Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Skolgång för alla barn

4 Öppenvårdsinsatser för barn och unga - styrning, uppföljning och kontroll

Svar på remiss av Revisionsrapport
Dnr 1.3-0131/2010

5 Jobbtorg Stockholm

Svar på remiss av Revisionsrapport
Dnr 1.3-0127/2010

6 Detaljplan för Grimman 6 m.fl. i stadsdelen Södermalm

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 1.6-0175/2010

Övriga beslutsärenden

7 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

8 Månadsrapport per den 31 mars 2010

9 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad Rapport 2009

10 Ansökan om utvecklingsmedel för utvecklad samverkan gällande arbete mot prostitution och människohandel under 2010

11 Slutrapportering av projektet Centrum för Gruppstöd

12 Rapport om granskning av Stockholms stads skyddade boende Kruton

13 Beredskap för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar - lägesrapport

14 Utökad verksamhet för barnfamiljer inom Stiftelsen Hotellhem

15 "Tack! Det var lärorikt. Hoppas vi inte ses igen" Anmälan av Brukarenkäter 2009 BAS & Stockholms Ungdomstjänst

16 Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

17 Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria nikotinläkemedel i Stockholm 2009

18 Deltagande i arbetsförmedlingens pilotverksamhet med etableringssamtal och etableringsplan

19 Hyra av nya lokaler för Jobbtorg Vårberg i kv Getholmen, Ekholmsvägen 34, Skärholmen - genomförandeärende

Dnr 2.2-0156/2010
Kommer senare

20 Kvalitetshöjande insatser inom SFI Stockholm

21 Utveckla e-tjänsten att ansöka om stöd och service

Anmälningsärenden

22 Anmälan av tilldelningsbeslut

Entreprenadupphandling av enhet ledsagarservice
2.7-0729/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övriga frågor

24 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 27 april 2010.

§3 Skolgång för alla barn

Svar på Remiss av SOU 2010:5

Dnr 1.6-0107/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag att alla barn som vistas i landet ska ha rätt till skolgång, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och att detta ska gälla även för barn och ungdomar som saknar tillstånd för sin vistelse här, oberoende av vilken anledning tillstånd saknas, med undantag för barn och ungdomar vars vistelsetid förväntas bli helt tillfällig. Förvaltningen tillstyrker också förslaget att styrelsens för utbildningen samt socialnämndens underrättelseskyldighet till polismyndigheten enligt 7 kap. 1 § utlänningsförordningen upphävs. Förvaltningen föreslår att frågan om socialnämndens uppgiftsskyldighet enligt 17 kap. § 1 utlänningslagen belyses ytterligare i det fortsatta utredningsarbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 mars 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Öppenvårdsinsatser för barn och unga – styrning, uppföljning och kontroll

Svar på remiss av revisionsrapport nr 3 2010

Dnr 1.3-0131/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat stadens öppenvårdsinsatser för barn och unga. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnderna har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll som säkerställer en rättsäker handläggning och ändamålsenlig öppenvårdsinsats. Stadsdelsnämnderna Bromma, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Spånga-Tensta och Älvsjö samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har ingått i granskningen. Rapportens sammanfattande bedömning är att nämndernas styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillräcklig. Förvaltningen instämmer i revisorernas synpunkter som framförs i rapporten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 mars 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att i samråd med stadsdelnämnderna ta fram riktlinjer för uppföljning av de upphandlade öppenvårdsinsatserna.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden får innan valet en återrapport om vilka åtgärder som har vidtagits och hur dessa har fallit ut.

 4. Därutöver framförs följande.

Revisionskontorets kritik är allvarlig. De brister som påtalas i ärendet är samma brister som förmedlas i BUSS-rapporten. Att utredningstiden som ska vara högst fyra månader överskreds i 50 procent av de granskade ärendena i revisionsrapporten är mycket allvarligt. Dessutom är det påtagligt att stadsdelsförvaltningarna hanterar möjligheterna till förlängda utredningstider mycket olika, vilket förstärker rättsosäkerheten för det enskilda barnet. Samtidigt är utredningstiderna tydligt kopplade till antalet handläggare och till den generella resursbristen i verksamheten.

Vad gäller kontaktpersoner är det uppenbart att en översyn är nödvändig, eftersom den öppenvårdsinsatsen inte alltid tillämpas genomtänkt. Även uppföljningen av de olika insatserna brister och dessutom finns det alldeles för få utvärderingar av insatserna. Att inte förvaltningen har följt upp kvalitén i den upphandlade verksamheten är anmärkningsvärt. En god tillsyn och kvalitetskontroll är mycket viktig, särskilt i verksamheter som rör unga som har svårt att själva tillgodose sina intressen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

All vård och omsorg ska utgå från människors behov. Alla människor som hamnar i samhällets vård och omsorg måste behandlas rättsäkert. Rapportens reslutat är till viss del oroande. Vi tar den kritik som framförs på allvar och efterlyser en intensifiering av arbetet med BBIC.

BBIC måste fortsätta införas i staden och bli ett naturligt verktyg i arbetet med barn och ungdomar. Öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar är väldigt viktig och prioriterad verksamhet. Under mandatperioden har vi på flera olika sätt arbetat med att stärka arbetet. Alliansen har initierat den totala genomlysningen av stadens alla insatser för barn och unga.

BUSS-uppdraget har precis som revisorerna påpekat identifierat synliga utvecklingspunkter och identifierat viktiga utvecklingsområden. Sedan BUSS-uppdraget presenterades har det genomförts stora utbildningsinsatser och ett antal forskningssatsningar för att skapa evidens för de vanligaste verktygen vi använder för att hjälpa utsatta barn. Vi får aldrig luta oss tillbaka när det gäller detta arbete. Utsatta barns situation ska alltid ha högsta prioritet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Jonas Naddebo (C) lämnade följande ersättaryttrande.

Om jag hade deltagit i beslutet hade jag anslutit mig till det särskilda uttalande som lämnades av ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD).

§5 Jobbtorg Stockholm

Svar på remiss av revisionsrapport nr 4 2010

Dnr 1.3-0127/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har under hösten 2009 granskat verksamheten vid Jobbtorg Stockholm. Av rapporten framgår att Jobbtorg Stockholm arbetar i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, men att vissa förbättringar kan göras för att öka effektiviteten i organisationen. Förvaltningen anser i huvudsak att revisionskontorets synpunkter är relevanta och bidrar till fortsatt kvalitetsutveckling av den relativt nya verksamheten vid Jobbtorg Stockholm. På många punkter har ett förbättringsarbete redan startat i enlighet med de synpunkter som kommer fram i rapporten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 mars 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Den granskning som revisionskontoret har gjort av jobbtorgen visar på brister som slår hårt mot den arbetslösa. Granskningen visar att klienter vid stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta- Vantör får vänta cirka två veckor för en tid på jobbtorget i Farsta centrum. Under sommaren 2009 förekom längre väntetider, upp till åtta veckor för målgruppen ungdomar.

Ungdomsarbetslösheten i ungdomsgruppen ligger på ca 9 procent och långtidsarbetslösheten har ökat med 88 procent i ungdomsgruppen. Att då inte ha en bättre framförhållning för att snabbt nå gruppen ungdomar ger en signal att detta är en ickefråga för den moderatledda majoriteten.

Överföringen av personuppgifter från stadsdelsnämnderna till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens jobbtorg är inte heller tillräckligt rättssäker och det finns brister i närvaroregistreringen på jobbtorgen. Som det är nu har ett antal aspiranter blivit av med sitt försörjningsstöd på grund av felaktig inrapportering.

Jobbgarantin följs upp genom att jobbtorgen mäter andelen aspiranter som inom fem dagar har fått en jobbplan. Jobbtorgens uppföljning visar att andelen aspiranter som fått en jobbplan inom fem dagar i genomsnitt varit 78 procent under perioden januari till november 2009. För jobbtorget i Kista centrum är andelen 74 procent och för Farsta centrum och Rosenlundsgatan är andelen 81 procent. Detta är dåliga resultat för en politisk majoritet som till och med lovande jobb inom fem dagar.

Flera av de intervjuade enhetscheferna på stadsdelsförvaltningarna anser att kvalitén på den första jobbplanen som jobbtorget upprättar för aspiranten generellt sett är låg. Det förekommer att de aktiviteter/insatser som anges i jobbplanen inte är tillräckliga, att planerna inte följs upp eller att de inte är möjliga att följa upp. Även detta rimmar illa med alliansens så kallade arbetslinje.

§6 Detaljplan för kvarteret Grimman 6 m.fl. i stadsdelen Södermalm

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 1.6-0175/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har inbjudit till samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen om förslaget till detaljplan för Grimman 6 m.fl., Maria Prästgårdsgata 32 i stadsdelen Södermalm. Förvaltningen anser att förslaget till detaljplan för Grimman 6 m.fl. har förutsättningar att skapa ett attraktivt bostadsområde som också ökar kvaliteten i boendemiljön för dem som bor i närliggande områden.

Det är angeläget att skapa förutsättningar för att sociala verksamheter ska få ett naturligt utrymme i staden och att attityderna till sådana verksamheter förändras så att förslag om placering i ett område inte avvisas på grund av oro för att problem ska uppstå. Kvarteret Grimman är trots den otrygghet som under en period uppstått i området, ett exempel på att sociala verksamheter i rimlig omfattning kan fungera alldeles utmärkt i stadsmiljön.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 31 mars 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avstyrka förslaget till detaljplan för kvarteret Grimman med nedanstående motivering.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att se till att stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens ledamöter och tjänstemän får en föredragning om strategin för att få fler lokaler och lägenheter till sociala ändamål i Stockholm (dnr 3.2-0340/2009).

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att i övrigt hänvisa till socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Det är framförallt två skäl till att detaljplanen bör avslås: (1) Det saknas alternativa lokaliseringar till delar av de verksamheter för hemlösa och missbrukare som tvingas flytta och (2) det finns inga kravspecifikationer i planen för hur många lägenheter som kommer att vara anpassade för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

En del av Hotellhems hyresgäster kommer att kunna flytta till alternativa bostäder i Västertorp. Däremot är det oklart vart Stadsmissionsgården ska ta vägen. Stadsmissionen har sexmånaderskontrakt för verksamheten i Grimman och har ännu inte blivit uppsagda. Att hitta nya lokaler är ingen lätt uppgift för den här typen av verksamhet, och så länge det inte är klart med en alternativ lokalisering bör detaljplaneförslaget för kvarteret Grimman inte godkännas.

I detaljplaneförslaget finns heller inga speciella direktiv om att en del av de 200 nya lägenheterna borde byggas för personer med funktionsnedsättning. Som socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen påpekar så visade den senaste mätningen i februari 2010 ett behov av totalt cirka 600 lägenheter för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar för perioden 2009-2012, medan utbyggnadsplaneringen för 2010-2014 ligger på endast 320 lägenheter. Om staden ska klara utbyggnaden av bostäder på funktionshinderområdet går det inte att släppa igenom planförslag där det inte framgår att en del av bostäderna byggs för personer med funktionsnedsättning.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden antog den 14 maj 2009 en strategi för att få fler lokaler och lägenheter till sociala ändamål i Stockholms stad (dnr 3.2-0340/2009). I strategin talas om vikten av att både tekniska, sociala och kulturella aspekter får tillräckligt utrymme i planeringsprocessen. Det är viktigt att samarbetet mellan socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret utvecklas. Det skulle behövas att stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens ledamöter och förvaltningarnas anställda får en föredragning om denna strategi.

I övrigt hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande som ju tydligt tar upp att om man tidigt planerar för att tillgodose sociala ändamål i hela staden så minskar risken att sådana verksamheter koncentreras till vissa platser med följd att otrygghet kan uppstå.

§7 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

Dnr 1.2-0093/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar hänvisa till förvaltningens förslag till underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Nämndernas budgetunderlag ska redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren. I tjänsteutlåtandet redogörs för trender, utvecklingstendenser, olika strukturella frågor, kommande ändringar i lagstiftningen och viktiga utvecklingsområden under planeringsperioden. Bedömningarna avser både nämndens eget verksamhetsområde och det stadsövergripande ansvaret.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 samt att återkomma med ett underlag baserat på Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma skattesats.

 1. Därutöver framförs följande.

Den socialpolitik som har förts under mandatperioden 2006-2010 har haft ett förtecken; nedskärningar. Trots socialborgarrådets skickliga PR-arbete är det uppenbart att de sociala frågorna inte har prioriterats under perioden. Budgetunderlaget bör återremitteras och kompletteras enligt intentionerna i denna reservation.

Att majoriteten inte har tagit ett rejält grepp om ungdomsarbetslösheten är ett stort misstag. Fortfarande finns det ingen plan för hur de ungdomar som inte går i någon form av utbildning eller jobbar (drop-outs) ska sökas upp och erbjudas utbildning eller arbete. Det är dessa ungdomar som riskerar att permanent hamna långt bort från den öppna arbetsmarknaden.

Det saknas fortfarande förutsättningar i riktlinjerna för att ge personer utan grundskolebetyg möjligheter att studera med bibehållet ekonomiskt stöd. Utbildning är en nyckel för att komma ut på arbetsmarknaden. Funktionshindrades stora problem att komma in på arbetsmarknaden har heller inte tagits på allvar.

Det fattas 100 miljoner kronor för att säkerställa arbetet med utsatta barn och ungdomar i staden. Dessa medel måste tillföras verksamheten.

Bostadsproblemen för funktionshindrade har ökat drastiskt under mandatperioden och har knappast förutsättningar att lösas med den borgerliga bostadspolitiken

Missbruksproblemen i ungdomsgruppen har ökat under mandatperioden, det finns idag inga tydliga ambitioner att ta tag i det problemet. Insatser för att främja förebyggande arbete är svårt att hitta i ärendet.

Det görs många bra insatser för hemlösa i Stockholm av kommunen och frivilliga organisationer. Hemlösheten hänger ihop med bostadspolitiken. Utförsäljningen av allmännyttan leder till en massiv minskning av hyresrätter främst i innerstaden men även i närförorter. Tillgången på försökslägenheter i attraktiva områden försämras. De som har en försökslägenhet i dessa områden får svårare att bo kvar än om allmännyttan hade varit kvar som värd. De som varit hemlösa har inte råd att köpa bostadsrätt. Dessutom byggs färre hyresrätter och de som byggs är för dyra att hyra för de som har missbrukat, varit hemlösa och har skulder.

Ett viktigt led i att bekämpa hemlösheten är att kraftigt förstärka förebyggande och tidiga insatser för barn och unga och deras föräldrar i samverkan mellan förskolan, skolan, socialtjänsten, landstinget med flera aktörer. Det krävs långsiktiga prioriteringar av tidiga insatser i förskola och skola som gynnar barns psykiska hälsa.

Dessutom måste vi kraftfullt arbeta med att förstärka vårdkedjorna inom psykiatrin och missbruksvården. Hemlösheten kan bara lösas genom ett långsiktigt strategiskt arbete med tillräckliga resurser, samordning och tydliga mål som följs upp.

Särskilt allvarligt ser vi på det faktum att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för närvarande genomför kraftiga nedskärningar på verksamheten. Detta tycks dock inte vara nog för majoriteten, 2011 och 2012 ska ytterligare 20 miljoner kronor sparas in.

Hade vår skattesats och budget gällt så hade socialtjänsten haft mer resurser att satsa på barn och unga och till att motverka hemlösheten. Den borgerliga majoriteten har prioriterat skattesänkningar och privatiseringar. De som mest behöver samhällets stöd blir svikna i Stockholm idag. Det är dags för ett nytt styre med en ny politik!

§8 Månadsrapport för mars 2010

Dnr 1.2-0840/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per den 31 mars 2010.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett litet överskott. För verksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 6,8 mnkr och för stadsövergripande frågor ett nollresultat. Stöd till utomstående organisationer beräknas också lämna ett nollresultat medan för entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiseras ett underskott på 4,8 mnkr. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett nollresultat. En av nämndens två resultatenheter prognostiserar ett underskott på 1,0mnkr. Nämndens prognostiserade resultat bedöms därför vara ett överskott på 3,0 mnkr efter resultatöverföring. Antalet sfi-studerande bedöms komma att uppgå till ca 8 500 prestationer vid årets slut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 april 2010

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är intressant att följa den ekonomiska utvecklingen helt utan konsekvensanalyser vad gäller kvalité. Nu förväntas ett ” litet överskott” i den förvaltning som ska skära ner 60 miljoner kronor 2010. Att stadsdelsförvaltningarna under en mycket lång period inte köpt platser på stadens egna boenden tyder på att brukarna inte i samma utsträckning får den hjälp och det stöd de behöver. Att vi nu kan se en tendens till ett ökat nyttjande av platser kan tyda på att ett antal brukare blivit så nedgångna att det är svårt att neka bistånd till boende, vård och behandling.

Antalet ungdomar som skrivs in på jobbtorgen har ökat med 13 procent på ett år. Det saknas fortfarande långsiktiga insatser för att nå de ungdomar som varken har arbete eller studerar och som inte har fullföljt gymnasiet. Det är allvarligt. Höjningen av familjerådgivningsavgiften med nästan 100 procent har nu slagit igenom på stadens egen familjerådgivning. Det är anmärkningsvärt att nämnden fortfarande inte har fått någon som helst rapport/ underlag om hela ”kundvalet”. Inga brukarundersökningar finns att tillgå, ingen uppföljning och ingen som helst jämförande studie mellan de olika enheterna som ingår i kundvalet.

§9 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad

Rapport 2009

Dnr 3.1-0169/2010

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Ärendet

Rapporten syftar till att beskriva läget inom socialtjänsten i Stockholms stad år 2009. Detta är första gången som socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen gör en samlad redovisning av socialtjänsten och förvaltningen har ambitionen att årligen återkomma med och utveckla en liknande socialtjänstrapport. Förvaltningen har samlat in och sammanställt statistikuppgifter och annan relevant information för att belysa följande verksamhetsområden: ekonomiskt bistånd, barn och ungdom, missbruk, funktionshinder och socialpsykiatri. Uppgifterna är hämtade ur stadens befintliga verksamhetssystem.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 mars 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en mycket fyllig rapport om socialtjänsten i Stockholm stad som utförligt beskriver helheten. Vi vill i anslutning till detta visa på ett antal utvecklingsområden:

 • Kraftigt stärka det förebyggande arbetet med tidiga insatser MVC, BVC, förskola etc. Ett behov av att systematiskt införa självklara rutiner för att hitta barn samt familjer i behov av stöd och hjälp.
 • Se över riktlinjerna för försörjningsstöd för att beakta barnfamiljers utsatthet
 • Aktivt arbeta med ungdomar som varken går i skola eller arbetar
 • Aktivt arbeta med långtidsarbetslösa ungdomar
 • Aktivt arbeta för att följa BUSS-uppdragets intentioner och rekommendationer
 • Skapa fler gruppverksamheter för barn till missbrukare samt barn till personer med psykiska funktionsnedsättningar
 • Aktivt arbeta för att ta fram metoder för tidiga insatser mot kriminalitet i tonåren
 • Att återupprätta det aktiva arbetet mot alkohol och droger bland ungdomar
 • Att mer aktivt arbeta med samlade insatser mot hemlöshet grundat på långsiktighet och kontinuitet samt att se en mer aktiv socialt inriktad bostadspolitik som en del av lösningen.
 • Att stärka och utveckla Maria Ungdom och göra det till ett självklart center i arbetet med ungdomar som har alkohol och drogproblem.
 • §10 Ansökan om utvecklingsmedel för utvecklad samverkan gällande arbete mot prostitution och människohandel under 2010

  Dnr 1.7-0146/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel med 200000 kronor avseende utvecklad samverkan gällande arbete mot prostitution och människohandel under 2010.

  2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

  Ärendet

  Ungdomsjouren vid Maria Ungdomsenhet har sedan 2004 kommit i kontakt med barn/ungdomar där misstanke finns om att de utsatts för människohandel. Misstanke om sexuell exploatering har förekommit. Ingen organisation har idag någon heltäckande bild av omfattningen när det gäller människohandel av barn/ungdomar i gatumiljö i Stockholm. Förvaltningen anser det angeläget att genomföra en inventering av problematiken under sommarhalvåret 2010 för att framdeles kunna arbeta på ett effektivt och strategiskt sätt i syfte att motverka människohandel med barn/ungdomar i Stockholm. Förvaltningen föreslår att utvecklingsmedel för utvecklad samverkan gällande arbete mot prostitution och människohandel söks hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §11 Slutrapportering av projektet Centrum för Gruppstöd

  Dnr 3.2-0816/2009

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att tjänsteutlåtandet med bilagor lämnas som slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län.

  2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

  3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

  Ärendet

  Projektet Centrum för Gruppstöd har pågått i Stockholms stad under drygt tre år. Syftet har varit att verka för att barn som lever i familjer där missbruk, våld och psykisk ohälsa förekommer, i större utsträckning ska få tillgång till stödgrupper. Projektet har till hälften finansierats av länsstyrelsen. Projektet har även arbetat för ökade möjligheter till parallellt föräldrastöd. Stora utbildningsinsatser har genomförts och har bidragit till att arbetet med gruppstöd har utvecklats i staden. Projektet har utmynnat i två fortsatta projekt, ett forskningsprojekt med en kontrollgruppstudie av gruppstöd för barn samt projektet Barnfrid Stockholm, med fokus på misshandlade barn och deras föräldrar.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

  Beslutsgång

  Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

  Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

  Reservation

  Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samråd med stadsdelsnämnder och berörda frivilligorganisationer utreda förutsättningarna för att starta en verksamhet liknande ”Trappan” i Uppsala.

  1. Därutöver framförs följande.

  Barn till missbrukare och psykiskt funktionshindrade får helt klart inte de insatser de har rätt till enligt socialtjänstlagen och barnkonventionen. Att Stockholm inte förmår att som Uppsala att tillgodose dessa behov är märkligt.

  Ersta Vändpunktens gruppverksamhet är utvärderad av professorn i socialt arbete Thomas Lindstein och det är med stor förvåning vi ser att en ny (randomiserad) studie ska göras om gruppverksamhet behövs eller inte. Vår fråga är; Hur ska den studien byggas upp? Vad ska de barn som inte i studien får gruppstöd få för hjälp istället? Vem bestämmer i den studie som ska göras vilken grupp barnen ska ingå i? Föräldrar, barnen eller socialtjänsten? Är det etiskt prövat?

  70 – 80 procent av de ungdomar som hamnar på Maria Ungdom har föräldrar som har egna missbruksproblem eller psykiska problem. Det sociala arvet slår hårt. Arbete med barn i missbruk eller barn som far illa ska inte ske i projektform. Verksamheten ska ingå i linjeorganisationen.

  Det är hög tid att göra något på riktigt.

  §12 Rapport om granskning av Stockholms stads skyddade boende Kruton

  Dnr 1.3-0162/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

  Ärendet

  Stockholms stad driver sedan 2002 Kruton, ett skyddat boende för flickor/ unga kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld. 2004 öppnades även ett tillhörande stöd- och rådgivningscenter för samma målgrupp. Kritik av allvarlig karaktär gällande Krutons verksamhet framkom under arbetet med Stockholms stads kartläggning av det hedersrelaterade våldet, avslutad 2009 (Dnr 3.2.0169/2009, SAN maj 2009). Förvaltningen har uppdragit till extern granskare att göra en revidering av Krutons verksamhet.

  Företaget Solving Efeso som genomfört granskningen finner att Krutons verksamhet överlag får bra eller mycket bra omdömen. Man finner även att resultaten stämmer överens med andra granskningars resultat och Krutons egna uppföljningar.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §13 Beredskap för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar - lägesrapport

  Dnr 4.0-0170/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner lägesrapporten.

  Ärendet

  Sedan 1 juli 2006 har kommunerna ansvaret för mottagandet och för att tillhandahålla boenden för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl. Lägesrapporten redovisar stadens beredskap för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar samt omfattning, tendenser och viktiga utvecklingsfrågor inom området.

  Aktuell statistik visar att antalet asylsökande ensamkommande barn och unga som anvisats till Stockholms stad har ökat årligen. Under 2009 tog staden emot 186 ensamkommande barn och ungdomar som sökte asyl. Majoriteten hade av Migrationsverket anvisats direkt till någon närstående bosatt i Stockholms stad som barnet/den unge hade begärt att få bo hos (ebo).

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

  Stockholms stad har ett bra omhändertagande av de ensamkommande asylsökande barnen och ungdomarna. Det är också positivt att man arbetar med förbättringar hela tiden.

  Kortare handläggningstider

  Men vad som är negativt är att utredningstiderna är alldeles för långa för många ungdomar. Det är visserligen Migrationsverkets uppgift och svårt för staden att påverka. Det finns ungdomar som ibland får vänta på sitt besked upp till ett år eller mer. De lever under en stor psykisk press. De får sömnproblem, sover på sömntabletter och har stor frånvaro i skolan (IVIK-gymnasiet).

  Detta orsakar ett stort mänskligt lidande samtidigt som det är kostsamt för samhället. Önskvärt vore verkligen att vi kunde korta handläggningstiderna.

  Skolgången

  Staden har beslutat att de asylsökande ungdomarna så fort som möjligt ska få börja studera svenska. IVIK-gymnasiet i Liljeholmen (Utbildningsförvaltningens skola) har kontinuerlig intagning och sköter detta på ett bra och mycket engagerat sätt. Det tråkiga är att många av de asylsökande ungdomarna efter kort eller lång tid i sin nya klass måste lämna Stockholm för att flytta till annan kommun i landet, eller helt enkelt utvisas. De rotar sig i Stockholm, i sitt gruppboende, i sin nya klass och så rycks de hux flux upp med rötterna och ska flytta till en annan plats i Sverige. Det är sorgligt för den det drabbar, men också sorgligt för de nya vänner de fått i klassen och för lärarna.

  IVIK-gymnasiet hette tidigare IVIK-slussen, och det namnet kanske passar bättre. Det är nämligen en stor genomströmning av elever på skolan. De flesta av dessa är ensamkommande asylsökande ungdomar. Denna genomströmning av elever gör undervisningssituationen svår. En klass som ständigt ändras är inget positivt. IVIK-gymnasiet lägger mycket tid och resurser på varje elev. Inledningsvis testas varje elev för att komma in på rätt nivå. Då är det tråkigt om eleven efter två veckor förflyttas till Norrland. Situationen är alltså inte tillfredsställande.

  §14 Utökad verksamhet för barnfamiljer inom Stiftelsen Hotellhem

  Dnr 3.5-0116/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ärendet.

  2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

  3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka förutsättningarna för hotellhem för familjer riktade mot nyanlända inom flyktingmottagandet som väntar på introduktionsplats i annan kommun.

  Ärendet

  Stiftelsen Hotellhem (SHIS) bedriver för stadens räkning hotellhemsverksamhet för familjer. Under 2009 har totalt 196 familjer med 498 barn bott inom Hotellhem för familjer, och förvaltningens uppfattning är att verksamheten fungerar väl. De befintliga platserna riktar sig till familjer aktuella inom stadsdelsförvaltningarnas individ- och familjeomsorg. Det finns ett behov av fler platser för ändamålet, och det har även tillkommit ett behov inom flyktingmottagningen i och med att antalet anhöriga till ensamkommande barn och vuxna inom stadens flyktingmottagande ökat. Förvaltningen föreslår därför att staden ger Stiftelsen Hotellhem i uppdrag att utöka verksamheten, och att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för det tillkommande behovet från flyktingmottagningen.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §15 ”Tack! Det var lärorikt. Hoppas vi inte ses igen”

  Anmälan av Brukarenkäter 2009 BAS & Stockholms Ungdomstjänst

  Dnr 4.0-0163/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

  2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna rapporten till stadsdelsnämnderna för kännedom.

  Ärendet

  Verksamhetsområdet ungdom inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser har sedan 2004 sammanställt uppföljningar och utvärderingar av den vård och behandling som erbjuds. I rapporten Brukarenkäter 2009 BAS & Stockholms Ungdomstjänst redovisas sammanställningar av totalt 986 enkäter med synpunkter som ungdomar, deras föräldrar och stadsdelsförvaltningarnas socialsekreterare lämnat i samband med avslutningssamtal år 2007, 2008 och 2009. Rapporten visar att verksamheterna överträffar målvärdet 85 procent nöjda brukare med råge och att utvecklingen sedan 2008 är positiv.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

  Ungdomar, föräldrar, vårdnadshavare och socialsekreterare är genomgående mycket positiva till verksamheterna ungdomstjänst, boende, särskilt kvalificerad kontaktperson och konstverkstad. Flera vittnar om ungdomstjänsten som ”oerhört betydelsefull och som en vändpunkt i deras liv. De ska aldrig mer begå något brott.” Det är därför särskilt angeläget att man lyckas korta den allt för långa kön och väntetiden till ungdomstjänsten. Det kan behövas ytterligare resurser för att komma tillrätta med kötiden så att den inte överskrider en månad.

  §16 Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

  Dnr 10.1-0126/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att förlänga avtalet med BOSSE till och med 2011-12-31 enligt till tjänsteutlåtandet bilagt avtal.

  2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för kännedom.

  Ärendet

  BOSSE (BOStads- och SErvicecenter för personer med funktionshinder) vänder sig till personer med funktionsnedsättningar, företrädesvis rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar. Stockholms stad har, sedan kommunaliseringen av omsorgen, haft ansvar för det ekonomiska stödet till BOSSE och t.o.m. år 2009 har ett belopp motsvarande skatteväxlingen 2,8 mkr avseende länet utbetalats årligen till verksamheten. Därutöver har BOSSE ett avtal med Stockholm läns landsting (SLL).

  Nämndens avtal med BOSSE löper ut 2010-06-31. Den interkommunala överenskommelsen upphörde 2009-12-31. Inför ett nytt avtal avser förvaltningen att säkra verksamheten för personer boende i Stockholms stad – i nuläget 55 procent av kundkretsen. För resterande 45 procent har Kommunförbundet Stockholms län, KSL, fattat beslut om att respektive kommun betalar för de personer som nyttjar BOSSE´s tjänster.

  Förvaltningen föreslår att BOSSE även fortsättningsvis hanteras inom ramen för stöd till utomstående organisationer. Avtalstiden föreslås bli ett år och sex månader och BOSSE åläggs att rapportera utförda prestationer till förvaltningen inför nämndens tertialrapporter och bokslut. För 2010 föreslås BOSSE således få ett bidrag om 2,2 mnkr och för år 2011 föreslås BOSSE få 1,6 mnkr. Förvaltningen föreslår vidare att BOSSE fortsätter att årligen lämna en s.k. kvalitetsrapport till stadens Funktionshinderombudsman.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §17 Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria nikotinläkemedel i Stockholm 2009

  Dnr 3.1-0089/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

  2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och stadsdelsnämnderna.

  Ärendet

  I tjänsteutlåtandet sammanfattas tillsynsarbetet för Stockholms stad under 2009. I staden fanns det vid utgången av 2009 1114 försäljningsställen registrerade i ärendehanteringssystemet OL2. Av dessa sålde 527 folköl och 1 033 tobaksvaror. 287 försäljningsställen sålde receptfria nikotinläkemedel. Av riktlinjerna för folköls- och tobakstillsynen framgår att varje försäljningsställe ska få ett tillsynsbesök och att minst en inköpsstudie ska genomföras årligen. Under 2009 genomförde samtliga stadsdelsförvaltningar inköpsstudier. De inköpsstudier som gjordes visade genomsnittligt att butikerna blivit sämre på att kontrollera ålder i samband med försäljning av både folköl och tobaksvaror. Några stadsdelsförvaltningar har inte genomfört tillsynsbesök i den utsträckning som riktlinjerna föreskriver. 244 tillsynsbesök har genomförts på de försäljningsställen som sålt receptfria nikotinläkemedel.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §18 Deltagande i arbetsförmedlingens pilotverksamhet med etableringssamtal och etableringsplan

  Dnr 3.2-0167/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av samverkan med arbetsförmedlingen om försöksverksamhet med etableringssamtal för nyanlända flyktingar.

  Ärendet

  Arbetsförmedlingen ska i samarbete med Migrationsverket genomföra en försöksverksamhet med etableringssamtal för nyanlända flyktingar under 2010. Etableringssamtalen, som initialt är en heltidsaktivitet direkt efter att den nyanlände fått uppehållstillstånd, pågår under ca två månader och ska utmynna i en plan för den nyanländes etablering i Sverige och på arbetsmarknaden.

  I samverkan mellan arbetsförmedling och staden ska former finnas för att etableringsplanen utformas på ett sådant sätt att den kan genomföras utifrån förutsättningarna vad gäller stadens samlade utbud av insatser samt riktlinjer för den nyanländes rätt till introduktionsersättning. Förvaltningen bedömer att försöksverksamheten på ett bra sätt kan bidra till arbetsförmedlingens förberedelser samt kunskapsöverföring mellan staden och arbetsförmedlingen inför att ansvaret för nyanlända flyktingars arbetsmarknadsetablering övergår till staten genom etableringsreformens implementering från 1 december 2010.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

  Det är bra att nyanlända flyktingar får stöd snabbt för att underlätta inträde på arbetsmarknaden och vi kommer med intresse att följa försöken med etableringssamtal. Däremot blir vi skeptiska när man beskriver att en avsikt med samtalen är att ”underlätta frivillig vidareflyttning i organiserad form för nyanlända vars yrkeserfarenheter efterfrågas i andra delar av landet”. Vi befarar att man genom detta smygvägen försöker urholka ebo-lagen (lagen om eget boende för asylsökande). Detta är vi starkt emot. Man måste ha frihet att bosätta sig var man vill.

  §19 Hyra av nya lokaler för Jobbtorg Vårberg i kv Getholmen, Ekholmsvägen 34, Skärholmen – genomförandeärende

  Dnr 2.2-0156/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anskaffa nya lokaler för Jobbtorg Vårberg i kv Getholmen, Ekholmsvägen 34, Skärholmen.

  2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om hyresmedgivande för nya lokaler i kv Getholmen, Ekholmsvägen 34, Skärholmen.

  3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna hyreskontrakt för nya lokaler i kv Getholmen, Ekholmsvägen 34, Skärholmen, om hyresmedgivande lämnas av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

  Ärendet

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker om att få hyra nya lokaler för Jobbtorg Vårberg i kv Getholmen, Ekholmsvägen 34, Skärholmen till en hyra av 1825000 kr per år och en hyrestid om 6 år med möjlighet till förlängning.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §20 Kvalitetshöjande insatser inom SFI Stockholm

  Dnr 14.0-0173/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen.

  Ärendet

  Den 1 oktober 2009 startades försöksverksamheten med s.k. prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare, (sfi), s.k. sfi-bonus. Den 26 oktober 2009 beslutade socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hur den största delen av medlen skulle fördelas. Huvudinriktningen var att medlen skulle disponeras för insatser som leder till utveckling och nytänkande med bestående effekter. I ärendet redovisas hur medlen har fördelats samt resultaten hittills.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

  Efter ett halvår har de första sfi-bonusarna betalats ut. Försöket kan kritiseras på flera punkter. Grunden i vår kritik är att systemet är orättvist och främst gynnar dem som redan har resurser och kunskaper. Som vi befarade är det de högutbildade som lyckas ta del av denna förmån. De är studievana och vet hur man snabbt tillägnar sig kunskaper. Det är en elevkategori som har goda chanser att klara sig i vårt land, förutsatt att vi släpper in dem på våra arbetsplatser trots utländskt klingande namn.

  Bonusen borde snarare inriktas mot de grupper som är svåra att få med i SFI-utbildningen. Det är de med kort skolbakgrund och som saknar studievana som behöver extra resurser och uppmuntran. Här behövs alternativ pedagogik, nytänkande och resurser.

  §21 Utveckla e-tjänsten Ansöka om stöd och service

  Dnr 3.2-0141/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar uppdra åt socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen att tillsammans med äldreförvaltningen ansöka om e-tjänstmedel för att utveckla e-tjänsten Ansöka om stöd och service.

  Ärendet

  Som ett led i den Nationella IT-strategin för vård och omsorg och för att på ett övergripande plan ge stockholmarna en snabb och lättillgänglig service föreslås att socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och äldreförvaltningen gemensamt ansöker om projektmedel för att utveckla en e-tjänst på stadens hemsida. Via e-tjänsten ska stadens medborgare kunna ansöka om stöd och service och ställa frågor inför en eventuell ansökan. E-tjänsten ska omfatta ansökan om stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 mars 2010.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §22 Anmälan av upphandlingsrapport med tilldelningsbeslut

  Entreprenadupphandling av Enheten för ledsagarservice

  Dnr 2.7-0729/2010

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga ärendet till handlingarna.

  §23 Anmälningsärenden

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

  Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 25 mars 2010 justerat 29 mars 2010.

  Protokoll från handikapprådets sammanträde 19 april 2010 justerat 20 april 2010.

  Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 15 april 2010 justerat 19 april 2010.

  Protokoll från individutskottets sammanträden 22 januari, 26 mars och 9 april 2010 justerade 6 april, 30 mars och 14 april 2010.

  Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.5-0014/2010, dnr 2.5-0157/2010, dnr 2.5-0158/2010, dnr 2.5-0176/2010, dnr 2.5-0177/2010, dnr 2.5-0178/2010, dnr 2.5-0179/2010, dnr 2.5-0180/2010 och dnr 2.5-0181/2010.

  Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden från 15 mars 2009 till och med 6 april 2010.

  Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 16 april 2010 justerat 22 april 2010.

  §24 Nämndens frågor

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade en skrivelse från vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) om juridiskt ombud vid vräkning till förvaltningen för beredning.

  Ledamoten Kerstin Gustavsson (M) informerade om en Rädda Barnen dag om asylsökande barn och ungdomar som hon deltagit i.

  __________________________