Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-åringar

Svar på remiss från revisionskontoret
Dnr 1.3-0892/2009

4 Redovisning till Socialstyrelsen efter Länsstyrelsens tillsyn på behandlingshemmet Krukis/Örnsberg

5 Redovisning till Socialstyrelsen efter Länsstyrelsens tillsyn på behandlingshemmet Stegsholm

6 Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S)
Dnr 1.6-0906/2009

7 Ny modell för bostäder till hemlösa

Svar på remiss av motion (2009:27) från Stefan Nilsson (MP)
Dnr 1.6-0907/2009

8 Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61)

Svar på remiss
Dnr 1.6-0937/2009

9 Placering av barn över nationsgränser med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. (DS 2009:62)

Svar på remiss
Dnr 1.6-0936/2009

11 Nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Förslag till riktlinjer för Stockholms stad
Dnr 3.1-0976/2009

12 Funktionshinderinspektörernas årsrapport - avser verksamhetsår 2009

13 Delrapport från Hemlöshetsjouren 2008-10-01 - 2009-10-31

14 Ansökningar om EU-medel för insatser för unga samt långtidsarbetslösa

15 Ändringar i delegeringsförteckningen

16 Rapport om verksamhetsrevision 2009

Anmälningsärenden

17 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 15 februari 2010.

§3 Det kommunala uppföljningsansvaret för 16 – 19-åringar

Svar på remiss från revisionskontoret

Dnr 1.3-0892/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat hur staden uppfyller sin skyldighet att dels följa upp ungdomar i åldern 16-19 år som inte går i eller fullföljer gymnasieutbildning, dels erbjuda dem individuella åtgärder. Bakgrunden till granskningen är skollagens krav samt revisionskontorets tidigare granskning, då brister konstaterats. Revisionskontoret konstaterar att en förbättring har skett sedan tidigare granskning, men fortfarande kvarstår oklarheter hos ansvariga nämnder.

Olika tolkningar råder om vem som aktivt ska söka upp ungdomar som ingår i målgruppen. För att förbättra styrningen av ansvaret föreslår revisionskontoret, att kommunstyrelsen utarbetar förslag till förtydligande av uppdraget. Förvaltningen instämmer i förslaget. I rapporten konstateras att stadens jobbtorg endast arbetar med målgruppen på uppdrag av stadsdelsnämnderna, och inte bedöms ha något ansvar för att söka upp ungdomarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan

Boskovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boskovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delvis tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att verka för att den arbetsgrupp som bildats mellan Jobbtorg Stockholm, gymnasieslussen inom utbildningsförvaltningen och stadsdelsrepresentanter inom tre månader återkommer med en strategisk plan för arbetet med att nå ungdomar som inte jobbar eller fullföljer sin gymnasieutbildning.

 1. I övrigt anförs följande.

Oppositionen har vid ett flertal tillfällen påpekat att ingenting egentligen görs för ungdomar mellan 16-19 år som inte återfinns i gymnasieskolan eller i jobb. Det är anmärkningsvärt att så lite har gjorts under den här mandatperioden för en grupp ungdomar som befinner sig i riskzon och som behöver omedelbart stöd, hjälp och råd. Situationen har klart försämrats sedan 2006. Under den förra mandatperioden infördes Navigatorcenter för att fånga upp just dessa ungdomar och Navigatorcentren sökte aktivt upp samtliga ungdomar i målgruppen. Tyvärr valde de borgerliga partierna att lägga ner Navigatorcentren efter deras valseger 2006.

Det finns idag ingen tydlig struktur för arbetet och heller inte några bra metoder. Detta framgår tydligt av revisorernas rapport. Att skicka brev hem till ungdomar är inte tillräckligt på långa vägar. Omkring 4 000 ungdomar i Stockholm jobbar inte och går inte heller i skolan. Det påfallande ointresset för dessa ungdomar från den borgerliga majoritetens sida kan bidra till ett förstärkt utanförskap samt ett stort lidande för de unga tjejer och killar som står utanför arbete och skola. Vi anser att det saknas en relevant organisation och ett strategiskt tänkande för att starta detta viktiga arbete. Utifrån revisorernas kritik behövs en tidsplan samt utvärdering och återrapportering.

Vare sig det är utbildningsnämnden eller stadsdelsnämnderna som ska ha huvudansvaret för uppdraget att följa upp de ungdomar i åldern 16-19 år som inte går på gymnasiet bör man se över den ekonomiska ersättningen för detta. För ungdomar som inte går i gymnasieskolan utgår ingen ersättning till utbildningsförvaltningen.

§4 Redovisning till Socialstyrelsen efter länsstyrelsens tillsyn på behandlingshemmet Krukis/Örnsberg

Dnr 1.3-0949/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar redovisningen till Socialstyrelsen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen genomförde i oktober 2009 tillsyn vid behandlingshemmet Krukis/Örnsberg. Av länsstyrelsens tillsynsrapport framgår att institutionen bedriver en vård med god kvalitet när det gäller kravet om personalens kompetens, system för kvalitetssäkring, dokumentation samt metoder. Brister som påtalas handlar om att det saknas fullständig dokumentation i en del granskade akter. Förvaltningen tar länsstyrelsens kritik i denna del på allvar och ansvariga chefer svarar för att uppdatera personalen om vilka bestämmelser som gäller för dokumentation i offentlig förvaltning.

Från januari 2010 har tillsynsansvaret över institutionerna övertagits av Socialstyrelsen och redovisningen av vidtagna åtgärder ska ske till styrelsens regionala tillsynsmyndighet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

En placering på ett behandlingshem innebär att brukaren kan få en möjlighet till förändring – en vändpunkt i livet. Att det då inte finns fullständig planering för vistelsen på behandlingshemmet är anmärkningsvärt. Än en gång ser vi kritik för bristande dokumentation och vi vill påpeka att det är ett ”måste” att personalen har tid för dokumentation för att detta ska fungera.

§5 Redovisning till Socialstyrelsen efter länsstyrelsens tillsyn på behandlingshemmet Stegsholm

Dnr 1.3-0950/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar redovisningen till Socialstyrelsen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen genomförde i oktober 2009 tillsyn vid behandlingshemmet Stegsholm. Länsstyrelsen skriver i en sammanfattande bedömning bl.a. att Stegsholm delvis uppfyller lagstiftningen och dess intentioner vad gäller att bedriva en vård med god kvalitet när det gäller kravet om personalens kompetens, system för kvalitetssäkring, dokumentation samt metoder. De brister som påtalas avser hur dokumentationen förs i verksamheten och att den inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Förvaltningen tar länsstyrelsens kritik i denna del på allvar och ansvariga chefer svarar för att uppdatera personalen om vilka bestämmelser som gäller för dokumentation i offentlig förvaltning.

Från januari 2010 har tillsynsansvaret över institutionerna övertagits av Socialstyrelsen och redovisningen av vidtagna åtgärder ska ske till styrelsens regionala tillsynsmyndighet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

En placering på ett behandlingshem innebär att brukaren kan få en möjlighet till förändring – en vändpunkt i livet. Att det då inte finns fullständig planering för vistelsen på behandlingshemmet är anmärkningsvärt. Än en gång ser vi kritik för bristande dokumentation och vi vill påpeka att det är ett ”måste” att personalen har tid för dokumentation för att detta ska fungera.

§6 Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S)

Dnr 1.6-0906/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Abdo Goriya (s) lämnar i skrivelsen förslag till hur situationen för bostadslösa barnfamiljer kan förbättras. Skrivelsen har sin bakgrund i ett TV-program som visade barnfamiljer som levde under allvarliga missförhållanden.

Förvaltningen delar den oro över de bostadslösa barnfamiljernas situation som uttrycks i skrivelsen. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till vräkningsförebyggande insatser och föreslår att barnfamiljer ges högsta prioritet i detta arbete. Stiftelsen Hotellhem i Stockholm erbjuder sedan 2009 särskilda genomgångsbostäder för barnfamiljer. Detta har fungerat mycket bra och i flera fall lett vidare till förstahandskontrakt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan

Boskovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boskovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bifaller skrivelsen.
 1. Därutöver framförs följande.

Vi tycker att förvaltningen har svarat bra på skrivelsen och vi är glada att förvaltningen föreslås få i uppdrag att göra den kartläggning av antalet barn som bor i hotellboende som föreslås i skrivelsen. Det är väldigt viktigt att skapa sig en bild över hur många barn som berörs och hur längre de har bott så. I kartläggningen bör särredovisas uppgifter om barn som vräkts från en bostad och barn som tillhör familjer som aldrig kommit in på bostadsmarknaden, till exempel flyktingfamiljer.

Av ärendet framgår att sju av stadsdelsnämnderna har en lokal handlingsplan och särskilda resurser för vräkningsförebyggande arbete. Det är skrämmande att hälften av stadens stadsdelsnämnder saknar handlingsplan och resurser, och beklagligt att den borgerliga majoriteten inte tycker att det är en prioriterad fråga.

Dessutom borde en stad av Stockholms storlek med tre egna bostadsbolag och en egen bostadsförmedling kunna göra utfästelser om att barnfamiljer får bo max en månad på hotellboende och att en varaktig bostad därefter ska erbjudas. Barnens bästa måste väga tyngst!

§7 Ny modell för bostäder till hemlösa

Svar på remiss av motion (2009:27) av Stefan Nilsson (MP)

Dnr 1.6-0907/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stefan Nilsson (MP) föreslår att Stockholms stad bildar en organisation – t.ex. bolag, förvaltning eller stiftelse - som ska köpa upp och förfoga över lägenheter som hyrs ut till hemlösa. Motionären refererar till en modell som används i Finland, där en stiftelse köper upp hela eller delar av hus för att sedan överlåta dem till personer som av egen kraft inte har fått tillträde till bostadsmarknaden.

Förvaltningen kan i nuläget inte ta ställning till om en ny organisation behöver bildas för att tillhandahålla bostäder till hemlösa. Förvaltningen kommer under 2010 att starta ett nytt projekt ”Bostad först”. Om detta projekt vid utvärdering redovisar positiva resultat kan det leda till en utökning av ”Bostad först”-modellen. Förvaltningen framhåller vidare att det finns ett stort behov av ytterligare försöks- och träningslägenheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Vladan Boskovic (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren

Vladan Boskovic (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bifaller motionen.

 1. Därutöver anförs följande.

Det är glädjande att den moderatledda majoriteten väljer att lyfta fram och säger sig vilja satsa på metoden ”Bostad först”. Det är en relevant utveckling, bland annat för att metoden bygger på aktuell forskning och goda resultat från andra städer. Samtidigt visar den moderatledda majoritetens nyfikenhet på metoden att man är villig att iallafall testa nya metoder för att bryta den status quo som finns gällande omfattningen av hemlöshetsproblematiken i Stockholm.

Grunden i metoden, enligt socialhögskolan vid Lunds universitet, är ett fast och säkert boende som en grundläggande rättighet för alla. Att säga sig vara för metoden, som den moderatledda majoriteten gör, innebär rimligen att man ställer sig bakom förståelsen att likt mat, kläder och utbildning är bostad en grundläggande rättighet. I ett utspel på DN:s debattsida (2009-11-24) skriver socialborgarrådet Kristersson själv att ”många andra sociala hjälpinsatser blir helt omöjliga om man inte ens har ett hem: medicinering, möten, samtal och själva det dagliga livet kan inte bedrivas i en härbärgesmiljö.”

Utvecklingen sedan utspelet i DN gör det dock tydligt att socialborgarrådet främst är intresserad av politiska utspel än att verkligen ta till sig metodens innehåll. För det första ska ”Bostad först” i Stockholm endast erbjudas till ”motiverade” hemlösa. Kravet på motivation står i direkt motsats till metodens grund och är ett förnekande av bostad som en grundläggande rättighet, oavsett motivation. Det är möjligt att socialborgarrådet har tillgång till andra fakta än oss, men vi har aldrig träffat en person som är motiverad att förbli hemlös. För det andra ska metoden testas genom att tio lägenheter ställs till förfogande. Socialborgarrådet anser sig ha tid och utrymme att testa en ny metod samtidigt som Stockholms övriga ca 3 000 hemlösa förpassas till fortsatt hemlöshet.

Att sitta vid makten i Stockholm förpliktigar. Det går inte att skylla på bostadsmarknaden när man har haft makten över den i snart fyra år. Det går heller inte att skylla på brist på idéer eller kompetens. Om hemlösa stockholmares rätt till bostad är en resursfråga så påminner vi gärna om socialborgarrådets övriga prioriteringar: ”Om jag ställer familjerådgivning mot hemlöshet och barn som blir slagna, så tycker jag inte att den är den mest angelägna uppgiften vi har” (DN, 2009-10-26).

Andra städer med motsvarande problem har satsat och skapat resultat. Det är en skam för vår stad att hemlösheten tillåts vara oförändrad i omfattning trots vetskapen om effektivare metoder och en mycket bred vilja till förändring.

Precis som alla andra i vår stad så kommer även Stockholms hemlösa att må bra av att få tillgång till ett eget tryggt boende. Det behövs ingen utvärdering för att förstå det. Om det finns en verklig politisk vilja bakom ”Bostad först” så bör inte redan nu se över vilken organisationsform som är bäst lämpad för att förfoga över lägenheter till hemlösa som av olika anledningar inte kommer inte på den ordinarie bostadsmarknaden.

§8 Modernare adoptionsregler

Svar på remiss av SOU 2009:61

Dnr 1.6-0937/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Utredningen har haft som uppdrag att göra en allmän översyn av reglerna för adoption i 4 kap. föräldrabalken samt utreda vissa frågor som särskilt gäller internationell adoption. Utredningen föreslår att 4 kap. i föräldrabalken upphävs och ersätts med ett nytt moderniserat kapitel där barnperspektivet stärks och det ges tydligare vägledning till domstolarna för bedömningar av ärenden rörande adoption. Ett förtydligande av reglerna för adoption av vuxna föreslås och en ny regel föreslås om att sammanboende par ska prövas på samma sätt som gifta par och registrerade partners. Utredningen föreslår att en övre åldersgräns för medgivande att ta emot ett barn för adoption från utlandet införs och att lagstiftningen som reglerar internationella privaträttsliga förhållanden moderniseras.

Förvaltningen instämmer med utredningens förslag i stort men vill fästa nämndens uppmärksamhet på att utredningen inte föreslår någon förändring som skulle ge socialtjänsten nya redskap att föreslå adoption som alternativ till långvarig familjehemsplacering. Utredningen föreslår att adoption ska vara fortsatt avhängigt av vårdnadshavares samtycke.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boskovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) anslöt sig.

Vid översynen av adoptionsreglerna hade det varit naturligt att även se över de regler som gäller för adoption av barn som är placerade i fosterhem, vilket är placeringar som ofta varar till dess att barnet fyller 18 år. Barn i fosterhem där man förutser en lång placeringstid, skulle kunna få ett tryggare liv genom adoption istället för att utsättas för oron över placeringar som kan upphöra med kort varsel. Barnets bästa måste alltid väga tyngst.

Ersättaryttrande

Ersättaren Jonas Naddebo (C) lämnade följande ersättaryttrande.

Om jag hade deltagit i beslutet hade jag anslutit mig till det särskilda uttalande som lämnades av samtliga partier.

§9 Placering av barn över nationsgränserna med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m.

Svar på remiss av departementspromemoria Ds 2009:62

Dnr 1.6-0936/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Promemorian innehåller förslag på förändringar av socialtjänstlagen (2001:453), utlänningslagen (2005:716) och lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslagen om placering av barn över nationsgränserna. Om ett barn förlorar båda sina föräldrar i Sverige och har släktingar som är bosatta i ett annat land är det oftast bäst för barnet att det kan bo hos dem. Det är bra att enbart frivilliga placeringar enligt socialtjänstlagen föreslås kunna göras och att samtycke från alla parter föreslås krävas.

Förvaltningen menar dock att promemorians förslag kommer att innebära ett merarbete i uppföljningsarbetet och ökade kostnader för översättningar, resor m.m. Förvaltningen befarar också att problem kan uppstå om ett barn placeras i Sverige och sedan far illa eller att uppföljningen inte fungerar enligt avtal. I det läget måste socialtjänsten agera på grund av de höga krav på skydd som finns i socialtjänstlagen och ansvaret är då kommunens och därmed kostnaden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Årsredovisning 2009 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 1.2-0052/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner årsredovisningen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden återredovisar 0,6 mnkr i outnyttjade medel för utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning.

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nämnden har i huvudsak uppfyllt kommunfullmäktiges mål, indikatorer och aktiviteter, bland annat vad gäller arbetsmarknadsinsatser, svenskundervisning för invandrare och skydd till våldsutsatta kvinnor. Det finns dock några förbättringsområden där ambitionsnivån bör höjas. Detta gäller exempelvis miljöarbetet och nöjd medarbetarindex (NMI).

Resultatet för nämnden uppgår till ett överskott motsvarande 11,3 mnkr efter återredovisning av överskjutande medel för utomlänsplacerade funktionshindrade och avsättning till resultatfond. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 är det en resultatförbättring motsvarande 19,7 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

2009 var ett tungt år för många verksamheter inom nämnden. Budgeten har varit stram och det har tydligt märkts att resurserna inte har varit anpassade till behoven.

BUSS-utredningen påpekade många brister i arbetet med utsatta barn. Den sittande majoriteten har missat chansen att göra något mer av den utomordentliga utredningen. Detsamma gäller utredningen om de barn och ungdomar som växer upp i hederns skugga. Inte mycket av den seriösa utredningen har speglat det fortsatta arbetet med frågan.

Det mest anmärkningsvärda är dock att nämnden går med 11,3 miljoner kronor i överskott samtidigt som nedskärningar med 60 miljoner kronor har förelagts nämnden i december och 70 personer har blivit av med sina jobb. Det visar på ett politiskt ledarskap som inte på något sätt gynnar brukarna eller utvecklingen av socialt arbete.

Med tanke på de nedskärningar som gjordes på Maria Ungdom, enheten för hemlösa, uppsökarenheten för vuxna, stadens ledsagarservice, resursenheten etc. blir vi minst sagt häpna över överskottet. Överskottet bör överföras till år 2010 för att minska nedskärningarna.

Jourhavande Kurator läggs ner, dit 10000 samtal har gått per år. Vem ska dess personer ringa nu när de är i psykisk obalans, har självmordstankar och behöver tala med någon. Denna verksamhet kostar 2,3 miljoner kronor per år, vilket är en spottstyver jämfört med den nytta verksamheten gör. Självklart borde 2,3 miljoner kronor tillföras för att rädda verksamheten.

Två uppsökare från uppsökarenheten för vuxna togs bort. Vi föreslår att medel för två tjänster tillförs. Två tjänster från Maria Ungdom tas bort samtidigt som ungdomarnas narkotikaanvändning ökar. Inte en krona extra har majoriteten satsat på Maria Ungdom sedan den tillträdde. Vi föreslår att medel för 2 tjänster återförs till Maria Ungdom, Stockholms absolut mest kvalificerade verksamhet för att arbeta med ungdomar som testar droger eller regelbundet använder droger.

Två tjänster på enheten för hemlösa har tagits bort: vi föreslår att medel för två tjänster överförs till enheten för hemlösa. En av de verksamheter där nedskärningarna är mest kännbar är 4,5 miljoner kronor på ledsagarservice. Vi föreslår att dessa medel förs över från överskottet till ledsagarservice.

§11 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Dnr 3.1-0976/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Den 1 januari 2010 träder en ny lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya lagen medför att Stockholms stad kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska språket, vilket innebär att enskilda har rätt att använda finska i kontakterna med staden. Enskilda har även rätt att använda samiska och meänkieli (tornedalsfinska), under förutsättning att ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket. Lagen innehåller också mer specificerade bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskoleverksamhet och äldreomsorg.

Föreliggande förslag till riktlinjer fokuserar på de skyldigheter staden har som del i förvaltningsområdet för finska. Varje nämnd ansvarar för att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att det finns beredskap och rutiner för att bemöta önskemål från enskilda att använda finska språket.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Funktionshinderinspektörernas årsrapport – avser verksamhetsåret 2009

Dnr 3.6-0913/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del rapporten.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet

Inspektörernas arbete 2009 har inriktats på information, omvärldsbevakning samt granskning av stadens verksamheter. Granskningsarbetet har bedrivits i stadsdelsnämnderna Farsta, Hässelby-Vällingby, Södermalm och Östermalm avseende arbets- och sysselsättningsverksamhet (SoL) och daglig verksamhet (LSS). Medarbetarna i de aktuella verksamheterna är engagerade och brukarna får ett gott bemötande. Exempel på förbättringsområden är dokumentation inom myndighetsutövningen, särskilt journalföring och beställningar. Den biståndsbedömda tiden inom socialpsykiatrins verksamheter behöver utökas. Inspektörerna noterar att de granskade verksamheternas lokaler uppvisade stora kvalitetsskillnader. Granskningarna visar också att verksamheterna för personer med förvärvade hjärnskador inte når samma kvalitetsnivå som motsvarande för yngre personer med demens.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan

Boskovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boskovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en plan över förstärkt brukarinflytande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreliggande rapport.

 1. I övrigt anförs följande.

Årsrapporten ger en mycket bra bild av stadens verksamheter och dessutom en tydlig bild över det som behöver förbättras. Uppföljningen av de beställningar som görs verkar inte fungera 100 %-igt. Ett tydligt utvecklingsområde är brukarinflytande som borde vara mer utvecklat inom verksamheterna. Sysselsättning är en oerhört viktigt fråga där majoriteten står och stampar. Jobblinjen är inte utvecklad för funktionshindrade. Här finns mycket att förbättra. Vi vill också påminna om den borgerliga majoritetens försämringar av ledsagarservicen.

§13 Delrapport från Hemlöshetsjouren 2008-10-01 – 2009-10-31

Dnr 5.0-0026/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Projektet Hemlöshetsjouren är finansierat med utvecklingsmedel från Socialstyrelsen och projektägare är Socialjouren. Hemlöshetsjouren arbetar kvällstid med biståndsbedömning av alla personer som kommer på direktintag till stadens härbärgen. Genom att utnyttja stadens dokumentationssystem kan alla biståndsbeslut skickas till respektive stadsdelsförvaltning eller Enheten för hemlösa. Personer som vid tillhörighetsutredning tillhör någon kranskommun hänvisas till kranskommunens socialjour och personer med kommuntillhörighet i övriga landet hänvisas till Socialjouren. Dagtid är hemlöshetsjouren lokaliserad till Uppsökarenheten för vuxna. Där görs uppföljning, planering och länkning av personer som fått akut logi.

De resultat som hittills har uppnåtts är att antalet personer som kommit in på härbärge genom direktintag redan efter 4 månader minskat med 50 procent, vilket innebär att fler personer som sökt akut nattlogi har fått individuella handlingsplaner inom socialtjänsten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Ansökningar om EU-medel för insatser för unga samt för långtidsarbetslösa

Dnr 1.7-0028/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom inriktningen i tjänsteutlåtandet och uppdrar åt förvaltningen att slutföra och lämna in två ansökningar till socialfonden 2010-02-23.

Ärendet

Under 2009 beviljades nämnden medel för tre förstudier från europeiska socialfonden. Samtidigt beviljades Rinkeby –Kista stadsdelsnämnd förstudiemedel för en ansökan i samarbete med Jobbtorg Stockholm. De fyra förstudierna avsåg insatser för ungdomar och långtidsarbetslösa. I samband med att medlen beviljades uppmanades nämnden att samordna de fyra förstudierna till två genomförandeansökningar.

Under förstudieperioden har förvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i samverkan med arbetsförmedlingen, olika föreningar, arbetsgivarrepresentanter och företrädare för olika utbildningsorganisationer, utarbetat två förslag till genomförandeansökningar. Den ena med inriktning mot ungdomar och den andra med inriktning mot långtidsarbetslösa. Projektägare för de två aktuella projekten blir Jobbtorg Stockholm. Nämnden föreslås ställa sig bakom inriktningen i ansökningarna och uppdra åt förvaltningen att slutföra och lämna in dessa till socialfonden senast 23 februari 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Ändringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning

Dnr 1.1-0031/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ändringarna i delegeringsförteckningen.

Ärendet

Ändringar i delegeringsförteckningen föreslås inom områdena Allmänna ärenden, Ekonomiärenden, upphandling m.m, Personalärenden och Individärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Rapport om verksamhetsrevision 2009

Dnr 1.3-0022/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Förvaltningen redovisar i detta ärende resultatet av den verksamhetsrevision och internrevision som genomförts under 2009. Verksamhetsrevision genomfördes första gången 2006 efter ett beslut i socialtjänstnämnden om att verksamhetsrevision ska ingå som en del i en utvecklad internrevision. Under 2009 har tre enheter och en organisation granskats.

Resultatet från årets verksamhetsrevision visar att enheter och organisationer i huvudsak är välorganiserade i sin planering och rapportering och att samarbetet mellan de olika nivåerna fungerar väl. De flesta enheterna hade under 2009 med några undantag inte kommit igång med arbetet i ILS-webben, vilket kommer att förbättras under 2010. Samtliga granskade enheter och organisationer har ett genomtänkt kvalitetsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 28 januari 2010 justerat 1 februari 2010.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 8 februari 2010 justerat 9 februari 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 4 februari 2010 justerat 10 februari 2010.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.7-0891/2009 och dnr 2.4-0050/2010.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 5 februari 2010 justerat 9 februari 2010.

§18 Nämndens frågor

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade tre skrivelser till förvaltningen för beredning:

- Om överskott i årsredovisningen från Abdo Goriya (S), Karin Rågsjö (V) och Stefan Nilsson (MP)

- Om besparingar i stadens verksamhet från Stefan Nilsson (MP), Abdo Goriya (S) och Karin Rågsjö (V)

- Kostnader för IT-utvecklingen från Karin Rågsjö (V) och Abdo Goriya (S)

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att 4 ledamöter/ ersättare från vardera majoriteten och oppositionen kan delta i Socionomdagarna 13 – 14 april på Stockholmsmässan i Älvsjö.