Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärende

3 Upphandling av driften av Stockholms stad ledsagarservice

Dnr 2.11.2-229/2012
Omedelbar justering

Bordlagt ärende

4 HBT-policy i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-242/2013

Remisser och yttranden

5 Begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-343/2013

6 Slutbetänkandet ansvarfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)

7 En ny ungdomspolitik

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-436/2013
Omedelbar justering

8 Vision Hässelby-Vällingby 2030

9 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-342/2013
Omedelbar justering

Övriga beslutsärenden

10 Tertialrapport 2 socialnämnden

11 Om att ge personer i hemlöshet möjlighet att förvara värdefulla ägodelar.

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson m fl (MP)
Dnr 2.6.1-299/2013

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2 år 2013.

13 Granskningsrapport avseende kvalitet i bostad med särskild service LSS för personer över 65 år

Anmälningsärenden

14 Upphandling av Gålö behandlingscenter avbryts

15 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

16 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Upphandling av driften av Stockholms stads ledsagarservice

§4 Införande av en HBT-policy i Stockholms stad

§5 Begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering

§6 Ansvarsfull hälso- och sjukvård

§9 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

§11 Om att ge personer i hemlöshet möjlighet att förvara värdefulla ägodelar

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL

§13 Granskningsrapport avseende kvalitet i bostad med särskild service LSS för personer över 65 år

§14 Upphandling av Gålö behandlingscenter avbryts

§15 Anmälningsärenden