Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-09-28

Sammanträde 2010-09-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärende

3 Upphandling enligt LOV av familjerådgivning

Bordlagt ärende

4 Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

Remissärenden

5 Gränslandet mellan sjukdom och arbete - yttrande Över Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande

(SOU 2009:89)
Dnr 1.6-0434/2010
Kommer senare

6 Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering - yttrande över DS 2010:20

7 Gör skolorna i staden tryggare

Svar på remiss av motion från Yla Wahlström (MP)
Dnr 1.6-0431/2010

8 Överklagande av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2010-04-22, § 7

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm
Dnr 1.6-0425/2010

9 Skrivelse med klagomål från enskild rörande Norrtulls planeringshem.

Yttrande till Socialstyrelsen om verksamheten
Norrtulls planeringshem
Dnr 1.6-0429/2010
Kommer senare

11 Funktionshinderinspektörernas rapport 3: Daglig verksamhet LSS för döva personer inom stadsdelsnämnderna Bromma, Södermalm samt den dagliga verksamheten för döva i Sensus regi

12 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

13 Markant ökning av antalet barnavårdsärenden på socialjouren.

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och
Jackie Nylander (V)
Dnr 4.0-0272/2010

14 Anmälan av slutrapport från Färingsöprojektet - Samverkan kring kvinnor på häkte och anstalt

15 Rapport till Länsstyrelsen om beviljade medel för kvalitetsutveckling av verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

16 Anmälan av brukarundersökning, SFI 2010

17 Studieresa till Minnesota "Somalier i svenskbygd" 15-22 oktober 2010

18 Resa till konferens för MST-partners nätverk i Charleston, USA 18-23 oktober 2010

19 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld,

Anmälningsärenden

20 Anmälan av delegationsbeslut - Förlängning av ramavtal - Enstaka platser för vuxna inom HVB socialpsykiatri

21 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt
delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

22 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 30 september 2010.

§3 Upphandling enligt LOV av familjerådgivning

Dnr 2.7-0461/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av familjerådgivning.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden delegerar till förvaltningsdirektören att godkänna sökanden, teckna avtal, häva avtal, förlänga avtal samt att besluta om mindre ändringar av avtalsvillkor och kvalitetskrav.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad har beslutat att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) för upphandling av familjerådgivning. Målgruppen är invånare som bor i Stockholms stad. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslag till förfrågningsunderlag och att förvaltningsdirektören får delegation på att godkänna sökanden, teckna avtal, häva avtal, förlänga avtal samt att besluta om mindre ändringar av avtalsvillkor och kvalitetskrav.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omgående avbryta upphandlingen enligt LOV av familjerådgivningen.

 1. I övrigt anförs följande.

Det finns ännu snart två år efter införandet av det nya systemet för familjerådgivning ingen som helst utvärdering eller uppföljning av de enskilda utförare som bedriver familjerådgivning i Stockholm. Det är inte acceptabelt att ingen undersökning har gjorts innan upphandlingen av LOV genomförs.

§4 Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan – Bordlagt ärende

Dnr 3.2-0391/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att komplettera stödmaterialet och hålla det uppdaterat.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till respektive nämnd under 2011 med uppdaterat material med anledning av ny skollag.

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger Preventionscentrum vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen följa upp hur samverkan mellan skolan och stadsdelsnämndernas verksamheter utvecklas.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2010 om ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”. Samtidigt beslutades att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med ett stödmaterial. Till tjänsteutlåtandet bifogat stödmaterial innehåller avsnitt som ingår i de samverkansområden som respektive stadsdelsnämnd och skolor tecknar överenskommelser om.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till beslut

2. Därutöver anförs följande.

Sedan skolans verksamhet flyttade från stadsdelsnämnderna har samverkan mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan försämrats och försvårats. Detta har varit ett problem under fyra år, och är fortfarande ett problem som framförallt drabbar elever i behov av stöd och uppföljning. Det är dags att den borgerliga majoriteten i Stockholm börjar ta samverkansarbetet på allvar och prioriterar att det återupprättas, allt för elevens bästa.

Förslaget till stödmaterial saknar många aspekter som lätt faller utanför ramarna av en åtgärdstrappa. I arbetet med att minska olovlig frånvaro bland elever måste man hela tiden ha eleven, inte föräldrarna eller skolan, i fokus. I vissa fall kan det vara direkt skadligt att i första hand ta kontakt med föräldrarna, och detta måste självklart prövas från fall till fall för att inte eleven ska hamna i kläm.

Att 12 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna sällan eller aldrig får delta i ämnen som idrott, simning och sex- och samlevnad är allvarlig. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill dock att det ska stå helt klart det är läraren och rektorn som i varje enskilt fall ska göra en bedömning av om en elev har förutsättningar att få ett betyg. Elevperspektivet ska alltid sättas främst, och det ska vara en rättighet för alla elever att delta i undervisning och andra verksamheter i skolan. I arbetet för att uppfylla detta är dialog och samtal med föräldrarna viktigt, och det finns flera exempel på hur ett ökat fokus på föräldrarnas deltagande i skolan och kommunikation och dialog med föräldrarna har ökat förståelsen för undervisningen och på så sätt gett resultat. Ingången bör därför vara att fråga sig hur man kan säkerställa att skolan kan tillgodose alla elevers rätt till utbildning, och inte hur man kan tvinga alla elever att delta i all undervisning.

Befrielse från undervisning sker också av en rad andra skäl än religion och kultur. Det kan handla om fysiska hinder eller socioekonomiska skäl. Därför anser vi att det är olyckligt att majoriteten valt att rubricera detta enbart som "hederskontext".

§5 Gränslandet mellan sjukdom och arbete

Yttrande över Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande (SOU 2009:89)

Dnr 1.6–0434/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Arbetsförmågeutredningens huvuduppgift har varit att definiera arbetsförmågebegreppet så att det blir enhetligt och respekterat inom sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, samt att föreslå användbara metoder och instrument för att mäta och bedöma funktionstillstånd och arbetsförmåga.

Utredningens förslag att dela upp begreppet arbetsförmåga i tre delar kan innebära en möjlighet till en mer nyanserad bedömning av individens förutsättningar än med nuvarande arbetsförmågebegrepp som blivit allt mer medicinskt renodlat. Resonemanget konkretiseras dock i mycket begränsad utsträckning vilket gör att förvaltningen har svårt att bedöma vilken effekt förslaget kan medföra. I betänkandet saknas dessutom förslag på användbara metoder och instrument för att mäta och bedöma funktionstillstånd och arbetsförmåga vilket var utredningens huvuduppdrag. Utredningen bortser dessutom helt från att allt fler människor är hänvisade till socialtjänsten vid sjukdom.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 september 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delvis godkänna yttrandet.

 1. I övrigt anförs följande.

Det är helt uppenbart att den förra regeringen och den som inom kort väljs inte på något sätt har följt upp den massiva kritik som riktats mot förändringarna i sjukförsäkringen. Mycket sjuka, ibland döende personer har hänvisats till arbete och sedan till socialtjänsten.

Förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att allt fler sjuka är hänvisade till socialtjänsten i Stockholm. Svårigheterna för försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten att samverka är uppenbar.

I ärendet beskrivs att en närståendepenning ska ges till den som förlorar sitt barn eller sin partner. Denna peng ska utdelas i 10 dagar. Att förlora ett barn räknas inte som ”sjukdom”. Det är för oss helt uppenbart att den förra regeringen och den som nu kommer att väljas anser att även dödssjuka, de som har förlorat sitt barn, de som inte har rehabiliterats från sina skador kan jobba och ska jobba.

Svårt sjuka får kräva sin rätt genom sina anhöriga. Det är allvarligt att Försäkringskassan genom de politiska beslut som den förra regeringen fattat har tappat all sin trovärdighet.

§6 Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering

Yttrande över DS 2010:20

Dnr 1.6-0401/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I promemorian föreslås att det i diskrimineringslagen (2008:567) införs en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelsen omfattar situationer där någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta särskilda åtgärder för tillgänglighet så att personer med funktionsnedsättning kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan funktionsnedsättning. Diskrimineringsförbudet föreslås gälla för alla samhällsområden där diskrimineringslagen gäller idag. Förslaget omfattar sådana åtgärder för tillgänglighet som är ”skäliga”.

Ett annat förslag är att initiera en dialog kring en framtida politik för ett universellt utformat Sverige, där utformningen av produkter, miljöer och tjänster är sådan att de i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla, utan behov av anpassning eller specialutformning.

Förvaltningen är positiv till den föreslagna diskrimineringslagstiftningen mot bristande tillgänglighet, men ser samtidigt svårigheter när det gäller de skälighetsbedömningar som ska göras. Förvaltningen anser dock att lagstiftningen kan bli ett viktigt tillskott för tillgänglighetsarbetet på olika nivåer i samhället.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att åberopa nedanstående som svar på remissen.

Otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Vi behöver gå längre än i departementspromemorian ”Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (DS 2010:20). Alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska ha lika möjlighet till full delaktighet.

Lagstiftningen ska ställa krav på tillgänglighet, inklusive rätt att kräva ombyggnad och rätt för handikapporganisationer att överklaga plan- och byggärenden. Oklarheter om vad som avses med skäliga åtgärder i den föreslagna lagstiftningen i förhållande till bygglagstiftningen måste redas ut. All offentlig verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Detta innebär att dyslektiker, synskadade och människor med ett intellektuellt funktionshinder ska kunna ta del av offentlig information.

Kommuner och landsting som inte uppfyller satta mål för tillgänglighet ska riskera kännbara sanktioner. Vi delar förvaltningens tvekan om sanktioner i form av diskrimineringsersättning är tillräckligt effektivt för att motverka överträdelser av lagstiftningen.

För att kommunerna ska kunna leva upp till en strängare lagstiftning måste tillräckliga resurser ställas till förfogande.

§7 Gör skolorna i staden tryggare

Svar på remiss av motion från Ylva Wahlström (MP)

Dnr 1.6-0431/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ylva Wahlström (MP) tar i sin motion upp att det är viktigt att skolan är en trygg miljö för barn och ungdomar. Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att skolan i samverkan med föräldrar, socialtjänst och andra aktörer arbetar med att skapa förutsättningar för en bra och trygg skola som ger den enskilde eleven möjligheter att nå kunskapsmålen. Skolan ska tillhandahålla en bra arbetsmiljö för såväl elever som lärare och annan skolpersonal och följa det regelverk som antagits för skolans verksamhet. Det är också viktigt att det inom skolans ram finns tillgång till en fungerande elevvård. Enligt förvaltningens uppfattning pågår ett aktivt arbete med denna inriktning inom staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 september 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att som svar på remissen yrka bifall till motionen

2. Därutöver anförs följande.

Det är angelägna frågor som motionären tar upp. Många elever utsätts för trakasserier och mår dåligt i skolan i dag. Utvecklingen oroar, också med tanke på de nedskärningar den borgerliga majoriteten tillåtit på skolområdet genom sina prioriteringar av sänkta skatter.

I vårt budgetförslag satsar vi en halv miljard kronor mer på skola och utbildning. I detta finns utrymme för kraftfulla satsningar på förbättrad elevhälsa, åtgärder mot mobbning och för ökad självkänsla. Det ger även utrymme för betydligt mer personal – både lärare, kuratorer, skolsköterskor och andra vuxna i skolan. Vi satsar även på fritidsledare som kan vara med på raster, på skolgården och i uppehållsrum, eftersom det mesta avmobbningen sker utanför klassrummet.

Det är bra att ett aktivt arbete pågår för att det ska finnas bra elevvård, en god arbetsmiljö och en fungerande samverkan mellan de olika aktörerna.

Mentorerna ska få utökad tid med sin klass, och få i uppgift att skapa en klassgemenskap. Samtal kring etiska frågor ska förekomma. Livskunskap ska vara ett viktigt tema för undervisningen. Resurser ska finnas för utflykter och lägerskolor. En fin atmosfär och gemenskapi klassen gör också att undervisningen och inlärningen går bättre.

Att statistiken visar att det för närvarande varit en liten nedgång av våldet och mobbningen i skolorna är inget skäl att inte ytterligare utveckla de pedagogiska redskapen. Möjligheten att kunna erbjuda förskolor och skolor ökat stöd att arbeta enligt t.ex. Guldsitsen är angeläget .

§8 Överklagande av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

2010-04-22, § 7

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm

Dnr 1.6-0425/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till Förvaltningsrätten.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden i första hand ska yrka att överklagandet av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut från 22 april 2010 § 7 ska avvisas och i andra hand avslås.

Nämndens beslut att till kommunstyrelsen överlämna ett underlag till kommunfullmäktiges budget för kommande år utgör ett sådant beslut av rent förberedande art som inte kan överklagas enligt 10 kap 2 § kommunallagen (KL). För det fall förvaltningsrätten skulle göra en annan bedömning, så finns det inte något i det som Per-Ola Larsson anför som utgör grund för att beslutet ska upphävas på någon av de grunder som anges i 10 kap 8 § kommunallagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 september 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Skrivelse med klagomål från enskild rörande Norrtulls planeringshem

Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr 1.6-0429/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden skickar sitt yttrande till Socialstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialstyrelsen har till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande överlämnat ett inkommet klagomål angående verksamheten vid Norrtulls planeringshem.

Stockholms stadsmission driver sedan 2009-03-01 Norrtulls planeringshem på entreprenad. Förvaltningens uppföljningar visar att entreprenören uppfyller sitt åtagande avseende att bedriva en verksamhet av god kvalitet enligt socialtjänstlagen 3 kap. 3 § och att personalbemanningen uppfyller de krav nämndens ställt på entreprenören.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi har stor förståelse för den ansträngda situationen på det aktuella planeringshemmet. Nivån på bemanningen förefaller vara för låg för att kunna upprätthålla en tillräckligt god kvalitet. Bemanningstätheten har en nära koppling till mängden tillförda resurser och mängden resurser har i sin tur en nära koppling till den kommunala skattesatsen. Det förefaller rimligt att staden via exempelvis direkta besök undersöker hur situationen fortlöper på detta och andra planeringshem i Stockholm.

§10 Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010 samt delårsbokslut med prognos för 2010

Dnr 1.2-0840/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010 med helårsprognos och delårsbokslut.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna justeringar i indikatorer.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anmäler omslutningsökningar med 7,0 mnkr hos kommunstyrelsen.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,7 mnkr för ökade kostnader för LSS-kollo.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering motsvarande en prestationsökning till 9250 helårsstuderande inom sfi med 63,6 mnkr.
 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker om projektmedel till förebyggande insatser mot hemlöshet hos kommunstyrelsen med 4,7 mnkr till projektet Insatser för hemlösa pensionärer.
 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att projektet Boendestöd på stödboende läggs ner.
 4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen överför 3,2 mnkr från projektet Boendestöd på stödboende till projektet Bostad först.
 5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
 6. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nämndens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med de särskilda målen för verksamheterna. Det ekonomiska utfallet visar att nämnden har haft en budget i balans. Prognosen visar på ett överskott om 16,7 mnkr. I tjänsteutlåtandet kommenteras några trender i verksamheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 september 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Tertialrapport 2 grundas på de nedskärningar på 60 miljoner kronor som allianspartierna har beslutat om. I rapporten finns indikatorer som är ytterst svepande till exempel ”Tillhandahålla ändamålsenliga insatser för hemlösa = Uppfylles helt.” Däremot saknas indikatorer som mäter kvalitet eller brukarnas inställning till stöd, vård, bemötande etc. vilket är en svaghet. I rapporten kan vi se följande tendenser och områden som är speciellt viktiga att följa.

 • Vi noterar att unga arbetslösa fortfarande har det svårt på arbetsmarknaden och att de aktiviteter som nu påbörjas är i senaste laget. En mer tydlig och konsekvent politisk inriktning med adekvata insatser för unga arbetslösa borde ha varit en självklarhet. Att bygga in grundskoleutbildning på jobbtorgen borde vara en självklarhet. Utan grundskola och gymnasium är det omöjligt att få fäste på arbetsmarknaden.
 • Vi noterar att stadens egen verksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn inte förmår härbärgera en ökad efterfrågan. Att den öppna mottagningens tjänster har minskat p.g.a. flytt är en mycket negativ trend som måste följas upp.
 • Socialjouren visar en tydlig ökning av antalet besök och telefonsamtal, vilket kan tyda på ökade sociala problem i Stockholm.
 • Antalet hemlösa har minskat enbart marginellt. Det finns i dag inga intentioner från majoriteten att ta ett samlat grepp över hemlöshetssituationen. Att unga hemlösa har ökat med 16 procent sedan 2008 är mycket oroväckande och bör följas upp av relevanta insatser. Inspirationen för arbetet kommer nu från USA; ett land där fler och fler slås ut och blir just hemlösa. För att minska hemlösheten krävs en bostadspolitik som gynnar allmännyttan. Den politiken finns inte i New York. Däremot har synen på allmännyttan i högeralliansen en klar inspirationskälla från just USA - Social Housing som leder till en mycket kraftig bostadssegregation.
 • Att ytterligare konkurrensutsätta verksamheter utan konsekvensanalys strider mot allt kvalitetstänkande.
 • Trots att det kommer alarmerande siffror från sammanställningen av Stockholmsenkäten finns inga intentioner att ta tag i frågan. En ökning på 5 procentenheter sedan 2008 på gymnasieskolan årskurs 2 när det gäller regelbunden användning av narkotika visar att vi har allvarliga problem som vi måste möta. Det gör man inte genom att skära ner på Maria Ungdom.

§11 Funktionshinderinspektörernas rapport 3: Daglig verksamhet LSS för döva personer inom stadsdelsnämnderna Bromma och Södermalm samt den dagliga verksamheten för döva i Sensus regi

Dnr 3.6-0804/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner funktionshinderinspektörernas rapport.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar granskningsrapporten till Bromma och Södermalms stadsdelsnämnder

Ärendet

Funktionshinderinspektörernas granskning har pågått under perioden 31 december 2009 – 31 maj 2010 och har särskilt uppmärksammat brukarnas delaktighet i olika sammanhang. De aktuella verksamheterna ordnar gemensamma träffar på Dövas Hus och varierande aktiviteter enligt program. Brukarna erbjuds även externa praktikplatser, reportagearbeten, delning av lokaltidningen och arbete i verksamhetens affär vilket också bidrar till ökad delaktighet för målgruppen.

Verksamheterna håller en god kvalitetsnivå med inarbetade rutiner och strukturer som stöd i arbetet. Stor tonvikt är lagd på den visuella och teckenspråkiga miljön vilket ger en bra arbetsmiljö för såväl brukare som personal. De utvecklingsområden som diskuterats med verksamheterna är framtagande av verksamhetsinformation på teckenspråk och en översyn av dokumentationen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 september 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra den granskning av boendeformer för döva personer som utgått ur planen p.g.a. kostnader för teckenspråkstolkning.

Det är glädjande att se att verksamheterna i rapporten beskrivs så positivt. Det som dock väcker frågor är verksamheten för döva utvecklingsstörda, vars målgrupp löper en stor risk att hamna utanför hela samhället. Där kan mycket mer göras.

Hur viktigt tolkningen är framgår också av rapporten; att få göra specialbeställningar är oerhört grundläggande och måste vara en grundläggande rättighet. Teckenspråkstolkningen belastar inspektörernas budget vilket missgynnar döva och dövblinda, detta måste åtgärdas.

Det är oacceptabelt att granskningen av kvaliteten i insatser för döva personer begränsas på grund av att kostnaderna för teckenspråkstolkning inte faller inom ramen för vardagstolkning och därför inte betalas av landstinget. Vi delar inspektörernas uppfattning att tillämpningen av reglerna måste förtydligas för att öka tillgänglighet och delaktighet för döva personer.

Däremot anser vi inte att de oklarheter som finns ska påverka stadens granskningar av verksamheterna för döva. De specifika merkostnaderna för teckenspråkstolkning för att granska boendeformer för döva är inte redovisade i ärendet, men enligt tertialrapport 2 prognostiseras ett överskott om 16,7 mnkr, vilket visar att det finns ekonomiskt utrymme.

§12 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Dnr 3.1-0251/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till revidering av nuvarande riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Ärendet

Mot bakgrund av förändrad lagstiftning och utveckling av praxis samt nya rutiner för handläggning av insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) till personer med funktionsnedsättning har socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfört en översyn av riktlinjerna för området. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en rättssäker och lika behandling när det gäller att utreda och bedöma behovet av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Riktlinjerna infördes i april 2002 och reviderades senast i mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner, med nedanstående ändringar, förslaget till revidering av nuvarande riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Det är bra att det klargörs i revideringen av riktlinjerna att syftet är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden. Allt för många rapporter om åtstramade bedömningar har kommit in, vilket till slut fått till följd att det sker kränkningar av den enskilde. Därför är det riktigt att lagstiftningen har setts över, för det behövs verkligen ökad tydlighet och bättre förutsättningar för lika bedömning.

Det är bra att barnperspektivet stärks, att det görs förtydliganden om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. Detsamma gäller att en självklar utgångspunkt är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi välkomnar också skrivningarna som möjliggör ledsagning vid exempelvis matinköp eller bankbesök. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning, därför blir det naturligt att den ska kunna användas flexibelt. Vi anser att den enskilde ska själv ha rätt att bestämma vad ledsagningen ska användas till. Vilken typ av affär som den enskilde önskar besöka bör därför inte detaljstyras i riktlinjerna.

En viktig sak att skriva in tydligt i riktlinjerna är att funktionshindrade inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Idag är det dessutom skillnader i handläggning mellan stadsdelsnämnderna, vilket åsidosätter likställighetsprincipen. Det gäller t.ex. så kallade LSS-bostäder, där den borgerliga majoriteten beslutat att hyra ska tas ut för gemenskapsutrymmen som kök och vardagsrum. Men dessa är en del av den biståndsbedömda insatsen och ska inte innebära ytterligare kostnader för den enskilde.

Rätten till avlösning när anhöriga vårdar en enskild under alla tider på dygnet bör stärkas mer än i det nu liggande förslaget. Nu föreslås en minskning till 16 timmar i månaden (från tidigare 4 timmar i veckan vilket motsvarar 17,5 timmar i månaden). Snarare borde rätten till avlösning utökas till fler än fyra timmar per vecka. Däremot är det positivt att öka flexibiliteten och räkna timmarna per månad istället för per vecka.

Att föra in formuleringar om ”arbetslinjen” i riktlinjerna har med en välvillig tolkning att göra med önskan om att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. I dag är diskriminering av funktionshindrade ett allvarligt problem. Men risken är påtaglig att formuleringarna snarare uppfattas som kravpolitik, inte minst med tanke på de försämringar i sjukförsäkringen som de borgerliga genomförde under den senaste mandatperioden. Skrivningarna bör ändras och det bör förtydligas att utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Barn med funktionsnedsättning som placeras i familjehem bör ha tillgång till ”egen” familjevårdsinspektör, som enbart ser till barnets intressen medan en annan inspektör ansvarar för familjehemmets utbildning och ersättning etc.

§13 Markant ökning av antalet barnavårdsärenden på Socialjouren

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V)

Dnr 4.0-0272/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I tertialrapport 1 för 2010 redovisade förvaltningen en ökning med 50 procent av antalet barnavårdsärenden som Socialjouren handlagt vilket föranledde skrivelsen med flera frågor om orsakerna.

Vid en analys av Socialjourens statistik framkommer att ökningen inte rör antalet individärenden, utan antalet kontakter som socialjourens handläggare har haft som har rört barn och ungdomar. Formuleringen ”handlagt” i tertialrapporten syftar till att det har skett någon form av kontakt, vilket alltså inte alltid är detsamma som att Socialjouren har handlagt ett ärende i formell mening. Det ökade antalet kontakter är resultatet av samverkansprojekt och nya arbetssätt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 augusti 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är alltid intressant att följa upp statistik, det bör göras oftare av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Om antalet kontakter med barn och ungdomar ökar med 50 procent under ett år anser vi att det bör följas upp.

Det är bra att Socialjouren nu har ett mer systematiskt samarbete med polisen, vilket vi trodde alltid var fallet i vissa av de svåra ärenden som Socialjouren handlägger.

När barn och ungdomar på ett eller annat sätt är aktuella för socialtjänstens arbete är det oerhört väsentligt att dokumentera och sammanställa det arbete som görs. Genom systematisk uppföljning kan vi se trender och vilka behov som föreligger.

§14 Anmälan om slutrapport från Färingsöprojektet – Samverkan kring kvinnor på häkte och anstalt

Dnr 3.2-0465/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av slutrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Färingsöprojektet/ Samverkan kring kvinnor på häkte och anstalt är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och kriminalvården. Syftet med projektet har varit att utveckla rutinerna för socialtjänstens och kriminalvårdens gemensamma planering och genomförande av insatser för kvinnliga interner samt att förbättra utslussningen från anstalt. Projektet har också haft som syfte att sprida kunskap om frihetsberövade kvinnors situation och behov samt att ha ett tydligt barnperspektiv.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 september 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Rapport till länsstyrelsen om beviljade medel för kvalitetsutveckling av verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 6.0-0454/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar godkänna rapporten.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beviljades 2007 bidrag från länsstyrelsen till kvalitetsutvecklingssatsning av verksamheten vid Kriscentrum för kvinnor. I februari 2008 anställdes en pedagog på halvtid med uppdraget att verka för att vidga de inskrivna kvinnornas och barnens livs- och handlingsutrymme. Av rapporten framgår att satsningen har tagits väl emot av de inskrivna och att den gett goda resultat. Den tidigare projektanställda pedagogen är numera fast anställd med samma arbetsuppgifter som under projekttiden.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Anmälan av brukarundersökning SFI 2010

Dnr 14.0-0319/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna anmälan av rapport från brukarundersökning inom svenskundervisningen för invandrare (sfi).

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder i samband med verksamhetsplan 2011 avseende sfi.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har under våren 2010 genomfört brukarundersökningar inom vuxenutbildningen i Stockholm. Brukarundersökningen Svenska för invandrare 2010 har av utbildningsnämnden den 10 juni 2010 överlämnats till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för vidare hantering.

De studerande inom sfi är nöjda med både den information de får av SFI-centrum och med undervisningen. De studerande tycker att sfi är viktigt för deras fortsatta möjligheter till att få ett bra liv i Sverige. Lärarna får höga omdömen av de svarande. De anses vara duktiga på att lära ut svenska och på att tala om för de studerande vad de ska lära sig. Ett utvecklingsområde där graden av nöjdhet är något lägre är delaktighet och inflytande. 62 procent tycker att de har möjlighet att påverka vad de gör på lektionerna. Ett annat sådant utvecklingsområde är individanpassning. 63 procent av de svarande anser att lärarna arbetar lagom snabbt och 64 procent att de anpassar innehållet efter intressen och mål.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) och ledamoten Lena Kling (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur svarsfrekvensen i brukarundersökningen kan förbättras och hur statistiken över deltagande studerande kan kvalitetssäkras.

Det är bra att staden genomför undersökningar bland dem som deltar i olika verksamheter, för att skaffa sig en uppfattning om vad som behöver utvecklas och förbättras ur ett brukarperspektiv.

Tyvärr är svarsfrekvensen i dessa brukarundersökningar ibland väldigt låg. När det gäller brukarundersökningen för SFI år 2010 har bara 55 procent besvarat enkäten, vilket betyder att nästan 2 500 personer inte svarat. I vissa områden är svarsfrekvensen ännu lägre, i SFI Söderort är det 189 av 600 som besvarat enkäten, alltså inte ens var tredje elev. Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att få en så klar och sanningsenlig bild som möjligt av brukarnas uppfattning om verksamheten. Därför bör det genomföras en utredning i syfte att öka deltagandet och höja svarsfrekvensen.

Dessutom är det inte tillfredsställande att korrekt statistik saknas över hur många studerande som ingick i målgruppen liksom hur många som aktivt valde att avstå från att delta i undersökningen. Det är inte ett rimligt användande av stadens resurser att genomföra undersökningar där det är så stor osäkerhet kring beräkning av svarsfrekvensen.

Bland dem som har svarat i denna undersökning är graden av nöjdhet låg när det gäller delaktighet och inflytande. Bara 62 procent anser att de har möjlighet att påverka vad de gör på lektionerna, vilket också bör föranleda åtgärder.

§17 Studieresa till Minnesota ”Somalier i svenskbygd” 15 – 22 oktober 2010

Dnr 2.5-0456/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att jobbtorgschefen i Kista, Arja Kallo ska delta i en studieresa till Minnesota, USA, anordnad av Södra Smålands regionförbund.

Ärendet

Regionförbundet i Södra Småland anordnar en studieresa till Minnesota med huvudsyfte att delta i en konferens och träffa representanter för den somaliska ”communityn” där. Särskilt intressant är att somalier som invandrat till Minnesota har tre gånger högre deltagande i arbetslivet än i Sverige. Förvaltningen föreslår att chefen för jobbtorg Kista deltar i resan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 september 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Resa till konferens för MST-partners nätverk i Charleston, USA, 18 – 23 oktober 2010

Dnr 2.5-0472/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att medarbetarna i MST-Sverige, Charlotte Skawonius, Geena Wheeler och Emma Ulfsdotter genomför en resa 18-23 oktober för att delta i Ninth annual MST Network Partner Conference i Charleston, USA.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen bedriver konsultverksamhet för det svenska MST-nätverket (MST - Multisystemisk terapi). Konsultverksamheten finansieras av avgifter. MST-Sverige ingår i ett så kallat partnerskap med MST-Services i Charleston, South Carolina. Ansvarig för MST-Sverige, Charlotte Skawonius samt MST-konsulterna Geena Wheeler och Emma Ulfsdotter har inbjudits till Ninth Annual MST Network Partner Conference. För att på bästa sätt driva och fortsätta utvecklingen av den svenska verksamheten samt följa den senaste forskningen inom MST, är det av stort värde att delta vid konferensen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 september 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Möjligheten att delta genom t ex så kallad videokonferens borde undersökas i detta ärende och i andra liknande ärenden. Även om resan betalas genom avgifter från MST-Sverige så bör kostnaderna för resan framgå i beslutsunderlaget. Med tanke på utsläppen under de långa flygresorna finns stora skäl att undersöka alternativen till att fysiskt närvara vid de årliga konferenserna i USA, eller att varva fysiska resor med videokonferenser.

§19 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 1.7-0213/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendet

Inför 2010 års fördelning av utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet finns hos länsstyrelsen samma förutsättningar som tidigare år, dvs. drygt 20 mnkr att fördela inom Stockholms län. Vid sammanträdena 17 maj och 22 juni 2010 beslutade nämnden att ansöka om ca 10 mnkr hos länsstyrelsen för utvecklingsmedel till tolv pågående projekt. Efter nämndens beslut rörande de tolv projektansökningarna finns ytterligare en projektansökan vilken redovisas i ärendet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 augusti 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§20 Anmälan av delegationsbeslut

Förlängning av ramavtal – Enstaka platser för vuxna inom HVB socialpsykiatri

Dnr 3.5-0333/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden lägger beslutet till handlingarna.

§21 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 26 augusti 2010 justerat 31 augusti 2010.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 23 september 2010 justerat 24 september 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 9 september 2010 justerat 13 september 2010.

Protokoll från individutskottets sammanträde 20 augusti 2010 justerat 23 augusti 2010.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0014/2010, dnr 2.5-0458/2010, dnr 2.5-0469/2010 och dnr 2.5-0474/2010.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden från 19 augusti 2010 till och med 6 september 2010.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 24 september 2010 justerat 27 september 2010.

§22 Nämndens frågor

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade till förvaltningen för beredning en skrivelse om en strategi mot främlingsfientlighet och rasism från vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP).

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) tackade ordföranden Ulf Kristersson (M), som lämnar uppdraget som nämndens ordförande, för gott samarbete.

Förvaltningschef Gillis Hammar tackade på förvaltningens vägnar ordföranden Ulf Kristersson (M) för gott samarbete under dennes tid som nämndens ordförande.