningen redogör i tjänsteutlåtandet för hur verksamheten bedrivs inom Kruton – stöd och rådgivningscenter och skyddat boende. Vidare lämnas redogörelse för hur verksamheten följs upp och om utvärderingar som gjorts. Kruton arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder och förhållningssätt med utgångspunkt från egna erfarenheter, den forskning som bedrivs inom området och samarbetet med andra skyddade boenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Sprututbyte – vad händer? Lägesbeskrivning av det pågående arbetet avseende sprututbyte

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V), Abdo Goriya (S) och Stefan Nilsson (MP)

Dnr 2.6-0523/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Karin Rågsjö (V), Abdo Goriya (S) och Stefan Nilsson (MP) har begärt att det för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden presenteras en lägesbeskrivning av den pågående utredningen om sprututbyte som genomförs på uppdrag av Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms stad. Utredningsarbetet som innehåller två olika delar, av vilka Stockholms stad huvudsakligen deltar i en, pågår och en slutrapport kommer att presenteras i november 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

År 2007 beslutades i kommunfullmäktige att initiera en utredning om sprututbyte i samverkan med Stockholms läns landsting. Vi ser fram mot ett förslag under hösten som leder till att Stockholm får sitt sprututbytesprogram, vilket både FN och WHO rekommenderar.

Att sluta missbruka är stort men att även vara frisk när man slutar är ovärderligt för att kunna leva ett gott liv. Även narkomaner har rätt till förebyggande hälsovård och sprututbyte är en hälsopolitisk fråga, ingen narkotikapolitisk fråga.

§22 Slutrapport från projektet Unga vuxna på härbärge

Dnr 5.0-0626/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutrapporten.

2. Slutrapporten skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsens diarienummer: 704-07-54592).

Ärendet

Socialtjänstnämnden beviljades 1,1 mnkr från Länsstyrelsen i Stockholms län till projektet Unga vuxna på härbärge den 12 november 2007. Projektet pågick från och med mars 2008 till och med maj 2009. En kartläggning av alla unga vuxna 20-25 år som sökt akutboende/härbärge gjordes under projekttiden. Arbetet har också inneburit att dessa personer har länkats till ordinarie socialtjänst på stadsdelsförvaltning eller Enheten för hemlösa. Syftet med länkningen har varit att snabbt kunna genomföra en planering och att hitta andra mer lämpliga boendelösningar för yngre personer än härbärge.

Erfarenheterna från projektet visar att det finns behov av att särskilt avdela platser för unga vuxna på existerande verksamheter såsom gjorts inom projektet för att snabbare kunna fånga upp dessa personer.

En stor grupp av de som sökte akutboende under projekttiden var dåligt insatta i det svenska hjälpsystemet, hade missbruksproblem och/eller dåliga sociala nätverk. En funktion med särskilda kontaktpersoner/socialtjänstlotsar som kan motivera, vara behjälpliga med planering och ge personligt stöd skulle behövas för att hjälpa dessa personer till mer långsiktiga lösningar. Förvaltningen avser att söka projektmedel till förebyggande insatser mot hemlöshet i samband med tertialrapport 2 för att utveckla en sådan arbetsmetod med socialtjänstlotsar för hemlösa unga vuxna i behov av särskilt stöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo

Goriya m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att huvudsak godkänna slutrapporten.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en rapport om missbrukssituationen för ungdomar och unga vuxna i Stockholm vad gäller förekomst, vård och behandlingsresurser etc.

 1. Socialtjänst - och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka hur arbetet med unga vuxna med missbruksproblem kan stärkas i samverkan med Maria Ungdom, Puman, stadsdelsförvaltningarna och andra aktörer med kompetens på området.

 1. En 29 årsgräns införs på härbärgen inklusive daghärbärgen.

 1. Därutöver vill vi anföra följande.

Det är uppenbart att stadens arbete med unga missbrukare sviktar betänkligt. Nyrekryteringen till hemlöshet går bl.a. via missbruk och att erbjuda unga missbrukare härbärge är fel väg. I rapporten framgår att 5 personer har sovit 100 nätter eller mer på våra härbärgen. Det är häpnadsväckande. Härbärge är billigt på kort sikt, men oerhört dyrt på längre sikt, varje ung vuxen på härbärge är ett misslyckande.

För att nå unga vuxna med manifesta eller initiala missbruksproblem fordras ett nytänkande och ett förhållningssätt som når fram till de unga. Flertalet av de missbruksenheter som finns idag har fokus på en äldre målgrupp, även om det finns enstaka goda exempel på verksamheter, program och projekt som riktats till unga vuxna.

För att få ner antalet hemlösa unga vuxna fordras ett förstärkt förebyggande arbete. Uppenbarligen har många av dessa unga vuxna varit aktuella inom socialtjänsten utan att få tillräckligt stöd och hjälp.

Kvalificerade kontaktpersoner kanske är bra men blir ännu en verksamhet som blir projekt, kanske kortsiktigt och inte en permanent verksamhet. Det är beklagligt att Stockholm där högermajoriteten har sänkt skatten ånyo ska ansöka om projekt medel för ett arbete vi borde klara med egna budgetpengar.

§23 Konsekvenserna av omorganiseringen av sfi till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 1.1-0522/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stefan Nilsson (MP), Marion Sundqvist (MP), Karin Rågsjö (V) och Abdo Goriya (S) har lämnat in en skrivelse till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden där de framför synpunkter på omorganiseringen av undervisningen i svenska för invandrare, (sfi), till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och lägger fram fyra förslag.

Dessa förslag är att en samordningsgrupp ska tillsättas, att förvaltningen redovisar samordningseffekterna av omorganisationen, att en plan tas fram för att garantera fortbildning och kunskapsinhämtande inom sfi-området samt att en plan tas fram för att säkerställa att alla studerande kan läsa sfi till en kunskapsnivå motsvarande årskurs 9. Förvaltningen avser beakta synpunkterna och förslagen i det kommande arbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten

Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till beslut

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vår uppfattning är att SFI ska vara en del av stadens utbildningsverksamhet. Tillgång till det svenska språket är en förutsättning för att bli en del av samhället. En väl fungerande SFI- verksamhet, med stark anknytning till arbetslivet och till övrig vuxenutbildning, är därför en förutsättning för en fungerande integrationspolitik.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att förvaltningen delar vår syn att sfi är en rättighet för alla som inte begärskar svenska. Frågan är om förvaltningen anser att det även är en rättighet att verkligen lära sig svenska som är användbar för vidare arbete eller studier. Förvaltningens mening i ärendet är tydligt att ”alla som har förutsättningar för det har rätt att läsa hela sfi-utbildningen”, men ansvarigt borgarråd har i en tidigare skrivning uttalat att ”arbetslinjen ska gälla” framför möjligheten att lära sig svenska. Faktum kvarstår att människor regelrätt blir pressade ut i okvalificerade arbeten som de sedan riskerar att fastna i. Även om det finns möjlighet att läsa sfi på kvällstid, är det i praktiken orimligt för de flesta att orka och hinna med sfi-studier parallellt med arbete och allt annat som ska göras. Därför behöver staden införa rätten att alla ska kunna fullfölja sina studier upp till nivån för nationella provet utan risk att bli utplockad i förtid.

Sfi är en utbildning, ingen arbetsmarknadsåtgärd. Även om förvaltningen menar att förutsättningar för en ”helhetssyn” ökar så är effekten troligen den motsatta när det gäller förutsättningar för vidare studier och utveckling. Omorganiseringen innebär att sfi-personalen får genom omvägar och överenskommelser med utbildningsförvaltningen tillgång till kompetensutveckling istället för direktkontakt med övriga skolformer.

Det är bra att förvaltningen presenterar planerade samverkansaktiviteter, men det saknas fortfarande en redovisning av de förväntade effekterna av samverkan. Vi får se fram emot en redovisning i verksamhetsberättelse och tertialrapporter.

§24 Studieresa till New York inom ramen för utbildning – Diplomerad Personalvetare

Dnr 2.5-0638/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen beslutar att Ann Hilmersson i tjänsten samt inom ramen för utbildning till Diplomerad Personalvetare får delta i studieresa till New York den 14-19 september 2009.

Ärendet

Ann Hilmersson genomgår inom ramen för sin tjänst på personalavdelningen som personalstrateg en utbildning vid Företagsekonomiska Institutet (FEI) till Diplomerad Personalvetare. Utbildningen genomförs från september 2008 till oktober 2009 och omfattar 9 olika kurser/delar inom personalområdet. Kurs 8 är ”Internationell HR förlagd till New York”. Studieresan genomförs med syfte på att visa på goda exempel på hur HR-arbetet bedrivs i företag och organisationer samt faktainsamling inför utbildningens avslutande examensarbete

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 Fyllnadsnominering till handikapprådet

Dnr 1.1-0500/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utse Elisabeth Abad-Ohlsson, NHR Stockholm (Neurologiskt handikappades Riksförbund) och Britt Marie Färm RMT Stockholm (Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka) för perioden 2009-08-27 – 2010-12-31

Ärendet

Kommunstyrelsen beslöt 2004-10-04 att fastställa nya instruktioner för stadens handikappråd. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens handikappråd består av sju ledamöter och väljs för fyra år. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Socialtjänstnämnden beslöt 2006-12-12 att utse sju ledamöter till handikapprådet för år 2007-2010. För hösten 2009 och år 2010 har två ledamöter avsagt sig sina uppdrag.

HSO Stockholms stad samordnar nomineringarna till stadsdelsnämndernas och facknämndernas handikappråd. Detta sker i samverkan med handikappföreningarna både inom och utanför HSO Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Studieresa till New York – Resultatbaserad styrning (Performance Management)

Dnr 2.5-0655/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avdelningschef Eva Sandberg i tjänsten får delta i en studieresa till New York den 8-9 september 2009 för att studera Resultatbaserad Styrning (Performance Management).

Ärendet

Förvaltningen har sedan 2007 ingått i ett pilotprojekt och förstudie tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Bromma och Kungsholmen avseende resultatbaserad styrning (performance management). Pilotprojektet har letts av Ramböll Management AB och syftat till att fokusera på effekterna av den verksamhet som bedrivs.

Studieresan till New York syftar till att få en inblick i arbetet med resultatbaserad styrning inom olika verksamheter. Resan arrangeras av Ramböll Management och ca 15 förvaltningar och bolag är representerade.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§27 Anmälan av tilldelningsbeslut på delegation avseende upphandling av arbetsförberedande insatser till Jobbtorg Stockholm

Dnr 2.7-0204/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan.

Ärendet

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden fattade den 23 april 2009 beslut om att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av arbetsförberedande insatser för jobbtorg Stockholm. Nämnden beslutade samtidigt att ge socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal med valda leverantörer.

Förvaltningen överlämnar i ärendet upphandlingsrapport inkluderande tilldelningsbeslut i rubricerade upphandling till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 maj 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§28 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 16 juni 2009 justerat 22 juni 2009.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 24 augusti 2009 justerat 25 augusti 2009.

Protokoll från individutskottets sammanträden 25 juni, 2 och 30 juli samt 6 augusti 2009 justerade 30 juni, 2 juli samt 2 och 10 augusti 2009.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 20 augusti 2009 justerat 25 augusti 2009.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.1-0631/2009, dnr 2.1-0599/2009, dnr 2.5-0501/2009, dnr 2.5-0073/2009, dnr 2.5-0493/2009, 2.2-0529/2009 och dnr 2.2-0530/2009.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden perioden 25 maj 2009 till 10 juli 2009.

§29 Nämndens frågor

Två skrivelser överlämnades till förvaltningen för beredning:

· Om eventuellt ökad prostitution i Stockholm från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V)

· Om S/S Orion från Abdo Goriya (S)

Jackie Nylander (V) frågade hur det går med planeringen av studieresa för nämnden. Presidiet återkommer om planeringen.

Inbjudan till seminarium från Eurocities den 14 oktober 2009 för lokala, nationella och EU-politiker samt andra aktörer från de olika nivåerna med temat “Social services as a tool for active inclusion -Informing EU policy development from a local perspective”. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att två från vardera från majoritet och opposition kan delta i seminariet.

Inbjudan till konferens den 1 oktober 2009 om brottsförebyggande arbete från polismyndigheten och Preventionscentrum. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att alla som vill kan delta i konferensen.

§30 Förvaltningschefens information

Hävning av ramavtal mellan Stockholms stad och KFG Sverige AB har skett, dnr 2.7-0627/2009.

Ett nytt avtal har tecknats mellan staden och Migrationsverket om att staden ska tillhandahålla ytterligare 8 platser till ensamkommande asylsökande ungdomar. Verksamheten ska inrättas i Kriscentrums tidigare lokaler på Wollmar Yxkullsgatan.

Kriscentrum för kvinnor har nu flyttat till Midsommarkransen, har utökat platsantal och är fullbelagt.

Planering för att klara verksamheten under den befarade pandemin pågår i förvaltningen.