Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-06-09

Sammanträde 2015-06-09

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttrande

5 Revisionskontorets årsrapport 2014 för socialnämnden

6 Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-200/2015

7 Yttrande - Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-177/2015

8 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-181/2015

9 Remiss av Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

(Ds 2015:22)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-191/2015

10 Motion (2015:4) om hedersvåld

11 Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-197/2015

Övriga beslutsärenden

12 Månadsrapport för maj 2015

Dnr 1.2-878/2015
utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Rapport från EU-teamet om uppsökande arbete med EU-medborgare och tredjelandsmedborgare

14 Redovisning av sprututbytesverksamheten 2014

15 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2014

16 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2014

17 Kvalitetsgranskning avseende missbruksvård för vuxna vid Bromma stadsdelsförvaltning

18 Bostad med särskild service LSS 9§9 uppföljning av insatsen

19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2015

20 Revidering av stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

21 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

22 Ansökningar om bidrag för utökad dagverksamhet för fattiga EU-medborgare

23 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

24 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2015

Anmälningsärenden

25 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärenden

27 Återremitterat ärende. Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad

Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad
Dnr 2.11.2-112/2015
omedelbar justering

28 Upphandling av sjuksköterskeinsatser under kvällar och nätter

Dnr 2.11.2-210/2015
omedelbar jutering
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (203 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Stadsrevisionens årsrapport för socialnämnden 2014 Svar på remiss från revisionskontoret Dnr 1.6.1-184/2015

§6 Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-200/2015

§7 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-177/2015

§8 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-181/2015

§9 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-191/2015

§10 Motion (2015:4) om hedersvåld Dnr 1.7.1-116/2015

§11 Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-197/2015

§12 Månadsrapport för maj 2015 Dnr 1.2.-878/2015

§13 Rapport från EU-teamet Om uppsökande arbete med EU-medborgare och tredjelandsmedborgare Dnr 3.1.2-215/2015

§14 Redovisning av sprututbytesverksamheten 2014 Dnr 3.1.2-194/2015

§15 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2014 Dnr 3.1.1-107/2015

§16 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2014 Dnr 3.1.1-142/2015

§17 Kvalitets granskning avseende missbruksvård för vuxna vid Bromma stadsdelsförvaltning Dnr 3.4.1-15/2015

§18 Bostad med särskild service LSS 9§9, uppföljning av insatsen Dnr 3.6-583/2014

§19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2015 Dnr 3.1.1-201/2014

§20 Revidering av stöd material för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan Dnr 3.1.1-237/2015

§21 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning Dnr 1.2.1-196/2015

§22 Ansökningar om bidrag avseende utökad dagverksamhet för fattiga EU-medborgare Dnr 3.1.2-211/2015

§23 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Dnr 1.2.1-95/2015

§24 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2015 Dnr 1.4.1-246/2015

§27 Återremitterat ärende Gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad Dnr 2.11.2-112/2015

§28 Upphandling av sjuksköterskeinsatser under kvällar och nätter Dnr 2.11.2-210/2015