Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-02-16

Sammanträde 2016-02-16

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Yttrande över revisionsrapport "Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning", nr 5/2015

6 Motion (2015:59) om att ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Förslag till instruktion för Stockholms stads äldreombudsman. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Motion (2015:84) om höjd habiliteringsersättning. Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015

12 Ansökan om medel för 2016 avseende verksamhet med personligt ombud

13 Funktionshinderinspektörers årsrapport för 2015

14 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2015

15 Stockholms stads handlingsplan för socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation

Anmälningsärenden

16 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Palatset

17 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Övriga frågor

Sekretessärenden

19 Upphandling av bemanningstjänst vid tillfälliga vakanser - sjuksköterskor

20 Tilläggsavtal avseende korttidsplatser vid Skarpnäcksgården

Tilläggsärende

21 Omprioritering från platser för ensamkommande flyktingbarn till bostäder för nyanlända invandrare

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Yttrande över revisionsrapport "Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning", nr 5/2015

§6 Motion (2015:59) om att ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum

§7 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

§8 Förslag till instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

§9 Motion (2015:84) om höjd habiliteringsersättning

§11 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015

§12 Ansökan om medel för 2016 avseende verksamhet med personligt ombud

§14 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2015

§15 Stockholms stads handlingsplan för socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation

§16 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Palatset

§17 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna

§19 Upphandling av bemanningstjänst vid tillfälliga vakanser - sjuksköterskor

§20 Tilläggsavtal avseende korttidsplatser vid Skarpnäcksgården

§21 Omprioritering från platser för ensamkommande flyktingbarn till bostäder för nyanlända invandrare