Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärenden

3 Upphandling av entreprenaddrift av personligt ombud för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2.11.2-123/2014
omedelbar justering

4 Upphandling av entreprenaddrift av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

Dnr 2.11.2-143/2014
omedelbar justering

Remisser och yttranden

5 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Svar på remiss
Dnr 1.6-119/2014

6 Initiativ på EU-nivå för en hållbar lösning av alla EU-medborgares försörjning och bostad.

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 1.6-56/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

8 Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014.9)

9 Fördubbling av antalet platser på vinternatt

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 1.6-55/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Yttrande över revisionsrapport om avvikelsehantering inom socialtjänsten

11 Familjehemsplacerade barn

Skrivelse från Roger Mogert (S)
Dnr 1.6-93/2014

Nämndens skrivelser

12 Uppföljning av sprututbytesverksamheten

Svar å skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-51/2014

Övriga beslutsärenden

13 Tertialrapport 1 2014 för socialnämnden

Dnr 1.2-878/2014
omedelbar justering

14 Revidering av instruktionen för socialnämndens individutskott

15 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

16 Placerade elevers skolgång - uppföljning av tidigare granskning

Anmälningsärenden

17 Anmälan av ordförandebeslut

Beslut om att bevilja medel till Föreningen Terafem
Dnr 10.1-98/2014

18 a) Anmälan av tillsynsbeslut om Linggården från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Dnr 1.3-151/2014

b) Anmälan av tillsynsbeslut om Palatset från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Dnr 1.3-22/2014

c) Anmälan av tillsynsbeslut om Eurenii minne från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Dnr 1.3-146/2014

d) Anmälan av tillsynsbeslut om Giovannis från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Dnr 1.3-142/2014

e) Anmälan av tillsynsbeslut om Söderbo från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Dnr 1.3-31/2014

19 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

20 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (199 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Upphandling av entreprenaddrift av personligt ombud för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2.1.11-123/2014

§4 Upphandling av entreprenaddrift av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

§5 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

§6 Initiativ på EU-nivå för en hållbar lösning av alla EU-medborgares försörjning och bostad Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Dnr 1.6-56/2014

§7 Boende utanför det egna hemmet ­ placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3) Svar på remiss från kommunstyrelsen av delbetänkande Dnr 1.6-107/2014

§8 Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

§9 Fördubbling av antalet platser på Vinternatt Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Stefan Nilsson (MP) Dnr 1.6-55/2014

§10 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över revisionsrapport nr 4, 2014 Dnr 1.3-70/2014

§11 Familjehemsplacerade barn Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Roger Mogert (S) Dnr 1.6-93/2014

§12 Uppföljning av sprututbytesverksamheten Svar på skrivelse från Jackie Nylander (V) Dnr 2.6.1-51/2014

§13 Tertialrapport 1 för socialnämnden Dnr 1.2-878/2013

§14 Revidering av instruktionen för socialnämndens individutskott Dnr 1.1-153/2014

§15 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Dnr 1.1-150/2014

§16 Placerade elevers skolgång ­ uppföljning av tidigare granskning Dnr 3.1-149/2014

§17 Anmälan av ordförandebeslut Beslut om att bevilja medel till Föreningen Terrafem Dnr 10.1-98/2014

§18 Anmälan av tillsynsbeslut