Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-09-19

Sammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Skärpta krav för jour- och familjehemsplaceringar, motion (2017:32). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, motion (2017:30). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Brottsförebyggande åtgärder i skolan, motion (2017:24). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-385-2017
Justeras omedelbart

9 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-386/2017
Justeras omedelbart

10 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018 - 2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-387/2017
Justeras omedelbart

11 På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-405/2017
Justeras omedelbart

12 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52). Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-404/2017
Justeras omedelbart

15 Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37). Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Stockholms stad hösten 2016. Yttrande över tillsynsrapport från Länsstyrelsen i Stockholms län

Svar på nämndens skrivelser

18 Minskat stöd till föräldrastödsprogram. Svar på skrivelse från Andrea Ström m.fl. (M), Isabel Smedberg Palmqvist m.fl. (L) och Stina Bengtsson (C)

20 Socialnämndens sammanträdestider år 2018

21 Förordnande av och delegering till ledamöter i socialnämnden att fatta beslut enligt LVU och LVM

Dnr 1.2.2-124/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år. Ansökan om bidrag från Stockholms Stadsmission

Dnr 8.1.1-514/2017
Justeras omedelbart

23 Slutredovisning av Stockholms universitets utvärdering av Sociala insatsgrupper för unga vuxna 20 - 29 år i Rinkeby och Tensta

Anmälningsärenden

24 Anmälan av ordförandebeslut om Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck

25 Anmälan av förvaltningsyttrande om Remiss av nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25). Svar på remiss från Justitiedepartementet

26 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

27 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Skärpta krav för jour- och familjehemsplaceringar, motion (2017:32) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-285/2017

§6 Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, motion (2017:30) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-286/2017

§7 Brottsförebyggande åtgärder i skolan, motion (2017:24) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-300/2017

§8 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-385/2017

§9 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-386/2017

§10 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018 ­ 2022 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-387/2017

§11 På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-405/2017

§12 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-406/2017

§13 Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-421/2017

§14 Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-404/2017

§15 Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-393/2017

§16 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017-37) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-532/2017

§17 Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Stockholms stad hösten 2016 Yttrande över tillsynsrapport från Länsstyrelsen i Stockholms län Dnr 1.6.1-777/2016

§18 Minskat stöd till föräldrastödsprogram Svar på skrivelse från Andrea Ström m.fl. (M), Isabel Smedberg Palmqvist m.fl. (L) och Stina Bengtsson (C) Dnr 1.7.2-76/2017

§20 Socialnämndens sammanträdestider år 2018 Dnr 1.2.1-480/2017

§21 Förordnande av och delegering till ledamöter i socialnämnden att fatta beslut enligt LVU och LVM Dnr 1.2.2-124/2017

§22 Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Ansökan om bidrag från Stockholms Stadsmission Dnr 8.1.1-514/2017

§23 Slutredovisning av Stockholms universitets utvärdering av Sociala insatsgrupper för unga vuxna 20 ­ 29 år i Rinkeby och Tensta Dnr 2.11.6-896/2013

§24 Anmälan av ordförandebeslut om Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck Dnr 1.8.1-668/2016

§25 Anmälan av förvaltningsyttrande om Remiss av nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25). Svar på remiss från Justitiedepartementet Dnr 1.7.1-408/2017

§26 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.