Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsbeslut gällande Rågsvedsboende

6 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning (Ds 2015:33)

7 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. (SOU 2015:71). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Betänkandet - Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Slutbetänkandet om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55). Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Om att ingå vänortsavtal med städer i Rumänien. Svar på remiss av motion (2015:28) från kommunstyrelsen

11 Att miljö- och klimatsäkra maten. Svar på remiss av motion (2015:36) från kommunstyrelsen

12 DigIn - digital arkivstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Innovationsstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Nämndens skrivelser

15 Svar på skrivelse om ensamkommande flyktingbarns boende och skolgång i Stockholm stad

Dnr 1.7.2-252/2015


Övriga beslutsärenden

Övriga beslutsärenden

16 Tertialrapport 2 år 2015 för socialnämnden

17 Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande boende

18 Införande av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

19 Redovisning av insatser för EU medborgare i Stockholm vintern 2014/2015

21 Komplettering till socialnämndens delegationsförteckning

22 Val av ordförande i organisations- och föreningsutskottet

23 Tillfälliga platser för ensamkommande flyktingbarn

Anmälningsärenden

24 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Giovannis i Stockholms stad

25 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

26 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsbeslut gällande Rågsvedsboende

§6 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning (Ds 2015:33)

§7 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. (SOU 2015:71). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Betänkandet - Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Slutbetänkandet om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Om att ingå vänortsavtal med städer i Rumänien. Svar på remiss av motion (2015:28) från kommunstyrelsen

§11 Att miljö- och klimatsäkra maten. Svar på remiss av motion (2015:36) från kommunstyrelsen

§12 DigIn - digital arkivstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Innovationsstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Svar på skrivelse om ensamkommande flyktingbarns boende och skolgång i Stockholm stad

§17 Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande boende

§18 Införande av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

§19 Redovisning av insatser för EU medborgare i Stockholm vintern 2014/2015

§21 Komplettering till socialnämndens delegationsförteckning

§22 Val av ordförande i organisations- och föreningsutskottet

§23 Tillfälliga platser för ensamkommande flyktingbarn

§24 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Giovannis i Stockholms stad

§25 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll