Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-10-28

Sammanträde 2010-10-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av handledning och kompetensutveckling i projektet "Bostad först i Stockholms stad"

4 Upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

Bordlagt ärende

5 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld,

Remissärenden

6 Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0446/2010

7 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering, SOU 2010:60

Yttrande över betänkande från utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering
Dnr 1.6-0482/2010

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för september år 2010

9 Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad

10 Anmälan om utbetalning av statsbidrag till Somaliska Hälsoteamet

11 Fördjupningsstudie om betydelsen av alkohol

12 Stockholmsenkäten 2010

13 Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

14 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015

Anmälningsärenden

15 Anmälan av ordförandebeslut

16 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (126 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) anmälde att hon inte deltar i beslutet (§ 10) om anmälan om utbetalning av statsbidrag till Somaliska Hälsoteamet, dnr 11.1-0750/2009, på grund av jäv. Ledamoten Kerstin Gustavsson (M) tjänstgör som ordförande när detta ärende behandlas.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) avseende §§ 1-9 och 11-20, ledamoten Christina Elffors-Sjödin (M) och ledamoten Kerstin Gustavsson (M) avseende § 10, fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 1 november 2010.

§3 Upphandling av handledning och kompetensutveckling i projektet ”Bostad först i Stockholms stad”

Dnr 2.7-0475/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av handledning och kompetensutveckling i projektet Bostad Först i Stockholms stad.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar, att i rubricerad upp­handling, ge socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald utförare.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Ärendet avser upphandling av kompetensutveckling bestående av regelbunden handledning varannan vecka samt utbildningsinsatser, i form av seminarier, workshops och föreläsningar om två och en halv dagar per termin, för medarbetare i projektet Bostad först i Stockholm under perioden januari 2011 till augusti 2013.

Den upphandlade verksamheten ska stödja projektets övergripande mål att utveckla en evidensbaserad praktik för stadens arbete att motverka långvarig hemlöshet genom att bidra till utveckling av metoder för stöd i permanent boende till personer som tidigare levt i hemlöshet.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget med följande tillägg; Leverantören ska till sina anställda och till underleverantörer upplysa om att meddelarfrihet gäller i verksamhet finansierad av Stockholms stad.

2. I övrigt anförs följande:

Vi anser att samma meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i upphandlad verksamhet som för offentliganställda. I allt för många verksamheter som är upphandlade ställs inte krav på klausuler om meddelarfrihet samt i kommunens egna verksamheter informeras inte om meddelarfriheten som är en mycket viktig rättighet för de anställda. Utan meddelarfrihet försämras möjligheterna för staden att ingripa mot missförhållanden.

För övrigt anser vi att sociala och etiska krav ska ingå i alla förfrågningsunderlag samt att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav. Självfallet ska avtalet säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda.

§4 Upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

Dnr 2.7-0481/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med vinnande entreprenör.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna har upphandlats i konkurrens sedan 1 november 2000. Vid senaste upphandlingen tecknades avtal med Checkpoint Center AB för tiden 2 januari 2009 – 1 januari 2011. Verksamheten ändrade namn 2009 till Sirius Beroendevård. I slutet av februari 2010 meddelade Sirius Beroendevård AB att de ville lägga ner verksamheten med alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna och att de ville göra ett partsbyte med Nämndemansgården i Sverige AB (Vianova). Avtal tecknades med Vianova fr.o.m. 1 maj 2010. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 22 juni 2010 att avtalet med Vianova ska sägas upp från och med 2011 och att en förnyad upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna 18 år och äldre ska göras. Förvaltningen föreslår att det bifogade förfrågningsunderlaget godkänns.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 september 2010.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget med följande tillägg; Leverantören ska till sina anställda och till underleverantörer upplysa om att meddelarfrihet gäller i verksamhet finansierad av Stockholms stad.

2. I övrigt anförs följande:

Vi anser att samma meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i upphandlad verksamhet som för offentliganställda. I allt för många verksamheter som är upphandlade ställs inte krav på klausuler om meddelarfrihet samt i kommunens egna verksamheter informeras inte om meddelarfriheten som är en mycket viktig rättighet för de anställda. Utan meddelarfrihet försämras möjligheterna för staden att ingripa mot missförhållanden.

För övrigt anser vi att sociala och etiska krav ska ingå i alla förfrågningsunderlag samt att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav. Självfallet ska avtalet säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda.

§5 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Bordlagt ärende

Dnr 1.7-0213/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar återremittera ärendet. Synpunkterna från länsstyrelsen ska inarbetas i ärendet.

Ärendet

Inför 2010 års fördelning av utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet finns hos länsstyrelsen samma förutsättningar som tidigare år, dvs. drygt 20 mnkr att fördela inom Stockholms län. Vid sammanträdena 17 maj och 22 juni 2010 beslutade nämnden att ansöka om ca 10 mnkr hos länsstyrelsen för utvecklingsmedel till tolv pågående projekt. Efter nämndens beslut rörande de tolv projektansökningarna finns ytterligare en projektansökan vilken redovisas i ärendet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 augusti 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle återremittera ärendet.

§6 Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0446/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen anser att förslaget att införa ett gemensamt elektroniskt upphandlingssystem är bra. Det skapar förutsättningar för effektivitetsvinster och ökad kvalitet både för stadens förvaltningar och för anbudsgivare. Det är emellertid viktigt att upphandlingen av ett gemensamt system omfattar upphandlingar enligt både lagen om offentlig upphandling, LOU, och lag om valfrihetssystem, LOV, för att kunna ge de avsedda vinsterna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 september 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Ett utökat skydd mot åldersdiskriminering, SOU 2010:60

Yttrande över betänkande från utredningen om förstärkt skydd mot åldersdiskriminering

Dnr 1.6-0482/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Vid diskrimineringslagens införande 1 januari 2009 infördes förbud avseende diskrimineringsgrunden ålder enbart inom arbetslivet. Utredningen föreslår i betänkandet ett stärkt skydd mot åldersdiskriminering inom områdena varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning. Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag att skyddet mot diskriminering i princip ska vara lika för de olika diskrimineringsgrunderna, med beaktande av de speciella förutsättningar som gäller för olika samhällsområden. I många fall finns det fullt godtagbara skäl till att personer behandlas olika beroende på ålder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 oktober 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att skydd mot diskriminering införs inom fler samhällsområden än arbetslivet. Vi ställer oss bakom utredningens syfte att säkerställa samma nivå av skydd mot diskriminering oavsett diskrimineringsgrund. Däremot finns det i många fall fullt godtagbara skäl till att människor behandlas olika utifrån sin ålder. Inte minst inom socialtjänstens område finns ett antal åldersgränser. Det gäller socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och adoptionsregler. Inom socialtjänsten tas också i vissa fall hänsyn till barns mognadsnivå. Här föreslår inte utredningen någon förändring. Däremot lyfter utredningen frågan om åldersgränser på restauranger och krogar. Det är vår uppfattning att den enskilde krögaren även i fortsättningen ska ha friheten att bestämma den åldersgräns som ska gälla på hans eller hennes restaurang, till exempel 23 år, även om detta inte har någon grund i befintlig lagstiftning.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att ålder som diskrimineringsgrund nu jämställs med övriga diskrimineringsgrunder, till att gälla inom de flesta områden i samhället och inte enbart i arbetslivet.

§8 Månadsrapport för september 2010

Dnr 1.2-0840/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per den 30 september 2010.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett överskott på 21,0mnkr.

För driftverksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 19,8mnkr och för stadsövergripande frågor ett överskott på 0,5mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett överskott på 0,5 mnkr medan för entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiseras ett underskott på 0,6mnkr. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr. En av nämndens två resultatenheter prognostiserar ett underskott på 0,4mnkr. Nämndens prognostiserade resultat bedöms därför vara ett överskott på 20,7mnkr efter resultatöverföring.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 oktober 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Denna nämnd som under budgetåret skurit ner 60 miljoner kronor på viktig verksamhet såsom; Ledsagarservice, Maria Ungdom och Enheten för hemlösa har nu ett överskott på 20,7 miljoner kronor. Vi driver inte ett företag utan en central och mycket viktig förvaltning som riktar sin verksamhet till stadens mest utsatta. Överskottet bör användas till att föra tillbaka resurser till Maria Ungdom, till att utveckla verksamheten för unga arbetslösa etc. Behovet av skyddat boendet för barn och unga har ökat dramatiskt, vilket ger en signal om ökade problem.

Antalet avslutade till eget boende på Enheten för hemlösa har minskat kraftigt, detta måste analyseras mer noggrant. Det finns en risk att färre kommer ut i eget boende vilket gör att hemlösa fastnar i systemet.

Inom området arbetsmarknad finns ett kraftigt överskott som borde användas till att förstärka utbildningsinsatser. Av de 200 ungdomar som nu har erbjudits ungdomsanställning inom staden borde det göras en analys av hur många av dem som är i behov av förstärkta utbildningsinsatser. Det är uppenbart att utbildning är en nyckel för de ungdomar som inte kommer ut på arbetsmarknaden. Alliansen har under förra mandatperioden inte tillräckligt satsat på unga med bristfällig utbildning.

Att höja priset på familjerådgivningen till ett av landets högsta har resulterat i färre antal sökande till familjerådgivningen. Förmodligen är det familjer med sämre ekonomi som nu inte söker sig till familjerådgivningen. Den upphandlade ”Kundval Familjerådgivning” får fortsätta utan att nämnden någonsin har fått en ordentlig genomlysning av kvalitetsarbetet, genomströmning av kunder, antal samtal per kund, feedback från kunder etc. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är skattepengar som finansierar verksamheter vars kvalitet vi har mycket dålig kunskap om.

Att byta IT- leverantör kostar och kan komma att kosta än mer om systemet inte fungerar till 100 procent. I ärendet är det svårt att utläsa utvecklingen, vilket inte är tillfredsställande.

§9 Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad

Dnr 3.1-0032/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner planen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad. Syftet med föreliggande plan är att

a) identifiera stadens ansvar och insatser för det hiv-preventiva arbetet

b) identifiera behov av samordning med andra huvudmän

c) utgöra ett stöd för fördelning av det statliga bidraget till hiv-preventiva insatser.

Planen riktar sig till

a) Personal i Stockholm stad som i sitt yrke kommer i kontakt med människor som har behov av hjälp och stöd med anledning av hiv/STI relaterade frågor.

b) Förtroendemän och chefer i ledande ställning som tar beslut om insatser och resursfördelning i stadens verksamheter.

c) Nationella och regionala myndigheter som staden samarbetar med i arbetet med hiv/STI prevention.

d) Enskilda organisationer som staden samarbetar med i arbetet med hiv/STI prevention.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 31 augusti 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

I huvudsak tycks handlingsplanen för HIV/STI prevention utgöra en god grund för stadens fortsatta arbete. Flera av förslagen tror vi skulle vara positiva för att minska smittspridningen i Stockholm. Vi vill särskilt framhålla behovet av HBT-certifiering och kompetensutveckling av ungdomsmottagningarna samt ett fördjupat och förtydligat samarbete med frivilliga organisationer. För övrigt tror vi att verksamheten vid Egalia kan ha en positiv och preventiv betydelse mot spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Mot denna bakgrund blir majoritetens kallsinniga behandling av Egalia än mer oförståelig.

§10 Anmälan om utbetalning av statsbidrag till Somaliska Hälsoteamet

Dnr 11.1-0750/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde i början av 2010 en revision av föreningen Somaliska hälsoteamet som är en av mottagarna av statsbidraget för Hiv- och aidsförebyggande arbete. Granskningen visade att Somaliska hälsoteamet behövde förbättra sin rapportering, bokföring och redovisning. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen förmedlar delar av statsbidraget till Somaliska hälsoteamet varför nämnden beslutade att reservera medel, 300000 kr, för Somaliska hälsoteamet. Föreningen fick tillgång till medlen under förutsättning att man upprättade och följde en åtgärdsplan för att komma tillrätta med ekonomi och organisation. Åtgärdsplanen har genomförts varför förvaltningen utbetalat de reserverade medlen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 oktober 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Kerstin Gustavsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Särskilt uttalande

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S), tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

De senaste åren har många verksamheter gått från utförande i kommunal regi till utförande i privat regi. Detta ställer stora krav på ett seriöst kontroll- och kvalitetssäkringsarbete. Även kontrollen av olika typer av bidragstagande organisationer är viktigt.

I detta fall tycks Socialstyrelsen ha skött granskningen på ett tillfredsställande sätt. Därtill är det positivt att Socialstyrelsen via ABF har bidragit till att skapa ordning i bidragsmottagens administration. För stadens del är det viktigt att denna typ av kontroll görs även för projekt där inte Socialstyrelsen finns med som samarbetspartner.

§11 Fördjupningsstudie om betydelsen av alkohol

Dnr 3.2-0488/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten

Ärendet

Under våren 2010 genomfördes nio fokusgruppsintervjuer med flickor i årskurs nio i Stockholms stad. Syftet var att analysera vilken mening som tillskrivs alkohol för att få en djupare förståelse av den höga alkoholkonsumtion bland flickor som Stockholmsenkäten 2008 vittnade om. Analysen skulle också bringa klarhet i de skillnader i storkonsumtion av alkohol som råder mellan stadens olika stadsdelar. I materialet kan man grovt sett urskilja tre grupper av flickor. De som dricker och är positivt inställda till alkoholkonsumtion, de som dricker måttligt eller nästan inte alls samt de som inte dricker alls. I studien framkommer det bland annat tydligt att flickornas alkoholkonsumtion bör förstås mot bakgrund av den omgivande vuxenvärldens föreställningar om alkohol.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 september 2010.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att under våren 2011 anordna ett seminarium utifrån rapporten.

 1. I övrigt anförs följande.

Alkoholkulturen förändras utifrån att samhället förändras. Flickors alkoholkonsumtion ska självklart ses utifrån att flickor inte är en homogen grupp utan att målgruppen flickor är en mycket heterogen grupp.

Varje år får Maria Ungdom eller andra mottagningar ta emot unga flickor som blivit beroende av alkohol. För att hitta strategier i arbetet behövs kunskap. Den kunskapen behöver politiker både i stadsdelsnämnderna samt i den centrala socialnämnden.

§12 Stockholmsenkäten 2010

Dnr 3.2-0487/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stockholmsenkäten är en unik totalundersökning om droger, trygghet, kriminalitet, mobbning, risk- och skyddsfaktorer. Undersökningen genomförs vartannat år i samtliga klasser i grundskolans årskurs 9 och i gymnasieskolans årskurs 2 i Stockholms stad. Resultaten från den senaste undersökningen 2010 visar en positiv utveckling inom flera områden. Ungdomars alkoholkonsumtion har minskat i de flesta grupperna. Mobbning har minskat och kriminalitet eller utsatthet för brott har inte ökat. Den negativa utvecklingen gäller narkotika; andelen ungdomar som har provat narkotika har ökat i nästan samtliga grupper.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 september 2010.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad studie om orsakerna till den negativa narkotikautvecklingen.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att under våren 2011 arrangera en hearing med anledning av det mycket oroande narkotikautvecklingen i Stockholms ungdomsgrupp.

 1. I övrigt anförs följande.

Stockholmsenkäten är en guldgruva för politiker, tjänstemän men även för allmänheten. Vi kan följa utvecklingen år från år och se trenderna.

Sedan 2008 har vi kunnat se en mycket oroande utveckling när det gäller narkotika. 16 procent av pojkarna i årskurs 9 och 31 procent av pojkarna i årskurs 2 har prövat narkotika. För flickorna är siffran 10 procent i årskurs 9 och 25 procent på gymnasieskolan.

Förutom detta har andelen pojkar som använt narkotika minst en gång under den senaste 4-veckorsperioden ökat mellan 2006 och 2010. Andelen pojkar i år 2 i gymnasieskolan har ökat från 7 procent till 12 procent sedan maktskiftet i Stockholms stadshus – 2006.

Andelen ungdomar som någon gång prövat narkotika i Stockholm har ökat med 5 procentenheter på fyra år för pojkar i årskurs 9. Ökningen i årskurs 2 på gymnasieskolan är ännu större, 8 procentenheter för pojkarna och 5 procentenheter för flickorna i samma årskurs.

Att andelen pojkar i gymnasieskolan som använder narkotika minst en gång den senaste 4-veckorsperioden nära nog har fördubblats visar att narkotikan bitit sig fast i en stor ungdomsgrupp. Utvecklingen är mycket allvarlig och kan på sikt leda till ökat missbruk, ökad hemlöshet och att unga personer tappar sitt fotfäste i tillvaron.

Den hearing som föreslås ska planeras ska ha fokus på:

 • Hur ser situationen ut? I hela staden samt i de 14 stadsdelarna.
 • Vilka är riskgrupperna?
 • Hur kan vi nå ungdomar i riskzon mer effektivt
 • Vilken typ av information till ungdomar och föräldrar har en positiv inverkan
 • Hur kan vi förstärka det förebyggande arbetet och behandlingsarbetet med målgruppen

§13 Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Dnr 1.3-0210/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens svar på Skolinspektionens rapport.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar redovisningen till Skolinspektionen.

Ärendet

Skolinspektionen genomförde i oktober – november 2009 en kvalitetsgranskning av stadens svenskundervisning för invandrare. Sammanfattningsvis är rapporten från Skolinspektionens besök positiv och konstaterar att verksamheten är flexibel och erbjuder de studerande ett stort, varierat utbud vad gäller både innehåll, inriktning, plats och tid. Likaså konstaterar man att utbildningsnivån är mycket god hos lärarna. Det ses också som positivt att samtliga anordnare regelbundet ordnar prov och erbjuder uppflyttning till nästa kurs vilket möjliggör för den studerande att välja studietakt.

I Skolinspektionens rapport finns några åtgärder staden bedöms behöva vidta för att höja kvaliteten i sfi-utbildningen. Bland dessa finns förbättringsmöjligheter bl.a. vad gäller att fördjupa kartläggningen som görs inför studierna, säkerställa den studerandes kunskapsutveckling och att säkerställa att studerande med behov av särskilt stöd får det. Förvaltningen har skrivit ett förslag till svar på Skolinspektionens rapport.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 oktober 2010.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att följande åtgärder införs för att förbättra kvalitén inom sfi.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utifrån dessa förändringar överlämna redovisningen till Skolinspektionen.

Sfi i Stockholm skulle kunna fungera mycket bättre än vad det gör. Idag är det ungefär 20 procent av eleverna som aldrig når godkänt. På vissa nivåer, t.ex. studieväg 1 kurs B, är det 60 procent som inte får ett godkänt betyg. Andelen godkända nationella prov är endast 73 procent. Det vore önskvärt att Skolinspektionen även fokuserade sin granskning på kvalitén på undervisningen, t.ex. elevernas muntliga och skriftliga läsförståelse.

Skolinspektionens rapport visar att individanpassningen fortfarande är låg och inte tillräckligt formellt utvecklad, särskilt för dem med läs- och skrivsvårigheter.

Den politiskt styrande ”arbetslinjen” försvårar för och ibland direkt missgynnar sfi-eleverna. Det är starka krav från framför allt jobbtorgen att eleverna ska ta första bästa praktikplats eller jobb, oavsett till vilken nivå de har nått i studierna, och oavsett om jobbet/praktikplatsen hjälper eleverna till språkutveckling eller självförsörjning. Många kommer tillbaka till sfi efter praktiken eller visstidsanställningen och behöver börja om på en lägre nivå än där de slutade. Många riskerar livslånga inlåsningseffekter i okvalificerade, lågavlönade jobb eftersom de aldrig når en nivå i svenska som fungerar för ett kvalificerat jobb eller fortsatta studier.

I vilken annan skolform som helst skulle dessa brister generera het debatt och tillförsel av resurser. Men eleverna i sfi har av naturliga skäl svårt att göra sina röster hörda för bättre kvalité. Många har erfarenhet av helt annorlunda skolsystem från sina ursprungsländer och har därför inte högt ställda förväntningar på svensk utbildning.

Naturligtvis finns positiva inslag inom sfi. De senaste upphandlingarna har medfört många nya aktörer som erbjuder ett brett och flexibelt utbud av inriktningar. Anordnarna kan själva styra över hur många timmar varje elev behöver så att studievana elever slussas ut snabbare medan elever med större behov får mera tid. Vissa skolor erbjuder meningsfull praktik som leder till språkutveckling och så småningom anställning. Resultaten har förbättrats, om än från en låg nivå.

Sfi-bonusen gynnar bara elever som redan är studiemotiverade och redan är attraktiva på arbetsmarknaden. De elever som bäst skulle behöva en motivation att bli färdiga, de som kanske har studerat sfi i flera omgångar och har en familj att försörja, har inte en chans att få bonusen. De pengar och den energi och tid som Sfi-Centrum har lagt ned på sfi-bonusen behövs mycket bättre i den ordinarie verksamheten eller riktat till dem som har särskilt behov av stöd. Sfi-bonusen bör avskaffas men resurserna behöver finnas kvar i verksamheten.

Vi anser att det behövs mer resurser för att driva en seriös sfi-verksamhet. Mer resurser innebär mindre grupper, fler lärare, kompetensutveckling för lärare och administration och andra insatser som höjer kvalitén.

Idag får verksamheterna 80 procent av skolpengen när eleverna påbörjar utbildningen, och resterande 20 procent när de erhållit godkänt betyg. Detta gör det svårt för anordnarna att satsa fullt ut på eleverna, eftersom de bara har 80 procent av resurserna. Systemet missgynnar särskilt små aktörer som inte har stort kapital i verksamheten. Om anordnarna får 100 procent av skolpengen kan de också satsa 100 procent på eleverna.

Det skulle underlätta enormt för framför allt analfabeter och andra lågutbildade elever att få svenska språket förklarat för sig på sitt modersmål istället för att direkt förväntas förstå vad en svensktalande lärare säger. En satsning på sfi på modersmål skulle ge denna möjlighet till de största språkgrupperna bland nyanlända.

Det lönar sig att ha som mål att alla elever ska få läsa åtminstone till nivån för nationella provet, den nivå som man förväntas klara efter svensk grundskola. Det skulle innebära att fler nyanlända får möjlighet till vidare studier eller ett utvecklande arbete.

Ökade resurser skulle göra det möjligt att införa fasta grupper i sfi, på det sätt som annan vuxenutbildning fungerar. Det blir lättare för lärare att bedriva utvecklande och målinriktad undervisning med en och samma grupp. Det skulle innebära att det fanns fasta startdatum för en viss nivå inom sfi och att den gruppen läser tillsammans fram till kursslut. Samtidigt måste intagen även fortsättningsvis ske ofta, för att inte fördröja starten för nyanlända.

Elever i studieväg 1 och 2, som har kort skolgång och behöver extra stöd, tvingas idag ut i praktik oavsett till vilken nivå i svenska de har nått. Eleverna i studieväg 3, däremot, har mindre möjligheter till praktik trots att de har närmare till arbetsmarknaden. Anordnarna ska ha ekonomiska möjligheter att erbjuda praktik även i studieväg 3. Det skulle ge många elever den start de behöver för att sedan själva söka sig ut i arbetsmarknaden eller till högre studier.

Den utredning av varje elevs förutsättningar som görs på Sfi-Centrum bör uppdateras och följas även när eleven kommer till utbildningsanordnaren. Sfi har vuxna elever med livserfarenhet som ska tas tillvara och utvecklas.

Sfi är en skolform med egen läroplan. En koppling till komvux istället för den nuvarande placeringen under socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden gör att verksamheterna kommer närmare skolvärlden och den forskning och vidareutbildning som sker där. Det ger förutsättningar för även sfi-lärare att utvecklas och kommer att underlätta rekryteringen av sfi-lärare i framtiden.

För studievana elever ska det vara möjligt att läsa sfi på universitetet med hjälp av studiemedel. Sådana kurser finns redan idag som är riktade till gäststuderande.

§14 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015

Dnr 3.1-0480/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 – 2015.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommun-styrelsen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har i samverkan med stadens förvaltningar och bolag samt handikapporganisationer tagit fram ett nytt handi­kappolitiskt program, som nu föreslås byta namn till ”program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning”. Programmet är ett av stadens styrdokument och ska ingå i det integrerade ledningssystemet, ILS.

Utgångspunkten för programmet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Programmets övergripande mål är: ”I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap.” Programmet omfattar sju mål inom områdena fysisk respektive kommunikativ tillgänglighet, bemötande, utbildning, arbete, bostad och fritid. Målen är formule­rade utifrån vilka resultat som önskas uppnå för målgruppen. Till målen har tretton indikatorer knutits, som ska belysa i vilken utsträckning det skett en förändring för målgruppen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 oktober 2010.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera förslaget till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 - 2015.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är positivt att staden har arbetat så brett och i samverkan med handikapprörelsen för att ta fram det nya programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi hade dock gärna sett att staden parallellt hade utbildat förtroendevalda, som ska besluta om programförslaget, i den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som har varit vägledande för programarbetet.

Vi menar att indikatorn om Stockholms stads inne- och utemiljö ytterligare behöver förtydligas. Detta gäller i synnerhet enkelt avhjälpta hinder där en tydlig mätmetod behövs. Vi vill också se en indikator som mäter andel möteslokaler, samlingslokaler och skolaulor med fungerade hörselteknisk utrustning. Till detta kommer att det inte är tillräckligt med den indikator som föreslås under mål 4 om utbildning. Den är för allmän och behöver ersättas eller kompletteras med en specificerad indikator. Även under mål 5 om bostad finns endast en indikator. Där anser vi att en indikator som till exempel visar väntetider för att få en bostad med särskild service skulle behövas.

Det finns viktiga förtjänster med förslaget när det gäller anpassningen till stadens ledningssystem, ambitionen att konkretisera målen och att lyfta fram de resultat som ska uppnås. Hur indikatorer och uppföljningsmetoder utformas kommer dock att vara avgörande för tilltron till utvärderingen, eftersom en kritik har funnits den senaste mandatperioden mot mätningen av måluppfyllelsen i stadens budgetdokument.

Ett avgörande perspektiv som berörs allför lite i programmet är jämställdheten. Därmed bör även FN:s konvention om kvinnors rättigheter ingå som ett av de vägledande styrdokumenten. Som en konsekvens behöver indikatorerna formuleras så att de speglar situationen för såväl flickor/kvinnor som pojkar/män. Ett genusperspektiv kan också synliggöra behovet av att lyfta fram andra mål, exempelvis mot våld i nära relationer.

Särskilt uttalande

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Det innevarande handikappolitiska programmet har löpt ut. Det är därför både viktigt och glädjande att ett nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning kommer på plats. Programmet tar utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige nu har förbundit sig att efterleva. Det är också bra att programmet använder en riktig terminologi.

För att Stockholm ska fortsätta att utvecklas till en tillgänglig stad krävs att programmet innehåller tydliga mål och aktiviteter som är mätbara. Det nya programmet är därför mera konkret och kan därför utvärderas.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att det nya programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning tagits fram i samarbete med stadens förvaltningar och bolag samt handikapporganisationer och att det tar sin utgångspunkt i FN-konventionen. Mycket positivt, inte minst för att programmet ska få reell betydelse, är att programmet görs till en del av stadens styrdokument och ska ingå i det integrerade ledningssystemet, ILS. Det är av yttersta vikt att alla berörda - nämnder, förvaltningar och bolag - tar till sig de nya målen, liksom att målen sätts högt och höjs efterhand.

§15 Sammanträdestider för socialnämnden 2011

Dnr 1.1-0538/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bordlägger ärendet.

§16 Ändrad sammanträdestid november för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Sammanträdet 25 november kl. 16.00 flyttas till 30 november kl. 16.00 på grund av att kommunfullmäktige har sammanträde om budget 2011 den 25 november.

§17 Extra sammanträde för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Ett extra sammanträde hålls 16 november kl. 08.00 för att besluta om remissvar om ändrade reglementen.

§18 Anmälan av ordförandebeslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden lägger ordförandebeslut daterat 11 oktober 2011 till handlingarna.

Ärendet

Beslutet innebär att Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd överklagas gällande Förvaltningsrättens beslut att upphandling av svenskundervisning för döva invandrare ska göras om. Stadens juridiska avdelning får i uppdrag att enligt tidigare utfärdad fullmakt föra nämndens talan (dnr 2.7-0112/2010).

§19 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 28 september 2010 justerat 30 september 2010.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 25 oktober 2010 justerat 26 oktober 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 14 oktober 2010 justerat 20 oktober 2010.

Protokoll från individutskottets sammanträde 27 augusti 2010 justerat 22 september 2010.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 28 september justerat 1 oktober 2010.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0014/2010, 2.5-0518/2010, dnr 2.5-0483/2010, dnr 2.5-0498/2010, dnr 2.5-0499/2010, dnr 2.5-0509/2010, dnr 2.5-0516/2010, dnr 2.5-0517/2010, dnr 2.5-0522/2010 och dnr 2.5-0527/2010.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden från 22 september 2010 till och med 8 oktober 2010.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 22 oktober 2010 justerat 27 oktober 2010.

§20 Nämndens frågor

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar följande skrivelser från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V) till förvaltningen för beredning:

Konsekvenser av bildandet av arbetsmarknadsnämnd och socialnämnd från 2011.

Stoppa upphandlingar tills anvisningar för egenregianbud förtydligas.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar följande skrivelse från

Karin Rågsjö (V), Jackie Nylander (V), Lars-Åke Henriksson (S) och Stefan

Nilsson (MP) till förvaltningen för beredning:

En oroande utveckling när det gäller ungdomars användning av narkotika.

Kerstin Gustavsson (M) informerade om en heldagskonferens hon deltagit i 27 oktober 2010 om arbetet med Convictus dagverksamhet Bryggan Vantör i Högdalen.

Jackie Nylander (V) rekommenderade övriga ledamöter och ersättare i nämnden att besöka frivilligorganisationerna.