Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-08-22

Sammanträde 2017-08-22

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar - Mikael Jeppson, enhetschef för Framtid Stockholm och Jenny Swärd, chef för socialtjänstavdelningen informerar om situationen för de barn utan vårdnadshavare som vistas på stadens gator och om förvaltningens insatser för att stödja barnen.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-347/2017
Justeras omedelbart

6 Inrätta ett Trygghetsråd i Stockholm, motion (2017:8). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-242/2017
Justeras omedelbart

10 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-301/2017
Justeras omedelbart

Svar på nämndens skrivelser

11 Boendesituationen för våldsutsatta och förutsättningar för ett flerårigt verksamhetsbidrag till kvinnojourer. Svar på skrivelse från M, L och C

12 Mottagandet av ensamkommande barn. Svar på skrivelse från M

13 Missbruk och psykisk ohälsa inom projekt Vinternatt. Svar på skrivelse från M, L, C, och KD

Övriga beslutsärenden

14 Månadsrapport för juli 2017

15 Inriktning av FoU-medel för lokala utvecklingsprojekt år 2018, samt redovisning av lokala utvecklingsprojekt år 2016 och en forskningsstudie

16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2017

17 Barn med osäkra boendeförhållanden - Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

18 Idéburet offentligt partnerskap. Samverkan mellan socialförvaltningen och fyra idéburna organisationer om verksamhet för ensamkommande barn och unga som helt eller delvis står, eller riskerar att hamna utanför samhällets insatser

Anmälningsärenden

19 Anmälan av förvaltningsyttrande om remiss Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka, beivra (SOU 2017:37)

20 Anmälan av förvaltningsyttrande om remiss Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad

21 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Eurenii Minne Stockholm

22 Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Surbrunnsgatan stödboende

23 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

24 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-347/2017

§6 Inrätta ett Trygghetsråd i Stockholm, motion (2017:8) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-188/2017

§7 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-354/2017

§8 Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-314/2017

§9 Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-242/2017

§10 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-301/2017

§11 Boendesituationen för våldsutsatta och förutsättningar för ett flerårigt verksamhetsbidrag till kvinnojourer Svar på skrivelse från M, L och C Dnr 1.7.2-75/2017

§12 Mottagandet av ensamkommande barn Svar på skrivelse från M Dnr 1.7.2-162/2017

§13 Missbruk och psykisk ohälsa inom projekt Vinternatt Svar på skrivelse från M, L, C, och KD Dnr 1.7.2-327/2017

§14 Månadsrapport juli 2017 Dnr 1.3.1-585/2016

§15 Inriktning av FoU-medel för lokala utvecklingsprojekt år 2018, samt redovisning av lokala utvecklingsprojekt år 2016 och en forskningsstudie Dnr 3.2.2-324/2017

§16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2017 Dnr 3.1.1-309/2017

§17 Barn med osäkra boendeförhållanden - Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning Dnr 3.4.1-140/2017

§18 Idéburet offentligt partnerskap Samverkan mellan socialförvaltningen och fyra idéburna organisationer om verksamhet för ensamkommande barn och unga som helt eller delvis står, eller riskerar att hamna utanför samhällets insatser Dnr 2.11.6-331/2017

§19 Anmälan av förvaltningsyttrande om remiss Kvalificerad välfärdsbrottslighet ­ förebygga, förhindra, upptäcka, beivra (SOU 2017:37) Dnr 1.7.1-302/2017

§20 Anmälan av förvaltningsyttrande om remiss Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Dnr 1.7.1-306/2017

§21 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Eurenii Minne Stockholm Dnr 1.6.1-429/2017

§22 Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Surbrunnsgatan stödboende Dnr 1.6.1-430/2017

§23 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.