Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-06-13

Sammanträde 2017-06-13

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar * Information om jämställdhetsanalyser, se nedan.

* Stadens nämnder och bolag ska enligt beslut i kommunfullmäktige göra en jämställdhetsanalys i samband med beslutsfattande. Lena Murray, strateg på socialtjänstavdelningen informerar om hur förvaltningen arbetar med att implementera jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden till nämnden. En jämställdhetsanalys ska från och med augusti 2017 finnas med i tjänsteutlåtanden för alla ärenden där det är relevant.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-182/2017

6 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-224/2017

7 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (Program/riktlinjer). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-240/2017

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport maj 2017. Dnr 1.3.1-585/2016

9 Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor Dnr 1.1-523/2014

10 Anmälan om deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2017 Dnr 1.11.1 -266/2017

11 Uppföljning Projekt Vinternatt och dagverksamheter 2016/2017 Dnr 8.1.1-596/2016

12 Socialtjänstrapport 2016 Dnr 3.1.1-200-2017

13 Årsrapport för personligt ombud 2016 Dnr 3.1.1-252/2017

14 Justering av Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning Dnr 3.1.1-264/2017

15 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2016 Dnr 3.1.1-265/2017

16 Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell exploatering och utsatthet, 2014-2016. Slutrapport maj 2016 Dnr 3.2-80/2014

17 Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser Dnr 3.4.2-767/2016

Anmälningsärenden

18 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Kruton Dnr 1.6.1-183/2017

19 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

20 Övriga frågor

21 Kunskapsresa till Libanon. Dnr 2.8.2-315/2017

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-182/2017

§6 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut

§7 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (Program/riktlinjer)

§8 Månadsrapport maj 2017 Dnr 1.3.1-585/2016

§9 Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

§10 Anmälan om deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2017 Dnr 1.11.1-266/2017

§11 Uppföljning Projekt Vinternatt och dagverksamheter 2016/2017 Dnr 8.1.1-596/2016

§12 Socialtjänstrapport 2016 Dnr 3.1.1-200/2017

§13 Årsrapport för personligt ombud 2016 Dnr 3.1.1-252/2017

§14 Justering av Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

§15 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2016 Dnr 3.1.1-265/2017

§16 Barn och unga som har sex mot ersättning ­ sexuell exploatering och utsatthet, 2014-2016 Slutrapport maj 2016 Dnr 3.2-80/2014

§17 Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser Dnr 3.4.2-767/2016

§18 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga ­ Kruton Dnr 1.6.1-183/2017

§19 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§21 Kunskapsresa till Libanon Dnr 2.8.2-315/2017